CLOSE
Add to Favotite List

vmBOARDS

 • HyVong 17 years ago

  Mưa Chi�?u Thu

  chi�?u nay mưa phủ giăng giăng
  gió thu lành lạnh băng khoăng tơ lòng
  buồn ngồi tư tưởng bên song
  căng phòng lạnh vắng hay lòng đơn côi

  nhớ anh, n�?i nhớ xa xôi
  mơ anh, ao ước có đôi chi�?u này
  mây mù, gío ríu hay hay
  đưa hồn v�? chốn những ngày có nhau

  thu nào dạ củng nao nao
  chạnh lòng giây phút, dạt vào hư vô
  anh gi�? đang ở nơi mô
  gió đưa lá rụng, nhấp nhô tâm hồn

  HyVong
  Thu 2005

  0
Reply
 • Thanh-Thanh 17 years ago

  THỦ TƯỚNG NGÔ �?ÌNH DIỆM
  VỂ NƯỚC NGÀY NÀO ?


  1/ �?oàn Thêm, “Hai Mươi Năm Qua – Việc từng ngày – 1945-1964�?, Xuân Thu, Los Alamitos, CA, USA (không ghi năm xuất bản), trang 148:
  “25-6-1954.- Thủ Tướng chỉ định Ngô đình Diệm v�? nước.�?

  2/ Chính �?ạo, “Việt Nam Niên Biểu 1939-1975 (Tập B: 1947-1954)�?, Văn Hóa, Houston, TX, USA, 1997, trang 392:
  “14/6/1954: PARIS: Diệm gặp �?ại sứ Mỹ Douglas Dillon, báo tin sắp được làm Thủ Tướng... Diệm muốn Mỹ viện trợ nhi�?u hơn để bảo vệ châu thổ sông Hồng (FRUS, 1952-1954, XIII:2:1695-6).�?
  trang 397:
  “Thứ Sáu, 25/6/1954:
  Sài Gòn: Diệm v�? nước.�?

  3/ Phạm Văn Lưu, “Biến Cố Chính Trị Việt Nam Hiện �?ại – Ngô �?ình Diệm và Bang Giao Việt-Mỹ 1954-1963�?, Centre for Vietnamese Studies, Melbourne, Vic, Australia, 1994, trang 50:
  “Sau khi thảo luận với Ông Foster Dulles, để ông ta biết ý định ấy, tôi cho v�?i Ngô �?ình Diệm và bảo ông ta: ... Ông cần phải lãnh đạo Chính Phủ... Sau một hồi yên lặng, cuối cùng ông đáp: Thưa Hoàng Thượng... tôi xin nhận sứ mạng mà Ngài trao phó...�? và (sau khi ông Diệm “xin th�?�?) “Bốn mưoi tám gi�? sau (tức 2 ngày sau), Ông Diệm v�? Sàigòn cùng với Hoàng Thân Bửu Lộc để bàn giao quy�?n hành.�? (trích hồi ký “Con Rồng Việt Nam�? của Bảo �?ại).
  Trang 57:
  “�?ến ngày 24 và 25 tháng 5 (1954), theo chỉ thị của Hoa Thịnh �?ốn, �?ại Sứ Mỹ tại Ba Lê là Dillon và một số viên chức khác đã đến gặp Ông Diệm để bàn v�? việc ông nhận chức vụ Thủ Tướng. Nhưng sự việc đã xảy ra ngoài sự dự đoán của Hoa Thịnh �?ốn và các viên chức Mỹ tại Ba Lê: Ngô �?ình Diệm đã nhận l�?i m�?i của Quốc Trưởng Bảo �?ại để làm Thủ Tướng,...�?
  Trang 59:
  “Ngày 19.6.1954, ông Diệm chính thức chấp nhận sự ủy nhiệm của Quốc Trưởng Bảo �?ại vào chức vụ Thủ Tướng Chính Phủ v�? nước thành lập nội các. Trong dịp này, Quốc Trưởng cũng trao cho Ông Diệm một đạo dụ ủy cho toàn quy�?n...�?

  Trang 59:
  “Ngày 24.6.1954 Thủ Tướng Diệm r�?i Ba Lê lên đư�?ng v�? Sàigòn.�?

  4/ Nguyễn �?ình Tuyến, “Những Biến Cố Lớn trong 30 Năm Chiến Tranh tại Việt Nam 1945-1975�?, �?ại H�?c �?ông Nam, Houston, TX, USA, 1995, trang 25:
  “Ông Ngô �?ình Diệm bay v�? Saigon ngày 26 tháng 6 năm 1954.�?

  5/ Hoàng Ng�?c Thành, “Những Ngày Cuối Cùng của Tổng Thống Ngô �?ình Diệm�?, Quang Vinh & Kim Loan & Quang Hiếu, San Jose, CA, USA, 1994, trang 58:
  “Thủ tướng Ngô �?ình Diệm đáp phi cơ v�? Sàigòn ngày 21-6-1954,�?
  Trang 71:
  “Ông Ngô �?ình Diệm được Bảo �?ại m�?i làm thủ tướng... ngày 16-6-1954. Ba ngày sau (tức ngày 19-6-1954), ông nhận l�?i. �?ộ 5 ngày nữa, tức là ngày 24-6-1954, ông đáp phi cơ hãng Air France r�?i Ba Lê và hai ngày sau đến Sàigòn. Cùng đi với ông, có ngư�?i em trai là Ngô �?ình Luyện, ông Trần Chánh Thành, ông Nguyễn Văn Thoại, một giáo sư đại h�?c tại Pháp, hình như là em chồng bà... em ruột ông Diệm... Ngày 26-6-1954, phi cơ đáp xuống phi trư�?ng Tân Sơn Nhất.�?

  6/ Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam Cận và Hiện �?ại, “Việt Nam – Cuộc Chiến Tranh Quốc Gia – Cộng Sản�?. Santa Clara, CA, USA, 2002, trang 485:
  “Ngày 18.6.1954, Quốc Trưởng Bảo �?ại ký một đạo dụ trao cho ông Diệm, nội dung “ủy nhiệm Ngô �?ình Diệm lập Chính Phủ với toàn quy�?n dân sự và quân sự.�? (Sắc lệnh số 38 QT).
  Nhận Xét: �?ã g�?i là đạo dụ rồi, sao lại còn có Sắc Lệnh nữa?
  Trang 485:
  “Ngày 25.6.1954, Thủ Tướng Ngô �?ình Diệm cùng Hoàng thân Bửu Lộc v�? nước để bàn giao quy�?n hành và lập chính phủ mới.�?

  7/ Văn Bia, “�?�?i Một Phóng Viên và Những Ngày Chung Sống với Chí Sĩ Ngô �?ình Diệm�?, Lê Hồng, Methuen, MA, USA, trang 273:
  “Lần đầu lưa thưa đi rước hụt đã là một thí nghiệm cho thấy sự hưởng ứng bi đát. Chiếc phi cơ Air France đáp xuống rồi mới được thông báo là không có mặt ông Diệm trên đó... Lần sau hy v�?ng Ủy Ban Tiếp �?ón cố vận động mạnh hơn.�?

  NHẬN XÉT:

  I- ÔNG NGÔ �?ÌNH DIỆM NHẬN LỜI (LÀM THỦ TƯỚNG) VÀO NGÀY NÀO ?
  a) Ông Chính �?ạo (xem �?oạn 2 trên kia), đã viết ở trang 392 là ông Ngô �?ình Diệm báo tin cho �?ại Sứ Mỹ biết rằng mình “sắp được làm Thủ Tướng�? (tức là đã đồng ý với việc đó rồi) từ ngày 14/6/1954.
  b) Ông Phạm Văn Lưu (xem �?oạn 3 trên kia) đã viết ở trang 57 là ông Ngô �?ình Diệm đã nhận l�?i làm Thủ Tướng trước (hoặc vào) ngày 24 và 25.5.1954 rồi; tuy nhiên ở trang 59 lại viết là đến ngày 19.6.1954 (hơn 3 tuần sau) ông Diệm mới nhận l�?i .
  c) Ông Hoàng Ng�?c Thành (xem �?oạn 5 trên kia) cũng viết là đến ngày 19/6/1954 ông Diệm mới nhận l�?i.
  d) Cựu Hoàng Bảo �?ại, trong hồi ký “Con Rồng Việt Nam�?, thì xác nhận rằng Quốc Trưởng thuyết phục một hồi là ông Ngô �?ình Diệm xin nhận l�?i m�?i, ngay trong một buổi (xem �?oạn 3 trên kia, v�? Phạm Văn Lưu) trong lúc ông Hoàng Ng�?c Thành (xem �?oạn 5 trên kia) lại viết là ba ngày sau ông Diệm mới nhận l�?i .

  II- NHỮNG AI CÙNG VỀ CHUNG MỘT CHUYẾN BAY VỚI ÔNG NGÔ �?ÌNH DIỆM?

  Các ông Phạm Văn Lưu (xem �?oạn 3 trên kia) và Hoàng Ng�?c Thành (xem �?oạn 5 trên kia) có kể tên một số nhân vật cùng đi với ông Ngô �?ình Diệm trên chuyến bay từ Pháp v�? nước, nhưng không có tác giả nào đ�? cập đến Hoàng thân Bửu Lộc, như ông Phạm Văn Lưu (xem �?oạn 3 trên kia) đã trich dẫn l�?i của Cựu Hoàng Bảo �?ại, và như Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử (xem �?oạn 6 trên kia) đã ghi, trong lúc Hoàng Thân Bửu Lộc là một Thủ Tướng đương nhiệm (vì chưa bàn giao), chứ đâu phải chỉ là một hành khách vô danh.

  III- ÔNG NGÔ �?ÌNH DIỆM THƯC SỰ VỀ NƯỚC VÀO NGÀY NÀO ?
  a) Các ông �?oàn Thêm (xem �?oạn 1 trên kia) và Chính �?ạo (xem �?oạn 2 trên kia) viết là TT Ngô �?ình Diệm v�? nước ngày 25-6-1954.
  b) Ông Phạm Văn Lưu (xem �?oạn 3 trên kia) ghi ngày r�?i Ba Lê là 24-6-1954 nhưng không ghi ngày v�? đến sân bay Tân Sơn Nhất.
  c) Các ông Nguyễn �?ình Tuyến (xem �?oạn 4 trên kia) và Hoàng Ng�?c Thành (xem �?oạn 5 trên kia) ghi ngày v�? nước của Thủ Tướng Diệm là 26-6-1954.
  d) Ông Hoàng Ng�?c Thành (xem �?oạn 5 trên kia) đã viết ở trang 58 là TT Diệm đáp phi cơ v�? Sàigòn ngày 21-6, nhưng ở trang 71 lại viết là đáp phi cơ r�?i Ba Lê ngày 24-6-1954.
  e) Nhóm Nghiên Cúu Lịch Sử thì ghi ngày 25-6-1954 nhưng không nói rõ ngày ấy là ngày r�?i Ba Lê hay ngày đáp xuống Tân Sơn Nhất.
  f) Cựu Hoàng Bảo �?ại thì viết: (sau khi ông Diệm “xin th�?�?) “Bốn mươi tám gi�? sau (tức 2 ngày sau), Ông Diệm v�? Sàigòn cùng với Hoàng Thân Bửu Lộc để bàn giao quy�?n hành.�? Nếu, theo các tác giả Phạm Văn Lưu (xem �?oạn 3 trên kia) và Hoàng Ng�?c Thành (xem �?oạn 5 trên kia), ông Ngô �?ình Diệm đã nhận l�?i m�?i vào ngày 19-6-1954, thì ông Diệm phải r�?i Ba Lê vào ngày 21, nhưng ông Hoàng Ng�?c Thành lại viết là r�?i Ba Lê vào ngày 24-6-1954.
  g) Ký giả Văn Bia (xem �?oạn 7 trên kia) có viết là có một lần rước hụt, nghĩa là có 2 chuyến bay đã được loan tin là đưa Thủ Tướng Diệm v�? nước, chuyến trước không có TT Diệm trên đó, chuyến sau mới có. Như thế, có thể là có vài nhà viết sử đã dựa vào tin loan báo v�? chuyến bay trước mà chép v�? ngày v�? nước của Thủ Tướng Diệm chăng?

  Vậy thì Thủ Tướng Ngô �?ình Diệm đã thật sự v�? nước vào ngày nào ?
  LÊ XUÂN NHUẬN

  0
 • 17 years ago


  According to "Vietnam A History The First Complete Account of Vietnam at War" by Stanley Karnow, Ngô �?ình Diệm set foot in Saigon on June 26, 1954. Below is an excerpt.

  "... on June 18, 1954, Bao Dai placed Diem before a crucifix and persuaded him to defend Vietnam "against the Communists and, if necessary, against the French." He thereupon named him prime minister-and, unwittingly, dug his own political grave.

  Diem's new prestige scarcely alter him. Back in Paris as he prepared to return to Vietnam, he consented to hold formal audiences at the ornate Hôtel Palais d'Orsay, but insisted on sleeping every night in a neigborhood near the Austerlitz railroad station. When I interviewed him at the time, he sounded like a Vietnamese version of Joan of Arc, forecasting that the national army he planned to mobilize "will inspire the people to flock to us." He had a long road ahead. On June 26, 1954, when he landed in Saigon, a group of barely fice hundred, mostly Catholics, greeted him at the airport. The rest of the city stayed home."


  This is a really great book. Anyone who is intrerested in the true account of the Vietnam war should read this book.

  Thank you bác Thanh-Thanh for an interesting post. :D

  0
Reply
 • Thanh-Thanh 17 years ago

  ÔNG NGÔ �?ÌNH DIỆM
  �?Ã �?ƯỢC �?Ề CẬP NHƯ THẾ NÀO ?

  1/ Do ông �?oàn Thêm, mà tiến sĩ Lê �?ình Cai giới thiệu là “ngư�?i từng nắm chức vụ cao trong Dinh �?ộc Lập (từ 12-7-1954 đến 1-11-1963)�?, tác giả bộ sách “Những Ngày Chưa Quên�? trong đó ông Thêm nói là “đã ghi vắn tắt những việc xảy ra, từng ngày, từng tháng, từng năm, trên các lĩnh vực quốc tế và quốc nội, ở các địa hạt chánh trị, quân sự, hành chánh, tài chánh, kinh tế, văn hóa, xã hội ... Tóm lại (ông Thêm) đã trình bày một thứ niên biểu sơ lược và khách quan để tiện b�? tra cứu�?.
  Và, trong Quyển II của bộ sách ấy, ngư�?i đ�?c thấy ở trang 42 (xem chú thích 1 ở cuối bài):
  “Ngày 19 tháng 7, 1955, chính phủ Hà Nội gửi công hàm cho chính quy�?n mi�?n Nam đ�? nghị cử đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương bắt đầu từ ngày 20 tháng 7, 1955 để bàn v�? việc thống nhất nước nhà bằng tổng tuyển cử tự do trong toàn quốc theo đúng như hiệp định Genève qui định. Trong bức công hàm này, Phạm Văn �?ồng (Thủ Tướng Cộng Sản Bắc Việt) đã mở đầu “Kính thưa Tổng Thống�?...

  �?-Kiến:
  Ngày 23-10-1955, Thủ Tướng Ngô �?ình Diệm tổ chức cuộc “trưng cầu dân ý�?;
  Ngày 26-10-1955, Thủ Tướng Ngô �?ình Diệm trở thành Tổng Thống (Tổng Thống đầu tiên) của Việt Nam Cộng Hóa;
  Thế mà ông �?oàn Thêm lại viết là vào ngày 19-7-1955 (trước đó hơn 3 tháng), Phạm Văn �?ồng đã mở đầu (công hàm của chính phủ Hà Nội gửi chính quy�?n Mi�?n Nam): “Kính thưa Tổng Thống�? (trong lúc ông Diệm còn là Thủ Tướng).
  �?ó phải chăng là lối trình bày “khách quan�? của ngư�?i “từng nắm chức vụ cao trong Dinh �?ộc Lập (dưới th�?i �?ệ Nhất Cộng Hòa)�??

  2/ Do linh mục Hồng Phúc, trong bài “�?ốt Lò Hương Cũ: Cụ Ngô �?ình Diệm và La Vang�? đăng trên báo “Mẹ Việt Nam�? số 102 ra ngày 15-8-1998 (xem chú thích 2 ở cuối bài):
  “Tập sách ‘�?ức Mẹ La Vang và Giáo Hội Việt Nam’... Cha Giuse Lê Văn Thành nh�? linh mục Hồng Phúc ấn loát gấp 10.000 quyển gởi ra (La Vang) trước kiệu �?ại Hội lần thứ 12, tháng 8-1955. Cuối tháng 7, tôi nhận được điện tín của ngài cho biết máy bay không nhận chở ra Huế... Chúng tôi cùng với một cha bạn quen với h�? Ngô, vào xin yết kiến Tổng Thống. Văn phòng Phủ Tổng Thống cho biết là Tổng Thống rất bận. H�? nói với chúng tôi: �?úng 5 gi�?, Tổng Thống có thói quen ra thở không khí tr�?i vài phút... Tôi nói ngay sự việc và xin Tổng Thống giúp...�?

  �?-Kiến:
  Việc chuyên chở sách đạo và đại hội La Vang xảy ra vào tháng 8-1955, vào th�?i gian ấy ông Ngô �?ình Diệm còn là Thủ Tướng dưới quy�?n Bảo �?ại (Thủ Tướng Diệm phải đợi đến ngày 23 tháng 10-1955, tức 2 tháng sau, mới lật đổ Bảo �?ại để lên làm Tổng Thống), thế mà linh mục Phúc đã g�?i ông Diệm là Tổng Thống (thay vì sự thật đang là Thủ Tướng).

  3/ Do tiến sĩ sử h�?c Phạm Văn Lưu, trong cuốn “Biến Cố Chính Trị
  Việt Nam Hiện �?ại�?, xuất bản tại Úc, Tập I, trang 132-33 (xem chú thích 3 ở cuối bài):
  “Tòa Bạch �?c vào ngày 1 tháng 5 (năm 1955) đã hủy b�? điện văn vào 27 tháng 4 và tái xác nhận Hoa Kỳ ủng hộ Tổng Thống Diệm với tất cả khả năng của mình...
  J. Lawton Collins, trong th�?i gian qua đã nhi�?u lần... chống lại Tổng Thống Diệm...
  Sự tái ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho Tổng Thống Diệm đã được thể hiện rất rõ rệt trong l�?i tuyên bố của Tân �?ại Sứ Mỹ tại Việt Nam G. Frederick Reinhardt vào ngày 27 tháng 5 năm 1955...

  �?-Kiến:
  Cũng thế, ngày 26-10-1955 Thủ Tướng Ngô �?ình Diệm mới thành Tổng Thống, thế mà nhà sử h�?c h�? Phạm đã g�?i ông Diệm là Tổng Thống từ 5 tháng v�? trước, khi viết v�? những sự việc xảy ra trong tháng 5-1955.

  4/ Do tiến sĩ & nguyên giáo sư chính trị Nguyễn �?ình Tuyến, trong cuốn “Những Biến Cố Lớn trong 30 Năm Chiến Tranh tại Việt Nam – 1945-1975�?, trang 11 (xem chú thích 4 ở cuối bài):
  “Bảo �?ại thoái vị vào ngày 23 tháng 8-1945 tại Huế, chấm dứt tri�?u đại Nhà Nguyễn... Ông làm vua được 13 năm. Tri�?u đình Nhà Nguyễn lúc bấy gi�? gồm có 6 Bộ, và Bộ Lại do ông Ngô �?ình Diệm nắm giữ (Bộ này được xem như là Bộ Nội Vụ). Sau khi thoái vị trở thành công dân Vĩnh Thụy, Bảo �?ại ... “

  �?-Kiến:
  �?ộc giả lớp trẻ sẽ thấy rõ ràng qua tài liệu này rằng chỉ có một mình ông Ngô �?ình Diệm nắm giữ Bộ Lại trong suốt 13 năm tại vị của vua Bảo �?ại, mặc dù Thượng Thư Diệm chỉ tại chức có 4 tháng, và từ đó (năm 1933) cho đến năm 1945, khi Nhật đảo chính Pháp, Thượng Thư Bộ Lại trong suốt hơn 12 năm trư�?ng, của 13 năm làm vua của ông Bảo �?ại, chính là ông Phạm Quỳnh; thế mà tiến sĩ Tuyến không đ�? cập đến.

  Những thí dụ trên cho thấy là chức vị Tổng Thống đã là một khát v�?ng nhập tâm, ám ảnh nhi�?u ngư�?i; và chính ông Ngô �?ình Diệm đã được (hay bị?) các nhà viết sử kể trên viết v�? tiểu sử của mình một cách thiên vị (mà đã thiên vị thì không còn là công bằng, tức là không đúng Sự Thật).

  LÊ XUÂN NHUẬN

  CHÚ-TH�?CH:
  1) �?oàn Thêm, “Những Ngày Chưa Quên�?, tập 2 (nguyên do Nam Chi Tùng Thư xuất bản tại Sài-Gòn, Việt Nam, năm 1969), nay do Xuân Thu tái bản, Los Alamitos, CA, Hoa Kỳ, 1989.
  2) Linh mục Hồng Phúc, “�?ốt Lò Hương Cũ...�?, tuần báo “Mẹ Việt Nam�? do cô Như Hảo chủ trương, 67 E Hedding St, San Jose, CA 95112, USA, 1998.
  3) Phạm Văn Lưu, “Biến Cố Chính Trị Việt Nam Hiện �?ại – I: Ngô �?ình Diệm và Bang Giao Việt-Mỹ 1954-1963�?, Centre for Vietnamese Studies, Melbourne, Vic, Australia, 1994.
  4) Nguyễn �?ình Tuyến, “Những Biến Cố Lớn trong 30 Năm Chiến Tranh tại Việt Nam 1945-1975�?, �?ại H�?c �?ông Nam, Houston, TX, USA, 1995.

  0
Reply
 • Halflife 17 years ago

  Free tour to the Ghost House :D

  http://members.thai.net/sinthai/room.htm

  0
 • mailfish 17 years ago

  heh heh this is some scary shit, it plays like a game, you have to click on objects to find clues to go to the next room, ... if you have the stomach to get pass the bathroom turn up the volume and whatever you do don't watch this alone :D

  0
 • 17 years ago

  Tháts really scary!!! Not sleeping tonight!

  0
Reply
 • virginity 17 years ago


  Sorry nha, đáng lẽ V. dịch ra hết bằng tiếng việt đó, nhưng tại V không có th�?i gian, sắp vào lớp h�?c rùi, còn có 10 phút nữa thôi hà. Nhưng V. biết là m�?i ngư�?i ai cũng gi�?i tiếng Anh hết mà, phải không nè? byee y'all nha :D

  -------
  A priest was hearing confession one evening when an elderly gentleman entered
  the confessional. “Forgive me father, for I have sinned. I'm 80 years old and
  have been faithful to my wife for all of 60 years of our marriage. That all
  ended last night when I spent the evening with 2 attractive twins that just
  moved into our building.�? “Our God is a merciful God. Tell me, when was your
  last confession?�? “Never. I'm Jewish.�? “Then why are you telling me your
  confession?�? “Are you kidding? At my age, I'm telling EVERYONE!!�?

  0
 • mailfish 17 years ago

  khoái nhỉ ... 4 trái đào tiên just imagine hehe heh

  0
Reply
 • ThườngSơn 17 years ago


  Thở phào nhẹ nhõm

  0
 • halflife 17 years ago

  Are you nuts men haha....

  0
 • mailfish 17 years ago

  hahaha Thường Sơn chúc mừng chúc mừng bi giờ hông bít gọi Thường Sơn là bố hay mẹ đây heheh

  0
Reply
 • D
  Dungkham 17 years ago

  It is under $1, but big gov. contract announcing so�?n

  0
 • halflife 17 years ago

  One dolar donation to disater's mater is not a big deal but alot people will be thankafùl hihi'

  0
Reply
 • ThườngSơn 17 years ago

  Có ai bị bùn như tui hông ??

  0
 • mailfish 17 years ago

  heh heh Thường Sơn đi bắt cua sao bị bùn dạ

  0
 • ThườngSơn 17 years ago

  Phải bắt được cua cũng đở, ai dè bắt nhằm con điên điển cụt đuôi

  0
 • mailfish 17 years ago

  con điên điển là con gì á Thường Sơn ? nhúng dấm nhậu được hông ? heh heh

  0
 • bichngan 17 years ago

  N có nghe bông điên điển thui, con điên điển là con gì thế TS ? Summer rùi có plan gì không nè, trời nóng quá ra đường là bị đen thui

  0
 • ThườngSơn 17 years ago

  Fish, con điên điển nhỏ hơn con cà cuống, lội trên mặt nước ruộng, TS là dân quê nên rành con này lắm hihihih Fish chịu hông ? Chịu thì nói TS làm mai cho

  BN nè, TS dự định hè này qua nhà BN thăm BN một chuyên đó, nhưng sợ BN không co; welcome

  0
 • halflife 17 years ago

  Phải con đĩa không vây ? oh men con này nhâu nhai mỏi hàm rang lám đó Fish hahaha

  0
 • mailfish 17 years ago

  heh heh HL, dai thì hầm cho nhừ, dòn thì chiên bơ, con gì củng nhậu được á, chỉ có con ghế thì ... chưa có cách

  0
 • ThườngSơn 17 years ago

  Hổng phải con đỉa đâu HL, con điên điển thuộc họ biết bơi ... điên điển là mẹ con trôi nổi đó !!

  Fish, đỉa sống dai lắm, ăn vô bụng một miếng thôi, thì chỉ sau có một ngày trong bụng sẽ có một tiểu đoàn điả đó ..

  0
 • Babipig 17 years ago

  Hello Babi is home!!!!

  AnhTS, bùn gì thế hihihihi, summer is here, take a vacation, hay là come to LA đi
  Có fish ơ đó

  0
 • ThườngSơn 17 years ago

  Welcome back BaBy
  Thường Sơn đã qua đó nhiều lần, có lần nào gặp Fish đâu

  0
 • Halflife 17 years ago


  Hállooooooooo Babi nong tam no see....Hy zong babi hông dữ như hồi xưa hay ăn hiếp con giai
  ủa vẫn khong biết Diên Điên là con gì á TS noi cái gì Mẹ Con trôi nổi ...mí thằng Cha 3 chìm 7 nổi ngôp gần chít kìa hehe

  0
 • ThườngSơn 17 years ago

  HL muốn biết con điên điển là con gì thì hỏi Fish á, Fish rành lắm

  0
 • mailfish 17 years ago

  Thường Sơn wa cali lo ló đầu dô "lú" nhìn bong bóng sao thấy fish được heh heh

  í chà HL làm gì bị babi con pig tát tai dạ ? dử thật a, chùa đang yên tỉnh có babi dô ồn ào wá hihihi welcome back babi

  0
 • Babipig 17 years ago

  DaiCa HL
  Cai bo phim đó"My Sassy Girl". Babi watch more than 3 times, mõi làn coi cũng laugh tói hong stop đuợc hihihihih

  Babi đấu có sassy gióng her đâu nè, Babi này nice lám DaiCa hhhihihiheehh Lau quá hông gặp anh HL, dạo này làm ăn ra sao rồi , có cô nào muốn bắt cóc anh hông vẩy ?

  Anh TS
  Fish nói đúng đó, mõi làn qua tói CA thì hông bao giờ ghé LA, chĩ biết OC và "lú" thôi that's why hong có time gap Fish đuợc

  Fish nhõ xíu này, lau quá hong có chit chát, chác là con cai lớn lám rồi right ?? hhahahha hihihi

  After all, Bibi miss you all.

  0
 • ThườngSơn 17 years ago

  Thường Sơn qua Chợ Phước Lộc Thọ để được phước lộc thọ muh Babi này chỉ có nói theo Fish không hà

  0
 • Babipig 17 years ago

  ai ya đâu có nè, Fish nói đúng mà, Babi agree with him thôi , chúa còn gì nũa, Babi cũng ơ gần Fish mà, đâu có tháy bóng hinh cua TS đâu nè , suốt ngày lo chốn vo "lú" không à hihihihihi
  Have a nice day

  0
 • ThườngSơn 17 years ago

  Oan quá! oan quá! Thường Sơn là kẻ tu hành mà

  0
 • mailfish 17 years ago

  Thường Sơn tu lú hihihi hahah :D

  0
 • ThườngSơn 17 years ago

  Fish, Thường Sơn chưa biết trong "lú" có gì nữa, Fish nói rõ chút được hông ? Nếu có hình ảnh gì đặc biệt về "lú" post lên đây cho bà con biết chút dỉnh nha

  0
 • mailfish 17 years ago

  hahah fish có bước chân dô lú lần nào đâu mà có hình ha Thường Sơn có thì post bong bóng cho anh em coi thử ihihihi còn fish thì .... hông thích dú dả hihihih .... mí ả vn bên cali bi giờ bày đặt bơm dú, đít thì xẹp lép, chân đi dày cao 7-8 phân...chán thiệt há Thường Sơn :D

  0
 • Babipig 17 years ago

  Trời Fish nhõ xíu ... Nói chưa đi qua lần nào, sao mà know it so well vãy thiệt là hard to believe đó nhe

  TS. Babi có đi qua "lú"

  0
 • ThườngSơn 17 years ago

  Vậy Babi kể cho Thường Sơn nghe coi có gì đặc biệt mà Fish nói đủ điều hết vậy ? Fish nói sơ sơ như vậy thì đủ biết Fish đóng đô ở đó lâu lắm gùi hahahah dấu đầu lòi cái đuôi cá "xấu" ra gùi hahahhah

  0
 • Babipig 17 years ago

  TS, Babi hông biết kẽ cho nghe đâu, TS ask Fish đi, however, khõi can ask, whatever he stated in previous about "lú" thì là vây đó hihihihi

  0
 • ThườngSơn 17 years ago

  Babi đã không chịu kễ mà nói chuyên về Fish làm gì ? Anyways Babi hay Fish nói rõ vụ "lú" cho Thường Sơn nghe coi có hấp dẩn hay không đễ lần sau có dịp Thường Sơn ghé thử xem sao

  0
 • Babipig 17 years ago

  TS, Babi có đi qua một làn lú, but đi chung vói máy người ban, cho nen chã observed được gì hết, kêu Fish kẽ cho TS nghe đi, Fish kẽ hay hơn đó

  0
 • mailfish 17 years ago

  trùi wui có mí cái dú dả bắt kể hoài có gì khác hay hơn không ? hihihi

  0
 • ThườngSơn 17 years ago

  Fishhhhhhhhhhhhh!! Giả kể nghe mới dzui chứ, đồ thiệt thì mấy cô biết rành rồi ... chỉ có một mình Thường Sơn ... tại vì ở trên núi cao xa xôi muôn dặm nên chưa biết mà thôi

  0
 • ThườngSơn 17 years ago


  Fish ơi buồn quá biết làm sao?
  Chẳng biết làm sao chẳng thế nào
  Cho dẩu làm sao sao chẳng hết
  Cái buồn sòng sọc vả vào nhau !!

  0
 • mailfish 17 years ago

  í ai làm gì mà Thường Sơn than dử vậy ? vui vẻ lên đi chứ

  0
 • Babipig 17 years ago

  TS đừng bùn, Babi sẽ đưa TS đi lú cua girls

  0
 • mailfish 17 years ago

  chà babi con pig mà cũng bít cua girls hả ? dạy nghề cho fish đi hihihi

  0
 • ThườngSơn 17 years ago

  Fish xạo

  0
 • Babipig 17 years ago

  hahah Fish, sao con pig hong biet cua girls, Babi coi cái bo cartoon movie đó, pig có biet dating and có bf and gf đó ,

  So, TS, you are save when Babipig đưa anh đi cua girls okie

  Làm Fish cũng biet cua girls, thì làm Pig cũng biết cua chúa hihih có fải hong nè Fishh

  0
 • bichngan 17 years ago

  Babi, có chỗ nào cua guy không, N cũng muốn cua vài người đễ dành đó

  0
 • Babipig 17 years ago

  Ai ya BN, Babi hông biết õ chỗ nào cua guys, hmm... Let Babi find out rồi sẽ báo cáo cho N biết

  Oh, Babi nhớ rồi, Gay club có nhiều lấm, but they are not normal.

  0
Reply
 • virginity 17 years ago


  mấy anh chị em xem áo đầm có đẹp không nè...:D

  0
 • 17 years ago

  tay nào như tay thư�?ng sơn á hihihi :D

  0
 • virginity 17 years ago

  áo đầm đẹp ghê, có anh em nào dám mua đồ như vậy cho bạn gái/vợ của mình không đây? Hàng đẹp phải khoe chứ lị. V. mà có là V. cũng mặc đi party rùi...hehehehe

  0
 • ThườngSơn 17 years ago


  Hình như là tay của Ω đó

  Có áo cưới nè V

  0
 • 17 years ago

  hông biết tay ai nhưng hình như mông của virginity hihihi :D

  0
 • ThườngSơn 17 years ago


  Vậy mông nầy của ai Ω

  0
 • virginity 17 years ago

  hình độc quá nhỉ? mông ai nhìn thấy quen quen nhưng không dám nhận ẩu đâu á...có tới 3 cái để so sánh lận a..

  0
 • 17 years ago

  hihihihi Thư�?ng Sơn mông ngửi hông quen chắc mông ngư�?i ta hihihihi hahaha

  0
Reply
 • 17 years ago

  Các bạn ơi ♫ đ�?c được bài này trong báo nhưng mà ♫ không hiểu . Nay ♫ post lên đây nh�? các bạn giải thích hộ ♫ nhé ... Xin cám ơn các bạn

  Chồng Là Gì ?
  Là một dạng vật chất, nó không bao gi�? bị mất đi, chỉ chuyển từ ngư�?i này sang ngư�?i khác . (Theo nhà nữ triết h�?c )
  Là biếu hiện lực vạn vật hấp dẫn, khi xa thì hút khi gần thì đẩy . (Theo nhà nữ vật lý h�?c )
  Là một loại vi khuẩn hay nh�?n thuốc , rất khó trị . (Theo nhà nữ vi sinh vật h�?c )
  Là chuyên gia vay nóng . Nhưng không có khả năng chi trả . (Theo nhà nữ tín dụng h�?c ) .
  Là lúa giống nếu không tranh thủ sạ hết thì có nguy cơ bị chị hàng xóm mượn giống (Theo nhà nữ nông dân h�?c )

  0
 • halflife 17 years ago

  Theo HL Chồng là con �?ỉa hahaha j/k HL là đàn ông con giai nên không biết fái nữ nghĩ gì ....nếu h�? vợ là gì thì biết đó Vơ hay đàn bà là 1 con dao keke

  0
 • Babipig 17 years ago

  anh HL con �?ĩa là gi vảy ??

  hehehe, sis NN, Babi đ�?c rồi h�?ng hiẽu heheheheh

  0
 • hALFLIFE 17 years ago

  Huh... con �?ỉa! nó giang ác, độc đia, dai dẳng nhất thế gia này mà h�?ng biết hả. Babi hoi Fish đi, cùng h�? hàng sống dưới nước đó haha ....Fish chịu khó giai thích cho Babi đi á keke...

  0
 • mailfish 17 years ago

  hahaha HL, yeah đỉa là bà con của fish á, đỉa in english là leech á babi con pig, babi chưa bao gi�? nghe ngư�?i ta nói "đeo như đỉa" hả ? like the vietnamese guys đeo babi á hihihi

  0
Reply
 • 17 years ago

  I thought you would appreciate these Irish Rules to a Happy Marriage . It's time we all had a laugh
  Actually, NN like rule 15 best ....


  1. The FEMALE always makes THE RULES.
  2. The RULES are subject to change at any time without prior notice .
  3. NO MALE can possible know all THE RULES
  4. If the FEMALE suspects the MALE knows all THE RULES she must immediately change some of the RULES
  5. The FEMALE is never wrong
  6. If the FEMALE is wrong it is due to a misunderstanding which was the direct result of something the MALE said or did
  7. The MALE must apologise for causing said misunderstanding
  8. The MALE is always wrong
  9. The MALE may be right if he agrees with the FEMALE unless she want him to disagree
  10. The FEMALE may change her mind at any time
  11. The MALE may never change his mind without the express written consent of the female
  12. The FEMALE has every right to be angry or upset at any time
  13. The male must remain calm at all times unless the female wants him to be angry and/or upset
  14. The female must under no circumstances let the male know whether she wants him to be angry and/or upset
  15. The male is expected to mind read at all times

  0
 • 17 years ago

  hahhah còn lâu

  16. The MALE goes back to Việt Nam and marries 2-3 wives
  17. The FEMALE can stay "ế" all she wants

  hihihi :

  0
 • 17 years ago

  MN ơi,rule 16 của MN cần bổ túc thêm đó nha .
  Male goes back to VN and marries 2-3 EXTREMELY YOUNG and BEAUTIFUL wives J/K

  0
 • 17 years ago

  có ai về VN lấy bà già đâu nè nốt nhạc hè hè

  0
 • lotus2 17 years ago

  NN lotus vote for this one
  8. The MALE is always wrong
  and the rest will follow heheh

  0
 • mailfish 17 years ago

  after reviewing number 8 with much thought (xạo heh heh) , fish shall make a slight modification with the approval of the IWA (irish women association.. xạo nữa heh heh) as follow:

  8. The MALE is always wrong as long as the FEMALE apologizes.

  0
 • lotus2 17 years ago

  fish xạo ke hehehe

  0
 • 17 years ago

  NN post mấy điều này dùm cho anh HL ..các bạn có ý kiến gì xin vui lòng gửi đến anh Halflife nhé


  12 lý do để các ông cần phải
  lấy vợ
  1. Vợ dậy cho ta tính phục
  thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy
  mình không làm gì sai cả
  2. Vợ dậy cho ta tính kiên nhẫn,
  chờ đợi không biết mệt
  (để vợ sửa soạn đi
  lễ, đi chùa, hay đi sắm
  đồ
  3. Vợ cho ta sức khỏe (cấm
  không cho hút thuốc lá, uống
  rượu, uống bia, đi chơi
  khuya với mấy thằng bạn cô
  hồn)
  4. Vợ dậy cho ta sự tế
  nhị (không chê bai dù cơm khét, canh
  mặn)
  5. Vợ dậy cho ta sự lễ phép
  (đi thưa về trình)
  6. Vợ dậy cho ta sự rộng
  lượng (kiếm được bao
  nhiêu tiền tặng vợ hết)
  7. Vợ là huấn luyện viên thể
  dục tại gia của ta (làm
  vườn, cắt cỏ, đổ
  rác, giặt quần áo, lau dọn nhà
  cửa, mang vác
  8. Vợ dậy cho ta tính gọn gàng,
  trật tự (chỉ được
  bày biện của riêng trong một góc
  tủ vợ dành cho)
  9. Vợ dậy cho ta sự công chính (ra
  đường cứ thẳng
  đường mà đi, không nhìn ngang,
  liếc dọc, nhất là chỗ có
  đông phụ nữ
  10. Vợ giúp ta trở thành người
  cha gương mẫu (thay tã, tắm
  rửa cho con, ru con ngủ, cho con bú,
  dậy con học, ...)
  11. Vợ dậy cho ta biết giá trị
  của hai chữ tự do (nay mình không
  còn nữa)
  12. Vợ dậy cho ta biết phấn
  đấu với nghịch cảnh
  (muốn chết mà cứ phải
  sống)

  0
 • mailfish 17 years ago

  HL phải bội man, khôn thiệt á, bi chừ trốn dưới váy con gái hả ? hihihi

  0
 • 17 years ago

  Fish nặng lời quá ..điệu này chắc NN bị anh HL giết chết quá

  0
 • mailfish 17 years ago

  hihihi NN thiệt ra fish cũng muốn trốn dưới váy con gái đấy chứ mà không ai chứa hihihihi

  0
 • halflife 17 years ago

  hehe...Fish muốn núp ké không HL xích wa một bên cho Fish ngồi nè hahaha..đàn ông con giai wa đây cắn răng ngâm miêng được núp dưới váy là phước rùi đó, có nhiều người thèm chây nước miêng mà không được đó à hahaha j/k

  0
 • bichngan 17 years ago

  Giá của DK bị úng hết hay rồi sao á, giờ đang summer mà có em nào mặc váy cỡ vừa vừa đâu mà núp , váy nào cũng cao nhìn thấu tận trời cao rồi , núp làm gì đaica với ser

  0
 • halflife 17 years ago

  Haha.chưa kịp nhìn thấy trời cao bao nhiêu đã bị táng ra bong bóng rùi ai co`n nu' duoc la phuoc rui do' kaka....Gái Kali bi giờ nóng cỡ nào cũng không măc quần khoe cái mông có tatoo nữa chắc bị bi teo hết rui sao á hahaha

  0
 • mailfish 17 years ago

  á hèn gì gió thổi mát wá hihihi :D, tại fish cứ ngỏng cổ nhìn lên hông à hổng có nhìn chung wanh nên hông để í hihihi

  0
Reply
 • bichngan 17 years ago

  Không biết đêm nay có phải quá mừng vì trở lại căn nhà tôi từng sống 2 năm tr�?i với bao buồn vui nên tôi không thể nào chộp mắt . Tôi từng mơ được sống một mình, trong một apartment nh�? với đầy đủ tiện nghi, tôi có thể thức khuya mà không ai nói, bạn tôi có thể call nói chuyện với tôi anytime mà không ai chen vào bảo khuya rồi mà call hoài thế làm sao mà ngư�?i khác ngủ đây, tôi có thể đang tắm mà phone ring vẫn nhào ra pick up, biết bao là những đi�?u tự do..Nhưng khi tôi thật sự ra riêng được rồi, được có không gian riêng của mình thì tôi lại thèm cái cảm giác trong nhà có ngư�?i, dù là tôi không có gì để nói với h�? nhưng ít ra tôi vẫn biết mình không có alone . Hai tháng như một giấc chiêm bao tôi sống xa m�?i ngư�?i, ăn cơm một mình mặc dù có rất nhi�?u món ăn để lựa ch�?n, một ngày tôi có thể thử một món ắn của một nuớc, tôi ăn 1 lần 1 ngày thôi vì on diet mà nhưng tôi lại thèm 1 thứ cảm gíac của cơm nhà, thèm 1 tô canh bầu nấu với tôm , thèm món cá chiên mà mom thư�?ng gủi qua làm quà cho tôi mỗi khi có ngư�?i quen v�? vn . Hai tháng tôi đã chán với cái cảnh đi sớm v�? khuya mà không ai kiểm soát , dù tôi biết sẽ không ai call bảo v�? sớm nhưng tôi vẫn turn cái sound của cell phone thật lớn, có phải chăng con ngư�?i sinh ra bản tính đã conflict vậy không , khi không được thì h�? ao ước khi có rồi thì h�? lai thấy chán . Có lẽ bạn sẽ cư�?i nếu tôi nói rằng hai tháng trước tôi vẫn còn là một cô bé rất vô tư , tôi vẫn thư�?ng bảo mấy đứa bạn rằng hãy theo gương tôi mà sống, tại sao nụ cư�?i lúc nào cũng rạng ng�?i trên môi tôi mặc dù cuộc sống của tôi lúc nào cũng có nhưng thay đổi bất ng�?i, trong khi chúng lúc nào cũng bắt tôi ngồi ôm phone để nghe chúng nó kể lễ nỉ non nào tao có nhi�?u ngư�?i cua quá không biết ch�?n ai, b�? ai, rồi ai sẽ là kẻ buồn nhất, có đứa thì than thân trách phận đã 23tuổi rồi mà chưa ma nào hold hand nó . Một đi�?u duy nhất tôi có thể làm được đi�?u đó vì tôi cho rằng mình sống không cần tình yêu , chi�?u thứ bảy tôi vẫn thư�?ng đi shopping một mình và coi phim một mình , nhưng tôi lại không thấy đó là một sự cô đơn . Có phải tôi thật sự không cần tình yêu chăng ? . Hai tháng qua tôi biết mình đã lầm , tôi cần tình yêu , nhưng tôi lại sợ vị đắng của nó , không ai hiểu rõ chính bản thân mình hơn mình cả . Mỗi ngư�?i chúng ta đ�?u biết mình muốn gì và cần gì nhưng thư�?ng khi mình không dám nghỉ tới hay thực hiện đi�?u đó, nhất là tôi tuy lớn con nhưng lá gan rất bé .........Uớc gì th�?i gian có thể quay lại hai tháng trước để tôi được làm cô bé vô tư mãi . �?�?c đến đây có lẽ bạn sẽ nghĩ là tôi đã xách gói b�? chạy theo một tình yêu để được tự do để được thoát kh�?i sự kiểm soát của gia đình và bây gi�? là ngồi đây tiếc nuối ngậm ngùi. Có lẽ bạn đúng đấy . Hai tháng ở dorm quả là những ngày dài, cô đơn và thử thách đối với một ngư�?i như tôi , một cô bé vô tư với vùng tr�?i bình yên ngày ấy .

  0
 • mailfish 17 years ago

  wow đang tắm nhào ra pick up phone hả ? cái đoạn này quay phim được đó nhe

  0
 • halflife 17 years ago

  Haha..sound good Fish.
  Home alway sweet home há N nhưng mà gái nhớn phải đi lấy chồng sao N lai đi tu trong dorm vây. Ngân có làm con Chúa núp trong dorm Ruồi cũng khong dám bu noi chi mí thằng con giai kekeke

  0
 • T
  Tranix.net 17 years ago

  oia'i choai 32 tuoi rui y' lo.n 23 ;- gio con muon lam co be votu nua huh. co thiet hong day chi. hai hi'hi'

  0
Reply
 • ThườngSơn 17 years ago

  Các bạn ơi, người ta nói "Được xôi rồi việc ." Các bạn có ý kiến gì về câu nầy không ??
  Xin cùng nhau góp ý nha
  Thường Sơn cám ơn trước

  0
 • mailfish 17 years ago

  có phải nước xôi rồi bỏ con vịt vô xong chuyện không Thường Sơn ? fish cũng chả hiểu heh

  0
 • ThườngSơn 17 years ago

  Cái gì mà con vịt hả Fish???

  0
 • mailfish 17 years ago

  fish đâu có hiểu chử nho đâu Thường Sơn, đói bụng thì nghỉ tới vịt luộc chấm mắm gừng thôi hihihi

  0
 • ThườngSơn 17 years ago

  Ai nói đói bụng hồi nào đâu nè ? Chỉ có Fish tối ngày nghĩ tới nhậu ở quán bia ôm không thôi, nên cái gì cũng là ăn nhậu hết, chỉ có Thường Sơn là ở nơi thâm sơn cùng cóc không biết gì hết á

  0
 • mailfish 17 years ago

  hihi Thường Sơn thiệt ra fish chưa bao giờ thấy quán bia ôm ở đâu, cũng không hiểu sao uống bia phải có người ôm, nghe nói cắt tóc ăn phở cũng phải có người ôm, có phải ăn uống xong xui rồi về nhà... ôm có đả hơn không ? hhihi cái này fish suy nghỉ về cái logic của nó chứ không phải kinh nghiệm đâu nhe hihihi

  0
 • halflife 17 years ago

  "Được xôi rồi việc" có phải như là mí cái đám zỗ bên phía công giáo ...đoc kinh xong hết việc mới được ăn xôi không? hmmm HL có câu này cung không hiểu nè "Gao nấu thành Xôi"

  0
 • ThườngSơn 17 years ago

  Không phải ý đó đâu HL, còn câu: "Gạo nấu thành xôi" hay "thành cơm" câu này ý nói là chuyện đã dĩ lỡ rồi, kết quả đành phải chấp nhận thôi .

  Hi Fish, chuyện uống bia ôm theo TS nghĩ thì Fish phải rành hơn TS rồi, vì Fish về nhà còn có người để cho Fish ôm, những người mà về nhà mà không có ai để ôm hết thì làm sao huh Fish?

  0
 • 17 years ago

  " Được xôi rồi việc " ...Có phải TS nghĩ rằng khi cần đến mình thì người ấy niềm nỡ,và khi đã xong việc thì người ta quay lưng chăng ? NN nói có đúng không TS hở ?

  0
Reply
 • Sang_Ti_Phai 17 years ago

  Xin chào các bà con,

  I'm looking for where I can get bilingual, Vietnamese-English, books/novels/publications. I am not looking for children's books, but for those for 16 years of age and older. Perferably with everyday language and not literary language. Anyone have any ideas or leads? If so please feel free to contact me via e-mail or here on this board.

  Cám ơn sự giúp đỡ nào cả.

  Sang Tí Phải

  0
 • mailfish 17 years ago

  hello bạn Sang Ti Phai, welcome to vm tự

  go to http://tuluc.com and search for "vietnamese" you will find a few books in english and vietnamese, including Kim Vân Ki�?u by Nguy�?n Du

  0
 • Rainman 17 years ago


  Biết tìm smurf comic ở đâu hông DK?
  MF tìm post lên COMIC dùm đi man (tiếng Việt càng tốt)
  My favorite á, bi gi�? tìm cho công chúa đ�?c

  0
 • mailfish 17 years ago

  truyện xì trum vm admin có á, cuối tuần fish mượn post lên cho công chúa đ�?c

  0
 • Halflife 17 years ago

  Huh...HL chỉ có 1 xi trum thui khong post đâu măc cở lắm hahah j/k Yah hoan hô MF .....hùi nh�? HL cũng mê xì trum lám trôn hoc zô tiêm mướn sách đ�?c bi Dad đánh wá tr�?i hihi

  0
 • 17 years ago

  NN không có đ�?c comics ;nhưng mà hồi còn nh�? , trên TV có chiếu Smurf a , ngày nào NN cũng thức dậy xem hết Smurf rồi mới chịu đi h�?c
  Công chúa của anh RM có thích CareBears không anh ? Lúc còn nh�? NN "Me^" Care Bears lắm ... đến bây gi�? NN vẩn còn thích ạ hihihi

  0
Reply
 • Sang_Ti_Phai 17 years ago

  Xin Chào Các Anh Chị Em,

  Cool site!! Looking for information. Does anyone know where to find bilingual books/novels/publications English-Vietnamese here in the United States? I'm looking for items for the more mature reader, not kids. There's plenty of bilingual kid's stuff on the net.

  Also, I'm living here in America. Does anyone know of ANY martial arts schools or individuals who teach Vietnamese Wing Chun/Vĩnh Xuân Việt Nam that are here in the United States?? If you do let me know how to contact the school/schools or individual. Thier e-mail address perfered but phone or snail mail will also do. Thanks All.

  Sang Tí Phải


  0
Reply
 • ThườngSơn 17 years ago

  Nghe thử bản nhạc này coi hay không nha bà con:
  http://www.thuongson.net/Cheers.htm

  0
 • ThườngSơn 17 years ago

  Trùi ui !!! Hổng biết có ai nghe không mà hổng thấy ý kiến gì hết vậy ta uiiiii !!!!!

  0
Reply
 • ThườngSơn 17 years ago

  Hè lại đến, năm nay Thường Sơn ở nhà ngủ suốt mùa hè, hổng thèm đi đâu hết
  Buồn buồn thì nhậu chơi

  0
 • mailfish 17 years ago

  Thường Sơn ngủ dí em nào ? con nhà ai ? tên tuổi vòng ngực vòng eo vòng mông ? khai mau hihihi

  0
 • ThườngSơn 17 years ago

  hahah!! Fish ui, Thường Sơn cũng muốn khai ra cho bà con biết, nhưng vì chưa có em nào ok với Thường Sơn hết, như vậy biết phải làm sao đây? Hay la Fish giới thiệu nha

  0
 • mailfish 17 years ago

  fish hỏi Thường Sơn Thường Sơn hỏi lại fish củng như huề chán thiệt hihihi

  0
 • ThườngSơn 17 years ago

  Thường Sơn mượn Fish giới thiệu thì Fish nói "chán thiệt" ... phải chi em nào mượn Fish làm gì đó thì Fish trả lời " khoái quá " hahahah

  0
 • 17 years ago

  ThuongSon ơi, NN có thắc mắc này mong TS giả thích hộ NN nha umm, NN nghe nói là người tu không được "nhậu" mà , đúng không ThuongSon ? Ngoại trừ người ấy tu bên nước Nhật ???

  0
 • ThườngSơn 17 years ago

  NN ơi, nước Nhật có người đi tu mà đuược nhậu, thì là câu trả lời của NN rồi
  Cheers

  0
 • 17 years ago

  TS tu kỉu Lổ Chí Thâm á NN, chỉ biết nhậu và gái hehehe

  0
 • ThườngSơn 17 years ago

  hihiiiii Ω
  nói đúng á

  0
Reply
 • bichngan 17 years ago

  Thêm một mùa hè nữa hỗng được nhìn hoa phượng nỡ, chợt nhớ chợt buồn .....bao gi�? cho đến bao gi�? .....

  0
 • mailfish 17 years ago

  ở mỹ hổng có hoa phượng hả BN ? có phải hoa phượng là hoa đ�? trong phim 3 seasons hông ?

  0
 • Babipig 17 years ago

  BN o SD có cã đóng hoa mà, hoa gi cung có hêt hehehe, ý mà hoa phượng là meaning gì vay????

  0
 • halflife 17 years ago

  �? tr�?i ơi ...ai mà nói chuyện với Babi chắc bi điên wá nói cho đã rùi h�?i đang nói cái gì hahaha

  0
 • ThườngSơn 17 years ago

  BN, hoa phượng mean Phượng hoa, nói vậy Babi hiểu chưa?

  0
 • bichngan 17 years ago

  Hoa phượng nở vào summer , có bốn cánh màu đ�?, tới mùa hoa phượng nở mấy cô hay mấy anh h�?c trò nào biết mơ mộng thư�?ng hay hái ép vào tập rồi xếp lại thành hình con bướm trong rất là đẹp . Tiếc cái là hồi xưa ở vn N dữ quá chẳng ma nào dám đến gần nên hỗng có đ.c ai tặng hết

  0
 • halflife 17 years ago

  ủa hình như trên đ�?i này bông hoa nào cũng it nhất la 5 canh trở lên mà ...BN đòi bông 4 cánh ai tìm ở đâu ra á BN khó tánh wá mà kekeke

  0
 • ThườngSơn 17 years ago

  Hình như hoa Phượng ngư�?i ta còn g�?i là Phượng Vỹ nữa đó ... hmmm và dư�?ng như là có 6 cánh thì phải

  0
 • bichngan 17 years ago

  Yesterday N post msg này lên xong rồi nghỉ hỗng lẽ hoa phượng có 4 cánh hả ta, chắc lâu rồi hỗng có thấy hoa phượng nở nên quên mấy cánh gùi , đừng cư�?i há m�?i ngư�?i

  0
 • Babipig 17 years ago

  TS..
  Vãn chưa hiễu đó TS ơi, Tại vì hai hong hiẽu hai chữ Hoa Phượng, it doesn't matter how you write it , but thank you for explain to Babi though

  Dai Ca!!!

  Ai ya, tại sao lai cư�?i Babi, chút nũa bi Babi đánh mong á, hihihihihii, thiệt là hông biết meaning gì đó mà, tại vì babi chưa có learn cái hai chữ đó yet , còn hong mau giãi thích đẽ cho Babi h�?c hõi thêm

  Take care anh

  0
 • 17 years ago

  Hoa Phượng đ�? ép thành cánh bướm ...đẹp quá BN hở ? Mà theo NN nghĩ thì 4 cánh mới giống bướm ; nếu như hoa 6 cánh thì chắc cũng phải vứt bớt 2 cánh hihihi

  0
Reply
 • Thanh-Thanh 17 years ago

  CON NHỚ NGÀY CHA �?I TÙ

  Con nhớ ngày cha đi tù
  mắt mẹ ướt thâm quầng đêm khó ngủ
  gặm củ sắn mẹ dành cho chưa đủ
  con đói cha ơi!

  Trạc phân bò năm ấy đội qua sông
  nước ngập ướt tràn xuống môi con mặn
  sông vô tình vẫn trôi bình lặng
  bão tố cha ơi! Bão tố tơi b�?i!

  Lũ lụt đi qua, rơm ướt mẹ phơi
  cong ngư�?i xuống, mẹ gồng trên vai hẹp
  gánh cả giang sơn, đầu trần, không dép
  mẹ thẫn th�?, lảo đảo g�?i tên cha

  Năm tháng đi qua, năm tháng đi qua
  mẹ vẫn nép cuộc đ�?i trong rơm rạ
  con giấu tuổi thơ vào nỗi buồn lớn quá
  gánh tháng ngày tát cạn biển th�?i gian

  NGUYỄN THỊ B�?CH NGỌC  English version:

  THE DAYS DAD GOT IMPRISONED

  How harrowing were the days dad got imprisoned:
  Mom could hardly sleep, got her eyes wet, rings wizened.
  Gnawing the tiny rootstock Mom spared for me: how sad!
  I was so hungry, dad!

  The cow feces I bore on my head across the river,
  Wetted, dripped from the basket, salted my lips.
  The heartless stream was still flowing to make me shiver.
  Oh dad! such storms had risen to break life into chips.

  After the flood, mom dried the damp hay nearly kaput;
  Humping her back, she carried on either slender shoulder
  The burden of family responsibility, bareheaded, barefoot;
  She staggered, listlessly calling for dad, the householder...

  Months had thus slipped away, and years gone by;
  Mom still hid and rested her life in thatch, straw and slime.
  I concealed my youth in such sadness as the immense sky,
  Shouldering my days struggling to drain the sea of time.


  THANH-THANH
  member, PEN Center USA

  0
Reply
 • Thanh-Thanh 17 years ago

  TƯỞNG NHỚ CHA
  Thành kính dâng hương hồn Cha yêu mến


  Con lên phi cơ bay v�? vùng biển
  Bỗng nhớ thương cha nước mắt tuôn tràn
  Tháng Tư nào khi quốc biến gia tan
  Con b�? xứ lái tàu bay v�? biển

  Con xa mẹ lìa cha vì cuộc chiến
  Bao nhiêu năm sương gió dạn dày
  �?ể đau thương tràn khắp một ngày
  Con đâu biết đó là lần vĩnh biệt

  Con nào biết ! Cha ơi con nào biết
  Cha soát từng gi�?t máu trở v�? tim
  Bao nhiêu năm qua mòn m�?i trông tìm
  Vẫn thấp th�?m “con đã đ�?n nợ nước�?

  Cha ơi cha ! Một ngày không quên được
  Nhận hung tin cha lìa b�? cõi đ�?i
  Con chết lịm trong lòng mà lệ không rơi
  Con muốn khóc sao bật cư�?i hoang dại

  Mư�?i tám năm sau không lần trở lại
  Nợ quê hương chưa trả nổi đến bây gi�?
  �?ất khách quê ngư�?i lạc lõng bơ vơ
  Ngày tiếp nối ngày chỉ vì cơm áo

  Cha ơi cha ! Lòng con giông bão
  Những l�?i cha khuyên bện lại thành vòng
  Quấn chặt tim con, tỳ vết trong lòng
  �?ể nhi�?u lúc bặm môi rướm máu

  “�?ất nước điêu tàn làm trai phấn đấu
  Cố trở nên ngư�?i hữu dụng cho đ�?i
  Ngẩng cao đầu làm trai Việt con ơi
  Gương đảm lược của ti�?n nhân còn đó�?

  Cha ơi cha con vẫn hằng trăn trở
  Sống lưu vong nuôi hy v�?ng quay v�?
  Nhưng năm qua tháng lại ê ch�?
  Tóc đã bạc mà trùng dương vạn lý

  Cây bật gốc một phần tư thế kỷ
  Thân cây héo khô trồng ở xứ ngư�?i
  Có quê hương mà chẳng có một nơi
  Không có lối cho con trở v�? trú ẩn

  Con lên phi cơ bay v�? biển
  V�? Atlanta mà ngỡ xuống Vũng Tàu
  Con bàng hoàng nén chặt cơn đau
  Sợ bật khóc máu sẽ trào theo lệ thảm

  YÊN SƠN


  IN MEMORY OF MY FATHER
  reverently dedicated to my dear Dad’s spirit

  Whilst boarding the aircraft to fly towards the ocean
  I suddenly pitied my father, tears flowing out of emotion.
  When that April national calamity forced me to flee
  I left our country piloting my plane to the sea.

  Parted from parents because of the bloodshed,
  So many years in high wind and heavy rain overhead
  And finally came flooded with distress one day
  I did not know it was the last goodbye for ever to say!

  Oh, dear Dad, how could I know, on your part
  You wished each drop of blood to return to your heart.
  So many years you had desperately inquired after me
  Anxiously fearing a “killed in action�? notice to see.

  Oh, dear Dad! I shall never forget that bad day
  I learned the sad news that you had passed away:
  I became numb with grief, tears unable to flow;
  I wanted to cry but burst out laughing madly in woe.

  For eighteen years afterwards, I have not once returned
  And have neither fulfilled citizen obligations so yearned.
  In this foreign land how I feel an unsuitable location:
  Days after days only to think of means of sustentation.

  Oh, dear Dad! an innermost storm has arisen; it boils;
  Your precious admonition has since spinned into coils
  To tie tightly around my heart, imprint in my mind,
  So that times I compress my lips blood to ooze to bind.

  “The country is in ruins! To strive to be a worthy man
  You must try to become useful through your life’s span!
  Hold your head up, my son! to be a Viet youth, an heir
  To our ancestors’ heroic examples that are still there!�?

  Oh, dear Dad! I have always pondered on my concern
  About living in exile while nurturing the hope of return.
  But days have passed and months elapsed, shamefast,
  My hair has turned grey but the ocean is still vast.

  Like a tree for a quarter of a century uprooted already
  Now replanted in a foreign region, how hard to steady!
  Having a homeland but not having a space
  For me to get back to find a sheltering place!

  I boarded the plane to head towards the waves
  To go to Atlanta but felt as to Vung Tau that craves...
  I was staggered and tried to restrain my pain
  For fear of bursting into tears mixed with blood stain.

  THANH-THANH
  Member, PEN Center USA

  0
Reply
TO TOP
SEARCH