hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » ARTS - ENTERTAINMENT
 TOPIC: Ngày Đó Xa Nhau
 


diễm tuyết
date: 03-15-02
time: 21:18:53
total posts: 160

Ngày ðôi ta xa nhau
Cò co*n mu*a nhe. bay
Tình nhu* co*n mô.ng say
Ðã chia ly tu*` ðây
Tình o*i sao tha thiê't
Có em luôn cho*` mong
Hãy mau quên ði
Nhu*~ng nu. cu*o*`i,
Bên nhu*~ng ngày vui

Ngu*o*`i yêu o*i biê't o
Nhu*~ng ðêm ðông ðo*n la.nh
Mình em nho*' anh
Ða('m ðuô'i trên ðôi môi hô`ng
Mô.t cuô.c tình em vâ~n mong.

Ngày ðôi ta xa nhau
Có na('ng ru êm hàng cây
Hãy cho em vo*i ði nhu*~ng sâ`u mong,
Trên bê'n tình yêu.

view diễm tuyết's profileview diễm tuyết's postsview diễm tuyết's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm