vietmessenger.com


Tên Tôi Là Đỏ

Orhan Pamuk

Tên Tôi Là Đỏ

MỤC LỤC

1. Tôi Là Một Tử Thi
2. Tôi Đuợc Gọi Là Siyah
3. Tôi Là Một Con Chó
4. Tôi Sẽ Bị Gọi Là Kẻ Sát Nhân
5. Tôi Là Dượng Yêu Quý Của Cháu
6. Tôi Là Orhan
7. Tôi Đuợc Gọi Là Siyah
8. Tôi Là Esther
9. Tôi, Shekure
10. Tôi Là Một Cái Cây
11. Tôi Đuợc Gọi Là Siyah
12. Tôi Đuợc Gọi Là "Kelebek"
13. Tôi Đuợc Gọi Là "Leylek"
14. Tôi Đuợc Gọi Là "Zeytin"
15. Tôi Là Esther
16. Tôi, Shekure
17. Tôi Là Dượng Yêu Quý Của Cháu
18. Tôi Sẽ Bị Gọi Là Kẻ Sát Nhân
19. Tôi Là Một Đồng Tiền Vàng
20. Tôi Đuợc Gọi Là Siyah
21. Tôi Là Dượng Yêu Quý Của Cháu
22. Tôi Đuợc Gọi Là Siyah
23. Tôi Sẽ Được Gọi Là Một Kẻ Sát Nhân
24. Tôi Là Thần Chết
25. Tôi À Esther
26. Tôi, Shekure
27. Tôi Đuợc Gọi Là Siyah
28. Tôi Sẽ Bị Gọi Là Tên Giết Người
29. Tôi Là Dượng Yêu Quý Của Cháu
30. Tôi, Shekure
31. Tôi Là Đỏ
32. Tôi, Shekure
33. Tôi Đuợc Gọi Là Siyah
34. Tôi, Shekure
35. Tôi Là Một Con Ngựa
36. Tôi Đuợc Gọi Là Siyah
37. Tôi Là Dượng Yêu Quý Của Cháu
38. Đô Là Tôi, Sư Phụ Osman
39. Tôi Là Esther
40. Tôi Đuợc Gọi Là Siyah
41. Đô Là Tôi, Sư Phụ Osman
42. Tôi La Siyah
43. Người Ta Gọi Tôi Là "Zeytin"
44. Người Ta Gọi Tôi Là "Kelebek"
45. Người Ta Gọi Tôi Là "Leylek"
46. Tôi Sẽ Bị Gọi Là Kẻ Sát Nhân
47. Ta! Satan
48. Tôi, Shekure
49. Tôi Đuợc Gọi Là Siyah
50. Chúng Tôi, Hai Nhà Khổ Tu
51. Đô Là Tôi, Thầy Osman
52. Tôi Đuợc Gọi La Siyah
53. Tôi Là Esther
54. Tôi Là Một Phụ Nữ
55. Tôi Đuọc Gọi Là "Kelebek"
56. Tôi Đuợc Gọi Là "Leylek"
57. Tôi Đuợc Gọi Là "Zeytin"
58. Tôi Sẽ Bị Gọi Là Tên Sát Nhân
59. Tôi, Shekure