hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngã Cật Tây Hồng Thị » Tinh Thần Biến[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   5.0/7 - 421 votes
  view comments COMMENTS  
   
   

  Ngã Cật Tây Hồng Thị  Tinh Thần Biến


  MỤC LỤC   TẬP 1. LƯU TINH

    1. Tần Vũ
    2. Quyết Tâm
    3. Dạ Đàm
    4. Phụ Tử
    5. Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng
    6. Duy Nhất Đích Tuyển Trạch
    7. Trạch Sư
    8. Triệu Vân Hưng
    9. Tinh Tú
    10. Cực Hạn Huấn Luyện (1)
    11. Cực Hạn Huấn Luyện (2)
    12. Thự Quang (1)
    13. Thự Quang (2)
    14. Cực Tốc Thuế Biến (1)
    15. Cực Tốc Thuế Biến (2)
    16. Cực Tốc Thuế Biến (3)
    17. Ngư Trường Kiếm
    18. Nhất Nộ Sát Nhân (1)
    19. Nhất Nộ Sát Nhân (2)
    20. Sinh Tử (1)
    21. Sinh Tử (2)
    22. Sinh Tử (3)


  TẬP 2. LƯU TINH LỆ

    1. Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1)
    2. Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2)
    3. Bí Mật (1)
    4. Bí Mật (2)
    5. Lưu Tinh Lệ (1)
    6. Lưu Tinh Lệ (2)
    7. Nhất Phi Trùng Thiên (1)
    8. Nhất Phi Trùng Thiên (2)
    9. Thạch Trung Thạch (1)
    10. Thạch Trung Thạch (2)
    11. Luyện Khí Tông Sư (1)
    12. Luyện Khí Tông Sư (2)
    13. Luyện Khí Tông Sư (3)
    14. Tu Chân Giới (1)
    15. Tu Chân Giới (2)
    16. Tu Chân Giới (3)
    17. Tam Pho Đồ
    18. Mưu Toán (1)
    19. Mưu Toán (2)
    20. Linh Khí Thành (1)
    21. Linh Khí Thành (2)
    22. Kim Bài Nhiệm Vụ (1)
    23. Kim Bài Nhiệm Vụ (2)
    24. Lưu Tinh Chi Danh


  TẬP 3. TỨ CỬU THIÊN KIẾP

    1. Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1)
    2. Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2)
    3. Tình Thiên Phích Lịch (1)
    4. Tình Thiên Phích Lịch (2)
    5. Tình Thiên Phích Lịch (3)
    6. Bồi Táng (1)
    7. Bồi Táng (2)
    8. Độc Tự Nhất Nhân (1)
    9. Độc Tự Nhất Nhân (2)
    10. Bạo Phát (1)
    11. Bạo Phát (2)
    12. Bạo Phát (3)
    13. Tình Cảm
    14. Liễu Ám Hoa Minh (1)
    15. Liễu Ám Hoa Minh (2)
    16. Nguy Cơ (1)
    17. Nguy Cơ (2)
    18. Thanh Sơn Liên Mạch (1)
    19. Thanh Sơn Liên Mạch (2)
    20. Độ Kiếp Chi Chiến (1)
    21. Độ Kiếp Chi Chiến (2)
    22. Độ Kiếp Chi Chiến (3)
    23. Thân Tử (1)
    24. Thân Tử (2)


  TẬP 4. TINH THẦN BIẾN

    1. Tinh Thần Biến
    2. Tiền đề thiên kiếp
    3. Huyết chiến thiên kiếp
    4. Linh thức truyền âm
    5. Lôi điện chi lực
    6. Tinh Thần Chân Hỏa
    7. Quy đồ
    8. Kim Diễm ưng
    9. Tồi khô lạp hủ
    10. Hình thế đẩu chuyển
    11. Lão tổ tông xuất mã
    12. Luyện hoá Kim Đan
    13. Huyết chiến
    14. Tinh thần lĩnh vực
    15. Canh tân thời gian
    16. Sinh tử nhất tuyến
    17. Canh tân thời gian - Thời thế thay đổi
    18. Gia nhân đoàn tụ
    19. Quyết định
    20. Tiêu thất
    21. Nguyệt Viên Dạ, Ô Giang Thượng
    22. Ngũ Đức Chi Tử
    23. Chiến Vu Ô Giang Chi Thượng
    24. Lưu tinh phá không, song nguyệt cao huyền
    25. Hoành tảo
    26. Mạt lộ
    27. Tân đích chinh trình


  TẬP 5. XÍCH HUYẾT ĐỘNG PHỦ

    1. Phiêu lưu
    2. Hải để yêu thú thế giới
    3. Tử Vong Nguy Ky
    4. Tái kiến liễu, Tiểu Hắc
    5. Vong mệnh
    6. Ma thư "vô danh"
    7. Sưu hồn
    8. Vô xử khả đào
    9. Sát lục đảo kế thời
    10. Tần Vũ hồng nhãn, Tang Mặc điên cuồng
    11. Tiểu Hắc quy lai
    12. Lưỡng huynh đệ vs lưỡng huynh đệ.
    13. Kịch độc
    14. Hoán Mệnh
    15. Lập Nhi cô nương
    16. Nhạ họa liễu (Rước họa
    17. Tương tụ
    18. Li Khứ
    19. Hỏa tình
    20. Hộ Pháp
    21. Kham bỉ tế châm
    22. Truy Sát Lệnh
    23. Vĩ tùy
    24. Phát nan
    25. Trang Chung đích bí mật
    26. Hầu Phí bạo nộ
    27. Tra Hồng dữ Hầu Phí
    28. Tra Phách chi tử
    29. Lưu Tinh Cảnh Giới
    30. Địa hạ quyết chiến
    31. Sinh tử tam liên kích
    32. Sinh tử tam liên kích
    33. Cửu hộ pháp
    34. Tân đích đỗng chủ
    1. Cửu Sát Chi Nộ


  TẬP 6. CỬU SÁT ĐIỆN

    1. Cửu Kiếm Chi Bí
    3. Nội Loạn
    4. Thanh Huyền lão tổ
    5. Nhất Kiếm Xuyên Hầu
    6. Chân Chánh Đích Cao Thủ Lan Thúc
    7. Vị bốc tiên tri
    8. Tần Vũ và Lập Nhi.
    9. Tam Sát Lâm Môn
    10. Vô ngôn đích thẩm vấn
    11. Cân ngã môn tẩu ba!
    12. Tử Sát lâu
    13. Nhất tích huyết châu
    14. Cửu Sát điện
    15. Tử hình
    16. Nhất oa đoan


  TẬP 7. BÁT PHƯƠNG LAI TRIÊU

    1. Phản mục
    2. Đại Lục Hợp Thiên Môn Trận
    3. Hầu Phí Xuất Tràng
    4. Thanh Long Cung Chủ
    5. Phá Trận
    6. Bạo cuồng trạng thái
    7. Lưu Tinh Chàng Kích
    8. Lan Thúc Chung Hiện
    9. Thuỳ Chi Tội
    10. Tinh Thần Các
    11. Không gian tháp hãm
    12. Đằng long đại lục
    13. Chu Thiên tinh thần đại trận
    14. Bát Phương Lai Hạ
    15. Lục đại cự đầu
    16. Cửu Ngọc kiếm đích Sở tại


  TẬP 8. TẦN VŨ QUY LAI

    1. Hoàn hương
    2. Tam huynh đệ tụ thủ.
    3. Thế khởi.
    4. Khi man
    5. Trùng thiên sát ý.
    6. Sát
    7. Nghiêm Nhị, truyền ngã lệnh
    8. Đảm thứ
    10. Tiểu Lộ
    11. Tuân Phụng, Tư Đồ Huyết
    12. Thập niên.
    13. Hắc sắc thành trì
    14. Hiểm địa
    15. Sinh tử thông đạo
    16. Ðệ cửu bả ngọc kiếm địch ủng hữu giả


  TẬP 9. CỬU KIẾM TIÊN PHỦ

    1. Hồng hoang đích chân chánh thực lực
    2. Huy thủ sát nhân.
    3. Nguy cơ ám tàng
    4. Nguy ky
    5. Lược thi tiểu kế
    6. Thiên kiếp đột biến
    7. Ðồ sát nhất tràng.
    8. Tâm tính thuế biến
    9. Ðộ kiếp chi địa
    10. Đệ lục đạo thiên lôi
    11. Hộ thân pháp bảo
    12. Tân đích vũ khí
    13. Bạo Loạn Tinh Hải chi hung thú
    14. Huyết nhiễm Tinh Hải
    15. Huyết tiên Cửu Kiếm tiên phủ


  TẬP 10. NỘ HỎA TRÙNG THIÊN

    1. Tiên ma tề tụ
    2. Y Đạt đích yếu cầu
    3. Mê ảo ma cảnh
    4. Tần Vũ nhập ma
    5. Nguyên linh chi khí
    5. Nguyên linh chi khí
    6. Hảo đại nhất khối nguyên linh nguyên thạch!
    7. Trấn phủ thạch bia
    8. Tư sát sở vị hà
    9. Nghiên Cơ nương nương
    10. Nguyên anh tiêu thất
    11. Thiên Ma huyết vân
    12. Tối hậu đích thủ
    13. Nghịch Ương tiên đế
    14. Đào hoa nguyên, Hoàng tuyền lộ
    15. Hoàng tuyền tử vong lộ
    16. Thùy sinh thùy tử?
    17. Sinh tức tử, tử tức sinh
    18. Phệ Lôi ấn phù
    19. Thủy mặc họa
    20. Li khai tiên phủ
    21. Hắc Diễm Quân chi giới
    22. Thanh Hư quan, Thượng Thiên cung
    23. Lưu tinh lệ chi biến
    24. Bất tích nhất thiết
    25. Tứ đại tán tiên lai đoạt bảo
    26. Tam giới bổn nhất thể
    27. Chu Hiển
    28. Ngã bỉ nhĩ canh đổng đắc thiên!
    29. Kiếm tiên khôi lỗi
    30. Sinh mệnh chi nguyên lực
    31. Dao ngôn
    32. Mặc Kì Lân
    33. Tán ma Liên Trùng
    34. Tiền vãng Bằng Ma đảo
    35. Minh Lương chân nhân quy lai
    36. Đoạt bảo
    37. Thần thú đích đẳng cấp
    38. Tống hà lễ vật
    39. Phong khởi
    40. Độ Kiếp trung kì
    41. Huyền Băng cảnh
    42. Lĩnh vực chi chiến
    43. Hầu Phí, Hắc Vũ
    44. Chấn đãng
    45. Tử thương vô số
    46. Tiên ma tư sát
    47. Nộ Hỏa Trùng Thiên
    48. Mục tiêu


  TẬP 11. PHÁ KHÔNG

    1. Chân Dương môn
    2. Nghi hoặc
    3. Xung đột bạo phát
    4. Huyết lưu thành hà
    5. Đông thiên lí đích nhất bả hỏa
    6. Thiên Hỏa chân nhân
    7. Thời khắc hỗn loạn
    8. Hảo nhất cá Thiên Hỏa đạo hữu
    9. Không trung lâu các
    10. Phòng chỉ ngã thuấn di ba
    11. Liên thủ
    12. Canh mãnh liệt ta ba
    13. Sự gia nhập của Bạo Loạn Tinh Hải
    14. Sứ giả thượng giới
    15. Phương Điền và Tông Quật
    16. Đạp thượng Thanh Hư Sơn
    17. Nhị nhân phá trận
    18. Phá Thiên đồ đích quy chúc
    19. Tiên giới sứ giả hạ phàm
    20. Tài Đại Khí thô
    21. Bách Tê Lôi ấn phù
    22. Kiếm tiên đối quyết
    23. Huyết ma
    24. Nhất điều tiêu tức
    25. Man càn
    26. Tối cường vũ lực đích siêu thần thú
    27. Thiên kiếp hàng lâm
    28. Cửu cửu trọng kiếp
    29. Kiếp hậu dư sinh
    30. Tề tụ Tuyết Ngư đảo
    31. Ám trung tranh đấu
    32. Phách mại Phá Thiên đồ
    33. Tối hậu đích doanh gia
    34. Phi thăng, vô nại
    35. Tam phương hiệp định
    36. Chân diệc giả giả diệc chân
    37. Xuất phát
    38. Man Càn chi nộ
    39. Tử vong thâm uyên
    40. Cực địa
    41. Lưỡng phương hội tụ
    42. Huyết Linh phù
    43. Nghịch Ương Cảnh
    44. Cực địa
    45. Cực địa
    46. Thực Lực của Tông Quật
    47. Phân biệt tiền định
    48. Tối hậu nhất cá
    49. Biệt ly
    50. Nhất miết
    51. Bạch Huyền Quân
    52. Thủ Quan Giả
    53. Vạn Thú Phổ
    54. Tranh Đoạt Vạn Thú Phổ
    55. Sư thúc, nhĩ chẩm yêu lai liễu?
    56. Cao thủ như vân
    57. Hà khứ hà tòng
    58. Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam
    59. Nghịch Ương tiên đế tử chi mê
    60. Lan thúc đích lễ vật
    61. Truyện tống
    62. Nhẫn
    63. Thiên ngoại
    64. Khả liên
    65. Hoàng Thạch tinh khổ tu
    66. Tinh Thần Biến đệ thất cảnh giới
    67. Thị thuấn di ma?
    68. Phi thăng tiên ma yêu giới


  TẬP 12. TẦN VŨ

    1. Phong Nguyệt Tinh
    2. Tái tạo kinh mạch
    3. Tam hồn cửu luyện
    4. Bái kiến
    5. Truyền tấn linh châu
    6. Tranh đoạt quyền khống chế
    7. Hốt du
    8. Tam thập lục quân
    9. Sự tình hữu biến
    10. Quang minh chính đại
    11. Bế quan
    12. Ngọc Kiếm Tông lai nhân
    13. Kiếm đãng bát phương
    14. Vạn Thú phổ đệ nhị tầng
    15. Cửu cấp Yêu vương
    16. Đột lai đích kinh hỉ
    17. Tần Vũ này, Tần Vũ kia
    18. Vũ Hoàng chi lệnh
    19. Cái chết của Hàn Thư
    20. Huyết sái Phong Nguyệt Tinh
    21. Bồi táng ba
    22. Bỏ trốn
    23. Tập sương
    24. Chập phục
    25. Hãm tịnh
    26. Các phương vân tập
    27. Đế cấp đích đối chiến
    28. Nguy cơ
    29. Giảo cục nhân
    30. Thần khí "Chuyển Không"
    31. Vô Danh
    32. Hoàng tử "Vô Danh"
    33. Kinh thiên chi chiến
    34. Túy tửu
    35. Túy tửu
    36. Thiên Cương
    37. Phí Phí đích tấn tức
    38. Linh hồn tu luyện
    39. Hắc động chi cảnh
    40. Tiểu hữu, ngã môn đẳng trứ nhĩ
    41. Tiểu hữu thị thuỳ
    42. Lục y thiếu nữ
    43. Sát nhân
    44. Nguyên lai thị nhĩ
    45. Bất tử
    46. Tiếp liên đăng tràng
    47. Tôn nữ
    48. Tam Cá Yếu Cầu
    49. Khương Lan Giới Nội
    50. Công thành li khai
    51. Song đế tiệt sát
    52. Tiêu thất
    53. Tiềm Tu Thuế Biến
    54. Chỉ pháp
    55. Băng Phong Tông
    56. Định kế
    57. Nhất chỉ
    58. Ám Tinh giới
    59. Nguyệt Nha Loan
    60. Kiến diện
    61. Lão bằng hữu môn
    62. Thương định
    63. Toả Nguyên Luyện Hoả trận
    64. Vũ Hoàng đích nộ hoả
    65. Tịch tẫn thiên hoả
    66. Khương Lan Giới đích phòng ngự
    67. Vô Song Cảnh kiếm
    68. Tam Đại Yêu Đế
    69. Ốc Lam đích thừa nặc
    70. Hoành tảo


  TẬP 13. TAM HUYNH ĐỆ

    1. Thanh danh viễn bá
    2. Chúc vu na nhất giới?
    3. Truyền tấn mật trận
    4. Thúy vân tinh
    5. Mê thần đồ quyển
    6. Yêu giới tam hoàng
    7. Truyền thừa cấm địa
    8. Thanh tâm phong
    9. Thanh hộ vệ
    10. Tương tụ
    11. Huynh đệ đồng tâm
    12. Tiệt sát địa điểm
    13. Súc thế
    14. Thần khí hủy
    15. Nhất quyền
    16. Ninh tĩnh đích dạ
    17. Nhất Lộ Hướng Bắc
    18. Tam huynh đệ tương tụ
    19. Biến dị siêu cấp thần
    20. Khủng Long Công Pháp
    21. Tuế Nguyệt Du Du
    22. Thiên niên khổ tu
    23. Hắc Ô tinh
    24. Kiến Tông Quật
    25. Cân tung
    26. Nhất chiến
    27. Tha thời gian
    28. Thông cáo thiên hạ
    29. Tiềm Nhập
    30. Linh Hồn
    31. Như hà đảo?
    32. Hắc Vũ đích thân thế
    33. Tu luyện trên thiên thạch
    34. Liên hợp
    35. Tinh thần không gian
    36. Động xuân tâm
    37. Quách Phàm
    38. Thần kiếp
    39. Tụ tập tại Phong Loan tinh
    40. Chính diện giao thủ
    41. Độ thần kiếp
    42. Tam trọng thần kiếp
    43. Sự trừng phạt của Thanh Đế
    44. Thẹn quá hóa giận
    45. Triệu tập
    46. "Tinh Thần Biến" đệ cửu cảnh giới
    47. Thần hỏa


  TẬP 14. TÂN ĐÍCH QUÂN CHỦ

    1. Bị phát hiện
    2. Vũ Hoàng chi tử
    3. Mê Thần điện
    4. Cải biến mục tiêu
    5. Trọng Tụ tinh
    6. Kim chúc thú
    7. Tang Nạp thôn
    8. Thí luyện Ám tinh
    9. Đế cấp Kim Chúc thú
    10. Trưởng lão.
    11. Đản sinh chi mê
    12. Thân phân kiểm nghiệm
    13. Tân nhất nhâm Kim Hình Quân
    14. Xuất phát, thí luyện tinh!
    15. Ám tinh chi khổ tu
    16. Nhất nguyên trọng thủy
    17. Bách niên đích tu luyện
    18. Linh hồn chi đại viên mãn
    19. Tha khiếu ‘tả thu mi'
    20. Diễn luyện côn pháp
    21. Khương Lan giới tầng thứ hai
    22. Linh hồn đổng kết
    23. Tiến vào Mê Thần điện
    24. Kim Hình quân Hình Viễn
    25. Cư Dân Bản Địa
    26. Tam đại quân chủ tề tựu
    27. Nhập Mê Thần điện
    28. Mê Thần Điện Nội Điện
    29. Mê Thần điện chủ nhân đích lưu ngôn
    30. Nhất can trường thương
    31. Mê Thần Điện đích quản gia
    32. Nhĩ hữu linh hồn mạ?
    33. Khôi lỗi
    34. Hồi hương
    35. Nhị ca Tần Chính
    36. Quy lai
    37. Lưu Tuyền tinh hệ
    38. Phụ tử đoàn tụ
    39. Ân nhân
    40. Huyền Hi đích tự bạch
    41. Phá khai phong ấn
    42. Cải tạo tiên phủ
    43. Nhĩ đào đắc liễu mạ?
    44. Tam thập lục trọng điệp lãng?
    45. Quy hoàn
    46. Thượng cấp thần nhân
    47. Khương Nghiên đích thân phận
    48. Ngân Hoa mỗ mỗ đích cảnh báo
    49. Lưỡng điều truyền tấn
    50. Ngộ Long
    51. Tân đích hy vọng
    52. Cảm ứng thần kiếp
    53. Hình Viễn đích thần kiếp
    54. Vị trí Quân chủ
    55. Kim Hình linh châu
    56. Khai mở Khí Vật điện
    57. Ba kiện hồng mông linh bảo
    58. "Trận Đạo" cửu bách quyển
    59. Quy khứ
    60. Mê Thần Điện đích sủng vật
    61. Độ thần kiếp
    62. Tối hậu nhất chiêu
    63. Hoàn toàn luyện hóa
    64. Tiên Ma Yêu giới thiên hoàn


  TẬP 15. KHAI THIÊN TÍCH ĐỊA

    1. Sơ lâm thần giới
    2. Như thế thần giới
    3. Phúc bá đích trữ vật giới chỉ
    4. Tỏa Thần tháp
    5. Vô cùng thôi diễn
    6. Địa Để Huyệt Long
    7. Ba quyển trục màu vàng
    8. Tinh thần không gian đích biến hóa
    9. Phù Giác thôn đích cựu nhân
    10. Bang mang
    11. Tu luyện giả tại Huyễn Kim Sơn
    12. Thần Bí Nam Nhân
    13. Tu La hải
    14. Hai sự chọn lựa
    15. Nhất bộ đồng hành
    16. Trận pháp bát cấp
    17. Chủ nhân Mê Nhĩ sơn
    18. Song ngư Mê Nhĩ sơn
    19. Uy của Hùng Hắc
    20. Tối cường sát trận
    21. Tương trì
    22. Khấu Đầu
    23. Khai thiên tích địa
    24. Càn khôn chi cảnh
    25. Hỏa diễm
    26. Thần kiếm Xích Huyết
    27. Độc hồn câu
    28. Kinh hỷ đích phát hiện
    29. Nhất cá,hựu nhất cá
    30. Đàm Cửu
    31. Bát đại gia tộc
    32. Uy hiếp
    33. Tam phương thủ lĩnh
    34. Quần chiến
    35. Tàng nặc
    36. Đột biến
    37. Thảm lệ cửu diệp hoa liên
    38. Tàn Tuyết thần thương
    39. Tiểu Hắc đích tu luyện đạo lộ
    40. Lộ nhân giai tri
    41. Bắc Cực Phiêu Tuyết thành
    42. Tình thế bất diệu
    43. Hiện thân
    44. Hiên nhiên đại ba
    45. Tiền phó hậu kế
    46. Cuồng thu phó nhân
    47. Thượng bộ thiên thần xuất hiện
    48. Trận pháp "Càn Khôn"


  TẬP 16. HÔN NHÂN

    1. Đạo của ta không đơn độc
    2. Trận pháp tông sư
    3. Các phương yêu thỉnh
    4. Đông Cực Huyễn Kim Sơn
    5. Điện Phủ
    6. Tranh đoạt
    7. Gây hấn
    8. Thời gian pháp tắc?
    9. Hoa Liên phân thân biến dị
    10. Nhân tuyển
    11. Thủ chiến
    12. Người đứng đầu sau Thần Vương
    13. Trường chiến tranh khủng bố nhất thần giới
    14. Cảnh giới mới
    15. Vũ trụ sơ thành
    16. Khương Lan Đệ Tam Tầng
    17. Tái Kiến Lan Thúc
    18. Tam thiên tôn
    19. Cuối cùng cũng gặp lại
    20. Tuyển Trạch
    21. Luyện khí chi đạo
    22. Ngàn vạn lần thí nghiệm
    23. Số lượng thiên thần khí khủng bố
    24. "Tàn Tuyết" chung thành
    25. Kiến nghị
    26. Tranh luận
    27. "Phệ linh"
    28. Tân chủ nhân Mê Thần điện
    29. Minh ngôn
    30. Tâm kết
    31. Nhập Phiêu Tuyết thành
    32. Gặp mặt
    33. Ngày chiêu thân
    34. Tam kiện lễ vật
    35. Thụ nhân sở thác
    36. Giai thê
    37. Kiên trì
    38. Đề tỉnh của Lôi Phạt thiên tôn
    39. Bội phục
    40. Tiêu Diêu thiên tôn
    41. Hạ hỷ
    42. Ba kiện linh bảo
    43. Bình phán
    44. Phong ba
    45. Mục tiêu
    46. Nam Hải khu vực
    47. Trúc Lâm đảo chủ
    48. Hải để phủ để
    49. Thiên địa dị biến
    50. Tân đích thần vương
    51. Thối xuất chiêu thân
    52. Tử huyền phủ
    53. Bình Phán
    54. Kinh thán đích lễ vật đại
    55. Biến đổi bất ngờ
    56. Khảm phạt
    57. Tàng khố
    58. Hồng Mông linh khí?
    59. Thiên địa động
    60. Tân đích tượng thần
    61. Đệ tam cá danh ngạch
    62. Sính lễ
    63. Sinh mệnh linh hồn chi lệ
    64. Tuyên bố


  TẬP 17. THẦN VƯƠNG ĐÍCH HUYẾT

    1. Phân đạo dương tiêu
    2. Thệ yếu sát chi
    3. Công khai
    4. Tiên ma yêu giới
    5. Động phòng hoa chúc dạ
    6. Thực lực đột thăng
    7. Thông đạo
    8. Chúc mục
    9. Linh hồn công kích
    10. Chu Thông
    11. Tọa khán chúng thần vương
    12. Bế quan (1)
    13. Bế quan (2)
    14. Thủy mạc
    15. Khuyến thuyết
    16. Hỏa Nguyên Linh châu
    17. Vạn lí giang sơn
    18. Thánh hoàng quyết liệt
    19. Lôi Phạt thiên tôn đích hàng lâm
    20. Tả Thu Mi đích tả tả
    21. Bắc hải chi cực
    22. Băng phủ địa ngục
    23. Đông hải lão quỷ
    24. Sanh sanh bất tức
    25. Cao thủ chân chính
    26. Vũ trụ bổn nguyên
    27. Thần vương cảnh
    28. Kiến cơ
    29. Mê Vụ thành
    30. Hãn Nhiên Lai Tập
    31. Đống Kết
    32. Thần Vương Vẫn Lạc


  TẬP 18. THIÊN TÔN SƠN

    1. Hàng lâm
    2. Địa vị
    3. Phù Điêu Thông Đạo
    4. Huyền phù đích thạch bản
    5. Nữ hài Tử Hà
    6. Nhi tử Tần Tư
    7. Khắc Lôi Duy Cách
    8. Nhị ca
    9. Phù Thế ấn
    10. Thương Thiên ấn
    11. Đồ lục
    12. Thối nhất bộ
    13. Thệ ngôn
    14. Huyết hải nữ vương
    15. Huyền thanh nhất khí côn
    16. Thân thể đích chàng kích
    17. Cải biến đột ngột
    18. Mười năm
    19. Hậu thổ ấn xuất thế
    20. Trọng trọng kiếp sát
    21. Tất cả để cho con
    22. Chấn nhiếp sát chiêu
    23. Lại một Tu La thần vương
    24. Tàn Sát Lạnh Lùng
    25. Lạt Thủ
    26. Thối Lui
    27. Dò hỏi
    28. Súc thế
    29. Vạn Dân Ấn xuất thế
    30. Thánh Hoàng gục ngã
    31. Thiên tôn xuất thủ
    32. Thời gian đảo lưu
    33. Mộc Ngư
    34. Thông đạo màu đen
    35. Ngày tàn của các thần vương
    36. Tiêu Diêu Thiên Tôn
    37. Kết cục mới
    38. Thanh tu lão giả
    39. Xa Hầu Viên
    40. Thiên Tôn Linh bảo
    41. Tặng dữ
    42. Đây là số mệnh
    43. Phụ thân?
    44. Thiên Tôn Thị Tha
    45. Hồng Mông kim bảng (Đại kết cục - Thượng)
    46. Hồng Mông kim bảng (Đại kết cục - Hạ)

   
   
   
   
  nguồn: tangthuvien.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Phong Thần - Quyển 2

  Hứa Trọng Lâm

    Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm