CLOSE
Add to Favotite List

 • Tiểu Hồng Bào Hải Thoại

  Tiểu Hồng Bào Hải Thoại
  Thanh Long
   

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 15 VIEWS 5949

  Nhà Đại Minh, lúc vua Gia Tịnh ở ngôi, thiên hạ thái bình, bốn phương yên lặng. Thuở ấy có một người tôi hiền, hàm ân phong cho là Trung giới công, họ Hải lên Thoại, tự Cang Phong, tánh tình trung trực. Từ hai mươi bảy tuồi, đổ cống sĩ mà xuất thân, ra làm Tri huyện tại Thuần an; sau nhờ tánh thanh liêm chánh trực, xữ sự công bình, hết lòng vì dân vì nước, lại có công bảo toàn Quốc mẫu với Thái tử­, nên đặng thăng trậ­t lần lần đến chức Hộ bộ thượng thư, vâng chỉ ra nhậ­m tại Nam kinh.
  Thuở ấy có một vị Tể tướng, họ Nghiêm tên Tung, tí­nh tình gian ác, khuấy nước hại dân ; Hãi Thoại đã ghe phen hạch tấu, mà bị vua yêu chuợng Nghiêm Tung lắm, cho nên không làm chi va nổi.

TO TOP
SEARCH