CLOSE
Add to Favotite List

  Nguyễn Duy Hinh

 • Đề Thám - Con Hùm Yên Thế

  Đề Thám - Con Hùm Yên Thế
  Nguyễn Duy Hinh
   

  Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử

  CHAPTERS 9 READ 4893

  Năm 1859, vào niên hiệu Tự Đức thứ 11, Việt Nam bắt đầu bị Pháp xâm chiếm.
  Mượn cớ bảo vệ kiều dân của các nước thuộc Âu Châu hiện ngụ tại lãnh thổ Việt Nam, trong công cuộc khủng bố giáo sĩ Gia tô và ngăn cấm bọn thương buôn da trắng của triều đình Huế, Pháp quân đem hạm đội viễn chinh mở cuộc xâm lăng nước Việt vào tháng bảy năm Mậu Ngọ tức là năm nói trên.
  Ngày 31 tháng 8 dương lịch, đại đội chiến thuyền và binh mã Pháp bắn phá vào cửa Đà Nẵng dữ dội, Ông Nguyễn Tri Phương phải lập đồn Liên Tri chống giữ.

 • Triết Học Phật Giáo Việt Nam

  Triết Học Phật Giáo Việt Nam
  Nguyễn Duy Hinh
   

  Phi Hư Cấu Triết Học

  CHAPTERS 9 READ 3159

  Tác phẩm Triết học Phật giáo Việt Nam của tôi gồm hai chương chính, một lời nói đầu và một lời kết.
  Chương I. Triết học Phật giáo. Gồm ba tiết: Bản thể luận, Nhận thức luận và Giải thoát luận.
  Chương II. Triết học Phật giáo Việt Nam. Gồm ba tiết: sơn môn Dâu, sơn môn Kiến Sơ và sơn môn Trúc Lâm.
  Tư liệu về Phật giáo Việt Nam tôi dẫn lại tư liệu trong cuốn Tư tưởng Phật giáo Việt Nam của tôi đã xuất bản năm 1999 có bổ sung, hiệu chính một đôi chỗ cần thiết và minh giải dưới gốc độ triết học tôn giáo

TO TOP
SEARCH