CLOSE
Add to Favotite List

  Laura Archera Huxley

 • Xây Dựng Hạnh Phúc

  Xây Dựng Hạnh Phúc
  Laura Archera Huxley - Nguyễn Hiến Lê dịch
   

  Truyện Dịch

  CHAPTERS 33 READ 2791

  Loài người là những động vật đa thê, cùng một lúc mà sống trong nửa tá thế giới hoàn toàn khác nhau - thế giới phần tử và thế giới đạo đức, thế giới chủ quan và thế giới tượng trưng, thế giới kinh nghiệm của từng cá nhân và những thế giới tập thể về ngôn ngữ, văn hóa, tổ chức xã hội và khoa học. Vì biết nói, biết suy nghĩ, biết truyền lại trí thức cho thế hệ sau, nên loài người vô cùng thông minh hơn những loài vật thông minh nhất. Nhưng con người thường nói năng một cách điên cuồng, suy nghĩ không hợp lý luận...

TO TOP
SEARCH