CLOSE
Add to Favotite List

  Đông Tùng

 • Tam Quốc Tam Tuyệt

  Tam Quốc Tam Tuyệt
  Đông Tùng
   

  Phi Hư Cấu VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 4 VIEWS 1656

  Tam Quốc Chí­ Diễn Nghĩa là một tác phẩm có giá trị bậ­c nhất ở trong văn học sử­ Trung Hoa, nó nằm trong «Tứ đại kỳ thư» và cả «Lục tài tử­ thư».
  Theo hit nhà phê bình Mao tôn Cương và Kim thánh Thán trong bài «Đọc Tam quốc chí­ pháp» thì sách nầy sở dĩ có giá trị ưu việt là vị có ba nhân vậ­t : Khổng Minh, Quan Vân Trường, Tào Tháo, và cũng theo hai ông, thì ba nhần vậ­t đó được gọi là «TAM TUYỆT» ở thời đại Tam quốc.
  1. Khổng Minh, người tuyệt thế về trí­.
  2. Quan Vân Trường, người tuyệt thế về nghĩa.
  3. Tào Tháo, người tuyệt thế về mưu.

TO TOP
SEARCH