vietmessenger.com


Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc

Nguyễn Hiến Lê

Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc

MỤC LỤCPHẦN THỨ NHẤT. VĂN HỌC TRƯỚC ĐỜI TẦN

  I. Khởi Nguyên
  II. Văn Nghị Luận Của Các Triết Gia
  III. Văn Ký Sự
  IV. Kinh Thi
  V. Sở Từ


PHẦN THỨ HAI. TỪ ĐỜI TẦN ĐẾN ĐỜI TUỲ

  I. Văn Trào Hai Đời Tần, Hán
  II. Văn Xuôi Đời Tần, Hán
  III. Phú, Nhạc Phủ Và Thơ Đời Hán
  IV. Thời Kiến An (196-220)
  V. Văn Trào Các Đời Nguỵ, Tấn, Nam Bắc Triều Và Tuỳ (221-621)
  VI. Văn Xuôi Từ Nguỵ Tới Tuỳ
  VII. Từ, Phú Và Thơ


PHẦN THỨ BA. VĂN HỌC ĐỜI ĐƯỜNG

  I. Văn Trào Đời Đường (618-907)
  II. Văn Xuôi Đời Đường
  III. Thơ Đời Sơ Đường
  IV. Thơ Đời Thịnh Đường - Lý Bạch
  V. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Xã Hội
  VI. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Biên Tái
  VII. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Tự Nhiên
  VII. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Quái Đản
  IX. Vài Thi Hào Khác Thời Thịnh Đường
  X. Vãn Đường
  XI. Nhạc Phủ Và Từ Đời Đường


PHẦN THỨ TƯ. VĂN HỌC CÁC ĐỜI NGŨ ĐẠI VÀ TỐNG

  I. Văn Trào Đời Ngũ Đại (907-960)
  II. Văn Trào Đời Tống (960-1279)
  III. Văn Xuôi Đời Tống
  IV. Thơ Đời Tống
  V. Từ Đời Tống


PHẦN THỨ NĂM. VĂN HỌC CÁC ĐỜI NGUYÊN, MINH, THANH

  I. Văn Học Đời Nguyên (1234-1368) 1
  II. Văn Trào Đời Minh (1368-1660)
  III. Cổ Văn Và Thơ Đời Minh
  IV. Tuồng Và Tiểu Thuyết Đời Minh
  V. Văn Trào Đời Thanh (1616-1911)
  VI. Văn Học Chính Thống Đời Thanh
  VII. Tuồng Và Tiểu Thuyết Đời Thanh


PHẦN THỨ SÁU. VĂN HỌC HIỆN ĐẠI

  I. Hai Cuộc Cách Mạng Trong Văn
  Ii. Tác Giả Hiện Đại


TỔNG KẾT