vietmessenger.com


Hồ Hữu Tường

Tiểu Phi Lạc Náo Sài Gòn 1 (Ngàn Năm Một Thưở III)

MỤC LỤC

1. Chí Minh diệu kế tầm "tri bỉ"
2. Phi Lạc sang Tàu trong Mộng huyễn
3. Giảng Phi-Lạc nổi danh Tiểu-Phi-Lạc
4. Lãnh một chưởng, Hồ Chí Minh xuất hạn
5. Rời Đâu Suất, hai mươi tám hoa xuống thế
6. Tinh cái nhiên, định Hồ thiệt giả