hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
La Quán Trung + Tử Vi Lang » Tam Quốc Chí ­Diễn Nghĩa[37927] 
 
Rating: 
 •   7.0/7 - 1 vote
  view comments COMMENTS  
   
   

  Tam Quốc Chí ­Diễn Nghĩa

  La Quán Trung + Tử Vi Lang

  Tam Quốc Chí ­Diễn Nghĩa

  Á CHÂU xuất bản 1960  MỤC LỤC 

  1. Ba hào-kiệt Vườn-Đào kết nghĩa, Một chiến-công: yêu-tặc tan tành...
  2. Trương-Phi nổi giận, đánh Đốc-Bưu, Hà-Tiến lập mưu giết yêm-hoạn.
  3. Bàn phế lập, Đổng-Trác nạt Đinh Nguyên, Tặng ngọc vàng, Lý-Túc dụ Lã-Bố.
  4. Truất phế Hán-Hoàng, Trần-lưu-Vương kế vị, Mưu sát Đổng-Trác, Tào-Mạnh-Đức dâng đao.
  5. Tiếp hịch văn, các Trấn ứng Tào-công Phá quan-ải, Tam-Anh chiến Lã-Bố
  6. Đốt Đền-vàng, Đổng-Trác hành hung Dấu Ấn-ngọc, Tôn-Kiên bội ước
  7. Viên-Thiệu qua cầu, đuổi Công-tôn-Toản Tôn-Kiên vượt nước, đánh Lưu-Cảnh-Thăng
  8. Vương-Doãn khéo, dùng ngay Liên-hoàn-kế, Đổng-Trác ghen, đại náo Phượng-nghi-đình.
  9. Trừ hung bạo, Lã-Bố giúp Tư-đồ Phạm Tràng-an, Lý-Thôi nghe Giả-Hủ
  10. Cứu nạn Chúa, Mã-Đằng khởi nghĩa, Báo thù cha, Tào-Tháo tiến binh.
  11. Qua Bắc-hải, Huyền-Đức cứu Khổng-Dung, Tại Bộc-dương, Ôn-hầu phá Tào-Tháo.
  12. Đào-Cung-Tổ ba lần nhượng Từ-châu. Tào-A-Man đại chiến cùng Lã-Bố.
  13. Quách-Tỵ, Lý-Thôi đánh lẫn nhau, Đổng-Thừa, Dương-Phụng cùng cứu giá
  14. Tào-Mạnh-Đức ép vua về Hứa-huyện Lã Ôn-hầu nhân tối đoạt Từ-châu
  15. Thái-Sử-từ ham đấu Tiểu-Bá-Vương Tôn-Bá-Phù đánh tan Nghiêm-Bạch-Hổ
  16. Lã-Ôn-Hầu bắn kích cửa viên Tào-Mạnh-Đức thua quân sông Dục
  17. Viên-Thuật đại hưng binh bảy đạo, Tào-công kíp hội tướng ba miền.
  18. Giả-Văn-Hòa liệu mưu, quyết thắng địch Hạ-hầu-Đôn bị bắn, nuốt con ngươi
  19. Tào-Tháo dìm binh, thành Hạ-Bì ngập nước Ôn-Hầu thất thế, lầu Bạch-Môn bỏ mình
  20. Tào-Tháo đi săn, lộng Hứa-Điền Đổng-Thừa vâng chiếu lồng đai áo
  21. Uống rượu Thanh-Mai, Tào-Tháo luận anh hùng Lừa chém Xa-Trụ, Quan-công thu thành quách.
  22. Viên, Tào khởi ba quân mã bộ Quan, Trương cầm hai tướng Vương Lưu.
  23. Nễ danh-sĩ lõa thân mắng quốc-tặc! Cát Thái-Y đầu độc, chịu man hình!
  24. Quốc tặc hành hung giết Quý Phi Hoàng thân thua chạy qua Viên-Thiệu
  25. Bị hãm Thổ Sơn, Quan-công hẹn ba việc Cứu thành Bạch Mã, Tào-Tháo phá vòng vây.
  26. Viên Bản Sơ bại binh tổn tướng Quan-Vân-Trường treo ấn niêm vàng
  27. Đi ngàn dặm, Mỹ-nhiệm-Công theo anh, Qua năm ải, Hán-Thọ-Hầu chém tướng.
  28. Chém Thái-Dương, anh em hết ngờ Hội Cổ-thành, chúa tôi tụ nghĩa
  29. Tiểu-Bá-Vương giận chém Vu-Cát Cậu mắt biếc làm chúa Giang-đông
  30. Đánh Quan-độ, Bản-Sơ thua chạy Cướp Ô-sào, Mạnh-Đức đốt lương
  31. Đánh Thương-đình, Tào-Tháo phá Viên-Thiệu Sang Kinh-Châu Huyền-Đức nhờ Cảnh-Thăng
  32. Đại Ký-châu Viên-Thượng tranh phong, Khơi Chương-thủy, Hứa-Du hiến kế
  33. Tào-Phi gặp loạn lấy Kiên-thị[538] Quách-gia để mẹo định Liêu-đông
  34. Thái Phu-Nhân nép rèm nghe chuyện kín Lưu Hoàng-thúc vọt ngựa qua Đàn-khê
  35. Đất Nam-Chương, Huyền-Đức gặp cao-hiền Huyện Tân-dã, Đan-Phúc theo chân-chúa
  36. Dụng kỳ mưu, Huyền-Đức chiếm Phàn-thành Quay vó ngựa, Từ-Thứ tiến Gia-cát
  37. Tư-mã-Huy hai phen tiến danh-sĩ Lưu-Huyền-Đức ba bận đến lều tranh
  38. Trong lều cỏ, chia ba thiên hạ, Trận Trường-giang rửa hận họ Tôn.
  39. Thành Kinh-châu, Công-tử ba lần cẩu kế, Đồi Bác-vọng, Quân-sư bắt đầu dụng binh.
  40. Thái-Phu-nhân bàn nộp Kinh-châu. Gia-cát-Lượng đốt tàn Tân-dã!
  41. Dìu già giắt trẻ, Lưu-Huyền-Đức qua đò, Một ngựa một thương, Triệu-Tử-Long cứu chúa
  42. Trương-Phi đại náo cầu Trường-bản! Huyền-Đức chạy về bến Hán-tân...
  43. Khổng-Minh khẩu-chiến, hạ bọn quan-văn gàn Lỗ-Túc cương-cường, phá tan nghị-luận nhảm
  44. Khổng-Minh dùng mẹo khích Chu-Du, Ngô-chúa quyết tâm phá Tào-Tháo.
  45. Trận Giang-Khẩu, Tào-Man tổn thủy-binh, Tiệc “Quần-anh”, Tưởng-Cán trúng mật kế!
  46. Dùng kỳ-mưu, Khổng-Minh “mượn” tên địch, Dâng mật-kế, Hoàng-Cái chịu đòn đau.
  47. Dâng trá-hàng-thư, Hám-Trạch trổ gan liền! Hiến “Liên-hoàn-kế”, Phượng-Sồ tai hùng biện.
  48. Tiệc trên sông, Tào-Tháo làm thơ. Khóa thuyền chiến, Bắc-quân diễn võ.
  49. Thất-tinh đàn, Gia-cát cầu gió Đông Tam-giang-khẩu, Chu-lang đốt thuyền-chiến.
  50. Toán-liệu cao: Gia-cát chẹn Hoa-dung Vì nghĩa cũ, Quan-công tha Tào-Tháo
  51. Cố giữ thành, Tào-Nhân giết quân Giang-tả Mưu tọa-hưởng, Khổng-Minh nhất khí Chu-Du
  52. Gia-cát khước-từ Lỗ-Tử-Kính Tử-Long chiếm đóng Quế-dương-thành.
  53. Quan-công tha mạng Hoàng -Hán-Thăng, Ngô-Hầu đại-chiến Trương-Văn-Viễn.
  54. Đến cửa Phật, Thái-Từ xem mặt rể, Vào động-phòng, Hoàng-thúc nối giây duyên
  55. Lời nói thiết-tha, Huyền-Đức khích lòng Quận-chúa, Mưu cao đắc thắng, Khổng-Minh nhị khí Chu-Du.
  56. Bầy tiệc vui, Tào-Tháo chơi đài Đồng-Tước. Phá quỷ kế, Khổng-Minh tam khí Chu-Du.
  57. Qua Giang-Tả, Ngọa-Long điếu tang, Đến Lỗi-dương, Phượng-Sồ coi việc.
  58. Mã-Mạnh-Khởi khởi binh báo oán Tào-A-Man vứt áo cắt râu!
  59. Hứa-Chử trần lưng, đấu Mã-Siêu, Tào-Man xóa chữ, lừa Hàn-Toại.
  60. Trương-Tùng bắt-bẻ đổ Dương-Tu Bàng-Thống bàn mưu lấy Tây-Thục.
  61. Triệu-Vân chặn sông, đoạt A-Đẩu Tôn-Quyền gửi điệp tống Tào-Man.
  62. Giữ Phù-quan: Cao, Dương bỏ mạng, Đánh Lạc-thành: Hoàng, Ngụy tranh công.
  63. Gia-cát đau lòng, khóc thương Bàng-Thống! Trương-Phi xử nghĩa: tha mạng Nghiêm-Nhan.
  64. Khổng-Minh vạch kế bắt Trương-Nhiệm Dương-Phụ mượn binh phá Mã-Siêu
  65. Mã-Siêu đánh dữ Hà-Manh quan, Huyền-Đức tự lĩnh Ích-châu-mục.
  66. Quan-Vân-Trường phó hội với một đao Phục-Hoàng-Hậu bỏ mình vì việc nước
  67. Tào-Tháo chiếm ngay miền Lũng-Hán. Trương-Liêu oai dậy bến Tiêu-Dao.
  68. Đem trăm kỵ-binh, Cam-Ninh cướp trại địch Liệng chén rượu ảo, Tả-Từ bỡn Tào-Man
  69. Bói Dịch-kinh, tài Quản-Lộ tiên-tri Đánh Quốc-tặc, năm trung thần tử-tiết
  70. Đã khỏe lại khôn, Trương-Phi chiếm Ngõa-khẩu ải. Càng già càng giỏi, Hoàng-Trung đoạt Thiên-đãng sơn.
  71. Chiếm đối-sơn, Hoàng-Trung sức nhàn thắng sức mệt. Ngăn Hán-thủy, Triệu-Vân quân ít đuổi quân nhiều.
  72. Khổng-Minh dùng mẹo, đánh chiếm Hán-trung Tào-Tháo thua quân, chạy lui Tà-cốc.
  73. Huyền-Đức lên ngôi Hán-trung vương. Vân-Trường đánh phá Tương-dương quận.
  74. Đem theo quan-tài, Bàng-Đức quyết trận tử-chiến. Phá đê nước lũ, Quan-công dìm bảy đạo quân!
  75. Quan-Vũ nạo xương trừ chất độc, Lã-Mông áo trắng lén qua đò.
  76. Từ-Hoảng già gan, đánh tràn Miên-thủy, Quan-công khinh địch, thua chạy Mạch-thành.
  77. Núi Ngọc-tuyền, Quan-công hiển thánh Thành Lạc-dương, Tào-Tháo cảm thần...
  78. Chữa chứng đầu nhức, thầy thuốc giỏi uổng đời! Trăn trối việc sau, đại-gian-hùng hết kiếp...
  79. Anh chẹt em, Tào-Thực phải ngâm thơ, Cháu bỏ chú, Lưu-Phong đành chịu tội.
  80. Phế vua Hán, Tào-tặc cướp ngôi tôn, Nối nhà Lưu, Hán-vương lên Đế-vị.
  81. Nóng thù anh, Trương-Phi bị ám hại! Rửa hờn em, Tiên-chúa khởi hùng-binh...
  82. Tôn-Quyền hàng Ngụy, chịu nhục xin Cửu-tích, Tiên-chúa đánh Ngô, hoan-hỉ thưởng muôn quân...
  83. Đánh Hào đình, Tiên-chúa diệt quân thù. Giữ Giang-khẩu, thư-sinh làm đại-tướng...
  84. Lục-Tốn đốt bảy trăm dặm trại! Khổng-Minh bầy “tám cửa trận đồ”...
  85. Hán-Hoàng trăn trối, ký thác lũ con côi. Gia-cát ngồi yên, đẩy lui năm đạo giặc!
  86. Đấu hùng biện, Trương-Ôn thua Tần-Bật, Đánh hỏa-công, Từ-Thịnh phá Tào-Phi.
  87. Dẹp giặc Rợ, Hán Thừa-tướng thân chinh Chống binh Trời, Nam-Man-vương bị bắt.
  88. Vượt Lô-thủy, hai lần bắt Man-vương, Biết trá hàng, ba phen trói Mạnh-Hoạch
  89. Hán Thừa-tướng bốn bận dùng mưu, Nam-man vương năm lần bị bắt.
  90. Dùng thú máy, sáu bận phá quân Man Đốt giáp mây, bẩy lần bắt Mạnh-Hoạch
  91. Hán-tướng rút quân, tế oan-hồn Lô-thủy! Vũ-hầu dâng biểu, quyết chinh-phạt Trung-nguyên.
  92. Lão-tướng Triệu-Vân ra oai giết năm tướng Vũ-hầu Giá-Cát lập mẹo hạ ba thành.
  93. Khương-Bá-Ước về hàng Khổng-Minh. Vũ-Hương-hầu mắng chết Vương-Lãng!
  94. Vũ-hương-hầu mượn tuyết phá Khương-bình, Tư-mã-Ý nhanh tay bắt Mạnh-Đạt
  95. Mã-Thốc trái lời khuyên, để Nhai-đình thất-thủ. Khổng-Minh ôm đàn gẩy, đuổi Tư-mã chạy dài!...
  96. Khổng-Minh gạt lệ chém Mã-Thốc Chu-Phường cắt tóc dụ Tào-Hưu...
  97. Đánh nước Ngụy, Vũ-hầu dâng biểu nữa, Phá quân Tào, Bá-Ước gởi thư lừa...
  98. Đuổi quân Hán, Vương-Song bỏ mạng. Đánh Trần-thương, Gia-cát thành công.
  99. Vũ-Hương-hầu phá tan quân Ngụy. Tư-mã-Ý vào cướp đất Xuyên.
  100. Quân Hán cướp dinh, đánh bại Tào-Tử-Đan. Khổng-Minh đấu trận, làm nhục Tư-mã-Ý.
  101. Ra Lũng-thượng, Khổng-Minh giả Thần. Vào Mộc-môn, Trương-Cáp mắc bẫy.
  102. Tư-mã ngăn cầu Vị Bắc-Nguyên. Khổng-Minh chế trâu cây ngựa máy.
  103. Hang Thượng-phương, Tư-mã bị khốn. Gò Ngũ-trượng, Gia-cát cầu sao.
  104. Trụt tướng tinh, Hán Thừa-tướng về Trời. Thấy tượng gỗ, Ngụy Đô-đốc mất mật.
  105. Vũ-hầu để lại mưu túi gấm Ngụy chúa bẻ lấy bàn hứng sương
  106. Tử trận Tương-bình, Công-tôn-Uyên bị diệt Đánh lừa Tào-Sảng, Tư-mã-Ý giả đau
  107. Nước Ngụy thuộc quyền họ Tư-mã Khương-Duy thua trận núi Ngưu-đầu
  108. Đinh-Phụng đạp tuyết đánh đoản binh, Tôn-Tuấn giữa tiệc dùng mật kế
  109. Lập kỳ mưu, Khương-Duy hãm Tư-mã Vì quả báo: nhà Ngụy bỏ Tào-Phương
  110. Một mình Văn-Thục đuổi hùng binh Dựa nước, Khương-Duy phá đại địch
  111. Đặng sĩ Tái lừa Khương bá Ước Gia-cát-Đản đánh Tư-mã-Chiêu
  112. Cứu Thọ-xuân, Vu-Thuyên tử-tiết. Đánh Trường-thành, Bá-Ước hầm binh.
  113. Đinh-Phụng lập kế chém Tôn-Lâm Khương-Duy đấu trận phá Đặng-Ngải.
  114. Tào-Mao rong xe, chết cửa Nam. Khương-Duy bỏ tướng, thắng quân Ngụy.
  115. Nghe lời dèm, Hậu-chúa bắt lui quân. Tránh tai vạ, Khương-Duy vờ làm ruộng.
  116. Vào Hán-trung, Chung-Hội chia binh, Núi Định-quân, Vũ-hầu hiển Thánh.
  117. Đặng-sĩ-Tái ngầm qua Âm-bình Gia-cát-Chiêm chết trận Miên-trúc
  118. Khóc Tổ-miếu một Vương chết hiếu, Vào Tây-Xuyên hai Sĩ tranh công.
  119. Giả đầu hàng, mẹo hay thành chuyện hão! Lại “nhường” ngôi: xe mới in dấu xưa...
  120. Tiến Đỗ-Dự, tướng già dâng kế mới, Thu Đông-Ngô, ba nước một nhà.

   
   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Tiểu Ngũ Nghĩa

  Phạm Văn Điểu

    Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm