hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngã Cật Tây Hồng Thị » Tinh Thần Biến[16777215] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   5.0/7 - 420 votes
    view comments COMMENTS  
     
     

    Ngã Cật Tây Hồng Thị

    Tinh Thần Biến    MỤC LỤC     TẬP 1. LƯU TINH

      1. Tần Vũ
      2. Quyết Tâm
      3. Dạ Đàm
      4. Phụ Tử
      5. Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng
      6. Duy Nhất Đích Tuyển Trạch
      7. Trạch Sư
      8. Triệu Vân Hưng
      9. Tinh Tú
      10. Cực Hạn Huấn Luyện (1)
      11. Cực Hạn Huấn Luyện (2)
      12. Thự Quang (1)
      13. Thự Quang (2)
      14. Cực Tốc Thuế Biến (1)
      15. Cực Tốc Thuế Biến (2)
      16. Cực Tốc Thuế Biến (3)
      17. Ngư Trường Kiếm
      18. Nhất Nộ Sát Nhân (1)
      19. Nhất Nộ Sát Nhân (2)
      20. Sinh Tử (1)
      21. Sinh Tử (2)
      22. Sinh Tử (3)


    TẬP 2. LƯU TINH LỆ

      1. Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1)
      2. Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2)
      3. Bí Mật (1)
      4. Bí Mật (2)
      5. Lưu Tinh Lệ (1)
      6. Lưu Tinh Lệ (2)
      7. Nhất Phi Trùng Thiên (1)
      8. Nhất Phi Trùng Thiên (2)
      9. Thạch Trung Thạch (1)
      10. Thạch Trung Thạch (2)
      11. Luyện Khí Tông Sư (1)
      12. Luyện Khí Tông Sư (2)
      13. Luyện Khí Tông Sư (3)
      14. Tu Chân Giới (1)
      15. Tu Chân Giới (2)
      16. Tu Chân Giới (3)
      17. Tam Pho Đồ
      18. Mưu Toán (1)
      19. Mưu Toán (2)
      20. Linh Khí Thành (1)
      21. Linh Khí Thành (2)
      22. Kim Bài Nhiệm Vụ (1)
      23. Kim Bài Nhiệm Vụ (2)
      24. Lưu Tinh Chi Danh


    TẬP 3. TỨ CỬU THIÊN KIẾP

      1. Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1)
      2. Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2)
      3. Tình Thiên Phích Lịch (1)
      4. Tình Thiên Phích Lịch (2)
      5. Tình Thiên Phích Lịch (3)
      6. Bồi Táng (1)
      7. Bồi Táng (2)
      8. Độc Tự Nhất Nhân (1)
      9. Độc Tự Nhất Nhân (2)
      10. Bạo Phát (1)
      11. Bạo Phát (2)
      12. Bạo Phát (3)
      13. Tình Cảm
      14. Liễu Ám Hoa Minh (1)
      15. Liễu Ám Hoa Minh (2)
      16. Nguy Cơ (1)
      17. Nguy Cơ (2)
      18. Thanh Sơn Liên Mạch (1)
      19. Thanh Sơn Liên Mạch (2)
      20. Độ Kiếp Chi Chiến (1)
      21. Độ Kiếp Chi Chiến (2)
      22. Độ Kiếp Chi Chiến (3)
      23. Thân Tử (1)
      24. Thân Tử (2)


    TẬP 4. TINH THẦN BIẾN

      1. Tinh Thần Biến
      2. Tiền đề thiên kiếp
      3. Huyết chiến thiên kiếp
      4. Linh thức truyền âm
      5. Lôi điện chi lực
      6. Tinh Thần Chân Hỏa
      7. Quy đồ
      8. Kim Diễm ưng
      9. Tồi khô lạp hủ
      10. Hình thế đẩu chuyển
      11. Lão tổ tông xuất mã
      12. Luyện hoá Kim Đan
      13. Huyết chiến
      14. Tinh thần lĩnh vực
      15. Canh tân thời gian
      16. Sinh tử nhất tuyến
      17. Canh tân thời gian - Thời thế thay đổi
      18. Gia nhân đoàn tụ
      19. Quyết định
      20. Tiêu thất
      21. Nguyệt Viên Dạ, Ô Giang Thượng
      22. Ngũ Đức Chi Tử
      23. Chiến Vu Ô Giang Chi Thượng
      24. Lưu tinh phá không, song nguyệt cao huyền
      25. Hoành tảo
      26. Mạt lộ
      27. Tân đích chinh trình


    TẬP 5. XÍCH HUYẾT ĐỘNG PHỦ

      1. Phiêu lưu
      2. Hải để yêu thú thế giới
      3. Tử Vong Nguy Ky
      4. Tái kiến liễu, Tiểu Hắc
      5. Vong mệnh
      6. Ma thư "vô danh"
      7. Sưu hồn
      8. Vô xử khả đào
      9. Sát lục đảo kế thời
      10. Tần Vũ hồng nhãn, Tang Mặc điên cuồng
      11. Tiểu Hắc quy lai
      12. Lưỡng huynh đệ vs lưỡng huynh đệ.
      13. Kịch độc
      14. Hoán Mệnh
      15. Lập Nhi cô nương
      16. Nhạ họa liễu (Rước họa
      17. Tương tụ
      18. Li Khứ
      19. Hỏa tình
      20. Hộ Pháp
      21. Kham bỉ tế châm
      22. Truy Sát Lệnh
      23. Vĩ tùy
      24. Phát nan
      25. Trang Chung đích bí mật
      26. Hầu Phí bạo nộ
      27. Tra Hồng dữ Hầu Phí
      28. Tra Phách chi tử
      29. Lưu Tinh Cảnh Giới
      30. Địa hạ quyết chiến
      31. Sinh tử tam liên kích
      32. Sinh tử tam liên kích
      33. Cửu hộ pháp
      34. Tân đích đỗng chủ
      1. Cửu Sát Chi Nộ


    TẬP 6. CỬU SÁT ĐIỆN

      1. Cửu Kiếm Chi Bí
      3. Nội Loạn
      4. Thanh Huyền lão tổ
      5. Nhất Kiếm Xuyên Hầu
      6. Chân Chánh Đích Cao Thủ Lan Thúc
      7. Vị bốc tiên tri
      8. Tần Vũ và Lập Nhi.
      9. Tam Sát Lâm Môn
      10. Vô ngôn đích thẩm vấn
      11. Cân ngã môn tẩu ba!
      12. Tử Sát lâu
      13. Nhất tích huyết châu
      14. Cửu Sát điện
      15. Tử hình
      16. Nhất oa đoan


    TẬP 7. BÁT PHƯƠNG LAI TRIÊU

      1. Phản mục
      2. Đại Lục Hợp Thiên Môn Trận
      3. Hầu Phí Xuất Tràng
      4. Thanh Long Cung Chủ
      5. Phá Trận
      6. Bạo cuồng trạng thái
      7. Lưu Tinh Chàng Kích
      8. Lan Thúc Chung Hiện
      9. Thuỳ Chi Tội
      10. Tinh Thần Các
      11. Không gian tháp hãm
      12. Đằng long đại lục
      13. Chu Thiên tinh thần đại trận
      14. Bát Phương Lai Hạ
      15. Lục đại cự đầu
      16. Cửu Ngọc kiếm đích Sở tại


    TẬP 8. TẦN VŨ QUY LAI

      1. Hoàn hương
      2. Tam huynh đệ tụ thủ.
      3. Thế khởi.
      4. Khi man
      5. Trùng thiên sát ý.
      6. Sát
      7. Nghiêm Nhị, truyền ngã lệnh
      8. Đảm thứ
      10. Tiểu Lộ
      11. Tuân Phụng, Tư Đồ Huyết
      12. Thập niên.
      13. Hắc sắc thành trì
      14. Hiểm địa
      15. Sinh tử thông đạo
      16. Ðệ cửu bả ngọc kiếm địch ủng hữu giả


    TẬP 9. CỬU KIẾM TIÊN PHỦ

      1. Hồng hoang đích chân chánh thực lực
      2. Huy thủ sát nhân.
      3. Nguy cơ ám tàng
      4. Nguy ky
      5. Lược thi tiểu kế
      6. Thiên kiếp đột biến
      7. Ðồ sát nhất tràng.
      8. Tâm tính thuế biến
      9. Ðộ kiếp chi địa
      10. Đệ lục đạo thiên lôi
      11. Hộ thân pháp bảo
      12. Tân đích vũ khí
      13. Bạo Loạn Tinh Hải chi hung thú
      14. Huyết nhiễm Tinh Hải
      15. Huyết tiên Cửu Kiếm tiên phủ


    TẬP 10. NỘ HỎA TRÙNG THIÊN

      1. Tiên ma tề tụ
      2. Y Đạt đích yếu cầu
      3. Mê ảo ma cảnh
      4. Tần Vũ nhập ma
      5. Nguyên linh chi khí
      5. Nguyên linh chi khí
      6. Hảo đại nhất khối nguyên linh nguyên thạch!
      7. Trấn phủ thạch bia
      8. Tư sát sở vị hà
      9. Nghiên Cơ nương nương
      10. Nguyên anh tiêu thất
      11. Thiên Ma huyết vân
      12. Tối hậu đích thủ
      13. Nghịch Ương tiên đế
      14. Đào hoa nguyên, Hoàng tuyền lộ
      15. Hoàng tuyền tử vong lộ
      16. Thùy sinh thùy tử?
      17. Sinh tức tử, tử tức sinh
      18. Phệ Lôi ấn phù
      19. Thủy mặc họa
      20. Li khai tiên phủ
      21. Hắc Diễm Quân chi giới
      22. Thanh Hư quan, Thượng Thiên cung
      23. Lưu tinh lệ chi biến
      24. Bất tích nhất thiết
      25. Tứ đại tán tiên lai đoạt bảo
      26. Tam giới bổn nhất thể
      27. Chu Hiển
      28. Ngã bỉ nhĩ canh đổng đắc thiên!
      29. Kiếm tiên khôi lỗi
      30. Sinh mệnh chi nguyên lực
      31. Dao ngôn
      32. Mặc Kì Lân
      33. Tán ma Liên Trùng
      34. Tiền vãng Bằng Ma đảo
      35. Minh Lương chân nhân quy lai
      36. Đoạt bảo
      37. Thần thú đích đẳng cấp
      38. Tống hà lễ vật
      39. Phong khởi
      40. Độ Kiếp trung kì
      41. Huyền Băng cảnh
      42. Lĩnh vực chi chiến
      43. Hầu Phí, Hắc Vũ
      44. Chấn đãng
      45. Tử thương vô số
      46. Tiên ma tư sát
      47. Nộ Hỏa Trùng Thiên
      48. Mục tiêu


    TẬP 11. PHÁ KHÔNG

      1. Chân Dương môn
      2. Nghi hoặc
      3. Xung đột bạo phát
      4. Huyết lưu thành hà
      5. Đông thiên lí đích nhất bả hỏa
      6. Thiên Hỏa chân nhân
      7. Thời khắc hỗn loạn
      8. Hảo nhất cá Thiên Hỏa đạo hữu
      9. Không trung lâu các
      10. Phòng chỉ ngã thuấn di ba
      11. Liên thủ
      12. Canh mãnh liệt ta ba
      13. Sự gia nhập của Bạo Loạn Tinh Hải
      14. Sứ giả thượng giới
      15. Phương Điền và Tông Quật
      16. Đạp thượng Thanh Hư Sơn
      17. Nhị nhân phá trận
      18. Phá Thiên đồ đích quy chúc
      19. Tiên giới sứ giả hạ phàm
      20. Tài Đại Khí thô
      21. Bách Tê Lôi ấn phù
      22. Kiếm tiên đối quyết
      23. Huyết ma
      24. Nhất điều tiêu tức
      25. Man càn
      26. Tối cường vũ lực đích siêu thần thú
      27. Thiên kiếp hàng lâm
      28. Cửu cửu trọng kiếp
      29. Kiếp hậu dư sinh
      30. Tề tụ Tuyết Ngư đảo
      31. Ám trung tranh đấu
      32. Phách mại Phá Thiên đồ
      33. Tối hậu đích doanh gia
      34. Phi thăng, vô nại
      35. Tam phương hiệp định
      36. Chân diệc giả giả diệc chân
      37. Xuất phát
      38. Man Càn chi nộ
      39. Tử vong thâm uyên
      40. Cực địa
      41. Lưỡng phương hội tụ
      42. Huyết Linh phù
      43. Nghịch Ương Cảnh
      44. Cực địa
      45. Cực địa
      46. Thực Lực của Tông Quật
      47. Phân biệt tiền định
      48. Tối hậu nhất cá
      49. Biệt ly
      50. Nhất miết
      51. Bạch Huyền Quân
      52. Thủ Quan Giả
      53. Vạn Thú Phổ
      54. Tranh Đoạt Vạn Thú Phổ
      55. Sư thúc, nhĩ chẩm yêu lai liễu?
      56. Cao thủ như vân
      57. Hà khứ hà tòng
      58. Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam
      59. Nghịch Ương tiên đế tử chi mê
      60. Lan thúc đích lễ vật
      61. Truyện tống
      62. Nhẫn
      63. Thiên ngoại
      64. Khả liên
      65. Hoàng Thạch tinh khổ tu
      66. Tinh Thần Biến đệ thất cảnh giới
      67. Thị thuấn di ma?
      68. Phi thăng tiên ma yêu giới


    TẬP 12. TẦN VŨ

      1. Phong Nguyệt Tinh
      2. Tái tạo kinh mạch
      3. Tam hồn cửu luyện
      4. Bái kiến
      5. Truyền tấn linh châu
      6. Tranh đoạt quyền khống chế
      7. Hốt du
      8. Tam thập lục quân
      9. Sự tình hữu biến
      10. Quang minh chính đại
      11. Bế quan
      12. Ngọc Kiếm Tông lai nhân
      13. Kiếm đãng bát phương
      14. Vạn Thú phổ đệ nhị tầng
      15. Cửu cấp Yêu vương
      16. Đột lai đích kinh hỉ
      17. Tần Vũ này, Tần Vũ kia
      18. Vũ Hoàng chi lệnh
      19. Cái chết của Hàn Thư
      20. Huyết sái Phong Nguyệt Tinh
      21. Bồi táng ba
      22. Bỏ trốn
      23. Tập sương
      24. Chập phục
      25. Hãm tịnh
      26. Các phương vân tập
      27. Đế cấp đích đối chiến
      28. Nguy cơ
      29. Giảo cục nhân
      30. Thần khí "Chuyển Không"
      31. Vô Danh
      32. Hoàng tử "Vô Danh"
      33. Kinh thiên chi chiến
      34. Túy tửu
      35. Túy tửu
      36. Thiên Cương
      37. Phí Phí đích tấn tức
      38. Linh hồn tu luyện
      39. Hắc động chi cảnh
      40. Tiểu hữu, ngã môn đẳng trứ nhĩ
      41. Tiểu hữu thị thuỳ
      42. Lục y thiếu nữ
      43. Sát nhân
      44. Nguyên lai thị nhĩ
      45. Bất tử
      46. Tiếp liên đăng tràng
      47. Tôn nữ
      48. Tam Cá Yếu Cầu
      49. Khương Lan Giới Nội
      50. Công thành li khai
      51. Song đế tiệt sát
      52. Tiêu thất
      53. Tiềm Tu Thuế Biến
      54. Chỉ pháp
      55. Băng Phong Tông
      56. Định kế
      57. Nhất chỉ
      58. Ám Tinh giới
      59. Nguyệt Nha Loan
      60. Kiến diện
      61. Lão bằng hữu môn
      62. Thương định
      63. Toả Nguyên Luyện Hoả trận
      64. Vũ Hoàng đích nộ hoả
      65. Tịch tẫn thiên hoả
      66. Khương Lan Giới đích phòng ngự
      67. Vô Song Cảnh kiếm
      68. Tam Đại Yêu Đế
      69. Ốc Lam đích thừa nặc
      70. Hoành tảo


    TẬP 13. TAM HUYNH ĐỆ

      1. Thanh danh viễn bá
      2. Chúc vu na nhất giới?
      3. Truyền tấn mật trận
      4. Thúy vân tinh
      5. Mê thần đồ quyển
      6. Yêu giới tam hoàng
      7. Truyền thừa cấm địa
      8. Thanh tâm phong
      9. Thanh hộ vệ
      10. Tương tụ
      11. Huynh đệ đồng tâm
      12. Tiệt sát địa điểm
      13. Súc thế
      14. Thần khí hủy
      15. Nhất quyền
      16. Ninh tĩnh đích dạ
      17. Nhất Lộ Hướng Bắc
      18. Tam huynh đệ tương tụ
      19. Biến dị siêu cấp thần
      20. Khủng Long Công Pháp
      21. Tuế Nguyệt Du Du
      22. Thiên niên khổ tu
      23. Hắc Ô tinh
      24. Kiến Tông Quật
      25. Cân tung
      26. Nhất chiến
      27. Tha thời gian
      28. Thông cáo thiên hạ
      29. Tiềm Nhập
      30. Linh Hồn
      31. Như hà đảo?
      32. Hắc Vũ đích thân thế
      33. Tu luyện trên thiên thạch
      34. Liên hợp
      35. Tinh thần không gian
      36. Động xuân tâm
      37. Quách Phàm
      38. Thần kiếp
      39. Tụ tập tại Phong Loan tinh
      40. Chính diện giao thủ
      41. Độ thần kiếp
      42. Tam trọng thần kiếp
      43. Sự trừng phạt của Thanh Đế
      44. Thẹn quá hóa giận
      45. Triệu tập
      46. "Tinh Thần Biến" đệ cửu cảnh giới
      47. Thần hỏa


    TẬP 14. TÂN ĐÍCH QUÂN CHỦ

      1. Bị phát hiện
      2. Vũ Hoàng chi tử
      3. Mê Thần điện
      4. Cải biến mục tiêu
      5. Trọng Tụ tinh
      6. Kim chúc thú
      7. Tang Nạp thôn
      8. Thí luyện Ám tinh
      9. Đế cấp Kim Chúc thú
      10. Trưởng lão.
      11. Đản sinh chi mê
      12. Thân phân kiểm nghiệm
      13. Tân nhất nhâm Kim Hình Quân
      14. Xuất phát, thí luyện tinh!
      15. Ám tinh chi khổ tu
      16. Nhất nguyên trọng thủy
      17. Bách niên đích tu luyện
      18. Linh hồn chi đại viên mãn
      19. Tha khiếu ‘tả thu mi'
      20. Diễn luyện côn pháp
      21. Khương Lan giới tầng thứ hai
      22. Linh hồn đổng kết
      23. Tiến vào Mê Thần điện
      24. Kim Hình quân Hình Viễn
      25. Cư Dân Bản Địa
      26. Tam đại quân chủ tề tựu
      27. Nhập Mê Thần điện
      28. Mê Thần Điện Nội Điện
      29. Mê Thần điện chủ nhân đích lưu ngôn
      30. Nhất can trường thương
      31. Mê Thần Điện đích quản gia
      32. Nhĩ hữu linh hồn mạ?
      33. Khôi lỗi
      34. Hồi hương
      35. Nhị ca Tần Chính
      36. Quy lai
      37. Lưu Tuyền tinh hệ
      38. Phụ tử đoàn tụ
      39. Ân nhân
      40. Huyền Hi đích tự bạch
      41. Phá khai phong ấn
      42. Cải tạo tiên phủ
      43. Nhĩ đào đắc liễu mạ?
      44. Tam thập lục trọng điệp lãng?
      45. Quy hoàn
      46. Thượng cấp thần nhân
      47. Khương Nghiên đích thân phận
      48. Ngân Hoa mỗ mỗ đích cảnh báo
      49. Lưỡng điều truyền tấn
      50. Ngộ Long
      51. Tân đích hy vọng
      52. Cảm ứng thần kiếp
      53. Hình Viễn đích thần kiếp
      54. Vị trí Quân chủ
      55. Kim Hình linh châu
      56. Khai mở Khí Vật điện
      57. Ba kiện hồng mông linh bảo
      58. "Trận Đạo" cửu bách quyển
      59. Quy khứ
      60. Mê Thần Điện đích sủng vật
      61. Độ thần kiếp
      62. Tối hậu nhất chiêu
      63. Hoàn toàn luyện hóa
      64. Tiên Ma Yêu giới thiên hoàn


    TẬP 15. KHAI THIÊN TÍCH ĐỊA

      1. Sơ lâm thần giới
      2. Như thế thần giới
      3. Phúc bá đích trữ vật giới chỉ
      4. Tỏa Thần tháp
      5. Vô cùng thôi diễn
      6. Địa Để Huyệt Long
      7. Ba quyển trục màu vàng
      8. Tinh thần không gian đích biến hóa
      9. Phù Giác thôn đích cựu nhân
      10. Bang mang
      11. Tu luyện giả tại Huyễn Kim Sơn
      12. Thần Bí Nam Nhân
      13. Tu La hải
      14. Hai sự chọn lựa
      15. Nhất bộ đồng hành
      16. Trận pháp bát cấp
      17. Chủ nhân Mê Nhĩ sơn
      18. Song ngư Mê Nhĩ sơn
      19. Uy của Hùng Hắc
      20. Tối cường sát trận
      21. Tương trì
      22. Khấu Đầu
      23. Khai thiên tích địa
      24. Càn khôn chi cảnh
      25. Hỏa diễm
      26. Thần kiếm Xích Huyết
      27. Độc hồn câu
      28. Kinh hỷ đích phát hiện
      29. Nhất cá,hựu nhất cá
      30. Đàm Cửu
      31. Bát đại gia tộc
      32. Uy hiếp
      33. Tam phương thủ lĩnh
      34. Quần chiến
      35. Tàng nặc
      36. Đột biến
      37. Thảm lệ cửu diệp hoa liên
      38. Tàn Tuyết thần thương
      39. Tiểu Hắc đích tu luyện đạo lộ
      40. Lộ nhân giai tri
      41. Bắc Cực Phiêu Tuyết thành
      42. Tình thế bất diệu
      43. Hiện thân
      44. Hiên nhiên đại ba
      45. Tiền phó hậu kế
      46. Cuồng thu phó nhân
      47. Thượng bộ thiên thần xuất hiện
      48. Trận pháp "Càn Khôn"


    TẬP 16. HÔN NHÂN

      1. Đạo của ta không đơn độc
      2. Trận pháp tông sư
      3. Các phương yêu thỉnh
      4. Đông Cực Huyễn Kim Sơn
      5. Điện Phủ
      6. Tranh đoạt
      7. Gây hấn
      8. Thời gian pháp tắc?
      9. Hoa Liên phân thân biến dị
      10. Nhân tuyển
      11. Thủ chiến
      12. Người đứng đầu sau Thần Vương
      13. Trường chiến tranh khủng bố nhất thần giới
      14. Cảnh giới mới
      15. Vũ trụ sơ thành
      16. Khương Lan Đệ Tam Tầng
      17. Tái Kiến Lan Thúc
      18. Tam thiên tôn
      19. Cuối cùng cũng gặp lại
      20. Tuyển Trạch
      21. Luyện khí chi đạo
      22. Ngàn vạn lần thí nghiệm
      23. Số lượng thiên thần khí khủng bố
      24. "Tàn Tuyết" chung thành
      25. Kiến nghị
      26. Tranh luận
      27. "Phệ linh"
      28. Tân chủ nhân Mê Thần điện
      29. Minh ngôn
      30. Tâm kết
      31. Nhập Phiêu Tuyết thành
      32. Gặp mặt
      33. Ngày chiêu thân
      34. Tam kiện lễ vật
      35. Thụ nhân sở thác
      36. Giai thê
      37. Kiên trì
      38. Đề tỉnh của Lôi Phạt thiên tôn
      39. Bội phục
      40. Tiêu Diêu thiên tôn
      41. Hạ hỷ
      42. Ba kiện linh bảo
      43. Bình phán
      44. Phong ba
      45. Mục tiêu
      46. Nam Hải khu vực
      47. Trúc Lâm đảo chủ
      48. Hải để phủ để
      49. Thiên địa dị biến
      50. Tân đích thần vương
      51. Thối xuất chiêu thân
      52. Tử huyền phủ
      53. Bình Phán
      54. Kinh thán đích lễ vật đại
      55. Biến đổi bất ngờ
      56. Khảm phạt
      57. Tàng khố
      58. Hồng Mông linh khí?
      59. Thiên địa động
      60. Tân đích tượng thần
      61. Đệ tam cá danh ngạch
      62. Sính lễ
      63. Sinh mệnh linh hồn chi lệ
      64. Tuyên bố


    TẬP 17. THẦN VƯƠNG ĐÍCH HUYẾT

      1. Phân đạo dương tiêu
      2. Thệ yếu sát chi
      3. Công khai
      4. Tiên ma yêu giới
      5. Động phòng hoa chúc dạ
      6. Thực lực đột thăng
      7. Thông đạo
      8. Chúc mục
      9. Linh hồn công kích
      10. Chu Thông
      11. Tọa khán chúng thần vương
      12. Bế quan (1)
      13. Bế quan (2)
      14. Thủy mạc
      15. Khuyến thuyết
      16. Hỏa Nguyên Linh châu
      17. Vạn lí giang sơn
      18. Thánh hoàng quyết liệt
      19. Lôi Phạt thiên tôn đích hàng lâm
      20. Tả Thu Mi đích tả tả
      21. Bắc hải chi cực
      22. Băng phủ địa ngục
      23. Đông hải lão quỷ
      24. Sanh sanh bất tức
      25. Cao thủ chân chính
      26. Vũ trụ bổn nguyên
      27. Thần vương cảnh
      28. Kiến cơ
      29. Mê Vụ thành
      30. Hãn Nhiên Lai Tập
      31. Đống Kết
      32. Thần Vương Vẫn Lạc


    TẬP 18. THIÊN TÔN SƠN

      1. Hàng lâm
      2. Địa vị
      3. Phù Điêu Thông Đạo
      4. Huyền phù đích thạch bản
      5. Nữ hài Tử Hà
      6. Nhi tử Tần Tư
      7. Khắc Lôi Duy Cách
      8. Nhị ca
      9. Phù Thế ấn
      10. Thương Thiên ấn
      11. Đồ lục
      12. Thối nhất bộ
      13. Thệ ngôn
      14. Huyết hải nữ vương
      15. Huyền thanh nhất khí côn
      16. Thân thể đích chàng kích
      17. Cải biến đột ngột
      18. Mười năm
      19. Hậu thổ ấn xuất thế
      20. Trọng trọng kiếp sát
      21. Tất cả để cho con
      22. Chấn nhiếp sát chiêu
      23. Lại một Tu La thần vương
      24. Tàn Sát Lạnh Lùng
      25. Lạt Thủ
      26. Thối Lui
      27. Dò hỏi
      28. Súc thế
      29. Vạn Dân Ấn xuất thế
      30. Thánh Hoàng gục ngã
      31. Thiên tôn xuất thủ
      32. Thời gian đảo lưu
      33. Mộc Ngư
      34. Thông đạo màu đen
      35. Ngày tàn của các thần vương
      36. Tiêu Diêu Thiên Tôn
      37. Kết cục mới
      38. Thanh tu lão giả
      39. Xa Hầu Viên
      40. Thiên Tôn Linh bảo
      41. Tặng dữ
      42. Đây là số mệnh
      43. Phụ thân?
      44. Thiên Tôn Thị Tha
      45. Hồng Mông kim bảng (Đại kết cục - Thượng)
      46. Hồng Mông kim bảng (Đại kết cục - Hạ)

     
     
     
     
    nguồn: tangthuvien.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Phong Thần - Quyển 2

    Hứa Trọng Lâm

      Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm