hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông...
 date: 08-04-03
time: 17:26:31
total posts: 701

Một lão bộ đội thời chiến khu xa nhà lâu ngày không về, một hôm nhận được thư vợ từ quê gửi lên:

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông
Từ ngay anh đi vẫn để không
Bỏ hoang cỏ mọc trông tội lắm
Em mượn người làm có được không?

Đọc xong thư lão ta tức tốc giả nhời ngay:

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông
Tôi còn đi vắng cứ để không
Vụ này không cấy, vụ sau cấy
Cho thằng nào cày chết với ông.


view Ω's profileview Ω's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm