vietmessenger.com


Một Cơn Gió Bụi - Hồi Ký

Trần Trọng Kim

Một Cơn Gió Bụi - Hồi Ký

MỤC LỤC

1. Cuộc đời yên lặng và vô vị
2. Đi Chiêu Nam Đảo (Singapour)
3. Đi Băng Cốc và về Sài Gòn
4. Ra Huế lập chính phủ
5. Về Hà Nội
6. Chính phủ Việt Nam và tình thế trong nước
7. Tôn chỉ và sự hành động của Cộng Sản đảng
8. Sự giao thiệp của chính phủ Việt Nam với nước Pháp
9. Đi sang Tàu
10. Cuộc Pháp Việt chiến tranh
11. Về Sài Gòn
12. Lên Nam Vang