hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: THAY TIEN
 

Thanh-Thanh
date: 01-09-05
time: 15:45:32
total posts: 87

THẦY TIẾN

Năm ấy, trên đường đi chúc Tết,
Ghé nhà thầy Tiến của con tôi,
Ngỡ-ngàng, tôi tưởng ai vừa chết:
Thầy chít ngang đầu dải vải vôi!

Thầy nói: "Quê-hương còn lửa khói,
"Đồng-bào còn đổ máu, phơi xương,
"Làm sao thanh-thản mừng xuân mới
"Khi khắp non sông lắm đoạn-trường!

"Chết-chóc, dân lành oan-khuất thế!
"Tang-thương đến cả cỏ cùng cây!
"Thì tôi xin mượn vành khăn chế
"Để để-tang cho đất nước nầy!"

Thầy chống "tưong-tàn Nam với Bắc"!
Thầy mong "huynh-đệ sớm tương-thân"!
Thầy đòi ngưng bắn, ngưng chia cắt,
"Lập lại hoà-bình cho quốc-dân"!

Từ đó, khăn tang thành biểu-tượng
"Tinh-thần" thầy Tiến của con tôi.
Thầy thành thần-tượng siêu vô-lượng:
Cả tỉnh tha-hồ... "thán-phục" thôi!

Được trớn công-khai, thầy tiến kỹ
Vào đường đối-lập, đệ-tam-phương:
Đòi ngưng quân-viện, hồi-hương Mỹ,
Chấm dứt hành-quân, sớm hiệp-thương!

Thầy hứa: bao giờ tàn chiến-trận,
Hai Miền thống-nhất, cõi-bờ yên,
"Đời là một chuỗi xuân vô-tận"
Mới dẹp khăn tang, thoả ước-nguyền!
*
Rồi... đúng như thầy mơ ước mãi:
Quân nhà liệt bại, giặc ngoài vô!
Thầy chưng tấm ảnh từng băng-hoại
Hằng loạt... cừu non... với dải sô...

Nhưng, ảnh khăn tang liền bị huỷ:
"Cá-nhân", "lập-dị", "ngụy anh-hùng"!
"Tàn-dư nô-dịch và đồi-trụy!
Manh-động nằm ngoài kế-sách chung!

Thầy Tiến bị đưa đi "cải-tạo"
Mặc dủ "đối-lập" có công-lao!
Nằm ngoài quỹ-đạo phường vô-đạo
Thì đảng/đoàn không "phản-động" sao?

Đồng-chí từ thời còn "bị+gậy"
Mà còn hạ-thủ loại trừ nhau,
Huống gì những kẻ "no rồi quậy"
"Theo thuyết nhân-quyền của Mỹ+Âu"!
*
Nếm kiếp nô-lao và khổ-dịch,
Bây giờ thầy Tiến lớn khôn hơn.
Bây giờ đã lọt vào tay địch
Mới thấy do đâu phải ngậm hờn!

Thầy Tiến bây giờ cùng cả nước
Không mừng tết trước, đón xuân nay;
Chỉ mong diệt được loài ngang-ngược
Thì Tết, thì Xuân đến mỗi ngày...

THANH-THANH

view Thanh-Thanh's profileview Thanh-Thanh's postsview Thanh-Thanh's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm