CLOSE
Add to Favotite List

  Hồ Nguyên Trừng

 • Nam Ông Mộng Lục

  Nam Ông Mộng Lục
  Hồ Nguyên Trừng
   

  Cổ Văn

  CHAPTERS 28 READ 20810

  Nam Ông mộng lục được viết xong vào năm Mậu Ngọ (1438), là tác phẩm duy nhất hiện còn của Hồ Nguyên Trừng. Đầu sách có bài tựa của Hồ Huỳnh, một quan Thượng thư đồng triều với Hồ Nguyên Trừng, viết năm Chính Thống 5 (1440). Tiếp đến là bài tựa của chính Hồ Nguyên Trừng viết vào năm Chính Thống 3 (1438). Rồi đến phần chính của sách gồm 31 thiên truyện. Cuốn sách có bài Hậu tự của Tống Chương, người Việt Nam, làm quan triều Minh, viết năm Chính Thống 7 (1442).

TO TOP
SEARCH