CLOSE
Add to Favotite List

  La Quán Trung

 • Tam Quốc Chí­

  Tam Quốc Chí­
  La Quán Trung - Phan Kế Bí­nh dịch
  KHAI TRÍ xuất bản 1972

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 120 VIEWS 45355

  Thế lớn trong thiên hạ, cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan: Như cuối đời nhà Chu, bảy nước tranh giành xâu xé nhau rồi sau lại hợp về nhà Tần. Đến khi nhà Tần mất, thì Hán Sở tranh hùng rồi sau thiên hạ lại hợp về tay nhà Hán.
  Nhà Hán, từ lúc vua Cao tổ (Bái Công) chém rắn trắng khởi nghĩa, thống nhất được thiên hạ, sau vua Quang Vũ lên ngôi, rồi truyền mãi đến vua Hiến Đế; lúc bấy giờ lại chia ra thành ba nước.
  Nguyên nhân gây ra biến loạn ấy là do hai vua Hoàn đế, Linh đế. Vua Hoàn đế tin dùng lũ hoạn quan, cấm cố những người hiền sĩ. Đến lúc vua Hoàn đế băng hà, vua Linh đế lên ngôi nối nghiệp; được quan đại tướng quân Đậ­u Vũ, quan thái phó Trần Phồn giúp đỡ. Khi ấy, trong triều có bọn hoạn quan là lũ Tào Tiết lộng quyền. Đậ­u Vũ, Trần Phồn lậ­p mưu định trừ bọn ấy đi, nhưng vì cơ mưu tiết lộ nên lại bị chúng nó giết mất. Từ đấy, bọn hoạn quan ngày càng bạo ngược.
  Ngày rằm tháng tư năm Kiến ninh thứ hai (một trăm sáu mươi bảy dương lịch) vua ngự điện Ôn Đức. Tự nhiên có cơn gió to ầm ầm từ góc điện nổi lên, rồi thấy một con rắn xanh lớn ở trên xà nhà quăng xuống quằn quại trên long án. Vua kinh hoàng ngã đùng ra, các quan tả hữu vội cứu vực vào cung; ở ngoài văn võ cũng sợ chạy cả. Được một lát con rắn biến mất và bỗng nhiên mưa to, sấm sét ầm ầm; lại thêm mưa đá rào rào mãi đến nử­a đêm mới tạnh, đổ nhà đổ cử­a không biết bao nhiêu mà kể.
  Tháng hai, năm Kiến ninh thứ tư (một trăm sáu mươi chí­n) tỉnh Lạc Dương có động đất, nước bể dâng lên ngậ­p lưng trời, dân cư ở ven bể bị sóng lớn cuốn trôi đi mất cả.

 • Tam Quốc Chí­ Diễn Nghĩa

  Tam Quốc Chí­ Diễn Nghĩa
  La Quán Trung - Mộng Bình Sơn dịch
   

  Trung Hoa

  CHAPTERS 120 VIEWS 206861

  Phàm thế cuộc trong thiên hạ, chia rồi lại hợp, hợp rồi lại chia. Tỷ như nhà Châu mất vậ­n, bảy nước phân tranh, sau đó nhà Tần lại gồm thâu về một mối. Rồi khi nhà Tần bị diệt vong, để cho Hán, Sở tranh hùng, và cuối cùng Hán đã diệt Sở để thu về một mối.
  Nhà Hán kể từ vua Cao Tổ là Lưu Bang trảm xà khởi nghĩa thống nhất được thiên hạ, giữ lấy ngai vàng cho íến khi vua Quang Vũ là Lưu Tú quậ­t khởi, giết loạn thần là Vương Mãng, phục hưng cho nhà Hậ­u Hán, rồi truyền íến đời vua Hiến íế thì bị chia làm ba nước. Cái nguyên do rối loạn sau này là do tới hai ông vua Hoàn íế và Linh íế.

 • Tam Quốc Chí­ Diễn Nghĩa

  Tam Quốc Chí­ Diễn Nghĩa
  La Quán Trung - Tử­ Vi Lang dịch
  Á CHÂU xuất bản 1960

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 120 VIEWS 61739

  Xưa kia Trần-thừa-Tộ có tài lương-sử­, đã soạn ra bộ “TAM-QUửC-CHÍ” chép chuyện ba nước Ngụy, Thục, Ngô. Sách gồm 65 thiên, đã nhậ­p vào chí­nh sử­.
  Phạm-Quần khen văn từ ấy có nhiều ý nghĩa khuyên răn, nêu rõ việc phải trái, có í­ch cho phong hóa.
  Bùi-tùng-Chi bổ-chú “Tam-quốc-chí­” có thể gọi là toàn tự khả quan. Sự việc được thẩm chí­nh, tuy còn sơ lược. Ông sưu tầm những chuyện tản mác khắp mọi nơi phàm những chuyện không thể chép vào chí­nh văn, đều được để vào phần chú thí­ch. Như thế, sự tí­ch đời Tam-quốc tạm đủ.
  Việc đem Tam-quốc-chí­ ra “diễn-nghĩa” khởi nguồn từ đời Nguyên và cung cấp chuyện cho các cụ già thôn xóm đàm thuyết giải trí­. Nhưng các câu chuyện đều căn cứ vào bộ sách của Trần-thừa-Tộ và Bùi-tùng-Chi, chứ không bịa đặt thêm. Chủ ý đề cao trung nghĩa, mục-đí­ch là khuyên răn. Người đọc đem so với chí­nh sử­ mới biết hết lời lẽ, sự việc đều có nguồn gốc chí­nh xác. Truyện TAM-QUửC-CHÍ DIỄN-NGHĨA không thể bị coi như các loại tiểu thuyết.

TO TOP
SEARCH