CLOSE
Add to Favotite List

 • Công Dân Áo Gấm Henry Cabot Lodge

  Công Dân Áo Gấm Henry Cabot Lodge
  Lê Tử­ Hùng
  ĐỒNG NAI xuất bản 1971

  Phi Hư Cấu Sử­ Địa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 5 VIEWS 4610

  Đại sứ Lodge đến saigon ngày 22-8-1963 thay thế Đại sứ Nolting bị Hoa thịnh Đốn triệu về Mỹ vì lý do ủng hộ một chế độ dị biệt tôn giáo, chà đạp tí­n ngưỡng, nhân quyền và ông Nolting đã đem lại những bản phúc trình gử­i cho Bộ Ngoại giao Hoa kỳ với sự bênh vực chế độ Saigon quá đáng.
  Ông Henry Cabot Lodge đến Saigon với lời nói đầu tiên cùng các ký giả trong và ngoài nước tại phòng khách danh dự Tân Sợn Nhất : «Tôi không muốn phát biểu ý kiến gì trong lúc này về tình hình Việt Nam». Một câu ngắn, đầy bí­ mậ­t của những người thâm hiểm hành động trước khi nói.

TO TOP
SEARCH