CLOSE
Add to Favotite List

  Huỳnh Văn Lang

 • Ký Ức Huỳnh Văn Lang - Tập 1. Thời Kỳ Thuộc Pháp (1928-1955)

  Ký Ức Huỳnh Văn Lang - Tập 1. Thời Kỳ Thuộc Pháp (1928-1955)
  Huỳnh Văn Lang
   

  Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử

  CHAPTERS 15 READ 4937

  Sách Ký ức HVL gồm 3 tập, đối tượng là 3 thời kỳ hoàn toàn khác nhau của một đời người.
  Tập I, Thời kỳ còn thuộc Pháp, từ khi tác giả bắt đầu hiểu biết, nghĩa là từ lúc 6 tuổi, cũng là từ lúc cha mẹ rước thầy dạy tại gia (1928), cho đến khi Quốc gia VN được hoàn toàn Độc lập, mà tác giả ở cương vị một chứng nhân trực tiếp nhận định là năm 1955, có thể không phải là nhận định của các sử gia khác.

 • Ký Ức Huỳnh Văn Lang - Tập 2. Thời kỳ Quốc Gia VN Độc Lập (1955-1975)

  Ký Ức Huỳnh Văn Lang - Tập 2. Thời kỳ Quốc Gia VN Độc Lập (1955-1975)
  Huỳnh Văn Lang
   

  Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử

  CHAPTERS 7 READ 3632

  Ký Ức Huỳnh Văn tập II - Thời kỳ Quốc gia VN độc lập, từ 1955 đến tháng 04-1975, gồm Đệ nhứt Công hòa và Đệ nhị cồng hòa. Dưới Đệ nhứt Công hòa, người viết là chứng nhân trực tiếp, hy vọng khách quan. Dưới đệ nhị Công hòa, mà người viết gọi là "chế độ nguời lính cai trị" để đối chiếu với "người lính đánh giặc", người viết chỉ là một nhân chứng gián tiếp, gần như là khách bàng quan hay một doanh thương giữa chợ trời chánh trị.

TO TOP
SEARCH