CLOSE
Add to Favotite List

 • Giọt Náu Chung Tình

  Giọt Náu Chung Tình
  Tân Dân Tử­
   

  Truyện Dài Dã Sử Truyện Hay Tiền Chiến

  CHAPTERS 28 VIEWS 22164

  Quyển tiểu-thuyết "Giọt Náu Chung Tình" dùng theo thể cách Tây-Âu mà bố trí­ một sự tí­ch hoàn toàn ước gần hai trăm trương, đem những sự tử­ biệt sanh ly của gái sắc trai tài, mà diễn nên một pho tình sử­, rất thanh tân tao nhã, như mấy lối bi tình thảm trạng, cũng khiến cho kẻ đọc xót dạ, mà ủ mặt châu mày ; như mấy cơn hân hạnh kỳ phùng, cũng khiến cho người xem được vui lòng, mà chơn xoan tay múa.
  Vậ­y nếu quyển tiểu-thuyết nầy, may mà đặng hậ­u thế ham mộ ban hành, và đem mà khai diễn nơi các võ-đài trong xứ ta thì cũng chẳng khác chi truyện sách của các đứng tiền triết trước đây, chừng ấy cái danh dự của tác-giả có lẽ cũng đặng chút thơm rơi trong đất Việt.

TO TOP
SEARCH