hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » COMPUTERS - INTERNET
 TOPIC: Hic hic
 

Hôm Lét
date: 09-17-02
time: 09:36:05
total posts: 1

Híc híc, khi khổng khi không mình lỡ deleted cái java ở trong cai comp . Bi giờ hể cái gì liên quan đến java là mình không thể dùng được. Có bạn nào có thể giúp chỉ mình cái site nào có thể tìm thấy java để fix cái comp của mình không?
view Hôm Lét's profileview Hôm Lét's posts
 


Rainman
date: 09-17-02
time: 14:15:53
total posts: 253

heheh wéo còm homlet, đưa địa chỉ meo đây để mình gởi bản java 2.0 cho ban
----------------------------------------> Rainman4p@yahoo.com
view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm