hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » GENERAL
 TOPIC: a[TO BOTTOM] 
 


atl_sweetie
date: 10-30-03
time: 08:22:48
total posts: 102

a
view atl_sweetie's profileview atl_sweetie's posts
 date: 10-30-03
time: 10:50:44
total posts: 700

there are no rules, I have a baptist friend that married a catholic, no problem, catholic people can marry anyone, no rules just closed minded people
view Ω's profileview Ω's posts
 


tinhbuontrongmua
date: 10-30-03
time: 12:29:56
total posts: 0

sweety ơi tính lấy chồng catholic sao mà thác mắc dzị ?? thật ra there are rules for catholic marriage as Omega nói là không có rules thì TBTM không đồng ý mấy khi mà lấy người catholic mình không nhất thiết phải theo đạo của him and the best part lấy người catholic là không được bỏ nhau, không được ngoại tình ........etc đây chỉ là những rules in many other rules mà TBTM biết you should see a priest for more in detail hay là đi gặp anh HL đi TBTM nghe nói he cũng là father đó
[BACK TO TOP]view tinhbuontrongmua's profileview tinhbuontrongmua's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm