hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » IN THE NEWS
 TOPIC: Ông NGÔ ĐÌNH DIỆM được đề cập như thế nào ?
 

Thanh-Thanh
date: 10-30-05
time: 10:50:06
total posts: 87

ÔNG NGÔ �?ÌNH DIỆM
�?Ã �?ƯỢC �?Ề CẬP NHƯ THẾ NÀO ?

1/ Do ông �?oàn Thêm, mà tiến sĩ Lê �?ình Cai giới thiệu là “ngư�?i từng nắm chức vụ cao trong Dinh �?ộc Lập (từ 12-7-1954 đến 1-11-1963)�?, tác giả bộ sách “Những Ngày Chưa Quên�? trong đó ông Thêm nói là “đã ghi vắn tắt những việc xảy ra, từng ngày, từng tháng, từng năm, trên các lĩnh vực quốc tế và quốc nội, ở các địa hạt chánh trị, quân sự, hành chánh, tài chánh, kinh tế, văn hóa, xã hội ... Tóm lại (ông Thêm) đã trình bày một thứ niên biểu sơ lược và khách quan để tiện b�? tra cứu�?.
Và, trong Quyển II của bộ sách ấy, ngư�?i đ�?c thấy ở trang 42 (xem chú thích 1 ở cuối bài):
“Ngày 19 tháng 7, 1955, chính phủ Hà Nội gửi công hàm cho chính quy�?n mi�?n Nam đ�? nghị cử đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương bắt đầu từ ngày 20 tháng 7, 1955 để bàn v�? việc thống nhất nước nhà bằng tổng tuyển cử tự do trong toàn quốc theo đúng như hiệp định Genève qui định. Trong bức công hàm này, Phạm Văn �?ồng (Thủ Tướng Cộng Sản Bắc Việt) đã mở đầu “Kính thưa Tổng Thống�?...

�?-Kiến:
Ngày 23-10-1955, Thủ Tướng Ngô �?ình Diệm tổ chức cuộc “trưng cầu dân ý�?;
Ngày 26-10-1955, Thủ Tướng Ngô �?ình Diệm trở thành Tổng Thống (Tổng Thống đầu tiên) của Việt Nam Cộng Hóa;
Thế mà ông �?oàn Thêm lại viết là vào ngày 19-7-1955 (trước đó hơn 3 tháng), Phạm Văn �?ồng đã mở đầu (công hàm của chính phủ Hà Nội gửi chính quy�?n Mi�?n Nam): “Kính thưa Tổng Thống�? (trong lúc ông Diệm còn là Thủ Tướng).
�?ó phải chăng là lối trình bày “khách quan�? của ngư�?i “từng nắm chức vụ cao trong Dinh �?ộc Lập (dưới th�?i �?ệ Nhất Cộng Hòa)�??

2/ Do linh mục Hồng Phúc, trong bài “�?ốt Lò Hương Cũ: Cụ Ngô �?ình Diệm và La Vang�? đăng trên báo “Mẹ Việt Nam�? số 102 ra ngày 15-8-1998 (xem chú thích 2 ở cuối bài):
“Tập sách ‘�?ức Mẹ La Vang và Giáo Hội Việt Nam’... Cha Giuse Lê Văn Thành nh�? linh mục Hồng Phúc ấn loát gấp 10.000 quyển gởi ra (La Vang) trước kiệu �?ại Hội lần thứ 12, tháng 8-1955. Cuối tháng 7, tôi nhận được điện tín của ngài cho biết máy bay không nhận chở ra Huế... Chúng tôi cùng với một cha bạn quen với h�? Ngô, vào xin yết kiến Tổng Thống. Văn phòng Phủ Tổng Thống cho biết là Tổng Thống rất bận. H�? nói với chúng tôi: �?úng 5 gi�?, Tổng Thống có thói quen ra thở không khí tr�?i vài phút... Tôi nói ngay sự việc và xin Tổng Thống giúp...�?

�?-Kiến:
Việc chuyên chở sách đạo và đại hội La Vang xảy ra vào tháng 8-1955, vào th�?i gian ấy ông Ngô �?ình Diệm còn là Thủ Tướng dưới quy�?n Bảo �?ại (Thủ Tướng Diệm phải đợi đến ngày 23 tháng 10-1955, tức 2 tháng sau, mới lật đổ Bảo �?ại để lên làm Tổng Thống), thế mà linh mục Phúc đã g�?i ông Diệm là Tổng Thống (thay vì sự thật đang là Thủ Tướng).

3/ Do tiến sĩ sử h�?c Phạm Văn Lưu, trong cuốn “Biến Cố Chính Trị
Việt Nam Hiện �?ại�?, xuất bản tại Úc, Tập I, trang 132-33 (xem chú thích 3 ở cuối bài):
“Tòa Bạch �?c vào ngày 1 tháng 5 (năm 1955) đã hủy b�? điện văn vào 27 tháng 4 và tái xác nhận Hoa Kỳ ủng hộ Tổng Thống Diệm với tất cả khả năng của mình...
J. Lawton Collins, trong th�?i gian qua đã nhi�?u lần... chống lại Tổng Thống Diệm...
Sự tái ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho Tổng Thống Diệm đã được thể hiện rất rõ rệt trong l�?i tuyên bố của Tân �?ại Sứ Mỹ tại Việt Nam G. Frederick Reinhardt vào ngày 27 tháng 5 năm 1955...

�?-Kiến:
Cũng thế, ngày 26-10-1955 Thủ Tướng Ngô �?ình Diệm mới thành Tổng Thống, thế mà nhà sử h�?c h�? Phạm đã g�?i ông Diệm là Tổng Thống từ 5 tháng v�? trước, khi viết v�? những sự việc xảy ra trong tháng 5-1955.

4/ Do tiến sĩ & nguyên giáo sư chính trị Nguyễn �?ình Tuyến, trong cuốn “Những Biến Cố Lớn trong 30 Năm Chiến Tranh tại Việt Nam – 1945-1975�?, trang 11 (xem chú thích 4 ở cuối bài):
“Bảo �?ại thoái vị vào ngày 23 tháng 8-1945 tại Huế, chấm dứt tri�?u đại Nhà Nguyễn... Ông làm vua được 13 năm. Tri�?u đình Nhà Nguyễn lúc bấy gi�? gồm có 6 Bộ, và Bộ Lại do ông Ngô �?ình Diệm nắm giữ (Bộ này được xem như là Bộ Nội Vụ). Sau khi thoái vị trở thành công dân Vĩnh Thụy, Bảo �?ại ... “

�?-Kiến:
�?ộc giả lớp trẻ sẽ thấy rõ ràng qua tài liệu này rằng chỉ có một mình ông Ngô �?ình Diệm nắm giữ Bộ Lại trong suốt 13 năm tại vị của vua Bảo �?ại, mặc dù Thượng Thư Diệm chỉ tại chức có 4 tháng, và từ đó (năm 1933) cho đến năm 1945, khi Nhật đảo chính Pháp, Thượng Thư Bộ Lại trong suốt hơn 12 năm trư�?ng, của 13 năm làm vua của ông Bảo �?ại, chính là ông Phạm Quỳnh; thế mà tiến sĩ Tuyến không đ�? cập đến.

Những thí dụ trên cho thấy là chức vị Tổng Thống đã là một khát v�?ng nhập tâm, ám ảnh nhi�?u ngư�?i; và chính ông Ngô �?ình Diệm đã được (hay bị?) các nhà viết sử kể trên viết v�? tiểu sử của mình một cách thiên vị (mà đã thiên vị thì không còn là công bằng, tức là không đúng Sự Thật).

LÊ XUÂN NHUẬN

CHÚ-TH�?CH:
1) �?oàn Thêm, “Những Ngày Chưa Quên�?, tập 2 (nguyên do Nam Chi Tùng Thư xuất bản tại Sài-Gòn, Việt Nam, năm 1969), nay do Xuân Thu tái bản, Los Alamitos, CA, Hoa Kỳ, 1989.
2) Linh mục Hồng Phúc, “�?ốt Lò Hương Cũ...�?, tuần báo “Mẹ Việt Nam�? do cô Như Hảo chủ trương, 67 E Hedding St, San Jose, CA 95112, USA, 1998.
3) Phạm Văn Lưu, “Biến Cố Chính Trị Việt Nam Hiện �?ại – I: Ngô �?ình Diệm và Bang Giao Việt-Mỹ 1954-1963�?, Centre for Vietnamese Studies, Melbourne, Vic, Australia, 1994.
4) Nguyễn �?ình Tuyến, “Những Biến Cố Lớn trong 30 Năm Chiến Tranh tại Việt Nam 1945-1975�?, �?ại H�?c �?ông Nam, Houston, TX, USA, 1995.

view Thanh-Thanh's profileview Thanh-Thanh's postsview Thanh-Thanh's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm