CLOSE
Add to Favotite List

  Nguyễn Duy Hinh

 • Đề Thám - Con Hùm Yên Thế

  Đề Thám - Con Hùm Yên Thế
  Nguyễn Duy Hinh
  KHAI TRÍ xuất bản 1961

  Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 9 VIEWS 5688

  Năm 1859, vào niên hiệu Tự Đức thứ 11, Việt Nam bắt đầu bị Pháp xâm chiếm.
  Mượn cớ bảo vệ kiều dân của các nước thuộc Âu Châu hiện ngụ tại lãnh thổ Việt Nam, trong công cuộc khủng bố giáo sĩ Gia tô và ngăn cấm bọn thương buôn da trắng của triều đình Huế, Pháp quân đem hạm đội viễn chinh mở cuộc xâm lăng nước Việt vào tháng bảy năm Mậ­u Ngọ tức là năm nói trên.
  Ngày 31 tháng 8 dương lịch, đại đội chiến thuyền và binh mã Pháp bắn phá vào cử­a Đà Nẵng dữ dội, Ông Nguyễn Tri Phương phải lậ­p đồn Liên Tri chống giữ.

 • Triết Học Phậ­t Giáo Việt Nam

  Triết Học Phậ­t Giáo Việt Nam
  Nguyễn Duy Hinh
   

  Phi Hư Cấu Triết Học

  CHAPTERS 9 VIEWS 3658

  Tác phẩm Triết học Phậ­t giáo Việt Nam của tôi gồm hai chương chí­nh, một lời nói đầu và một lời kết.
  Chương I. Triết học Phậ­t giáo. Gồm ba tiết: Bản thể luậ­n, Nhậ­n thức luậ­n và Giải thoát luậ­n.
  Chương II. Triết học Phậ­t giáo Việt Nam. Gồm ba tiết: sơn môn Dâu, sơn môn Kiến Sơ và sơn môn Trúc Lâm.
  Tư liệu về Phậ­t giáo Việt Nam tôi dẫn lại tư liệu trong cuốn Tư tưởng Phậ­t giáo Việt Nam của tôi đã xuất bản năm 1999 có bổ sung, hiệu chí­nh một đôi chỗ cần thiết và minh giải dưới gốc độ triết học tôn giáo

TO TOP
SEARCH