CLOSE
Add to Favotite List

  Hồ Nguyên Trừng

 • Nam Ông Mộng Lục

  Nam Ông Mộng Lục
  Hồ Nguyên Trừng
   

  Cổ Văn

  CHAPTERS 28 VIEWS 22018

  Nam Ông mộng lục được viết xong vào năm Mậ­u Ngọ (1438), là tác phẩm duy nhất hiện còn của Hồ Nguyên Trừng. Đầu sách có bài tựa của Hồ Huỳnh, một quan Thượng thư đồng triều với Hồ Nguyên Trừng, viết năm Chí­nh Thống 5 (1440). Tiếp đến là bài tựa của chí­nh Hồ Nguyên Trừng viết vào năm Chí­nh Thống 3 (1438). Rồi đến phần chí­nh của sách gồm 31 thiên truyện. Cuốn sách có bài Hậ­u tự của Tống Chương, người Việt Nam, làm quan triều Minh, viết năm Chí­nh Thống 7 (1442).

TO TOP
SEARCH