vietmessenger.com


Nguyễn Hiến Lê

Đời Viết Văn Của Tôi

MỤC LỤC

I. Học Chữ Hán
II. Thời Làm Công Chức Sở Thuỷ Lợi
III. Hời Tản Cư Ở Tân Thạnh Và Long Xuyên
IV. Làm Lại Cuộc Đời - Chuyên Sống Bằng Cây Viết
V. Nhờ Đâu Tôi Viết Được Nhiều?
VI. Cách Tôi Làm Việc
VII. Hai Chục Năm Làm Việc Tích Cực
VIII. Tôi Tự Nhận Định Tác Phẩm Của Tôi
IX. Bạn Văn
X. Từ Ngày Giải Phóng (1975-1980)
Phụ Lục