vietmessenger.com


Phong Kiếm Xuân Thu

Tô Chẩn

Phong Kiếm Xuân Thu

MỤC LỤC

1. Tần Thủy Hoàng ngự giá thân chinh
2. Phá Giới Bài Liêm Kiệt bỏ mạng
3. Lão Đô uý chết trung vì nước
4. Vương Tiễn ỷ tài gặp giặc dữ
5. Đến Lâm Tri, Tôn Yên cầ u binh cứu
6. Đánh Vương Tiễn, Nhạc Cường bỏ mạng
7. Trúng bửu kiếm, Viên Đạt thác oan
8. Chỉ đường mê, Mao Toại phá mây
9. Nam quận vương dấy binh đánh giặc
10. Ý gươm linh giết tan Yên tướng
11. Giả thân hình khuấy chơi Vương Tiễn
12. Phá Dịch Châu, Tử Lăng khiển tướng
13. Thẹn cả thua, Tử Lăng cầu cứu
14. Huỳnh Thúc Đương năm nẻo phục binh
15. Thúc Đương đốt nhang cầu đạo hữu
16. Bá Linh mình hãm Kim Sa trận
17. Xông trận dữ, Tôn Yên về dinh
18. Bạch Viên giấu biểu Vương Thuyền
19. Thổ tiên hai lượt vào kim sa
20. Nam Cực cả phá trận Tru Tiên
21. Trúng Phép bửu, Tôn Tẫn bỏ mình
22. Ả Kim Hà, lấy thuốc Trường Mỵ
23. Hai chơn nhơn trúng báu bỏ mình
24. Tú Anh được phong công chúa
25. Ngày mai táng, Tôn Tẫn định kế
26. Liên Tử vâng mạng giúp Tần
27. Chém Kim Liên, Tú Anh lộng phép
28. Trận Hồng ngươn, Hải Triều ra phép
29. Qua nước Hàn, Văn Thông cầu cứu
30. Hải Triều phép khiến yểm thần bài
31. Thẹn cả thua bày tản địa lôi
32. Tôn Tẫn ba lượt phá địa lôi
33. Lấy Dịch Châu, Hải Triều bắn súng
34. Tôn Tẫn rước mẹ về tổ quốc
35. Khéo kết duyên, Điền Anh gặp cứu
36. Củng quốc mẫu phá luôn phép báu
37. Tử Lăng đốt hương cầu Lão tổ
38. Giở thần thơ, Mao Bôn bày trận
39. Trận Ngũ lôi vây cầm Tôn Tẫn
40. Các động Bạch Viên cầu đạo tổ
41. Hóa hình giả thả sao bổn mạng
42. Bắt Mao Bôn, chẳng kịp trở tay
43. Đánh Nam Cực, Hải Triều cậy thế
44. Phép ma Tôn Tẫn rối dinh Tần
45. Phép đánh phép, học trò bị bắt
46. Thành Lâm Tri, Mao Bôn bỏ mạng
47. Cự binh Tần, Phù Dung một phen ra phép
48. Hải Triều giận, mất luôn pháp bửu
49. Ngũ lão ra oai vây Nam Cực
50. Quần tiên cả đánh kim quang trận
51. Tôn Tẫn thừa cơ thoát nơi cũi sắt
52. Tôn Tẫn ngủ quên mất tiên thiên đại
53. Hải Triều thánh nhơn ba lần cướp ngục
54. Rối dinh Tần, Tôn Tẫn lộng phép
55. Mao Toại bị vây Sum la trận
56. Nam Cực tám phương phá trận
57. Tây Phương Sóc giữa trận cướp thây anh
58. Tiểu chúa phá trận giảng hòa
59. Cửa Nam thiên, lão tổ gặp chánh thần
60. Tôn Tẫn chôn mẹ đền lòng thảo