vietmessenger.com


Tô Chẩn

Chung Vô Diệm

MỤC LỤC

1. Diêu Trì tiên nữ bị đọa xuống phàm
2. Tề Tuyên Vương săn bắn non xanh,
3. Gặp Tề Vương, Chung Vô Diệm giễu cợt
4. Yến Quân sư chịu đứng làm mai
5. Quyết hại em, hai anh lo kế độc;
6. Chung viên ngoại dọn nhà tiếp giá
7. Chốn khâm khuê, mẹ con khóc biệt
8. Nội giám quỳ tâu sự quái
9. Chu thần đồng lòng đuổi quái
10. Tróc yêu quái lạc tới non thần
11. Lãnh Bửu bối, nặng tình sư đệ,
12. Tề tuyên vương truyền quân lấp giếng
13. Chung quốc mẫu dọa nhát Cao phi
14. Giả dâng rượu, Cao phi thuốc Chung hậu
15. Yến quân sư hết lòng tấu rỗi
16. Cao Ly quốc đến dâng bửu bối
17. Yến quân sư bảo cử Chung hậu
18. Chốn Lãnh cung, Quốc mẫu nhục Tề vương
19. Chung hậu, lập đài chín trượng
20. Chốn Vân đài, Tiên cô đờn giúp
21. Yến Anh hết dạ cứu Tấn Anh
22. Tấn Anh thêm lời gây họa
23. Đền Ngân an Yên Đơn tính kế
24. Quan Hùynh thảo công chúa nghỉ binh
25. Tôn Long ra oai bắt Nguyên Võ
26. Núi Long Sơn cả đánh yên binh
27. Thuốc tiên cứu sống Thần Võ
28. Cao Khôi bày tiệc mừng giai tế,
29. Ải Đức hung hai nước giao phong,
30. Trâu Bình Quan, Điển Thường Báo Cấp
31. Chung hậu một phen đối địch
32. Thiểm Lôi Chùy, Quốc Mẫu Vong Mạng
33. Chung quốc mẫu chỉ bụng làm sui
34. Nơi Trường Đình, Tuyên Vương Rước Vợ
35. Chung hậu khuyên quy thuận,
36. Tiết Kế Nguyên đi chơi địa phủ
37. Triệu Long vương lập kế mỹ nữ,
38. Trương phi hiến kế đốt Lãnh cung,
39. yên Bình vào cung báo mộng
40. Xem Cẩm Nang, Lão Vương Thi Kế
41. Gạt Liêm Pha, Yến Anh Làm Kế
42. Chung Quốc Mẫu Đề Binh Phạt Triệu
43. Chung Hậu Đổi Lốt Trong Cung
44. Tề Tuyên vương ái sắc nạp Tây cung,
45. Sở Trang vương sai người dâng biểu
46. Chung hậu đánh cờ, chém Hầu thừa tướng
47. Ngũ đình chùy, Độ kim dùng phép
48. Thế cùng quẫn, Ngũ Tân bị bắt
49. Mạnh Như nhân mộng kiếm con Rồng,
50. Nơi Hoa viên, trang lầu bị cháy
51. Dân minh châu Lý Tuấn bị đòn
52. Trân Châu san, Ngũ Tân vong mạng
53. Thủy Hoa động ,Ngô Khởi hạ sơn
54. Thành Cô Tô Năm Nước Hội Binh
55. Chung Thoại Hoa Từ Biệt Phó Kinh
56. Chung hậu một ngày giết năm vua,
57. Thoại Hoa về nhà thác mộng
58. Chung hậu ba lần tha Ngô Khởi,
59. Nghi vương dùng kế mỹ nữ,
60. Thám địa huyệt, Chung hậu đổi chân dung,
61. Lỗ Lâm đem binh đánh Tề quốc,
62. Tề Tuyên vương nạp dụng Ngọc Thiền
63. Chung hậu bị biếm lãnh cung
64. Chung hậu ba lần thâu Bạch Khởi
65. Ngô khởi tư thông cùng Hạ Thị
66. Thiên Cường tấn cống Thạch La
67. Chung hậu xuất trận, giao chiến với Huyết Hồ
68. Chung hậu hưng binh phạt Tống
69. Chung hậu bị thần tiễn nơi vai
70. Huyết Hồ lập Vân quang trận
71. Thánh mẫu hạ sơn phá trận
72. Ba nước phân binh vây Hỗn Hải
73. Qua Thanh Châu Ngô Khởi gặp bạn
74. Đạo Tông kế cùng, tự vận
75. Phá Cô Lâu, Hồ Ông bại trận
76. Chung hậu chinh phục Thanh Châu
77. Ba vị vương chia binh thảo tặc