hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Hằng Tâm » Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế[2895849] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   4.4/7 - 17 votes
    view comments COMMENTS  
     
     

    Hằng Tâm

    Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế


    MỤC LỤC 

    1. Đạo Mộ Tao Báo Ứng
    2. Thư Tạp Cầm Thú, Dị Thế Trọng Sanh
    3. Hiêu Trương Đích Bổn Tiễn
    4. Cầm Thú Dữ Mỹ Nam
    5. Câm Thú Phát Uy, Mỹ Nam Cật Biết
    6. Kế Hoạch Ác Độc
    7. Thượng Sàng, Thương Tễ Lộ Lộ
    8. U Nguyệt Nhi, Dâm Cụ Mật Thất
    9. Tam Cá Lưu Manh Đoán Kỵ Sĩ
    10. Hắc Sắc Trinh Khiết Hoa
    11. Kiếm Đinh Thiên Hạ - Ngự Phong Lôi
    12. Hoàng Gia Tư Lược Đoàn
    13. Ky Linh Hầu, Linh Ngưu Nhân Nô Đãi
    14. Thu Phục Linh Ngưu Chiến Sĩ, La Phi
    15. Nhân Tước Vị, Thúc Dục Sát Chất
    16. Cầm Thú Ly Đô, Quần Dân Hoan Hô
    17. Lạp Phỉ Nhĩ Cùng Băng Sương Cự Long
    18. Đả Kiếp,Chích Nhân Hỉ Hoan Đối Phương Đích Trang Bị
    19. Kỵ Sĩ Trùng Phong,Vũ Học Kinh Địch
    20. Nhân Tài,Trang Bị,Kim Tệ,Thông Sát
    21. Vong Linh Vu Sư Dữ Bảo Tàng
    22. Chiến Trận Ngũ Thức,Sơ Hiển Thần Uy
    23. Phong Mang Ngạo Thế Vs Thâm Uyên Lĩnh Chủ
    24. Ma Tộc Chí Bảo, Hắc Ám Ma Kiếm
    25. Hỗn Loạn Hoang Nguyên,Hồ Lô Sơn Cốc
    26. Cưỡng Gian Thành Thuận Gian
    27. Thiết Huyết Học Viện,Tĩnh Hương Đích Phiền Não
    28. Cầm Thú Nam Tước Cùng Hoàng Tử Bá Đạo
    29. Kỵ Sĩ Kinh Nhân,Hoàng Tử Cật Biết
    30. Phế Phủ Chi Ngôn,Hành Động Kế Hoa
    31. Đoàn Trưởng Cưỡng Gian Thiếu Nữ Nô Lệ
    32. Phong Thu Ca Xướng Nô Đãi Chủ Nghĩa
    33. Xạ Thủ Trung Đội, Chú Tạo Trung Đội
    34. Bạch Lang Chiến Sĩ,Linh Ngưu Chiến Sĩ
    35. Kẻ Phục Cừu, Diễm Vũ Tiêu Hồn
    36. Cốc Khẩu Công Phòng, Phát Tử Nhân Tài
    37. Kỵ Sĩ Khí Mã, Điện Thiểm Lôi Minh
    38. Đột Nhiên Đáo Lai Đích Viên Quân
    39. Diệt Địch Chước Hoạch,Tinh Anh Nhập Đoàn
    40. Tam Tiết Côn, Đạ Khả Đao
    41. Liệp Vật,Bỉ Nhĩ Thương Đoàn
    42. Cuồng Vọng Đả Kiếp, Tiến Như Vũ Hạ
    43. Linh Ngưu Bạch Lang Phục Binh, Hỗn Chiến Đồ Sát Tẩy Kiếp
    44. Bức Cung, Mộc Dục Tiêu Hồn
    45. Đại Sự Kiện,Ma Thú Tứ Ngược
    46. Bộ Tróc Ma Sủng,Kinh Văn Đề Thanh
    47. Mĩ Nữ Tuyết Lị,Liệt Diễm Tiêu Phong Mã
    48. Gia Đương Đa Liễu,Bất Xá Thượng Giao
    49. Lệnh Nhân Nan Đổng Đích Ma Thú Tụ Tập
    50. Lĩnh Tiên Trùng Phong, Chiêu Nhân Trào Tiếu
    51. Côn Ảnh Cuồng Đao Vs Tật Phong Cự Lang
    52. Mỹ Nữ Khởi Năng Thuyết Đắc Quá Lưu Manh
    53. Cật Ma Tinh Đích Hầu Tử Hoà Cự Long
    54. Vi Diệt Địch, Túng Hoả Phần Lâm
    55. Phách Địa, Cuồng Mãnh, Thú Nhân Kinh Địch
    56. Ma Nữ Trốn Thoát , Ngộ Thượng Thục Nữ
    57. Thất Trinh Li Khứ
    58. Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng, Mỹ Nhân Mộng Hinh
    59. Lưu Manh Chẩm Yêu Cứu Mỹ Dã Bất Tượng Anh Hùng
    60. Từ Chức,Thất Vọng,Quái Dị
    61. Ma Kiếm Nhận Chủ
    62. Tá Kiếm Chi Cố, Chánh Ma Sơ Hợp
    63. Cầm Thú Nam Tước Trọng Hồi Đế Đô
    64. Cầu Hôn, Khó Xử
    65. Vô Sỉ Ác Xúc Đích Nan Triền Lưu Manh
    66. Cầm Thú Giảo Loạn Hôn Lễ,Lâu La Chấn Hám Nhãn Cầu
    67. Luyện Kim Thuật Sĩ Dữ Kì Đặc Quáng Mạch
    68. Mông Diện Nhân,Ám Hắc Cửu Kiếm Đoạt Mệnh Trảm
    69. Truyền Tống Quyển Trục
    70. Vọng Triều Sơn,Thâu Khuy、Thương Tễ Mộng Hinh
    71. Tư Lược Đoàn Vs Vong Linh Sanh Vật
    72. Khoáng Mạch, Khô Lâu Quỷ Dị Gian Trá
    73. Bất Tử Chi Khu, Địa Tinh Thất Tung Chi Mê
    74. Đại Phong Thu, Bí Mật Trú Địa
    75. Thỉnh Chức, Ám Hắc, Ma Nữ, Phong Nguyệt
    76. Mỹ Diễm Phong Tao, Dẫn Phát Sắc Dục
    77. Diệt Địch,Chước Hoạch,Kì Lạp Tư Cự Nhân
    78. Vô Sỉ Lưu Manh "Chinh Phục" Phong Tao Thục Nữ
    79. Phục Cừu,Mĩ Thực Gia Dữ Tham Lam Dong Binh
    80. Kinh Địch,Đồ Sát,Liêu Âm Thối
    81. Thâu Tình, Sa Than, Khủng Phổ Địa Chấn
    82. Tự Nhiên Tai Hại, Vong Linh Thánh Giới
    83. Diệt Vu Sư, Liên Minh Sa Mạc Bộ Lạc
    84. Thiết Huyết,Thâu Tình,Tung Tích,Ma Nữ
    85. Oanh Tạc Hắc Ám Giáo Đình
    86. Giam Thị Thủy Tinh Cầu,Sanh Mệnh Chi Tuyền
    87. Dẫn Dụ, Đồ Sát, Đại Trám
    88. Dâm Đãng Dã Chiến, Hải Tộc, Cự Giải, Bạch Sa
    89. Chém Giết, Thu Phục, Động Đất, Biển Gầm
    90. Nam Bắc Phân Cách, Quốc Vương, Giáo Hoàng, Kế Hoạch
    91. Thiên Vũ Điều Binh,Hắc Ưng 、Cương Giáp Phong Ngưu
    92. Phỉ Phỉ, Hải Tộc, Địa Tinh
    93. Thiết Chiến Xa, Hoả Thương, Hoả Pháo, Nô Lệ
    94. Địa Tinh Đại Lục, Trú Địa, Cuồng Bạo Tiết Dục
    95. Xích Loã Nữ Thần, Ác Xúc Niệm Đầu
    96. Đan Thuần Tinh Linh,Độc Khí Pháo Đạn
    97. Truyện Tống Thủy Tinh,Địa Để Đột Tập Lược Đoạt
    98. Phong Thu Hưu Chỉnh,Đại Chiến Bạo Phát
    99. Triền Miên,Gia Nông Pháo ,Sử Phôi Mục Tiêu
    100. Công Thành Chiến,Thâu Tập ,Viễn Trình Oanh Tạc
    101. Kiếm Phách Thiên Địa Phá Càn Khôn, Thượng Tương Thủ Cấp
    102. Kế Hoạch, Hợp Tác, Thích Khách Địa Đạo
    103. Lạc Thạch Kế, Kì Đãi Lĩnh Thưởng
    104. Phong Hậu Thưởng Tứ Dữ Dâm Đãng Tưởng Lệ
    105. Mĩ Nam Thất Ý,Lưu Manh Đắc Ý
    106. Khoách Sung Kế Hoa,Ma Thú Biến Động
    107. Dâm Đãng Tý Hậu,Lưỡng Quân Đại Chiến
    108. Lưu Manh Đoàn Trường"Trí Sái"Sỏa X Hoàng Tử
    109. Hoàng Tử Tử、Nguyên Suất Đảo ,Thiên Vũ Thảm Bại
    110. Kinh Biến,Thí Phụ Gian Mẫu Đích Nghịch Tử
    111. Bình Tức Bạn Loạn,Hoạt Tróc Súc Sanh
    112. Lạc Khắc Đích Dã Tâm, Dâm Đãng, Điền Loa Dữ Áp Chủy
    113. Đánh Cuộc, Lưu Manh Và Công Chúa
    114. Man Hoành Lưu Manh Chinh Phục Nữ Vương Tương Lai
    115. Bất Phục Giả,Ngã Đích Lão Bà Thị Nữ Vương
    116. Bí Oạt Nguyên Suất Phủ,Hoạt Tróc Ba Công Tước
    117. Oanh Phi Nguyên Suất Phủ Dữ Tương Quân Trướng
    118. Tương Hỗ Bất Tiết,Hạnh Phúc Đích Lưu Manh
    119. Khả Tiếu,Uy Hiếp,Thắng Lợi Trảo Bộ
    120. Thiên Vũ Cử Động, Nhất Nam Ngũ Nữ Liễu Tâm Nguyện
    121. Độc Kế,Ma Tộc Dư Nghiệt,Đông Bắc Cầu Viên
    122. Lưu Manh Dữ Giáo Hoàng
    123. Cự Long Nhận Tử,Đột Nhiên Đáo Lai Đích Tam Cổ Thế Lực
    124. Lưu Manh Hầu Tử,Oa Nang Giáo Hoàng,Ma Thú Vương Giả
    125. Long Vương Dữ Lưu Manh Liên Minh,Thánh Ma Thị Xá?
    126. Quang Ám Đồng Thể,Cổ Quái Cự Long
    127. Cung Đình Dâm Lạc, Thê Mỹ Thục Nữ Ý Ngoại Thâu Thính
    128. Ác Xúc, Các Hoài Quỷ Thai Đích Giao Dịch
    129. Võ Thuật Học Viện, Cầu Trợ Đặc Sứ
    130. Tòng Kim Dĩ Hậu, Nghịch Ngã Giả Tử!
    131. Khô Lâu Thành Viên, Tam Quốc Cử Động, Khuyến Thuyết Nhạc Mẫu
    132. Oanh Tạc Hoàng Cung, Cự Bức Kỵ Sĩ, Siêu Cấp Cường Giả
    133. Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu, Nhất Định Hủy Diệt
    134. Dương Uy Đại Lục, Mở Rộng Biên Chế, Nghỉ Dưỡng
    135. Thần Quang,Dâm Đãng Nam Nữ,Nhất Ngược Nhất Gian
    136. Vì Tranh Thần Khí, Cường Giả Tụ Tập
    137. Địa Để Lăng Mộ、Liệt Diễm Sáo Trang Dữ Hỏa Diễm Viên Vương
    138. Chánh Khí Cảm Ứng,Đại Quy Bổn Đế Quốc
    139. Dâm Đãng Đích Lưu Manh,Thánh Kiếm Dữ Thánh Giới
    140. Nhất Viên Chiến Quần Cường,Hỗn Loạn Đại Đồ Sát
    141. Hỗn Loạn Chiến Huốn, Sát, Sát, Sát
    142. Quy Giả Hiêu Trương Đăng Tràng Tư Lược Đoàn Kinh Địch Hiện Thân
    143. Lưu Manh Đại Hoạch Toàn Thắng, Chúng Cường Úc Muộn Cật Biết
    144. Chưng Khí Chiến Hạm,Phù Không Dâm Thiên Sử
    145. Hổ Kình Chiến Sĩ, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa
    146. Hiệp Trì Công Chúa,Thừa Long Ngự Nữ Đích Sắc Lang
    147. Sắc Lang Suýt Thành Thái Giám, Ma Tộc Quang Lâm
    148. Chủ Suất Tụ Tập, Các Hoài Tâm Tư
    149. Súc Sanh Dữ Tiện Hóa,Giả Công Dữ Chân Công
    150. Hầu Tử Miểu Cự Long,Ngoan Cường Đích Ma Tộc
    151. Lưu Manh Kinh Ma Tộc,Hoàn Mĩ Đích Chiến Tích
    152. Ám Hắc Đại Ma Vương, Dâm Đãng Tiểu Tiếu Thoại
    153. Hắc Ám Hàng Lâm, Quang Minh Quyến Luyến
    154. Giáo Hoàng Thật Lực, La Kiệt Thảm Tử
    155. Giáo Hoàng Bại, Sáo Trang Hiện, Kinh Đại Lục, Hàm Tiếu Vong
    156. Lưu Manh Vs Ma Vương
    157. Đại Tiểu Lưu Manh, Kích Bại Ma Vương
    158. Kinh Biến, Ma Thối, Vô Thị Thần Tượng Trình Dâm Uy
    159. Chư Quốc Chiến Loạn, Mất Mưu, Đẳng Khán Hảo Hí
    160. Vô Tình Hoàng Tử, Âm Hiểm Chủ Giáo, Giảo Hoạt Lưu Manh
    161. Chủ Giáo Hoàng Tử Vi Giáo Đình, Tiêu Sái Lưu Manh Đạp Long Hiện
    162. Huyền Băng, Đại Địa Hiển Thần Quang
    163. Đại Hốt Du, Pháo Chế Nữ Vương
    164. Ma Giới, Thần Giới, Long Ưng Kỵ Sĩ
    165. Quang Minh Liệt Diễm Tề Đăng Tràng, Phu Thê Liên Thủ Chiến Cửu Đầu
    166. Thánh Kiếm Ma Kiếm, Tru Cửu Đầu
    167. Phong Thu Khánh Chúc, Ngập Ngập Khả Nguy Đích Dực Nhân Vương Quốc
    168. Tạp Tư Đặc Lộ, Độc Kế Đa Đoan
    169. Sái Lưu Manh Đích Gian Trá Công Tước
    170. Dẫn Mỹ Nữ Thánh Khiết Tới Chốn Phong Nguyệt
    171. Liên Minh Bạch Hồ Mỹ Nhân, Thưởng Tễ Xích Lõa Thiên Sứ
    172. Chiến Huống Nguy Cơ, Lưu Manh Giá Đóa
    173. Đả Kiếp Liên Quân, Âm Hiểm Độc Kế
    174. Liên Hoàn, Phản Kích, Điên Cuồng, Chém Giết
    175. Vị Tri Truyện Tống Quyển Trục, Kinh Biến Cùng Thắng Lợi
    176. Vị Tri Địa Cảnh, Thần Khí Thất Linh
    177. Thế Giới Tối Nguy Hiểm, Tối Phục Tạp Đích Sanh Linh Tụ Tập Địa
    178. Thảo Chi Dị Năng, Hắc Hùng Dị Năng
    179. Lưu Manh Kiếm Tru Hắc Hùng, Hảo Tiếu Dữ Mỹ Đào Ly
    180. Cổ Quái Tổ Hợp, Thất Sắc Linh Châu
    181. Thủy Tinh Thánh Thụ, Lâm Trung Địa Động
    182. Phong Chi Dị Năng Năng Giả, Cổ Quái Oán Linh
    183. Thạch Chi Dị Năng, Bí Mật Thông Đạo
    184. Đắc Thánh Thụ, Tru Oán Linh, Thu Quát Thiểm Nhân
    185. Bạch Si Hoàng Đế Dữ Tham Lam Lưu Manh
    186. Hoàng Đế Tử,Hải Tặc Diệt ,Giả Chí Tôn Tức Tương Hiện Thế
    187. Nội Ưu Ngoại Hoạn,Lưu Manh Hoàng Đế Sơ Kiến Mĩ Lệ Hoàng Hậu
    188. Thương Tễ Mĩ Lệ Hoàng Hậu,Ý Dâm Lưỡng Vị Hoàng Phi
    189. Lão Tử Tối Thích Hợp Tố Hôn Quân
    190. Câu Tâm Đấu Giác,Mĩ Diễm Thái Hậu
    191. Thâu Lưu Xuất Cung, Đế Đô Binh Quyền, Hiền Phi Nương Nương
    192. Giang Hồ, Mỹ Nhân, Cừu Sát
    193. Kiếm Thuật Kinh Địch, Lưu Manh Sát Thủ
    194. Lợi Dụng Tranh Chấp, Đoát Thủ Binh Quyền, U Oán Cầm Âm
    195. Tinh Minh Hoàng Phi,Thiên Cơ Bí Thuật ,Đả Đổ Chinh Phục
    196. Hoàng Hậu 、Hoàng Phi ,Lưu Manh Dâm Hoàng
    197. Hoài Trung Nữ Mưu,Bạch Vũ Dực Vương
    198. Mưu Hại Trung Thần、Bạn Nghịch Thí Quân
    199. Tru Sát,Toán Mệnh
    200. Thần Bí Linh Hồn, Chư Thần Nghi Hoặc
    201. Các Hoài Quỷ Thai, Viên Trung Khóc Thanh
    202. Tam Hải Cục Thế,Vô Sỉ Sắc Lang ,Huyết Tẩy Hoàng Thành
    203. Cung Đình Đại Loạn, Ma Cung Cung Chủ, Thiên Ky Lão Nhân
    204. Chánh、Tà 、Ma, Hỗn Loạn Đại Chiến
    205. Hủy Diệt Thiên Khiển, Lưu Manh Đăng Tràng
    206. Hủy Thiên Diệt Địa Thương Khung Tuyệt, Sát!
    207. Tiễu Diệt Bạn Nghịch,Thùy Tiên Quan Vị
    208. Thâu Khuy Mỹ Diễm Thái Hậu Đích Lưu Manh
    209. Hoàng Kim Thủ Long Phù,Lưu Manh Hí Thái Hậu
    210. Phong Diệp Hào Để Đạt,Lạp Tháp Lão Đầu
    211. Chu Thị Trường Minh Đế, Nhất Cá Lão Thần Tiên
    212. Thần Tiên、Chiếu Xao Bất Ngộ, Khai Quốc Chí Bảo Thiên Tử Kiếm
    213. Lục Quốc Kết Minh, Cửu Đạo Long Ngâm
    214. Lưu Manh Hợp Kĩ Vs Cửu Long Vấn Đỉnh Vạn Chúng Phục Tru
    215. Bắc Phương Tiệp Báo, Toàn Lực Nghênh Chiến
    216. Binh Lâm Thành Hạ Bách Quan Sầu,Hoàng Đế Trướng Trung Nhạc Du Du
    217. Nhất Kiếm Chiến Thiên Quân
    218. Lưu Manh Phát Uy, Tư Lược Đoàn Diệt Địch
    219. Cửu Biệt Trọng Phùng,Đông Tây Tương Tụ
    220. Hạnh Phúc Của Lưu Manh
    221. Vũ Lâm Thịnh Hội,Câu Tâm Đấu Giác,Thần Tiên Tái Hiện
    222. Đại Hội,Ngẫu Ngộ,Phẫn Thanh,Danh Thần
    223. Ngạo Thị Quần Hùng
    224. Tu La Vô Tình Đồ
    225. Diên Phong Hỏa Bính, Long Hổ Loạn Vũ
    226. Phong Thần,Thản Bạch Hằng Tâm
    227. Ngoại Địch Dữ Tai Hoang
    228. Thảo Bao Tổng Đốc Dữ Lưu Manh Hoàng Đế
    229. Trừng Phạt、Ngự Sử、Tai Dân
    230. Thế Cục, Tây Hải
    231. Thánh Ma Và Băng Thổ
    232. Thất Hoàng Tụ Tập
    233. Nộ Chế Giang Hồ
    234. Như Ý Bình Thai, Thập Tứ Đế Long
    235. Biến Thái Quân Đội
    236. Vu Ma
    237. Thái Hậu, Giáo Chủ, Hai Tỷ Muội Xinh Đẹp
    238. Vô Sỉ
    239. Đế Long, Huyền Thạch, Thần Lực
    240. Tiện Tân Thời Đại

     
     
     
     

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Tiểu Ngũ Nghĩa

    Phạm Văn Điểu

      Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm