vietmessenger.com


Thiền và Tâm Phân Học

D. T. Suzuki

Thiền và Tâm Phân Học

MỤC LỤCPhần 1. GIẢNG THUYẾT VỀ THIỀN của DT. Suzuki

  I. Đông và Tây
  II. Vô thức trong Thiền
  III. Khái niệm về ngã trong Thiền
  IV. Công án
  V. Ngũ vị


Phần 2. TÂM PHÂN HỌC VÀ THIỀN của Erich Fromm

  I. Khủng hoảng tâm linh hiện tại và vai trò của tâm phân học
  II. Các giá trị và mục tiêu trong những khái niệm tâm phân học của Freud
  III. Bản chất của chính hữu - tiến hóa tâm lý của con người
  IV. Bản chất của ý thức, dồn ép và giải dồn ép
  V. Những nguyên tắc của Thiền
  VI. Giải dồn ép và ngộ


Phần 3. ĐỊNH MỆNH CON NGƯỜI VÀ THIỀN của Richard De Martino