vietmessenger.com


Xuân Đức

Tượng Đồng Đen Một Chân

MỤC LỤC

1. Cách Đây Một Trăm Năm ...Và Trước Đó Nữa...
2. Cách Đây Năm Mươi Năm...
3. Chuyện Đời Nay
4. Ngược Về Đầu Nguồn
5. Một Cái Thai Đang Cựa Quậy
6. Sự Kết Cục Đương Nhiên
7. Không Có Gì Đáng Kể Nữa