vietmessenger.com


Mộng Bình Sơn

Vạn Huê Lầu Diễn Nghĩa

MỤC LỤC

1. Nơi Kim khuyết thiếu cung nữ
2. Thánh chúa thưởng anh mỹ nữ
3. Gian đảng âm mưu trừ chánh sĩ
4. Tây Hạ cử đại binh đánh Tống
5. Hào kiệt thương nghèo nên kết nghĩa
6. Hào kiệt thử tài phân cao thấp
7. Giết ác nhân, Địch Thanh trừ hại
8. Diễn võ nghệ, Địch Thanh theo thời thế
9. Cầu danh lợi, Địch Thanh mang họa
10. Bị hèo độc, Địch Thanh cầu thuốc
11. Giận gian tặc, ban cho gươm báu
12. Thoát lao lung, anh hùng lánh nạn
13. Vâng ý chỉ trừ an long mã
14. Gặp mộng lành Hàng Kỳ tiến cháu
15. Từ vương vị, anh hùng cứng cỏi
16. Mến anh hùng Nhơn Tôn phong tước
17. Khỏi ngục thất anh em đoàn tụ
18. Hiện thần linh Huyền Thiên cho báu
19. Địch thị sum vầy nơi tửu điếm
20. Tin tức thông thương nơi dinh trại
21. Mã Bàng sơn bị loài cường đạo
22. Đình Quý đem lòng tham quấy
23. Mê rượu Tiêu Đình Quý bị hại
24. Họ Dương nổi giận nơi soái phủ
25. Lý Thành già lời non lẽ
26. Ngưu Kiện đem binh đầu Tống thất
27. Hiền đức phu nhân lòng ngay thẳng
28. Phong kho tàng, lấy kế làm kế
29. Dương Nguyên soái dâng biểu hạch gian
30. Vì nghĩa khuyên chồng đành tử tiết
31. Dư Thái quân vào tâu kim điện
32. Tra án trong trào còn hữu cớ
33. Lạc mạo phong vô can bị bắt
34. Lương tâm tra xét không ngại khó
35. Bao Thị chế minh oan trước Kim điện
36. Hiền phụ nhờ ơn đặng sống
37. Xét nghi án đỡ trung dằn nịnh
38. Tống chúa thương mẹ trong lao khổ
39. Điêu ngu phụ giục chồng làm bất nghĩa
40. Vương Bỉnh ham của hối lộ hại thân
41. Bao Thị chế lãnh tra đứa nịnh
42. Tống đế âu lo vì thương mẹ
43. Nơi lò gạch Tống quân rơi
44. An Lạc vương vinh qui định cang lệ
45. Sa cơ Tôn Bảo bị Đức lễ nơi chiến đại
46. Thương công thần, Dương Văn Quảng tập tước
47. Vì bại binh Liễu chúa dâng hàng biểu