hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » IN THE NEWS
 TOPIC: Ông NGÔ ĐÌNH DIỆM làm quan ở đâu ?
 

Thanh-Thanh
date: 10-30-05
time: 10:48:14
total posts: 87

ÔNG NGÔ �?ÌNH DIỆM LÀM QUAN Ở �?ÂU ?
vào th�?i gian nào ? lúc bao nhiêu tuổi ?

V�? nhân vật Ngô �?ình Diệm, đến nay đã có rất nhi�?u sách & báo đ�? cập rồi .

Nhận thấy có nhi�?u mâu thuẫn trong các tài liệu lịch sử v�? lý lịch của một nhân vật lịch sử mà các tác giả liên quan viết ra, hôm nay tôi xin nêu lên vài điểm bất minh, chỉ riêng v�? các chức vụ của ông Ngô �?ình Diệm dưới th�?i Hoàng �?ế Bảo �?ại, để mong tìm ra Sự Thật.

1/ Theo giáo sư Nguyễn Lý Tưởng, trong bài "Bổ Túc Vài �?i�?u v�? H�? Ngoại của Cố Hồng Y (Nguyễn Văn Thuận)":
"Ông Ngô �?ình Diệm (1901-1963)
Năm 1918 (vào năm 17 tuổi) thi vào trư�?ng Hậu Bổ, sau 03 năm tốt nghiệp (tức 1921, vào năm 20 tuổi), lần lượt giữ các chức vụ:
Tri huyện Hương Thủy (1922, vào năm 21 tuổi ),
Tri huyện Quảng �?i�?n (1923, vào năm 22 tuổi),
Tri phủ Hải lăng (1925, vào năm 24 tuổi),
Quản đạo Ninh Thuận (1927, vào năm 26 tuổi),
Tuần vũ Bình Thuận (1930, vào năm 29 tuổi),
Thượng Thư Bộ Lại (1933, vào năm 32 tuổi) được hơn 02 tháng thì từ chức...�?

2/ Theo tiến sĩ Nguyễn �?ình Tuyến, trong cuốn “Những Biến Cố Lớn trong 30 Năm Chiến Tranh tại Việt Nam 1945-1975�?, �?ại H�?c �?ông Nam, Houston, TX, USA, 1995, trang 85:
“Sau khi tốt nghiệp trư�?ng Hậu Bổ vào lúc 25 tuổi (tức 1926) (chứ không phải 1921 tức vào năm 20 tuổi như giáo sư Tưởng viết), ông được cử giữ chức Tổng �?ốc Phan Thiết (chứ không phải là Tuần Vũ Bình Thuận như giáo sư Tưởng viết; và tiến sĩ Tuyến không kể đến các chức vụ của ông Diệm sau khi ra trư�?ng trước dó)...�?

3/ Theo tiến sĩ Hoàng Ng�?c Thành, trong cuốn “Những Ngày Cuối Cùng của Tổng Thống Ngô �?ình Diệm�?, Quang Vinh & Kim Loan & Quang Hiếu, San Jose, CA, USA, 1994. trang 22-23:
“Ông Ngô �?ình Diệm là con trai thứ ba (chứ không phải là thứ tư, như giáo sư Tưởng viết) của ông Ngô �?ình Khả.
Ông tốt nghiệp năm 1924 khi mới 23 tuổi, (chứ không phải là năm 1921 tức váo năm 20 tuổi như giáo sư Nguyễn Lý Tưởng viết; và cũng không phải là năm 1926 tức vào năm 25 tuổi như tiến sĩ Nguyễn �?ình Tuyến viết) ông sinh ngày 3-1-1901.
Từ năm 1924 đến 1933, ông lần lượt được bổ nhiệm làm:
tri huyện Hương Trà, (là chức vụ và địa phương mà các tác giả khác không đ�? cập đến, nhưng tác giả Hoàng Ng�?c Thành lại không nêu rõ là vào năm nào) tỉnh Thừa Thiên,
tri phủ Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị,
quản đạo tỉnh Ninh Thuận tại Phan Rang,
Tuần Vũ Phan Thiết (chứ không phải là Bình Thuận).
�?ến ngày 2-5-1933, ông Ngô �?ình Diệm được cử làm thượng thư bộ Lại, tức bộ nội vụ...
và ông từ chức, vào tháng 9 năm 1933" (tức là làm Thượng Thư Bộ Lại khoảng 4 tháng, trong khi tác giả Nguyễn Lý Tưởng viết là hơn 2 tháng).

4/ Theo tiến sĩ Phạm Văn Lưu, trong cuốn “Biến Cố Chính Trị Việt Nam Hiện �?ại – Ngô �?ình Diệm và Bang Giao Việt-Mỹ 1954-1963�?, Centre for Vietnamese Studies, Melbourne, Vic, Australia, 1994, trang 8:
“�?ến năm 1919 (vào năm 18 tuổi), (chứ không phải năm 1918 vào năm 17 tuổi như tác giả Nguyễn Lý Tưởng viết) đã đủ tuổi để thi vào trư�?ng Hậu Bổ, và đã đỗ kỳ thi nhập h�?c một cách dễ dàng...
Suốt 3 năm tại trư�?ng Hậu Bổ (tức là đến năm 1922, vào năm 21 tuổi) (chứ không phải năm 1921 tức vào năm 20 tuổi, như tác giả Nguyễn Lý Tưởng viết; cũng không phải năm 1926 tức vào năm 25 tuổi như tác giả Nguyễn �?ình Tuyến viết, mà cũng không phải năm 1924 tức vào năm 23 tuổi như tác giả Hoàng Ng�?c Thành viết))... ông đã tốt nghiệp ra trư�?ng...
"Quy�?n tri huyện (chứ chưa phải là Tri Huyện chính thức như các tác giả khác viết) huyện Hương Thủy
năm 1923 (vào năm 22 tuổi) ông được cử Tri Huyện Huyện Quảng �?i�?n, tỉnh Thừa Thiên
rồi Tri Phủ Hải Lăng...
�?ến năm 1927, ông làm Quản �?ạo tỉnh Ninh Thuận...
�?ến năm 1930, ông được đ�? cử Tuần Vũ tỉnh Bình Thuận...
... Ngô �?ình Diệm nhất quyết từ b�? chức vụ (Thượng Thư Bộ Lại) ra đi vào 1.9.1933, (tức là ngót 4 tháng, gần giống với tác giả Hoàng Ng�?c Thành, chứ không phải là hơn 02 tháng như tác giả Nguyễn Lý Tưởng viết).

5/ Theo ông Tú Gàn, trong một e-mail gửi trên “Diễn �?àn Tin Tức�? và một số diễn đàn khác, vào ngày 29-10-2004, thì:
“Năm 1928 ông (Ngô �?ình Diệm) được bổ làm Tri Phủ Hải Lăng, Quảng Trị (chứ không phải vào năm 1925 như các tác giả khác viết). Năm 1930 ông được thăng làm Quản �?ạo Ninh Thuận (Phan Rang) (chứ không phải vào năm 1927 như các tác giả khác viết) và năm 1931 làm Tuần Phủ Bình Thuận (chứ không phải vào năm 1926 như tác giả Nguyễn �?ình Tuyến viết, hoặc năm 1930 như các tác giả Nguyễn Lý Tưởng, Hoàng Ng�?c Thành và Phạm Văn Lưu viết).�?

6/ Theo Cựu Hoàng Bảo �?ại, trong cuốn “Le Dragon d’Annam�? (Con Rồng Việt Nam), 1990, trang 92-93:
“Sau bốn tháng, vào đầu tháng 9 năm 1933, Ngô �?ình Diệm không tìm thấy ở Phạm Quỷnh một sự giúp đỡ gi, li�?n gặp tôi ... (và xin từ chức)...

CHÚ TH�?CH:

Trong bài này, tôi đã dùng bản văn của giáo sư Nguyễn Lý Tưởng làm chuẩn để đối chiếu với các bản văn của các vị khác, vì bài viết của giáo sư Tưởng mới hơn các bài viết khác, và vì ông Tưởng cho biết là "đã căn cứ vào Sổ Rửa Tôi, Sổ Hôn Phối và Sổ Khai Tử của giáo xứ Phủ Cam (Giáo Phận Huế) hiện còn lưu trữ tại nhà Cha Xứ..." là "những tài liệu gốc chính xác và giá trị"; vả lại khi tìm hiểu v�? ông Ngô �?ình Diệm và gia đình h�? Ngô thì hẳn là các tài liệu lưu trữ tại quê quán Phủ Cam của h�? phải là đáng tin cây hơn hết chứ.
Tuy nhiên, tôi cũng không thể không tin vào các tài liệu của các vị khác, vì h�? cho thấy công trình nghiên cứu sâu rộng, chi tiết và đầy tính khoa h�?c của h�?.
Bởi thế, tôi tự h�?i mình phải chăng các tài liệu lưu trữ tại giáo xứ Phủ Cam cũng có những điểm đã được chép khác đi, vì giáo sư Tưởng có viết rằng “tài liệu v�? lý lịch�? (thì do) “các Linh Mục Giáo Phận Huế�? (biên soạn)... và do “Tòa Giám Mục Huế ấn hành�?, mà “Linh Mục F.X. Nguyễn Văn Thuận�? thì “là 01 trong những tác giả đã góp phần biên soạn tài liệu nầy�? (tức là tự viết v�? mình và ngư�?i thuộc phe của mình).
Thế nhưng, chính những tài liệu của các vị khác, ở ngoài Phủ Cam, như đã trích trên, cũng có mâu thuẫn với nhau, thì biết kết luận sao đây ?Và, như ông Tú Gàn đã viết, viết lịch-sử mà viết không đúng thì chỉ là viết “phịa sử�? mà thôi .

LÊ XUÂN NHUẬN

view Thanh-Thanh's profileview Thanh-Thanh's postsview Thanh-Thanh's photo
 

giacmo
date: 11-02-05
time: 17:53:32
total posts: 4

Dz�?i ơi, N�? D thì có gì hay ho lắm đâu ? Dân tộc VN có 1 ông N�? D thì thêm 1 vết nhơ mà thôi . Mình ko thân CS , nhưng HCM còn cho là có công với đất nuớc VN (Tuy là đã đi sai đu�?ng lối ....nhưng ở vào th�?i cuộc đó biết bao nhà bác h�?c còn lầm lẫn thân với Thyuết CS, )..
Chứ còn Ông Diệm , Kỳ thì đi chếtt là vừa .
view giacmo's profileview giacmo's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm