CLOSE
Add to Favotite List

  Phạm Minh Kiên

 • Tiền Lê Vận Mạt (Sự tích Lê Ngoại Triều)

  Tiền Lê Vận Mạt (Sự tích Lê Ngoại Triều)
  Phạm Minh Kiên
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1956

  Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 9 VIEWS 6552

  Về đời tiền Lê vua Long Đỉnh là người tàn bạo hung hăng, ở ăn không có đao lý. Thường lấy tửu sắc mà làm một món thích chí, coi giang san như rác như rơm, thường dùng sảm nịnh để làm môt bạn tri âm, coi sự nghiệp như tro như bụi.
  Từ ngàv giết anh cướp ngôi Iên chấp chánh trị vì, thì dùng những kẻ gian thần, những quân bạo ngược, để làm bộ hạ tay chơn, để làm ruột rà thân thích. Sớm tối chung cùng, ngày đêm đàm đạo, ngồn tùng kế thính, thuấn ý xuôi tình, thì có Triệu Di, Trịnh Tấn, còn sát phạt hiền thần, thị cường lăng nhượt, thì có ba thằng rể của Triệu Di, và môt đứa con của Trịnh Tấn. Thằng rể lớn của Triệu Di tên là Bật du Kha, hình cao vóc lớn, vỏ nghệ tinh thông, sức lực mạnh bạo, gốc lai Chàm. Thằng kế tên là Thạch đình Oai lai người Tàu, cũng võ dõng cao cường, tinh thông thương pháp.

TO TOP
SEARCH