hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Đồ Khùng » Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3806103] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.3/7 - 26 votes
  view comments COMMENTS  
   
   

  Đồ Khùng

  Tế Công Hoạt Phật


  (Tế Điên Hòa Thượng)


  MỤC LỤC 

  1. Tiết Đại sứ lạy Phật xin con
  2. Đổng Sĩ Hoằng đợ con chôn mẹ
  3. Ở Triệu gia thi thiền cơ trị bệnh
  4. Vác Hộ Pháp rượt yêu khắp trang viện
  5. Châu viên ngoại nơi hoa viên gặp yêu
  6. Châu viên ngoại thuật kỹ việc gặp yêu
  7. Thấy giai nhân, chàng ngốc nổi lòng tà
  8. Dạy pháp thuật, Tế Điên đùa đạo sĩ
  9. Triệu Văn Hội Tây Hồ mời Đạo Tế
  10. Triệu Bân đêm dọ Các Thiên lâu
  11. Anh em nhận mặt cùng tỏ khúc nhôi ngày cũ
  12. Tế Công khéo độ Hàn Điện Nguyên
  13. Quảng Huệ tăng cuồng ngôn mắc họa
  14. Tế Điên hóa phép đùa Quảng Huệ
  15. Chó độ Đổng Bình cải ác làm lành
  16. Tế Điên trong chùa bán thịt chó
  17. Giả tướng dụ dỡ phá lầu Đại Bi
  18. Binh vây chùa Linh Ẩn bắt trói Tăng khùng
  19. Tần tướng chiêm bao thấy quỷ ma
  20. Triệu Bân đang đêm dò tướng phủ
  21. Gây nghiệp chướng, nhị công tử bị to đầu
  22. Thi diệu pháp, người quỷ lộng Tần gia
  23. Tìm diệu dược chọc cười bọn gia đinh
  24. Nhận thế tăng vinh quy về Linh Ẩn
  25. Doãn Xuân Hương chốn yên hoa gặp Thánh tăng
  26. Cứu nạn dân đưa về am Thanh Tịnh
  27. Giả thăm bạn để thơ từ biệt vợ
  28. Tô Bắc Sơn phái người tìm hàn sĩ
  29. Bạn cũ gặp nhau tri ân báo đức
  30. Huyện Dư Hàng, thanh quan gặp án lạ
  31. Bắt kẻ cướp, án oan mới giải tỏa
  32. Trấn Vân Lan ác đạo tác yêu
  33. Rắp mưu gian, ác hóa Lương Bá Vạn
  34. Thi yêu pháp, ác đạo hại người
  35. Đốt yêu đạo nghĩa thâu Trần đồ đệ
  36. Dạo Tây vào tửu điếm nghe chuyện phiếm
  37. Nghe lời gian, Tô Phước sanh tâm họa
  38. Nơi quán rượu, Tô Bắc Sơn gặp Hàn lão
  39. Thánh thử viên lần đầu vào Linh Ẩn
  40. Tế Thiền sư ra tiền cứu hiếu tử
  41. Huyện Côn Sơn bỗng gặp chuyện lạ kỳ
  42. Trinh tiết phụ hàm oan tìm huyện lệnh
  43. Khéo lấy cung tra rạch ròi án trước
  44. Dụ Thang Nhị đến huyện nha hoàn án
  45. Hoa Vân Long tức giận về Tây Xuyên
  46. Mừng giữ chánh hoa, quần hùng kết bái
  47. Gặp tiết phụ hái hoa không toại ý
  48. Triệu Thái thú vâng lệnh bắt tặc nhân
  49. Phủ Thừa tướng, Thái thú thẩm tra giặc
  50. Bắt tặc nhân, các Ban đầu đều ra sức
  51. Cứu nghĩa bộc cùng đến Thiên Gia Khâu
  52. Mỹ nhiệm công bái thỉnh Tế Thiền sư
  53. Bợm lục lâm lại gặp giặc cướp đường
  54. Hiển thần thông đùa cợt Lôi Minh
  55. Tiệm Thiên Hưng thi pháp gặp tặc nhân
  56. Trịnh Hùng giữa đường gặp Tế Công
  57. Tỵ nạn lại cứu người bị nạn
  58. Đổng gia điếm, hai anh hùng bị hại
  59. Tế Công hỏa thiêu Đổng gia điếm
  60. Các phỉ đồ luyện võ thỉnh anh hùng
  61. Gởi vợ con, anh hùng rời bản xứ
  62. Dò xét gia thế, giữa đường gặp Càn khôn thử
  63. Bốn anh hùng vui chuyện nhà họ Mã
  64. Lý Bình thương bạn thỉnh Tế Công
  65. Luật lịnh quỷ bắt yêu nhà Vương viên ngoại
  66. Cầu Ngọa Hồ, dâm tặc giết Hòa thượng
  67. Hai Ban đầu đói khát đi tìm Hòa thượng
  68. Xem thơ dặn, thám dọ Triệu Gia lầu
  69. Tiền Tâm Thắng đêm tối trộm bạc tang
  70. Thấy gái đẹp, dâm tặc mời tri kỷ
  71. Vâng lệnh thầy, anh hùng xu cát tỵ hung
  72. Trấn bát phương tức giận tìm Trương Vinh
  73. Trong rừng liễu, Tế Công kinh dâm tặc
  74. Thi phép Phật giỡn đùa hào kiệt
  75. Mãnh hán nghe xúi tìm Huỳnh Vân
  76. Bồng Lai quán, bốn anh hùng trò chuyện
  77. Tiệm Đức Hưng, Ban đầu gặp hung tăng
  78. Mất công văn, Sài, Đỗ bị còng
  79. Huyện Long Du ngày phá luôn ba án
  80. Nghe nói xóc nổi giận đánh Hòa Thượng
  81. Xem di thư, quan huyện phục Thánh tăng
  82. Tế Điên tiệm rượu đánh tặc nhân
  83. Tiểu thần phi đang đêm giết Khai phong quỷ
  84. Trần Huyền Lượng bắt yêu chùa Thiết Phật
  85. Hiển thần thông bắt giữ bọn tặc nhân
  86. Hoa Thanh Phong núi Cát Thỉ gặp yêu
  87. Tế Công đấu phép Kim nhãn Phật
  88. Thi Phật pháp ngầm độ Hoa Vân Long
  89. Gặp Trương Vinh, hai bên cùng tâm sự
  90. Bồng đầu quỷ cướp lộ bị anh hùng
  91. Năm anh hùng đưa bạn đến Cô Thiên
  92. Hắc phong quỷ hại người thành hại mình
  93. Núi Cổ Thiên, Hoa Thanh Phong luyện kiếm
  94. Lăng Tiêu quán, Tăng đạo trổ tài đấu phép
  95. Ba anh hùng đụt mưa Kim Gia trang
  96. Vâng lệnh thầy, Mã Gia Hồ đưa thư
  97. Dương Minh giúp bạn đánh bọn giặc
  98. Huyện Thường Sơn, Sài Đỗ bắt giặc phạm
  99. Đổng Sĩ Nguyên dối trá cầu Thánh tăng
  100. Tế Công hỏa thiêu Mạnh Thanh Nguyên
  101. Thi Phật pháp, trí bắt Bồng đầu quỷ
  102. Dương Lôi Trần trượng nghĩa giết yêu đạo
  103. Lôi Minh đêm tối dò Tôn gia bảo
  104. Tôn Nhị Hổ vu oan cho Lôi Minh, Trần Lượng
  105. Luận thị phi, khuyên phá cân rỗng ruột
  106. Tìm thầy thuốc minh oan ở Trường Sơn huyện
  107. Lôi, Trần say ngủ bị mất trộm
  108. Ba hào kiệt lén dò Ngô Gia bảo
  109. Ngũ Lý Bia bệnh Tiểu côn lôn
  110. Kê tử nhãn đưa lễ vật đầu người
  111. Tri phủ định kế thăm tặc nhân
  112. Dân bá tánh đầu đơn thưa Quốc Bổn
  113. Tế Điên đấu phép với Chữ Đạo Duyên
  114. Trịnh Huyền Tu quán rượu gặp Hòa thượng
  115. Kim Mao hải mã náo sa thuyền
  116. Triệu Thái thú đoán thông kỳ án
  117. Phụng đường dụ, chém cả bọn Vân Long
  118. Xách thủ cấp tìm kiếm Dương Minh
  119. Báo thù em, lên Linh Ẩn tìm Tế Công
  120. Nơi Song Nghĩa lầu, bọn giặc gạt người
  121. Người thiện tâm chung cuộc được thiện báo
  122. Châu viên ngoại phái người thỉnh Thánh Tăng
  123. Bạch Thủy Hồ thỉnh Tế Công bắt yêu
  124. Vâng lệnh cha, chủ tớ rời cố hương
  125. Lượm đầu người, chủ tớ đến cửa quan
  126. Phụng lệnh quan, vây bắt Đoàn Sơn Phong
  127. Thi diệu pháp cợt đùa giúp nghĩa sĩ
  128. Các quan binh ra sức bắt giặc
  129. Thấy thơ rơi lập chí bỏ vợ hiền
  130. Tại công đường, quan huyện hỏi khẩu cung
  131. Tỏ tình thật, Trịnh thị tố Biện Hổ
  132. Đưa Thánh Tăng bắt yêu Bạch Thủy Hồ
  133. Miếu Mã Vương, thiệt giả cùng gặp mặt
  134. Bạch Thủy Hồ mất tiêu Liệt Hỏa kiếm
  135. Tế Điên thỉnh Lôi thần trừ yêu quái
  136. Tại phủ nha, Ngộ Thiền thi diệu pháp
  137. Tiểu Giang Khẩu chủ tớ gặp người quen
  138. Cứu mọi người, Ngộ Thiền đốt bọn giặc
  139. Núi Bát Quái, Lôi Trần gặp yêu đạo
  140. Trương Sĩ Phương gian tâm ếm ngày sanh
  141. Các gia nhân lòng trung bảo hộ chủ
  142. Hai yêu đạo tham tài thi tà thuật
  143. Lôi Minh lanh trí giết Trương Thái Tố
  144. Lão tiên ông nổi giận bắt Ngộ Thiền
  145. Thôn Vĩnh Ninh làm phép cứu Vương An Sĩ
  146. Tôn Đạo Toàn bắt yêu bị hại
  147. Tế Điên thi pháp trị yêu phụ
  148. Thăm cậu mợ, Tế Điên về làng cũ
  149. Yêu phụ hiến mình thức tỉnh Văn Mỹ
  150. Mua thuốc độc ngầm hại người em họ
  151. Đến địa phủ thấy tội nhân lòng ác không chừa
  152. Tu Duyên công tử chầu Bửu Duyệt
  153. Ngọc diện hồ lên Thanh cung hỏi đạo
  154. Lão tiên ông đấu phép cùng Tế Điên
  155. Gởi bức thư, dùng lời hay khuyên cậu
  156. Xét nghiệm cầu, bắt giữ tặc hòa thượng
  157. Thi Phật pháp, khéo độ Vương Thái Hòa
  158. Lý Hàm Linh xem tướng độ quần mê
  159. Được vàng báu, tướng cũng theo phước đổi
  160. Lương Hưng Lang ngàn lượng xem ẩn thi
  161. Dạo Tây Hồ, ác bá gặp yêu tinh
  162. Tôn Đạo Toàn hét đuổi yêu hòa thượng
  163. Liêu Đình Quí ỷ thế hiếp người nghèo
  164. Vì bạn hữu giận tìm Ma diện hổ
  165. Tôn Thái Lai nén giận mời tri kỷ
  166. Ngưu Cái cùng đường đi mãi võ
  167. Thiết thiên vương cảm nghĩa tình Ngưu Cái
  168. Thấy người đẹp, ác nhân định diệu kế
  169. Vương Thắng Tiên thấy sắc động lòng tà
  170. Trúng gian kế, lầm vào Hợp Hoan lầu
  171. Gặp bạn cũ dò được tin xác thực
  172. Lầu Hợp Hoan, chị em đều bị khổn
  173. Cải hình dung ngầm cứu người trinh tiết
  174. Trước Hình đình, pháp thuật kinh gian đảng
  175. Với Lương Tâm, giữa công đường tha hảo hán
  176. Lục Hình đình ra lệnh bắt cường tặc
  177. Phật gia điểm hóa cứu anh hùng
  178. Núi Thúy Vân, anh hùng làm thảo khấu
  179. Mai Thành Ngọc nguy khốn gặp anh họ
  180. Cưới người đẹp chó trắng náo động phòng
  181. Túy Thiền sư đề chữ Trung Hiền Tử
  182. Ngô Thị bị hại, lệnh truyền bắt giặc
  183. Nhân kì án, Tế Công mời thần
  184. Vương Tam Hổ tiết lộ viện Đại Bi
  185. Giải cường đạo đồng đến phủ
  186. Gặp tặc đảng, nghe kể Từ Vân quán
  187. Lục Diệu Thông có lòng cứu hảo hán
  188. Tứ hùng vâng lệnh thám Trường giang
  189. Thiệu Hoa Phong thăng điện tra hào kiệt
  190. Ngộ Thiền tăng thi pháp cứu tứ hùng
  191. Lỗ Tu Chơn mạo hiểm vào Từ Vân
  192. Hoàng Thiên Hóa hành thích bị bắt
  193. Lôi, Trần ra sức giết thủy khấu
  194. Binh thụt ống dương oai phá yêu thuật
  195. Tế Công mang binh vây Từ Vân quán
  196. Ngũ Lý Bia, Lôi Trần gâp yêu đạo
  197. Triệu gia trang, anh hùng thấy việc lạ
  198. Đái gia bảo, yêu ma tác quái
  199. Thủ pháp bửu lầm thâu đạo đồng
  200. Các yêu đạo xúm đốt chùa Linh Ẩn
  201. Mã Diêu Hùng tức giận giết Cao Trân
  202. Chém đại đạo, Tế Thiền sư hộ quyết
  203. Núi Lục Dương, Tế Công đấu Pháp Hồng
  204. Hiển thần thông rượt đuổi Thiệu Hoa Phong
  205. Thâu Ngộ Duyên phái bắt Thiệu Hoa Phong
  206. Các yêu đạo tụ hội Tàng Trân Ổ
  207. Phi thiên quỷ lạc vào núi Vạn Hoa
  208. Nhớ cố hương, chồng vợ tỏ khúc nôi
  209. Bảo Hàn Kỳ mở thả Ngộ Duyên tăng
  210. Lò bát quái, phép thuật luyện Hàn Kỳ
  211. Bì Chữ Xương giúp nghịch tử hành hung
  212. Nghe tin dữ Lôi Trần tìm ác bá
  213. Nhớ cừu xưa, tên giặc hại Lôi Trần
  214. Tế Thiền sư, Đơn Dương cứu Lôi, Minh
  215. Bắt yêu quái, pháp bảo thành kỳ công
  216. Bắt Pháp Lôi mới rõ việc từ trước
  217. Gặp Vương đạo, Tế Công thi trắc ẩn
  218. Thiệu Hoa Phong trốn về Vạn Hoa Sơn
  219. Phan Đào Lãnh đấu phép Lục đấu phép Lục đầu tăng
  220. Ngộ Thiền đại náo Vạn Hoa Sơn
  221. Thẩm Diệu Lượng trí cưú Ngộ Thiền
  222. Chùa Kim Sơn, Vĩnh Thọ thi diệu pháp
  223. Kim công tử tâm mê yêu phụ đẹp
  224. Về Linh Ẩn thầy trò gặp mặt
  225. Biện khúc nôi, Trung Lương động trắc ẩn
  226. Nhân dò án đêm vào chùa Tàng Trân
  227. Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng thi yêu pháp
  228. Viện Câu Lan, vào cợt đùa bắt giặc
  229. Thỉnh Thánh tăng bắt giặc chùa Tàng trân
  230. Nguyên Không tăng công viên về cõi tịnh
  231. Nói đăng mê cợt đùa Tông Ấn
  232. Hai tên giặc giết lầm Trịnh Hổ
  233. Khâm ban nghạch, xuống chiếu chỉ gia phong
  234. Nhân giảng hòa, tiên ông đấu Bát ma
  235. Quần ma giận bầy Kim quang trận
  236. Thần đồng tử thân gặp ma hỏa kiếp
  237. Thâu Bát ma phù chú niêm cửa động
  238. Hoa thái tuế ham vui bị ác báo
  239. Nhân cứu tiểu thơ, bị giặc bắt
  240. Lôi, Trần vâng lệnh cứu người hiền

   
   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Tề Thiên Đại Thánh - Quyển 3

  Ngô Thừa Ân

    Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm