CLOSE
Add to Favotite List

  Trần Văn Bình

 • Lục Mẫu Đơn - Cuốn 1

  Lục Mẫu Đơn - Cuốn 1
  Trần Văn Bình
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1956

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 12 VIEWS 360

  Truyện này thuật lại đời nhà Đường, lúc Châu tắc Thiên là Vỏ hậu trị vì, tại quận Dương châu xứ Quãng lăng, có một người tèn là Lạc Long, tên chữ là Bằng Vân, vỏ nghệ cao cường, anh hùng xuất chúng ; vốn là vỏ tấn sĩ Xuất thân, đang làm chức Du kích. Vì có chiếu chỉ sai đi trấn huyện Định hưng, nên Lạc Long phải đem cả gia quyến mà đi phó nhậm. Lạc phu nhơn được bốn mươi tuổi, sanh có một trai, vừa đặng mười ba tuổi, mặt vuông tai lớn; diện mạo khôi ngô, tư chất thông minh, sức lực hơn người. Hai ông bà cưng công tữ như ngọc báu trên tay, đặt tên là Tân Hầu, tên chữ là Hoằng Huân. Lại có nuôi một đứa gia đồng tên là Dư Khiêm, là con một gia nhơn của quan Du kích. Rủi bị cha mẹ mất sớm theo ở với ông bà Du kích. Dư Khiêm lại đồng tuổi với Lạc công tữ. Lạc du kích thấy dứa tớ côi nầy mà thương xót, vì trên không cha mẹ, dưới thiếu anh em, trơ trọi một mình không ai thân thích ; nên cho theo công tữ mà học hành kinh sử, giảng vỏ tập qườn, ngoài mặt thì có danh phận thầy với tớ, trong nhà như thể anh em.

 • Lục Mẫu Đơn - Cuốn 2

  Lục Mẫu Đơn - Cuốn 2
  Trần Văn Bình
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1956

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 12 VIEWS 340

  Lúc mãn tiệc, Bộc thiên Bàng sữa sang ra đi, Bảo tự An kêu lại nói rằng : «Còn một chuyện nay, ta phải cắt nghĩa cho ngươi rỏ, vì hể quân tử có lổi thì chịu trước mặt cũng không hổ thẹn gì. Vậy ngươi đã hay sự hồi hôm con Kim Hoa nó thí vỏ với Lạc đại gia chăng ? » Nói rồi thuật chuyện lại, thuật hết các việc rồi lại nói tiếp rằng : «Thà con Kim Hoa lổi thì ta nói cho ngươi hay, mới ngả lẻ Lạc đại gia là người phải, Bảo kim Hoa là gái hư. Nếu không tỏ sự lổi cũa con ta, e sau vợ chồng bây rầy rà.» Bộc thiên Bàng nghe nói vợ hư, càng thêm hổ ngươi, cúi đầu đi một nước.

 • Thuậ­n Trị Quá Giang

  Thuậ­n Trị Quá Giang
  Trần Văn Bình
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1953

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 6 VIEWS 2818

  Từ khi mới có trời dất, sanh ra người, vậ­t, muôn loài, vua cỏi trên gọi là Ngọc Hoàng Thượng đế, đời đời cai trị không đổi không dời, người cũng trị luôn cỏi Dương gian và Âm phủ nữa. Còn vua hai cỏi Dương gian và Âm phủ, đều thay đổi luôn luôn, nhứt là cỏi Dương gian mau dời đổi hơn hết. Thậ­p điện dưới Âm phủ cầm bộ sổ dữ lành. Như ai làm lành trọn đời, không lội lỗi chi hết, thì đưa vô cỏi Thiên đừờng ; còn ai làm dữ, thì nhốt hoài trong địa ngục. Phong đô, hành tội luôn luôn, không đặng đầu thai kiếp khác. Như người dữ í­t lành nhiều, thì đặng đầu thai hưỡng phước ; giàu to, chức lớn, thông minh trí­ huệ, thiên hạ kí­nh vì. Còn lành í­t dữ nhiều, thì hành tội xong rồi, cho đầu thai chịu đọa : làm dân nghèo, thân cực khổ, hoặc là tàn tậ­t xấu xa, hoặc chốt cách dữ dằn, nếu tội nặng hơn nử­a thì lại đầu thai làm thú vậ­t. Bởi xữ phạt công bình như vậ­y, mới gọi là Thiên Địa vô tư.

TO TOP
SEARCH