hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: Chưa có đề !![TO BOTTOM] 
 


ThườngSơn
date: 01-19-03
time: 19:54:49
total posts: 1887

Trùng trùng mấy ngọn đồi sim
Suối tuôn lớp lớp vào tim những sầu
Ngàn năm mây nước dãi dầu
...........

Còn câu nữa mà làm hổng được ! Bà con cho xin câu chót .
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


songdai
date: 03-28-03
time: 19:47:57
total posts: 6

(câu chót):
Sương pha tuyết gội mái đầu bạc phơ.

view songdai's profileview songdai's posts
 


ThườngSơn
date: 03-29-03
time: 05:31:40
total posts: 1887

Còn không em ... những dòng thơ
Năm xưa ta tặng bên bờ thuỳ dương
Ngàn thương trao mắt ngàn thương
.......................................
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


songdai
date: 03-29-03
time: 13:21:45
total posts: 6

(câu bỏ lửng):
Chứa chan bao ý, vấn vương bấy tình.

view songdai's profileview songdai's posts
 


ThườngSơn
date: 03-29-03
time: 18:20:35
total posts: 1887

Hello Songdai

Nay tim ta vẩn còn in
Thơ mười năm trước còn trinh nguyên màu
Hồn ta rụng giữa rừng đào
Tuyết sương lịm xác ta vào không hư
Không gian tiếng hát Đại Từ
.......................................
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


songdai
date: 03-29-03
time: 18:57:23
total posts: 6

Sắc không không sắc mộng từ tâm sanh.

view songdai's profileview songdai's posts
 


ThườngSơn
date: 03-29-03
time: 19:08:23
total posts: 1887

Chổ nầy đâu còn mộng nữa
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


songdai
date: 03-29-03
time: 20:10:35
total posts: 6

*****
view songdai's profileview songdai's posts
 


ThườngSơn
date: 03-30-03
time: 09:01:13
total posts: 1887

Hồn ta rụng giữa rừng đào
Tuyết sương lịm xác ta vào không hư
Không gian tiếng hát Đại Từ
Vô sanh hoà điệu Chân Như Niết Bàn
Chờ cho nữa khúc hương tàn
Thì ta xin một giấc vàng trong sao ...
...............................................

** "Ma ha bát nhả ba la mật đa " "Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhả Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhứt thiết khổ ách, Xá Lợi Tử sắc bất thị không, không bất thị sắc . Sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị . Thị chư cố không tướng ..... "
Bát Nhả Ba La Mật nầy là của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thuyết cho Ngài Xá Lợi Phất ...**

Thank you Sông Dài .

view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


songdai
date: 03-30-03
time: 11:05:25
total posts: 6

*****
view songdai's profileview songdai's posts
 


ThườngSơn
date: 03-30-03
time: 11:55:51
total posts: 1887

Hihi, Sông Dài viết như vầy; "Như vậy Thường Sơn bảo "chỗ nầy đâu còn mộng nữa", thật sự Sông Dài không hiểu. Xin được giải thích, đa tạ."
Thường Sơn mạo muội nói lên chút thiểm ý thôi, cũng tại Thường Sơn ăn nói vụng về đó, vậy có điều gì làm phật lòng Sông Dài, xin vui lòng bỏ qua cho Thường Sơn.
Have fun

view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


Rainman
date: 03-31-03
time: 05:44:48
total posts: 253

hihihi (tui biet TS & SD nói đứa nào dzo dzieng)
heheheh nhưng mà mắc nói hì hì

Lâu hông được dzo chùa,
thấy anh em dzui cải...
nhau cùng mừng (heheh típ)
.....................

hi TS longtimenosee! Hai người thiệt tình á, bên đi bên lại hông có chổ nào để Rm chen dzo hít

nammo, amen xin ...
view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 


ThườngSơn
date: 03-31-03
time: 09:33:52
total posts: 1887

Hi ! RM, long time no see, sao nè, dạo này khoẽ không? Có tin gì cà giựt gân hong? noi cho bà con người nghe chút đi .
[BACK TO TOP]view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm