CLOSE
Add to Favotite List

  Dương Tấn Long

 • Song Quang Bửu Kiếm

  Song Quang Bửu Kiếm
  Dương Tấn Long
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1957

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 9 VIEWS 4107

  Đời nhà Thanh nơi một hòn núi kia, cao thấu mây xanb; tên gọi là Tuyết hoa sơn, trong núi có nhiều động đá, phong cảnh u nhàn, cỏ hoa trăm thức, bá tòng chớn chở, muôn tí­a ngàn xanh, thiên hạ truyền ngôn rằng : Thuở xưa có nhiều vị chân tu đắc đạo ; còn hiện thòi lắm trang ẩn đậ­t tu trì, kẻ thì vì cãnh ngộ éo le mà muốn xa lìa thế tục, vui thú lâm tuyền, người vì chán đời danh lợi quyết lánh chốn hồng trần, cỏ cây làm bạn.
  Gằn trên đãnh nứi, có một cái động kêu là Song quang động rất rộng lớn, tư bề cây cối phủ che rất nên u nhàn thanh tịnh.

TO TOP
SEARCH