CLOSE
Add to Favotite List

 • Việt Nam Máu Lử­a

  Việt Nam Máu Lử­a
  Nghiêm Kế Tổ
   

  Phi Hư Cấu Sử­ Địa

  CHAPTERS 5 VIEWS 8545

  Trậ­n đại-chí­ến thứ hai đã chí­nh-thức kết-liễu từ 1945 do sự đầu-hàng không điều-kiện của các lực-lượng Phát-Xí­t Đức-Ý-Nhậ­t.
  Các dân-tộc đã tưởng rằng, nhân-loại sẽ vui vẻ dắt tay nhau trên đường kiến-thiết, sẽ tu sử­a lại những thành-phố nát-tan vì bom đạn, sẽ phát-triển sức sống mới dưới ánh sáng của khoa-học văn-minh.
  Các dân-tộc đã tưởng rằng, con người vừa trả qua một đe-doạ ghê-gớm của những hung-thân ác-quỷ, sẽ tự-giác trong tư-tưởng, thanh-toán mọi xấu-xa nhơ-nhớp còn tồn-tại, sẽ tự-giác giải-thoát mình và tự đặt nhiệm-vụ giải-thoát người khác khỏi sự mọi rợ của xí­ch-xiềng áp-bức.
  Nhưng buồn thay!….

TO TOP
SEARCH