hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » IN THE NEWS
 TOPIC: Ông NGÔ ĐÌNH DIỆM về nước ngày nào ?
 

Thanh-Thanh
date: 10-30-05
time: 10:49:08
total posts: 87

THỦ TƯỚNG NGÔ �?ÌNH DIỆM
VỂ NƯỚC NGÀY NÀO ?


1/ �?oàn Thêm, “Hai Mươi Năm Qua – Việc từng ngày – 1945-1964�?, Xuân Thu, Los Alamitos, CA, USA (không ghi năm xuất bản), trang 148:
“25-6-1954.- Thủ Tướng chỉ định Ngô đình Diệm v�? nước.�?

2/ Chính �?ạo, “Việt Nam Niên Biểu 1939-1975 (Tập B: 1947-1954)�?, Văn Hóa, Houston, TX, USA, 1997, trang 392:
“14/6/1954: PARIS: Diệm gặp �?ại sứ Mỹ Douglas Dillon, báo tin sắp được làm Thủ Tướng... Diệm muốn Mỹ viện trợ nhi�?u hơn để bảo vệ châu thổ sông Hồng (FRUS, 1952-1954, XIII:2:1695-6).�?
trang 397:
“Thứ Sáu, 25/6/1954:
Sài Gòn: Diệm v�? nước.�?

3/ Phạm Văn Lưu, “Biến Cố Chính Trị Việt Nam Hiện �?ại – Ngô �?ình Diệm và Bang Giao Việt-Mỹ 1954-1963�?, Centre for Vietnamese Studies, Melbourne, Vic, Australia, 1994, trang 50:
“Sau khi thảo luận với Ông Foster Dulles, để ông ta biết ý định ấy, tôi cho v�?i Ngô �?ình Diệm và bảo ông ta: ... Ông cần phải lãnh đạo Chính Phủ... Sau một hồi yên lặng, cuối cùng ông đáp: Thưa Hoàng Thượng... tôi xin nhận sứ mạng mà Ngài trao phó...�? và (sau khi ông Diệm “xin th�?�?) “Bốn mưoi tám gi�? sau (tức 2 ngày sau), Ông Diệm v�? Sàigòn cùng với Hoàng Thân Bửu Lộc để bàn giao quy�?n hành.�? (trích hồi ký “Con Rồng Việt Nam�? của Bảo �?ại).
Trang 57:
“�?ến ngày 24 và 25 tháng 5 (1954), theo chỉ thị của Hoa Thịnh �?ốn, �?ại Sứ Mỹ tại Ba Lê là Dillon và một số viên chức khác đã đến gặp Ông Diệm để bàn v�? việc ông nhận chức vụ Thủ Tướng. Nhưng sự việc đã xảy ra ngoài sự dự đoán của Hoa Thịnh �?ốn và các viên chức Mỹ tại Ba Lê: Ngô �?ình Diệm đã nhận l�?i m�?i của Quốc Trưởng Bảo �?ại để làm Thủ Tướng,...�?
Trang 59:
“Ngày 19.6.1954, ông Diệm chính thức chấp nhận sự ủy nhiệm của Quốc Trưởng Bảo �?ại vào chức vụ Thủ Tướng Chính Phủ v�? nước thành lập nội các. Trong dịp này, Quốc Trưởng cũng trao cho Ông Diệm một đạo dụ ủy cho toàn quy�?n...�?

Trang 59:
“Ngày 24.6.1954 Thủ Tướng Diệm r�?i Ba Lê lên đư�?ng v�? Sàigòn.�?

4/ Nguyễn �?ình Tuyến, “Những Biến Cố Lớn trong 30 Năm Chiến Tranh tại Việt Nam 1945-1975�?, �?ại H�?c �?ông Nam, Houston, TX, USA, 1995, trang 25:
“Ông Ngô �?ình Diệm bay v�? Saigon ngày 26 tháng 6 năm 1954.�?

5/ Hoàng Ng�?c Thành, “Những Ngày Cuối Cùng của Tổng Thống Ngô �?ình Diệm�?, Quang Vinh & Kim Loan & Quang Hiếu, San Jose, CA, USA, 1994, trang 58:
“Thủ tướng Ngô �?ình Diệm đáp phi cơ v�? Sàigòn ngày 21-6-1954,�?
Trang 71:
“Ông Ngô �?ình Diệm được Bảo �?ại m�?i làm thủ tướng... ngày 16-6-1954. Ba ngày sau (tức ngày 19-6-1954), ông nhận l�?i. �?ộ 5 ngày nữa, tức là ngày 24-6-1954, ông đáp phi cơ hãng Air France r�?i Ba Lê và hai ngày sau đến Sàigòn. Cùng đi với ông, có ngư�?i em trai là Ngô �?ình Luyện, ông Trần Chánh Thành, ông Nguyễn Văn Thoại, một giáo sư đại h�?c tại Pháp, hình như là em chồng bà... em ruột ông Diệm... Ngày 26-6-1954, phi cơ đáp xuống phi trư�?ng Tân Sơn Nhất.�?

6/ Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam Cận và Hiện �?ại, “Việt Nam – Cuộc Chiến Tranh Quốc Gia – Cộng Sản�?. Santa Clara, CA, USA, 2002, trang 485:
“Ngày 18.6.1954, Quốc Trưởng Bảo �?ại ký một đạo dụ trao cho ông Diệm, nội dung “ủy nhiệm Ngô �?ình Diệm lập Chính Phủ với toàn quy�?n dân sự và quân sự.�? (Sắc lệnh số 38 QT).
Nhận Xét: �?ã g�?i là đạo dụ rồi, sao lại còn có Sắc Lệnh nữa?
Trang 485:
“Ngày 25.6.1954, Thủ Tướng Ngô �?ình Diệm cùng Hoàng thân Bửu Lộc v�? nước để bàn giao quy�?n hành và lập chính phủ mới.�?

7/ Văn Bia, “�?�?i Một Phóng Viên và Những Ngày Chung Sống với Chí Sĩ Ngô �?ình Diệm�?, Lê Hồng, Methuen, MA, USA, trang 273:
“Lần đầu lưa thưa đi rước hụt đã là một thí nghiệm cho thấy sự hưởng ứng bi đát. Chiếc phi cơ Air France đáp xuống rồi mới được thông báo là không có mặt ông Diệm trên đó... Lần sau hy v�?ng Ủy Ban Tiếp �?ón cố vận động mạnh hơn.�?

NHẬN XÉT:

I- ÔNG NGÔ �?ÌNH DIỆM NHẬN LỜI (LÀM THỦ TƯỚNG) VÀO NGÀY NÀO ?
a) Ông Chính �?ạo (xem �?oạn 2 trên kia), đã viết ở trang 392 là ông Ngô �?ình Diệm báo tin cho �?ại Sứ Mỹ biết rằng mình “sắp được làm Thủ Tướng�? (tức là đã đồng ý với việc đó rồi) từ ngày 14/6/1954.
b) Ông Phạm Văn Lưu (xem �?oạn 3 trên kia) đã viết ở trang 57 là ông Ngô �?ình Diệm đã nhận l�?i làm Thủ Tướng trước (hoặc vào) ngày 24 và 25.5.1954 rồi; tuy nhiên ở trang 59 lại viết là đến ngày 19.6.1954 (hơn 3 tuần sau) ông Diệm mới nhận l�?i .
c) Ông Hoàng Ng�?c Thành (xem �?oạn 5 trên kia) cũng viết là đến ngày 19/6/1954 ông Diệm mới nhận l�?i.
d) Cựu Hoàng Bảo �?ại, trong hồi ký “Con Rồng Việt Nam�?, thì xác nhận rằng Quốc Trưởng thuyết phục một hồi là ông Ngô �?ình Diệm xin nhận l�?i m�?i, ngay trong một buổi (xem �?oạn 3 trên kia, v�? Phạm Văn Lưu) trong lúc ông Hoàng Ng�?c Thành (xem �?oạn 5 trên kia) lại viết là ba ngày sau ông Diệm mới nhận l�?i .

II- NHỮNG AI CÙNG VỀ CHUNG MỘT CHUYẾN BAY VỚI ÔNG NGÔ �?ÌNH DIỆM?

Các ông Phạm Văn Lưu (xem �?oạn 3 trên kia) và Hoàng Ng�?c Thành (xem �?oạn 5 trên kia) có kể tên một số nhân vật cùng đi với ông Ngô �?ình Diệm trên chuyến bay từ Pháp v�? nước, nhưng không có tác giả nào đ�? cập đến Hoàng thân Bửu Lộc, như ông Phạm Văn Lưu (xem �?oạn 3 trên kia) đã trich dẫn l�?i của Cựu Hoàng Bảo �?ại, và như Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử (xem �?oạn 6 trên kia) đã ghi, trong lúc Hoàng Thân Bửu Lộc là một Thủ Tướng đương nhiệm (vì chưa bàn giao), chứ đâu phải chỉ là một hành khách vô danh.

III- ÔNG NGÔ �?ÌNH DIỆM THƯC SỰ VỀ NƯỚC VÀO NGÀY NÀO ?
a) Các ông �?oàn Thêm (xem �?oạn 1 trên kia) và Chính �?ạo (xem �?oạn 2 trên kia) viết là TT Ngô �?ình Diệm v�? nước ngày 25-6-1954.
b) Ông Phạm Văn Lưu (xem �?oạn 3 trên kia) ghi ngày r�?i Ba Lê là 24-6-1954 nhưng không ghi ngày v�? đến sân bay Tân Sơn Nhất.
c) Các ông Nguyễn �?ình Tuyến (xem �?oạn 4 trên kia) và Hoàng Ng�?c Thành (xem �?oạn 5 trên kia) ghi ngày v�? nước của Thủ Tướng Diệm là 26-6-1954.
d) Ông Hoàng Ng�?c Thành (xem �?oạn 5 trên kia) đã viết ở trang 58 là TT Diệm đáp phi cơ v�? Sàigòn ngày 21-6, nhưng ở trang 71 lại viết là đáp phi cơ r�?i Ba Lê ngày 24-6-1954.
e) Nhóm Nghiên Cúu Lịch Sử thì ghi ngày 25-6-1954 nhưng không nói rõ ngày ấy là ngày r�?i Ba Lê hay ngày đáp xuống Tân Sơn Nhất.
f) Cựu Hoàng Bảo �?ại thì viết: (sau khi ông Diệm “xin th�?�?) “Bốn mươi tám gi�? sau (tức 2 ngày sau), Ông Diệm v�? Sàigòn cùng với Hoàng Thân Bửu Lộc để bàn giao quy�?n hành.�? Nếu, theo các tác giả Phạm Văn Lưu (xem �?oạn 3 trên kia) và Hoàng Ng�?c Thành (xem �?oạn 5 trên kia), ông Ngô �?ình Diệm đã nhận l�?i m�?i vào ngày 19-6-1954, thì ông Diệm phải r�?i Ba Lê vào ngày 21, nhưng ông Hoàng Ng�?c Thành lại viết là r�?i Ba Lê vào ngày 24-6-1954.
g) Ký giả Văn Bia (xem �?oạn 7 trên kia) có viết là có một lần rước hụt, nghĩa là có 2 chuyến bay đã được loan tin là đưa Thủ Tướng Diệm v�? nước, chuyến trước không có TT Diệm trên đó, chuyến sau mới có. Như thế, có thể là có vài nhà viết sử đã dựa vào tin loan báo v�? chuyến bay trước mà chép v�? ngày v�? nước của Thủ Tướng Diệm chăng?

Vậy thì Thủ Tướng Ngô �?ình Diệm đã thật sự v�? nước vào ngày nào ?
LÊ XUÂN NHUẬN

view Thanh-Thanh's profileview Thanh-Thanh's postsview Thanh-Thanh's photo
 date: 10-30-05
time: 16:20:46
total posts: 693According to "Vietnam A History The First Complete Account of Vietnam at War" by Stanley Karnow, Ngô �?ình Diệm set foot in Saigon on June 26, 1954. Below is an excerpt.

"... on June 18, 1954, Bao Dai placed Diem before a crucifix and persuaded him to defend Vietnam "against the Communists and, if necessary, against the French." He thereupon named him prime minister-and, unwittingly, dug his own political grave.

Diem's new prestige scarcely alter him. Back in Paris as he prepared to return to Vietnam, he consented to hold formal audiences at the ornate Hôtel Palais d'Orsay, but insisted on sleeping every night in a neigborhood near the Austerlitz railroad station. When I interviewed him at the time, he sounded like a Vietnamese version of Joan of Arc, forecasting that the national army he planned to mobilize "will inspire the people to flock to us." He had a long road ahead. On June 26, 1954, when he landed in Saigon, a group of barely fice hundred, mostly Catholics, greeted him at the airport. The rest of the city stayed home."


This is a really great book. Anyone who is intrerested in the true account of the Vietnam war should read this book.

Thank you bác Thanh-Thanh for an interesting post.
view Ω's profileview Ω's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm