vietmessenger.com


Vũ Trọng Phụng

Trúng Số Độc Đắc

MỤC LỤC

I.
II. Một Sự Phát Minh Đời Không Tốt
III. Những Tư Tưởng Bên Cạnh Mỹ Nhân
IV. Mấy Cuộc Hành Hạ Cuối Cùng
V. Ngày Đầu Trúng Số
VI Trong Tay Đã Có Đồng Tiền
VII. Những Công Thức Đầu Tiên
VIII. Một Người Như Tất Cả Mọi Người
IX. Vết Xe Thiên Hạ