hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: CHÚ TÂM
 

Thanh-Thanh
date: 04-24-06
time: 10:15:36
total posts: 87

CHÚ TÂM

Tháng Tư �?en, trên quốc-lộ kinh-hoàng,
Tăng cộng-sản xéo bừa dân chạy giặc.
Trong những xác nạn-nhân phư�?ng quốc-tặc
Có một bà b�? lại ... đứa con thơ .

Chú tên Tâm, năm tuổi, sống bơ-vơ,
�?ược Tỉnh-Hội nhận vào chùa bảo dưỡng.
Lòng vốn Phật mà thân lâm nghiệp-chướng;
Kẻ tan nhà, ngư�?i mất nước: như nhau .

Tí tuổi đầu, an phận với dưa rau,
Cũng bị bắt, để... đi�?u-tra lý-lịch!
Chúng hạch-h�?i, nghi là con của ... "địch"
Khiến qúy Thầy khai hộ-khẩu khôn thông!

Rồi Công-An vào, đội lốt nâu-sồng,
�?uổi số lớn tăng ni ra kh�?i Viện.
Chánh �?ại Diện thành bình-phong "đại biện":
"Thiếu-nhi" Tâm bị cấm h�?c "ngh�?" tu!

Chú theo Thầy Khuôn-Hội xuống ven khu,
H�?c đ�?c viết: phải quàng khăn đ�? máu;
Nhưng h�?c đạo-nghĩa: Thầy khuyên dạy cháu
Sống tr�?n lành Bi Trí Dũng phương-châm...

"Cải-tạo" v�?, sau đó mư�?i ba năm,
Tôi đến viếng, "chú Tâm" vừa bị bắt:
Chú chống việc qua Miên làm ngoại-tặc
("Nghiã-vụ" mà! Tu-sĩ cũng không tha!)...

Nay, ở nước ngư�?i, thương nhớ quê ta,
Xem phim báo, cuộc xuống đư�?ng ở Huế**,
Thấy trong số tăng đồ (sao giống thế?)
Có một nhà sư trẻ -- Thích Từ Tâm?

Vâng, dân mình đâu phải điếc, mù, câm?
�?ã dị-ứng, loại-trừ bao n�?c độc:
Một ngàn năm không đồng dòng Hán-tộc!
Một trăm năm không hoá giống Gô-loa!
Trùng Mác+Lê không thể nhiễm đầu ta!

Hải-nội, hải-ngoại, m�?i ngành, m�?i đạo,
�?ã đứng dậy, quyết trừ gian, diệt bạo,
Cho đồng-bào an+lạc -- Chú Tâm ơi !

THANH-THANH
**Bốn vạn Phật-tử và lương dân Huế biểu tình chống VC đàn áp tôn giáo, vào ngày 25/5/1993.

view Thanh-Thanh's profileview Thanh-Thanh's postsview Thanh-Thanh's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm