vietmessenger.com


Kiếm Châu Duyên

Trương Tuẫn Tử & Trần Tuấn Khải

Kiếm Châu Duyên

MỤC LỤC

1. Ngón võ nhà sư kinh phường tục tư
2. Lưỡi dao loang loáng, ba gã học nghề
3. Gặp kỳ nhân, anh liều nên nghiệp lớn
4. Nơi đường hẻm, kẻ cắp gặp bà già
5. Bắt mắt phi đao chàng thiếu niên xuýt chết
6. Thi ngón võ cô gái kén chồng
7. Bắt bốn mũi gươm giết anh sư ác
8. Một câu hát gọi tỉnh mĩ nhân
9. Điếm Tào gia hào kiệt báo thù
10. Nặng lòng vì nghĩa, kết mối đồng tâm
11. Nửa đêm đòi ấn, trêu cửa quan to
12. Vì lòng khẳng khái, quyết chí xông pha
13. Quán cách chia ra, kết tình liên lạc
14. Dạo gót vườn hoa, quan già mê sắc
15. Gặp tay vô địch, nữ hiệp suýt nguy
16. Vì chiếc giày con, tướng quân một mạng
17. Một tiếng mê người, cứu đàn thơ trẻ
18. Đương đêm lẻn bước thấy gái mê hồn
19. Gỡ bước nguy, anh hùng thất tiết
20. Hai chuyến gặp thầy, trẻ gian mất mật
21. Nghe chuyện nhà sư, anh hùng đổi chí
22. Giết kẻ thù làm con trọn đạo
23. Nghe lời nói khích theo kẻ gian tà
24. Vì lòng mê sắc vô cớ bắt người
25. Giọt lệ Canh khuya, anh hùng khóc bạn hiệp
26. Bụng mở đường từ, sư già thuyết pháp
27. Giữa đường hăng máu, chàng trai bị nguy
28. Lầu Túy Hồng, Hoàng Vân Nhi bị ách
29. Gặp thầy cũ, Minh Phượng kinh hồn
30. Một trường kịch đấu, anh hùng lại gặp anh hùng
31. Phóng lưỡi dao, hiệp nữ tránh xa nguy hiểm
32. Nghi lòng vợ bạc, xuýt gây giông tố bể trần