vietmessenger.com


Người Thứ Tám

Z.28 Bóng Tối Đồng Pha Lan

MỤC LỤC

I. Kẻ phản bội
II. Sứ mạng của Z. 28
III. Món quà hạnh ngộ
IV. Bức điện cuối cùng
V. Một canh xì phé
VI. Bóng tối Đồng Pha Lan