vietmessenger.com


Tiết Đinh San Chinh Tây

Đại Lãn

Tiết Đinh San Chinh Tây

MỤC LỤC

1. Lý Đạo Tông mưu hại anh hùng
2. Tướng quân bị khốn nơi ngục thất
3. Uất Trì Cung ngăn vua chết uổng
4. Đường Thái Tông ngự giá thân chinh
5. Nơi Giới Bài ba tướng đoạt ải
6. Tô Bảo Đồng trổ oai giết tướng
7. Nguyên soái trúng phi phiêu thọ nạn
8. Tiết Nhơn Quý bệnh tình nguy cấp
9. Tiết Đinh San giật bảng cầu hiền
10. Đinh San tuân lệnh kết duyên lành
11. Tiết Đinh San cả phá trùng vây
12. Đường thiên tử di giá hồi triều
13. Tần Hán hạ sơn cứu sư huynh
14. Tô hoàng hậu vô tình mất mạng
15. Một roi đánh bại hai nữ tướng
16. Lê Huê lỡ tay giết phụ thân
17. Tạ Ánh Đăng phá trận Liệt Diệm
18. Trình Giảo Kim ba lần cầu nữ tướng
19. Huyền Võ quan, tướng Đường thất trận
20. Đẹp lương duyên, Tần Hán được vợ
21. Tiết Nhơn Quý mãn số về trời
22. Đinh San ba lần cầu nữ tướng
23. Phàn Lê Huê đăng đàn phong tướng
24. Tần Hán vâng lệnh mượn linh kỳ
25. Lê Huê mượn linh phù phá phép
26. Tiết Ứng Luân phá trận mạng vong
27. Phàn Lê Huê phá trận Kim Quang
28. Nhất Hổ trộm kiếm vào chuồng sắt
29. Nhị Lang, Thánh mẫu trổ thần oai
30. Hai tướng vi lệnh trộm Kim oanh
31. Nhất Hổ lặn lội tìm mượn quạt
32. Lê Huê giữa trận sinh công tử
33. Tô Bảo Đường trúng phép di sơn
34. Kim giáo chủ lập trận chư tiên
35. Bại trận, Tây Liêu xin hàng phục
36. Cứu Ứng Cử, Tiết Cương được thưởng
37. Cướp pháp trường anh hùng gây họa lớn
38. Thanh Thành Hổ tế Thiết Ngưu phần
39. Nơi sơn trại, Giảo Kim tụ nghĩa
40. Tam Tư quyết đánh Cửu Luyện sơn
41. Từ Thanh xuống núi giúp nhà Đường
42. Tiết Cương tuân mệnh dựng cờ nghĩa
43. Lan Anh ra trận kết duyên lành
44. Địch Nhân Kiệt dùng lời thuyết phục
45. Lý Đán hưng binh đoạt ngai vàng