vietmessenger.com


Cổ Long

Ly Biệt Câu (Đệ Lục Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)

MỤC LỤC

1. Không thích danh mã, không phải là anh hùng
2. Gan cùng mình
3. Cái đêm mưa gió bão bùng
4. Móng Tay Đỏ Chói
5. Chín Trăm Thạch Gạo
6. Một Chỗ Ám Nhiên Tiêu Hồn
7. Trước Và Sau Bình Minh
8. Ý Trời Như Đao
9. Cửu Hầu Phủ Sâu Thẳm Như Biển