hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » TRAVEL
 TOPIC: Japan
 

sparticus
date: 06-06-03
time: 07:44:57
total posts: 106

Sparticus đang ở Japan tuần này . Bây giờ la 2:00 AM ở bên Nhật . � bên Nhật có mấy cái bar lạ lắm , họ gọi là snack bar và sukebe bar .
Snack bar = là cái bar mà mình có thễ vô đễ mà uốn rụ hay là hát karoake, vá có mấy cô Nhật bỗn ngồi bên cạnh đề rót rụ và trò chuyện . Chỗ nay phai trã tiền từ 100.00 US Dallars to 500.00 US Dollar per hr.

Sukebe bar thì cũng nhu snack bar except mấy cô Nhật Bỗn không bận đồ và đàng ông có thễ làm vài chuyện ... you know .... chỗ nay cost từ 65.00 tới 1000.00 US dollar per hr.
Of course chỗ nào có cô càng đẹp thi chỗ đó sẽ càng mắc tiến hơn ..v...v.... . Just FYI cho mấy ông

Sukebe is similar to dê (Goat).

view sparticus's profileview sparticus's postsview sparticus's photo
 date: 06-06-03
time: 15:27:15
total posts: 696

sparticus đi công chiện bên japan mà cũng nhớ chùa ghé thăm há , êh mà chơi dí mí em shukebe có rữa tay chưa man ? hihihi đừng nói lớn wá đánh thức mí dê cụ trong chùa á hihi
view Ω's profileview Ω's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm