vietmessenger.com


Liễu Tàng Dương

Câu Hồn

MỤC LỤC

1. Giữa tiệc mừng thọ: Điền trang chủ
2. Điền gia trung bảo hóa tử lộ
3. Trong tử cảnh bày mưu phục hận
4. Chốn sanh cầm vẫn lâm tử địa
5. Dưới vực sâu anh hùng lâm nạn
6. Đắc thành tuyệt nghệ, duyên cùng bén
7. Hồi gia trang mục kích cảnh điêu tàn
8. Oan gia đối đầu: Huyền Thiên môn
9. Quái đao Nhãn Đãng sơn truy tìm
10. Đại pháp Di Tinh hại anh hùng
11. Dưới chân Nhạn Đãng sơn Câu Hồn xuất
12. Thác Long Tuyền: càn khôn rung chuyển
13. Vùng phế tích cố nhân hội ngộ
14. Lâm hiểm cảnh, Ma Kiếm ứng cứu
15. Huyền Thiên môn xuất lộ uy phong
16. Nhi nữ tình trường, chuyện thế nhân
17. Thất Hồn trận vây hãm Ma Kiếm
18. Âm mưu liên tiếp những âm mưu
19. Tri nhân tri diện bất tri tâm
20. Nơi bí đạo Bát tiên quần tụ
21. Kế mạo danh cưỡng đoạt Tiên Thiên
22. Đao pháp thượng thừa: tự hủy mắt