hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Vong Ngữ » Phàm Nhân Tu Tiên[5107880] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   5.1/7 - 35 votes
    view comments COMMENTS  
     
     

    Vong Ngữ    Phàm Nhân Tu Tiên


    MỤC LỤC     Quyển 1. Thất Huyền Môn Phong Vân

      1. Thất Huyền Môn Phong Vân- Chương 1
      2. Thanh Ngưu Trấn
      3. Thất Huyền Môn
      4. Luyện Cốt Nhai
      5. Mặc Đại Phu
      6. Vô Danh Khẩu Quyết
      7. Tu Luyện Nan
      8. Nhập Môn Đệ Tử
      9. Tượng Giáp Công
      10. Thần Bí Bình Tử
      11. Bình Nan Khai (Cái Bình Khó Mở)
      12. Đập Bình Tử
      13. Dị Tượng Khởi
      14. Thần Bí Dịch
      15. Tứ Niên Hậu
      16. Tiểu Toán Bàn
      17. Lệ Sư Huynh (1)
      18. Lệ Sư Huynh(2)
      19. Giang Hồ Đấu
      20. Trừu Tủy Hoàn
      21. Chỉ Thống Dược
      22. Tâm Ma Sanh
      23. Thí Dược Thỏ
      24. Kinh Hồn Định
      25. Sáp Liễu Thành
      26. Thôi Dược Sanh
      27. Phối Linh Dược
      28. Mặc Lão Hồi Cốc
      29. Xung Đột Khởi
      30. Kiêu Hùng Mạt Lộ
      31. Thi Trùng Hoàn
      32. Hào Khí Sinh
      33. Tư Hạ Giao Dịch
      34. Trát Nhãn Kiếm Pháp
      35. Thâu Bí Tịch
      36. Giật Mình
      37. Tam Bất Luyện
      38. Đêm Gặp Gian Tế
      39. Điều Kiện Biến Thái
      40. Bí Kỹ Uyên Nguyên
      41. Lưu Ngôn Dạ Xuất
      42. Vân Sí Điểu
      43. Vạn Sự Cụ Bị
      44. Giải Dược
      45. Ám Toán Dữ Lão Nha
      46. Phá Thang Nhất Kiếm
      47. Ma Ngân Thủ Đối La Yên Bộ
      48. Trá Ngữ
      49. Sáo Trung Sáo
      50. Triền Hương Ti
      51. Cự Hán Hiển Uy
      52. Thất Quỷ Phệ Hồn
      53. Mỹ Nam Tử
      54. Định Thần Phù
      55. Đệ Tam Nhân
      56. Quang Cầu Chi Chiến
      57. Thân Tỉnh Địch Vong
      58. Tu Tiên Giả
      59. Tam Đại Thiết Tắc
      60. Thí Độc
      61. Thần Diệt
      62. Giao Dịch
      63. Chân Dung
      64. Khúc Hồn
      65. Hàn Thần Y
      66. Cổ Quái Quy Định
      67. Hỏa Đạn Thuật
      68. Trúng Độc
      69. Lệ Phi Vũ Dữ Thiếu Nữ
      70. Thiêu Bát
      71. Thanh Linh Tán
      72. Bạt Độc
      73. Lệ Phi Vũ Đích Tâm Tư
      74. Ngự Phong Quyết
      75. Pháp Vũ Tịnh Dụng
      76. Đàm Phán Dữ Hoả Khởi
      77. Đối Sách
      78. Lâm Trung Sát Lục
      79. Vô Đề
      80. Ngộ Địch
      81. Cổ Thiên Long
      82. Kim Quang Thượng Nhân
      83. Đại Hãm Tịnh
      84. Địa Động Sơn Diêu
      85. Tử Khế Huyết Đấu
      86. Đột Biến
      87. Lược Hiển Thân Thủ
      88. Kim Quang Tráo
      89. Mâu Dữ Thuẫn
      90. Phi Kiếm?
      91. Thưởng Bảo
      92. Kiếm Phù
      93. Liệt Hỏa Phần Địch
      94. Hoàn Thắng
      95. Ma Danh Hách Khởi
      96. Khuyết Hãm
      97. Bối Hậu Giao Dịch
      98. Hồi Thôn
      99. Ly Khai


    Quyển 2. Sơ Đạp Tu Tiên Lộ

      100. Gia Nguyên Thành
      101. Tiền Tài Nhạ Hoạ
      102. Cách Sát
      103. Thu Phục
      104. Tình Báo
      105. Kinh Tín
      106. Lam Y Nhân
      107. Mặc Ngọc Châu
      108. Dạ Nhập Mặc Phủ
      109. Đăng Môn
      110. Hồ Mị
      111. Mỹ Phụ
      112. Ám Tín
      113. Oanh Hương Hoàn
      114. Yến Ca Si Tình
      115. Kinh Biến
      116. Phiên Kiểm (Trở Mặt)
      117. Ngôn Hòa
      118. Nhị Tuyển Nhất (2 Đề Chọn 1)
      119. Ý Ngoại Tiêu Tức (Tin Tức Ngoài Ý Muốn)
      120. Định Kế Đoạt Bang
      121. Tiêu Tương Viện
      122. Độc Sát
      123. Giao Dịch
      124. Mặc Phượng Vũ
      125. An Bài
      126. Thái Nam Sơn, Thái Nam Cốc, Thiếu Niên
      127. Linh Căn Chi Thuyết
      128. Thái Nam Tiểu Hội
      129. Thanh Nhan Chân Nhân
      130. Nhập Hỏa
      131. Linh Thạch Dữ Linh Phù
      132. Thu Hoạch
      133. Thâu Kỹ
      134. Thăng Tiên Đại Hội
      135. Kinh Văn
      136. Yến Gia
      137. Kim Trúc Bút
      138. Chế Phù Chi Đạo
      139. Pháp Bảo Tàn Phiến
      140. Thế Tại Tất Đắc
      141. Thăng Tiên Lệnh
      142. Tập Sát
      143. Trảm Sát
      144. Trúc Cơ Đan Chi Tranh
      145. Bất Tốc Chi Khách
      146. Thành Giao
      147. Cốc Nội Tường Tình
      148. Hôi Y Lão Giả
      149. Tạp Vụ
      150. Hối Nặc
      151. Bách Dược Viên
      152. Lưỡng Niên Hậu
      153. Nhạc Lộc Điện
      154. Hứa Lão Dữ Tàng Thất
      155. Úc Muộn
      156. Địa Phế Chi Hỏa
      157. Mộ Dung Huynh Đệ
      158. Lam Y Nữ Tử
      159. Thiên Địa Linh Dược
      160. Huyết Cấm Thí Luyện
      161. Phường Thị
      162. Vạn Bảo Lâu
      163. Cẩm Hạp Chi Bảo (Bảo Vật Trong Hộp Gấm)
      164. Phù Bảo Chi Bí (Bí Mật Của Phù Bảo)
      165. Dạ Ngộ (Gặp Gỡ Ban Đêm)
      166. Ngoan Độc
      167. Ác Đấu (Thượng)
      168. Ác Đấu (Trung)
      169. Ác Đấu (Hạ)
      170. Chiến Lợi Phẩm Và Hương Diễm
      171. Phản Hồi


    Quyển 3. Phong Khởi Hải Ngoại

      172. Phong Khởi Hải Ngoại- Chương 172
      173. Tụ Tập
      174. Lý Sư Tổ
      175. Thanh Hư Môn
      176. Đổ Ước
      177. Tu Tiên Giới Dữ Chánh Tà
      178. Yểm Nguyệt Tông
      179. Phá Cấm
      180. Ô Long Đàm
      181. Thải Điệp Dữ Tử Chiến
      182. Thiểu Nữ Dữ Ti Tuyến
      183. Dung Linh Phù
      184. Kim Quang Chuyên Chi Uy
      185. Cường Giả
      186. Xuất Thủ
      187. Hoàng Tước "Phong Nhạc"
      188. Ác Danh
      189. Lôi Diệt
      190. Ô Ngoa
      191. Dị Tâm Dữ Cô Linh
      192. Phi Xà
      193. Địch Hữu Chi Phân
      194. Trung Tâm Khu Bí Văn
      195. "Nguyệt Dương Bảo Châu" Chi Uy
      196. Kế Hoạch Của Hàn Lập
      197. Yêu Thú Cự Ngô Công
      198. Xung Đột
      199. Trần Thị Huynh Muội
      200. Thiểu Nữ Dữ Thiểu Nữ
      201. Vũ Si
      202. Diệt Khẩu
      203. Vô Ưu Châm Dữ Vong Trần Đan
      204. Thạch Điện Dữ Địa Đạo
      205. Quan Chiến
      206. Ý Ngoại
      207. Đồ Giao Dữ Chiến Lợi Phẩm
      208. Hợp Hoan
      209. Hồi Quy
      210. Đổ Cục
      211. Doanh Gia
      212. Hoảng Nhiên
      213. Chuẩn Bị
      214. Địa Hỏa Chi Ốc
      215. Luyện Đan Dữ Trúc Cơ
      216. Dược Lực
      217. Kiếm Quyết
      218. Khuyết Hãm Dữ Ưu Thế
      219. Hội Đàm
      220. Linh Nhãn Chi Tuyền
      221. Thiên Tinh Tông Dữ Pháp Trận
      222. Luyện Khí Cao Thủ
      223. Bí Điếm, Cạnh Mại Hội
      224. Khôi Lỗi Ky Quan Thú
      225. Thiết Tinh, Linh Dược
      226. Điên Đảo Ngũ Hành Trận
      227. Kết Giao Chi Tâm
      228. Khôi Lỗi Và Tu Sĩ
      229. Cự Hổ
      230. Khuyên Sáo
      231. Nhạ Họa Thượng Môn
      232. Đại Diễn Quyết
      233. Lôi Vạn Hạc
      234. Cấm Chế, Linh Dược
      235. Hàn Lập Đích Tâm Tư
      236. Cổ Phương
      237. Tham Kiến
      238. Vu Khôn Đích Khả Phạ
      239. Quyết Trạch
      240. Thư Hiệt
      241. Tam Chuyển Trọng Nguyên Công
      242. Chế Phù
      243. Dược Hiệu
      244. Song Tu
      245. Viễn Hành Dữ Ý Ngoại
      246. Đổng Huyên Nhi
      247. Yến Thị Huynh Muội
      248. Tranh Phong
      249. Bỉ Thí
      250. Cố Nhân Ngộ
      251. Hủy Diệt
      252. Phân Ly
      253. Quỷ Linh Môn
      254. Yến Gia Lão Tổ
      255. Mật Hội
      256. Mưu Hoa
      257. Huyết Tế Dữ Diễm Lệ Nam Tử
      258. Mê Hồn
      259. Phong Động


    Quyển 4. Phong Khởi Hải Ngoại

      260. Quyển Sáo
      261. Huyết Linh Đại Pháp
      262. Thoát Thân
      263. Thực Lực
      264. Cơ Quan Khôi Lỗi Và Đại Diễn Quyết
      265. Chiến Huống
      266. Kích Đấu
      267. Ma Hỏa Sính Uy
      268. Bạch Tri Thù
      269. Huyết Sắc
      270. Trảm Sát
      271. Đại Na Di Lệnh Hòa Cổ Truyền Tống Trận
      272. Một Năm
      273. Xảo Ngộ
      274. Phó Ước
      275. Trà Hương
      276. Xuất Thủ
      277. Tân Như Âm
      278. Bán Niên Chi Ước
      279. Đại Phú Tần Trạch
      280. Tiếp Kiến
      281. Tần Trạch Chúng Nhân, Biểu Tiểu Thư
      282. Cải Biến
      283. Cựu Tình
      284. Tư Ngữ
      285. Lãnh Mạc Dữ Dao Ngôn
      286. Vương Phủ
      287. Tiên Sư
      288. Mê Hồn Giao Phong
      289. Tiên Thuật
      290. Tiểu Vương Gia
      291. Tiêu Gia
      292. Cường Thế
      293. Tiềm Nhập
      294. Lộng Diễm Quyết
      295. Phó Ước
      296. Bái Sư
      297. Liệt Ngân Hung Tấn
      298. Sanh Cầm
      299. Các Hoài Tâm Tư
      300. Huyết Chú
      301. Khu Độc, Giải Chú
      302. Đối Sách
      303. Khiếp Sợ
      304. Nội Ứng
      305. Hậu Thủ
      306. Nguy Cơ
      307. Huyết Thị
      308. Đại Triển Thân Thủ
      309. Yêu Hóa
      310. Hoàng Thất
      311. Huyết Tế Bí Ẩn
      312. Bình Tĩnh Dữ Viện Binh
      313. Quyết Định
      314. Hội Hòa
      315. Hậu Thủ, Hoài Nghi
      316. Thất Tung
      317. Tứ Tượng Trận
      318. Thanh Văn Trọng Hiện
      319. Tứ Đại Huyết Thị
      320. Phá Kiển
      321. Ẩn Đấu
      322. Lưu Tĩnh Dữ "Chân Bảo"
      323. Trảm Yêu
      324. Hắc Sát Giáo Chủ
      325. Quỷ Dị
      326. Huyết Linh Toản
      327. Nhập Trận
      328. Hắc Huyết Đao
      329. Diệt Địch
      330. Sát Đan
      331. Mệnh Lệnh
      332. Cựu Địa
      333. Tôn Bang Chủ
      334. Dị Biến
      335. Kinh Ngạc
      336. Anh Trữ
      337. Ám Thủ, Khúc Hồn
      338. Bức Cung
      339. Khiếp Sợ
      340. Quyển Sáo
      341. Chật Vật
      342. Kinh Nghi
      343. Lục Hoàng Kiếm
      344. Đại Trận Diệt Yêu
      345. Tiểu Lão Đầu Dữ Chung Thanh
      346. Lệnh Hồ Lão Tổ
      347. Triệt Ly
      348. Thiên Hỏa Thuật
      349. Độn Tẩu Nguyên Vũ
      350. Thuấn Sát
      351. Tề Vân Tiêu Chi Tử
      352. Hứa Hẹn
      353. Tinh Trần Các
      354. Lam Phu Nhân
      355. Hồng Tuyến Độn Quang Châm
      356. Họa Phúc Tương Y
      357. Bạch Trì Sơn
      358. Vô Biên Hải, Mộ Lan Nhân
      359. Kinh Ngộ Cựu Nhân
      360. Bán Lộ Kiếp Nhân
      361. Ô Long
      362. Nam Cung Bình
      363. Truyền Tống
      364. Cô Đảo, Cự Chu
      365. Vương Trường Thanh
      366. Sinh Ý Của Cố Đông Chủ
      367. Bảo Nhân Dữ Định Cư
      368. Trang Viên
      369. Khiêu Chiến (Thượng)
      370. Khiêu Chiến (Hạ)
      371. Đăng Tiên Các
      372. Tiểu Hoàn Đảo
      373. Thân Ngoại Hóa Thân
      374. Tu Luyện Vô Tuế Nguyệt
      375. Song Kiều
      376. Tuyết Linh Thủy Và Thiên Hỏa Dịch
      377. Đan Phương Và Yêu Đan
      378. Xuất Hải (Thượng)
      379. Xuất Hải (Hạ)
      380. Anh Lý Thú
      381. Dị Bảo Phục Yêu
      382. Ô Sửu
      383. Đấu Kết Đan
      384. Trảm Sát Cao Giai
      385. Hải Viên Đảo
      386. Tứ Niên Kết Đan
      387. Phệ Kim Trùng
      388. Khúc Hồn Ma Uy
      389. Thiên Tinh Thành Dữ Tinh Cung
      390. Cự Thành
      391. Tân Cư
      392. Dục Trùng
      393. Ngưng Thúy Đảo
      394. Tu Sĩ, Yêu Thú, Tiểu Đảo
      395. Nghê Thường Thảo
      396. Sát Yêu Thủ Đan
      397. Bế Phủ Khổ Tu
      398. Kết Đan Dữ Pháp Bảo
      399. Diệu Âm Môn
      400. Đạo Mạo Ngạn Nhiên
      401. Thiên Lôi Trúc
      402. Tả Hữu Song Sứ
      403. Xích Hỏa Lão Quái
      404. Quỷ Cục
      405. Phụ Thân Đại Pháp
      406. Thiên Đô Thi Hỏa
      407. Đảo Qua
      408. Yêu Thi
      409. Chân Dung
      410. Trưởng Lão
      411. Bồi Trúc
      412. Thanh Trúc Tiểu Hiên
      413. Luyện Hóa
      414. Thành Hình
      415. Châu Trung
      416. Thổ Sơn
      417. Dĩ Trận Phá Trận
      418. Phá Trận
      419. Hồng Hoang Cổ Bảo
      420. Phệ Kim Trùng Đích Uy Lực
      421. Phong Linh Trụ
      422. Thất Hà Liên
      423. Kịch Độc
      424. Yêu Xà
      425. Chi Dương Điểu
      426. Quỷ Trá
      427. Huyền Hồn Luyện Yêu
      428. Tiêu Sá
      429. Tàn Đồ Tái Hiện
      430. Văn Tư Nguyệt
      431. Hư Thiên Điện
      432. Cực Âm Tổ Sư
      433. Cửu Khúc Linh Sâm
      434. Tụ Tập
      435. Hư Thiên Đỉnh, Bổ Thiên Đan
      436. Tử Linh Tái Ngộ
      437. Đề Hồn
      438. Quỷ Vụ Di Hài
      439. Quỷ Vương (1)
      440. Quỷ Vương (2)
      441. Quỷ Vương (3)
      442. Quỷ Vương (4)
      443. Quỷ Vương (5)
      444. Hắc Bào
      445. Nguyên Dao
      446. Tề Tụ
      447. Không Gian
      448. Tiểu Thạch Sơn
      449. Ám Kế
      450. Hiện Hình
      451. Phiên Kiểm
      452. Lôi Đình Chi Kích
      453. Cực Âm Lai Tập
      454. Dụ Hoặc
      455. Ý Ngoại Tần Sinh
      456. Cực Âm Môn Đồ
      457. Băng Hỏa Đạo, Bộ Bộ Duy Gian, Thác Thiên Ma Công
      458. Sinh Tử Lộ
      459. Hắc Sa Mạc
      460. Thiết Hỏa Kiến
      461. Xảo Ngộ
      462. Minh Hồn Châu
      463. Ám Lưu Hung Dũng
      464. Luyện Tinh
      465. Trọng Bảo Ở Lầu Các
      466. Bảo Quang Các
      467. Được Bảo Vật
      468. Hắc Giáp Quỷ Dị
      469. Yêu Dị Cổ Bảo
      470. Huyễn Cảnh Hắc Điện
      471. Nội Điện Khai Khải
      472. Đường Lang, Hoàng Tước
      473. Lang Thủ Khôi Lỗi
      474. Nhị Tầng
      475. Ý Ngoại
      476. Kim Tằm Thủ Bảo
      477. Kim Ti Tằm Dữ Thiên Thanh Hoa
      478. Thủ Bảo
      479. Khứ Nhi Phục Phản
      480. Đại Chiến Khởi
      481. Hóa Hình Chi Bảo
      482. Cổ Bảo Chi Tranh
      483. Băng Phong
      484. Hóa Thân Phù Dữ Bổ Thiên Đan
      485. Nguyên Anh Hiện
      486. Đan Dược Chi Tranh
      487. Ô Sửu Chi Tử
      488. Bảo Đỉnh Tái Hiện
      489. Thu Đỉnh
      490. Ích Tà Thần Lôi Và Tu La Thánh Hỏa
      491. Huyền Cốt Chi Tử
      492. Kiền Lam Châu
      493. Họa Trục Chi Mê
      494. Diễm Nữ Và Linh Tuyền
      495. Linh Nhũ Và Dưỡng Hồn Mộc
      496. Chân Giả Nan Biện
      497. Lang Hình Khí Linh
      498. Nghịch Tinh Minh
      499. Nam Minh Đảo
      500. Bàn Tra
      501. Trùng Đột Tái Khởi
      502. Cổ Bảo Chi Uy
      503. Lăng Ngọc Linh
      504. Truyền Tống Dữ Điều Kiện
      505. Liễu Ám Hoa Minh
      506. Định Kế
      507. Hỗn Nhập
      508. Yếu Hiệp
      509. Tái Lâm Ngoại Hải
      510. Hắc Thạch Thành
      511. Hải Uyên Yêu Thú
      512. Nữ Tu Lô Đỉnh
      513. Thốn Kim Các
      514. Bạn Yêu Thảo
      515. Vụ Trung Đảo
      516. Huyễn Diễm Nga
      517. Huyền Âm Kinh
      518. Hóa Hình Chi Kiếp
      519. Độc Giao
      520. Ngũ Sắc Châu Dữ Tân Phệ Kim Trùng
      521. Trừu Hồn Thủ Đan
      522. Thâu Khuy
      523. Hung Danh Thao Thiên
      524. Bàn Vấn
      525. Chân Giả Trùng Ma
      526. Ám Lưu Dũng Động
      527. Bất Tốc Chi Khách
      528. Thanh Linh Môn
      529. Lãnh Mạc Dữ Khổ Cầu
      530. Trĩ Nữ Lô Đỉnh
      531. Tặng Bảo
      532. Viện Thủ Diệt Yêu
      533. Giao Hoán Hội
      534. Thân Cận Nữ Sắc
      535. Tiêu Tức
      536. Kiếm Uy Sơ Hiện
      537. Chấn Nhiếp Quần Tu
      538. Thị Thiếp Chi Ngôn
      539. Ba Đầu Sáu Tay
      540. Cửu Cấp Yêu Tộc
      541. Bích Diễm Tửu
      542. Hậu Kỳ Đại Thành
      543. Phong Lôi Sí
      544. Phạm Thánh Chân Phiến
      545. Lôi Bằng Chi Cốt
      546. Phong Lôi Hợp
      547. Ám Toán
      548. Thúc Thủ Vô Sách
      549. Phệ Giao
      550. Đào Nặc Dữ Truy Sát
      551. Lôi Độn Thuật
      552. Tái Sấm Diệu Âm Môn
      553. Thức Phá
      554. Cầu Trợ Dữ Giao Dịch
      555. Xuất Thủ Dữ Truyền Tống Trận
      556. Dụ Phục
      557. Ý Ngoại Sậu Khởi
      558. Liệt Phong Tái Hiện
      559. Quỷ Dị Thác Nhận
      560. Nguyên Dao Dữ Thanh Dương Môn
      561. Mượn Cái Đầu
      562. Tặng Vật
      563. Bí Tân
      564. Hoàn Hồn Thuật
      565. Thiên Triệu
      566. Kinh Thối
      567. Tiềm Nhập
      568. Cường Địch
      569. Lục Đạo Truyền Nhân
      570. Khổ Đấu
      571. Âm Ma Trảm Dữ Lục Cực Chân Ma
      572. Bát Môn Kim Quang Kính
      573. Kim Quang Thần Diễm
      574. Quỷ Vụ Hiện
      575. Mạc Danh Hung Hiểm
      576. Hắc Ám Kỳ Ngộ
      577. Vô Danh Chi Địa
      578. Cao Tường Thôn Lạc
      579. Cự Thú Lai Tập
      580. Âm Minh Chi Địa
      581. La Hầu Dữ Đại Tấn Hoàng Triều
      582. Thạch Phù Dữ Thú Tinh, Yêu Văn Tái Hiện
      583. Dĩ Nha Hoàn Nha
      584. Thông Linh Chi Khí
      585. Hương Vẫn Tiêu Hồn
      586. Lai Khách
      587. Cốt Hạp
      588. Hàng Linh Phù
      589. Đạm Hồn
      590. Bạo Phong Sơn
      591. Âm Dương Luân Hồi Quyết
      592. Thoát Ly
      593. Ủy Thân Chi Cử
      594. Lạc Vân Tông
      595. Bốn Thế Lực Lớn
      596. Nhập Môn (Thượng)
      597. Nhập Môn (Trung)
      598. Nhập Môn (Hạ)
      599. Đoán Kim Chi Thể


    Quyển 5. Danh Chấn Nhất Phương

      600. Danh Chấn Nhất Phương- Chương 600
      601. Giải Trừ Hậu Hoạn
      602. Huyết Ảnh Độn
      603. Tuyết Vân Hồ
      604. Lục Tung Chiểu Trạch
      605. Hồ Hiện
      606. Truy Nặc
      607. Hắc Y Thiếu Phụ
      608. Biến Hóa
      609. Thi Tiêu
      610. Hồ Biến
      611. Lang Hiện
      612. Ngân Nguyệt Lang Tộc
      613. Chủ Phó Dữ Khí Linh
      614. Khứ Nhi Phục Phản
      615. Thí Kiếm Đại Hội
      616. Minh Thanh Linh Thuỷ
      617. Bán Lộ Lai Khách
      618. Đỗ Đông Hòa Cận Kiến
      619. Tông Nội Sơ Thí
      620. Ngưu Đao Sát Kê
      621. Lầu Các Chi Nghị
      622. Quỷ Ảnh Đề Hồn
      623. Thông Minh Linh Tê
      624. Tam Phái Thí Kiếm (Thượng)
      625. Tam Phái Thí Kiếm (Hạ)
      626. Tam Phái Cấm Địa
      627. Đồng Tử
      628. Linh Nhãn Chi Thụ
      629. Ngụy Biến
      630. Đại La Thiên Huyễn Quyết Và Thiên Hồ Mê Linh Đại Pháp
      631. Toán Kế
      632. Đắc Linh Căn
      633. Phản Hồi
      634. Kết Anh (Thượng)
      635. Kết Anh (Trung)
      636. Kết Anh (Hạ)
      637. Lời Mời
      638. Hư Thiên Đỉnh,Bình Nhỏ,Thông Thiên Linh Bảo
      639. Nhất Phái Trưởng Lão
      640. Biến Giả Thành Thật!
      641. Ước Hẹn Ba Mươi Năm
      642. Điên Phượng Bồi Nguyên Công
      643. Đại Canh Kiếm Trận
      644. Nặc Ngôn Hòa Khải Trình
      645. Ba Người Đồng Hành
      646. Tâm Hoài Quỷ Thai
      647. Yêu Anh
      648. Mộc Linh Anh
      649. Dự Triệu
      650. Diệt Tộc (Thượng)
      651. Diệt Tộc (Hạ)
      652. Cựu Nhân
      653. Di Ngôn Và Tặng Vật
      654. Huyền Mẫu Hóa Anh Đại Pháp
      655. Cố Cư Linh Tuyền
      656. Toái Hồn Môn Nhân
      657. Trấn Nhỏ Ngày Xưa
      658. Hàn Gia Từ
      659. Tứ Thúc Tổ
      660. Phệ Linh Kiếm
      661. Hành Tích Bại Lộ
      662. Văn Phong Nhi Đào
      663. Tung Hoành Phi Mỹ
      664. Lục Dực Sương Công
      665. Ngũ Hành Linh Anh
      666. Liễu Ngọc
      667. Sương Hoa Dữ Lam Diễm
      668. Trùng Giáp Thuật
      669. Nguyên Anh Thứ Hai
      670. Giao Dịch Hội
      671. Nam Lũng Hầu
      672. Cường Hành Giao Dịch
      673. Thần Thức Biến Hóa
      674. Gặp Lại Đồng Tử
      675. Nguyên Anh Tụ
      676. Xích Tinh Chi
      677. Trụy Ma Cốc
      678. Hồn Thạch
      679. Tàn Phù
      680. Thệ Ngôn Dữ Tuyển Trạch
      681. Hồn Thạch Và Thượng Cổ Khôi Lỗi Thuật
      682. Gặp Lại Nam Lũng
      683. Mật Hội
      684. Thương Khôn Di Bảo
      685. Hoang Địa Hung Hiểm
      686. Pháp Sĩ Sơ Hiện
      687. Đại Thượng Sư
      688. Ngự Phong Xa
      689. Sơ Thí Thần Thông
      690. Băng Tinh Cùng Hắc Phong
      691. Đóng Băng
      692. Tái Tụ
      693. Kinh Sợ Thối Lui
      694. Lôi Hỏa Trùy
      695. Ra Tay
      696. Phá Cấm Quyển Trục
      697. Chia Cắt
      698. Tính Kế
      699. Họa Thủy Đông Di
      700. Tiên Thủ
      701. Vạn Xích Nhất Tuyến
      702. Luyện Anh
      703. Bảo Vật Trong Hộp
      704. Lộ Phùng Cựu Nhân
      705. Câu Linh Thổ Long
      706. Lôi Vạn Hạc Đích Chấn Kinh
      707. Nam Cung Chi Tấn
      708. Hàn Lập Đích Quyết Tâm
      709. Hóa Hình Nhập Sơn
      710. Nam Cung Uyển
      711. Tích Nhật Chi Tâm
      712. Khốn Tâm Thuật
      713. Thiết Phục
      714. Thức Phá Dữ Phục Kích
      715. Ngưng Quang Bảo Kính Và Luân Hồi Thần Quang
      716. Huyết Ma Kiếm
      717. Chỉ Hoàn
      718. Trọng Phản Điền Thiên Thành
      719. Thiên Cực Môn
      720. Điện Nghị
      721. Lệnh Hồ Chi Yêu
      722. Sơ Kiến Ngọc Phù
      723. Lưỡng Nghi Hoàn
      724. Hỏa Thiềm Cổ Thú
      725. Chi Viện
      726. Hoàng Long Sơn
      727. Tích Nhật Anh Ninh
      728. Tử La Cực Hỏa
      729. Hỏa Linh Hóa Giao
      730. Thái Huyền Bát Quái Đồ
      731. Thiên Sát Chân Ma Công
      732. Song Vỹ Xà
      733. Bại Lộ
      734. Phụ Linh Xà Quái
      735. Tương Kế Tựu Kế
      736. Phá Trận Đại Chiến (1)
      737. Phá Trận Đại Chiến (2)
      738. Phá Trận Đại Chiến (3)
      739. Phá Trận Đại Chiến (4)
      740. Phá Trận Đại Chiến (5)
      741. Phá Trận Đại Chiến (6)
      742. Phá Trận Đại Chiến (7)
      743. Phá Trận Đại Chiến (8)
      744. Thanh Danh Tiệm Khởi
      745. Hồi Quy
      746. Nghĩa Muội
      747. Điều Kiện
      748. Ý Ngoại Chi Ước
      749. Linh Chúc Quả Và Tạo Hóa Đan
      750. Định Nghị
      751. Hóa Diễm
      752. Lôi Châu
      753. Vân Lộ Lão Ma
      754. Lão Quái Tề Tụ
      755. Sinh Tử Đổ Chiến
      756. Lợi Dụ
      757. Canh Tinh
      758. Huyền Thiên Tiên Đằng
      759. Linh Phù Và Giao Hồn
      760. Đại Chiến Tướng Chí
      761. Tiêu Sư Diệt Khải
      762. Địch Mưu Khải
      763. Ám Thủ Khải
      764. Cuộc Chiến Biên Giới (1)
      765. Cuộc Chiến Biên Giới (2)
      766. Cuộc Chiến Biên Giới (3)
      767. Cuộc Chiến Biên Giới (4)
      768. Cuộc Chiến Biên Giới (5)
      769. Cuộc Chiến Biên Giới (6)
      770. Cuộc Chiến Biên Giới (7)
      771. Cuộc Chiến Biên Giới (8)
      772. Thái Chân Thất Tu Sĩ Và Thánh Cầm
      773. Hàng Linh Chi Uy
      774. Âm Dương Ma Thi
      775. Cự Viên Xuất Hiện
      776. Lạt Thủ Vô Tình
      777. Huyết Quỷ Và Thạch Nhân
      778. Đoạt Đăng
      779. Viễn Tín
      780. Sau Đại Chiến
      781. Nam Cung Kinh Biến
      782. Mật Thất Luyện Kiếm
      783. Kiếm Trận Sơ Thành
      784. Hắc Bào Thanh Niên
      785. Kiếm Trận Sơ Triển
      786. Quỷ La Phiên
      787. Thôn Ma Đạm Quỷ
      788. Trên Đường Gặp Mặt
      789. Chỗ Cực Tây
      790. Xâm Chiếm
      791. Thiên Tuyệt Ma Thi
      792. Trước Lúc Đi Xa
      793. Trụy Ma Chi Địa
      794. Hàn Lập Trở Về
      795. Đại Diễn Thần Quân
      796. Ký Thần Thuật
      797. Thượng Cổ Ma Giới
      798. Trần Xảo Thiến
      799. Khôi Lỗi Cấp Bậc Kết Đan Kỳ
      800. Tìm Kiếm
      801. Cốc Hiện
      802. Cốc Ngoại Quần Tu


    Quyển 6. Thông Thiên Linh Bảo

      803. Thông Thiên Linh Bảo- Chương 803
      804. Nhập Cốc
      805. Sát Khí Trong Cốc
      806. Các Hành Kỳ Sự
      807. Đường Vào Nội Cốc
      808. Sương Mù
      809. Cự Mãng Cổ Thú
      810. Chém Giết Mãng Thú
      811. Cương Ngân Sa
      812. Bắc Cực Nguyên Quang
      813. Nội Cốc Chi Địa
      814. Thập Tuyệt Độc
      815. Dung Nham Chi Địa
      816. Dụ Phục
      817. Trảm Thú
      818. Cổ Tu Di Hài
      819. Thất Diễm Phiến
      820. Huyết Chú Chi Môn
      821. Thủy Đàm Cùng Huyết Chú Chi Môn
      822. Linh Miểu Viên
      823. Huyết Chú Giải Cấm
      824. Tiểu Tu Di Kim Cương Trận
      825. Hội Hợp
      826. Hoạ Trục
      827. Thần Thức Hóa Ngàn
      828. Huyễn Hóa Chi Phong
      829. Ma Động
      830. Thôn Anh
      831. Dị Thú
      832. Đắc Quả
      833. Tế Đàn
      834. Thông Đạo
      835. Ma Khu
      836. Giải Thể Hóa Hình
      837. Kinh Biến
      838. Ma Ảnh Sơ Hiện
      839. Đánh Lén, Hiện Thân
      840. Sơ Đấu Ma Hồn
      841. Liên Thủ Kháng Ma
      842. Hai Đầu Bốn Tay
      843. Phi Nga Phác Hỏa
      844. Song Ma Hội
      845. Ma Mạc
      846. Tái Chiến Ma Hồn
      847. Ma Kiếm Tái Hiện
      848. Hắc Nhận
      849. Ma Uy Bạo Ngược
      850. Khốn Ma
      851. Ý Ngoại Kinh Biến
      852. Ngân Diễm
      853. Giáng Vân Đan Và Tuyết Phách Hoàn
      854. Trệ Lưu
      855. Thoát Thân
      856. Thiên Nam Ma Ảnh
      857. Xoáy Nước
      858. Trở Về Lạc Vân Tông
      859. Uy Đan
      860. Thản Ngôn
      861. Thư Mời
      862. Phi Kiếm Cùng Khôi Lỗi
      863. Càn Khôn Tháp
      864. Xem Lễ
      865. Khách Không Mời
      866. Yêu Cầu Của Chí Dương
      867. Thắng Bại
      868. Luyện Hóa
      869. Thông Bảo Quyết
      870. Vô Biên Ma Khí
      871. Thăm Dò Đại Tuyền Qua
      872. Ma Khí Chi Uyên
      873. Đắc Linh Đảo
      874. Thạch Bi Tàn Phiến
      875. Tu Phiến
      876. Rời Xa
      877. Thương Lộ Bộ
      878. Ngũ Quỷ Tỏa Thần Đại Pháp
      879. Vô Vọng Chi Tai
      880. Lòng Mang Tâm Sự
      881. Ma Trùng Yêu Thi
      882. Viên Thứu
      883. Lãnh Mạc
      884. Trú Địa
      885. Khổ Độc
      886. Hạo Nguyên Đan
      887. Phùng Gia Mật Quật
      888. Nguy Cơ
      889. Cự Phúc
      890. Kim Diễm Thạch
      891. Thiên Lan Thánh Nữ
      892. Xuất Thủ
      893. Thánh Thú Chú Thân
      894. Dụ Địch
      895. Cấm Mạt Ngân Tàm
      896. Song Đỉnh
      897. Kinh Chuyến
      898. Trên Thuyền
      899. Tào Mộng Dung
      900. Ác Khách
      901. Đại Hội Tham Vương
      902. Quan Trung Nhân
      903. Thiên Cơ Ốc
      904. Thượng Cổ Cự Mộ
      905. Tam Thi
      906. Vô Đề
      907. Hỏa Dong Tinh
      908. Tinh Hóa Yêu Đan Cùng Phi Châm
      909. Khách Điếm
      910. Sát Khí
      911. Vào Mật Quật
      912. Minh Vương Quyết
      913. Nhất Xúc Tức Phát (Chạm Vào Là Bắn Ra)
      914. Tham Chiến
      915. Nhất Chiến Kinh Ma
      916. Kinh Sợ Thối Lui
      917. Song Châu
      918. Thu Bảo
      919. Cam Gia
      920. Bạch Lộ Thư Viện
      921. Đạo Cô Và Hoàng Thanh Quan
      922. Phệ Chân Hợp Nguyên Quyết
      923. Luyện Khí Điện
      924. Lục Tú Quận Chúa
      925. Hoàng Tộc Đại Tấn
      926. Ô Phong Linh
      927. Phong Khởi Sạ Khởi
      928. Nhạc Dương Cung
      929. Hạo Dương Điểu
      930. Đắc Linh
      931. Ám Lưu
      932. Bất Ngờ Gặp Cố Nhân
      933. Kiếm Minh
      934. Khiêu Lương Tiểu Sửu
      935. Ra Oai
      936. Thiên Cơ Các
      937. Thiên Cơ Phủ
      938. Giao Dịch Hội Dưới Lòng Đất
      939. Giới Tử Không Gian
      940. Không Hẹn Mà Gặp
      941. Uy Hiếp
      942. Ngọc Bội
      943. Xảo Trá
      944. Hàn Tuỷ
      945. Hồi Dương Thuỷ Và Thái Dương Tinh Hoả
      946. Hàn Trưởng Lão
      947. Đấu Giá Đại Hội
      948. Mặc Kim
      949. Diệu Âm Bảo Kính
      950. Cửu U Tông
      951. Lá Bùa Và Trận Pháp
      952. Xôn Xao
      953. Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn
      954. Bình Sơn Ấn
      955. Tái Ngộ Cổ Ma
      956. Ma Diễm Cuồn Cuộn
      957. Thiên Phù Môn
      958. Lý Sư Điệt
      959. Chuyện Hóa Thần
      960. Mật Phù Cùng Bát Cấp Ác Giao
      961. Ác Giao
      962. Đấu Giao
      963. Diệt Giao
      964. Liệt Hồn
      965. Khôi Lỗi Đại Thành
      966. Khô Trúc Đảo
      967. Khô Trúc Đảo Lão Nhân
      968. Lôi Hỏa Cung
      969. Hàng Thú
      970. Song Hạt Sơn
      971. Khách Tới
      972. Bồi Anh Đan Và Âm Chi Mã
      973. Minh Hà Chi Hiệt
      974. Quái Nhân
      975. Nửa Năm
      976. Linh Sơn Côn Ngô
      977. Phân Công Hành Sự
      978. Nghiệt Viên
      979. Ngũ Tử Đồng Tâm Ma
      980. Hắc Tinh
      981. Thi Lang
      982. Sát Hồn Ti
      983. Ngân Sí Dạ Xoa
      984. Ngân Đồng Huyễn Thuật
      985. Tà Nguyệt Huyễn Kính
      986. Một Kích Phá Pháp
      987. Theo Gió Ẩn Hình
      988. Kim Độn Và Băng Diễm Tinh
      989. Linh Phiến Chi Uy
      990. Thiên Tượng Cự Biến
      991. Kình Thiên Cự Sơn
      992. Tử Vụ, Độc Thánh Môn
      993. Chia Phần Đan
      994. Tấm Bia Đá
      995. Tinh Bi
      996. Huyễn Diệu Thiên Tượng
      997. Tứ Tán Chân Nhân
      998. Bất Kỳ Nhi Ngộ
      999. Sát Tâm Đại Khởi
      1000. Thạch Khôi Lỗi
      1001. Côn Ngô Điện, Linh Bảo Các, Trấn Ma Tháp
      1002. Phụ Nhân
      1003. Quần Ma Ẩn Hiện
      1004. Huyền Thanh Tử
      1005. Cự Vật, Cung Điện Và Phá Trận
      1006. Chú Linh Đường
      1007. Cự Đỉnh
      1008. Thái Âm Chân Hỏa
      1009. Âm Phách Ngưng Hình
      1010. Tu Di Ngũ Hành Bích
      1011. Nhất Phiến Kinh Địch
      1012. Thanh Đồng Sư
      1013. Vạn Cân Áp Thân
      1014. Hóa Tiên Nhị Nữ
      1015. Kim Từ Linh Mộc
      1016. Nguyên Sát Thánh Tổ
      1017. Dung Hồn
      1018. Gặp Lại Nguyên Quang
      1019. Đánh Lén
      1020. Đoạt Bảo


    Quyển 7. Tung Hoành Nhân Giới

      1021. Tung Hoành Nhân Giới- Chương 1021
      1022. Hàng Phục
      1023. Kiếp Sát Lão Ma
      1024. Ngũ Ma Hợp Thể
      1025. Huyết Ma Châu
      1026. Phá Châu
      1027. Phản Phệ
      1028. Linh Bảo Xuất Thế
      1029. Ma Nhận Nghi Vấn
      1030. Huyết Đao
      1031. Bát Linh Thước
      1032. Liên Thủ
      1033. Phá Trận Cùng Thoát Khốn
      1034. Cấm Ma Hoàn, Băng Hồn Cốc
      1035. Hóa Thần Tu Sĩ
      1036. Ngân Nguyệt, Tuyết Linh, Lung Mộng
      1037. Cửu Chân Phục Ma Trận
      1038. Ma Hiện
      1039. Hắc Phong Kỳ
      1040. Thoát Thân
      1041. Đánh Lén
      1042. Trảm Ma
      1043. Thu Hồi Bảo Vật
      1044. Phản Bội
      1045. Thôn Anh
      1046. Huyết Nhận Tái Hiện
      1047. Đột Ngột Phá Chướng Bích
      1048. Điều Kiện
      1049. Linh Cầm Cùng Nguyên Anh
      1050. Thánh Thú Chi Ấn
      1051. Sất Niệm Chân Lôi
      1052. Không Gian Toái Liệt
      1053. Đệ Cửu Tầng
      1054. Cấm Ma
      1055. Xích Minh Cổ
      1056. Chân Ma Chi Khí
      1057. Tam Bảo Liên Thủ
      1058. Ma Tượng
      1059. Ma Uy Vô Song
      1060. Ngao Khiếu Lão Tổ
      1061. Đại Chiến Tái Khởi
      1062. Già Luân Chiến Ma
      1063. Lốc Xoáy
      1064. Hắc Động
      1065. Đào Thoát
      1066. Nghịch Linh Thông Đạo
      1067. Phong Linh Đại Pháp
      1068. Phong Ấn
      1069. Linh Hồn Cắn Nuốt
      1070. Thoát Khốn
      1071. Băng Hàn Chi Địa
      1072. Hóa Đan
      1073. Mật Thất Luyện Bảo
      1074. Thu Ma
      1075. Bắc Minh Đảo
      1076. Băng Thành
      1077. Tuyết Vượn, Băng Bích, Cung Điện
      1078. Băng Linh Quả
      1079. Kim Phong Ly Thú
      1080. Hàn Ly Thượng Nhân
      1081. Tam Đại Hàn Diễm
      1082. Băng Hải Yêu Thú
      1083. Băng Nanh Thú
      1084. Nhị Yêu
      1085. Băng Hải Yêu Ảnh
      1086. Hàn Diễm Tu Sĩ
      1087. Hư Linh Điện
      1088. Băng Phách Hàn Liệt Trận
      1089. Huyền Ngọc Động
      1090. Âm Linh Thủy, Thái Dương Tinh Thạch
      1091. Quần Yêu Tiếp Cận
      1092. Tam Đại Yêu Tu
      1093. Trấn Hải Chung (Chuông)
      1094. Hàn Diễm Tẩy Tủy
      1095. Nghi Kỵ
      1096. Yêu Hồn
      1097. Ma Cao Một Trượng
      1098. Trùng Giai Hóa Thần
      1099. Phản Bội
      1100. Chiến Khởi
      1101. Chiến Đấu Kịch Liệt
      1102. Song Vĩ Nhân Diện Hạt (Bọ Cạp Hai Đuôi Mặt Người)
      1103. Lực Áp Song Tu
      1104. Khắc Địch
      1105. Cấm Anh
      1106. Thu Diễm
      1107. Kiếm Trận Tái Hiện
      1108. Đoạt Bảo
      1109. Trầm Thủy Và Huyền Ngọc
      1110. Tái Ngộ Yêu Thú
      1111. Yêu Thú Xâm Nhập
      1112. Tam Nhãn Yêu Thú
      1113. Yêu Khí Trùng Thiên
      1114. Xa Lão Cùng Vạn Yêu Phiên
      1115. Thể Hiện Thần Thông
      1116. Lực Lượng Tương Đương
      1117. Oai Lực Của Băng Phượng
      1118. Không Gian Thần Thông
      1119. Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu
      1120. Truyền Tống Chi Chiến
      1121. Trọng Phản Cố Địa Hư Thiên Điện
      1122. Liên Thủ
      1123. Khốn Địa Tiềm Tu
      1124. Thiên Triệu
      1125. Hậu Kỳ Sơ Thành
      1126. Hoàng Sa Môn
      1127. Lời Đồn
      1128. Mật Ngữ
      1129. Nguyên Từ Thần Quang
      1130. Chặn Lại
      1131. Kiêng Kỵ
      1132. Viện Thủ
      1133. Đã Từng Quen Biết
      1134. Luân Hồi Chi Hoặc
      1135. Ước Định
      1136. Cự Cầm
      1137. Thanh Vũ
      1138. Lôi Không Đảo
      1139. Thần Niệm Phụ Linh
      1140. Ôm Cây Đợi Thỏ
      1141. Chặn Giết
      1142. Tin Tức Của Cực Âm
      1143. Âm Sát Huyết Thi
      1144. Tái Kiến Cực Âm
      1145. Cầm Ma
      1146. Trao Đổi
      1147. Loạn Khởi
      1148. Kim Giao Vương
      1149. Kim Giao Hung Diễm
      1150. Đoạt Bảo
      1151. Cực Phẩm Linh Thạch
      1152. Trở Về Ngân Sa Đảo
      1153. Song Tu Chi Sự
      1154. Điều Kiện Của Song Thánh
      1155. Yêu Thú Chi Loạn
      1156. Ma Hồ Đảo
      1157. Kim Hoa Lão Tổ
      1158. Kim Hoa, Quỷ Cưu
      1159. Diệt Sát
      1160. Ngân Khoa Văn Tự
      1161. Côn Bằng Chi Vũ
      1162. Kim Khuyết Ngọc Thư
      1163. Trọng Lâm Cố Địa
      1164. Trở Về Thiên Nam
      1165. Gặng Hỏi
      1166. Hóa Vũ Môn
      1167. Kiếp Trước, Kiếp Này?
      1168. Hồi Tông (Trở Về Tông Môn)
      1169. Trụy Ma Dị Biến
      1170. An Bài
      1171. Áp Phục Lưỡng Tông
      1172. Bị Bắt
      1173. Nguyên Anh Và Thiên Sát Ma Thi
      1174. Uy Chấn Thiên Nam
      1175. Luyện Sí
      1176. Hoả Linh Ti Và Phá Diệt Pháp Mục
      1177. Tung Tích
      1178. Trở Lại Trụy Ma Cốc
      1179. Huyết Nguyệt Mịch Linh Bí Thuật
      1180. Giải Cứu
      1181. Tái Ngộ Thất Linh Đảo
      1182. Tiến Nhập Vạn Trượng Ma Uyên
      1183. Ma Hóa
      1184. Thu Anh
      1185. Trong Phủ ( An Bài Môn Sự )
      1186. Đồng Hóa
      1187. Độ Kiếp
      1188. Liên Hoàn Thiên Lôi
      1189. Quái Dị Kim Giác
      1190. Thủ Dịch
      1191. Hóa Giới Châu Cùng Tật Phong Cửu Biến
      1192. Chung Thành Quyến Chúc
      1193. Tụ Linh Châu
      1194. Ám Mưu
      1195. Mộc Sinh Châu
      1196. Nhị Nữ
      1197. Bế Quan
      1198. Tinh Cung Lai Tấn
      1199. Loạn Tinh Hải
      1200. Tinh Cung Chi Chiến (1)
      1201. Tinh Cung Chi Chiến (2)
      1202. Tinh Cung Chi Chiến (3)
      1203. Tinh Cung Chi Chiến (4)
      1204. Tinh Cung Chi Chiến (5)
      1205. Tinh Cung Chi Chiến (6)
      1206. Tinh Cung Chi Chiến (7)
      1207. Tinh Cung Chi Chiến (8)
      1208. Tinh Cung Chi Chiến (9)
      1209. Tinh Cung Chi Chiến (10)
      1210. Tinh Cung Chi Chiến (11)
      1211. Tinh Cung Chi Chiến (12)
      1212. Tinh Cung Chi Chiến (13)
      1213. Tinh Cung Chi Chiến (14)
      1214. Linh Căn Và Ngũ Hành Hợp Nhất
      1215. Phá Trận
      1216. Nguyên Từ Thần Sơn
      1217. Ngũ Hành Chi Lực
      1218. Xích Hồn Phiên
      1219. Đánh Sâu Vào Hóa Thần Kỳ
      1220. Một Lần Nữa Đi Xa
      1221. Thiên Cơ Điện
      1222. Khách Ngoài Ý Muốn
      1223. Phật Tông Cao Nhân
      1224. Giao Thủ
      1225. Kim Cương
      1226. Vô Đề
      1227. Nửa Đường Chặn Giết
      1228. Trảm Sát Đại Tu Sĩ
      1229. Mưu Đồ Với Âm La Tông
      1230. Lôi Chấn Tử (1)
      1231. Lôi Chấn Tử (2)
      1232. Ngoài Ý Muốn
      1233. Gặp Lại Hướng Chi Lễ
      1234. Hợp Tác
      1235. Ma Đà Sơn
      1236. Khách Tới Ma Cung
      1237. Thị Thiếp
      1238. Giúp Đỡ
      1239. Hàn Lập Trao Đổi
      1240. Một Kích
      1241. Núi Thúy Phong
      1242. Bát Linh Xích Cùng Đề Hồn Thú
      1243. Hoả Ngục
      1244. Pháp Trận,Tế Đàn Và Cự Đỉnh
      1245. Hoả Tinh Xuất Hiện
      1246. Bắt Giữ Thái Dương Tinh Hoả
      1247. Tiên Đằng Sống Lại
      1248. Huyền Thiên Chi Bảo
      1249. Mai Phục Tại Hoang Đảo
      1250. Long Lân Quả
      1251. Lực Áp Nhị Yêu
      1252. Thối Cốt Quyết
      1253. Tiến Giai Hóa Thần Kỳ
      1254. Ngũ Long Hải
      1255. Chương Hải Vụ
      1256. Không Gian Tiết Điểm
      1257. Kế Hoạch Liên Thủ
      1258. Thao Túng Thiên Hạ
      1259. Hồi Đảo
      1260. Lục Đinh Thiên Giáp Phù
      1261. Tiến Vào Không Gian Tiết Điểm


    Quyển 8. Sơ Nhập Linh Giới

      1262. Sơ Nhập Linh Giới- Chương 1262
      1263. Huyết Chú Văn Và Linh Cụ
      1264. Thiên Đông Thương Hào
      1265. Nam Kỳ Tử Và Phù Lão
      1266. Sa Trùng Thú
      1267. Cự Trùng Đột Kích
      1268. Xà Yêu
      1269. Thành An Viễn
      1270. Tạm Biệt
      1271. Địa Giao Cân
      1272. Thú Triều
      1273. Thiên Kiếp Chi Nguy
      1274. Kim Ngọc Tông
      1275. Thanh Lang, Xích Mãng, Báo Cầm
      1276. Cuồng Thú Chi Triều (1)
      1277. Cuồng Thú Chi Triều (2)
      1278. Cuồng Thú Chi Triều (3)
      1279. Cuồng Thú Chi Triều (4)
      1280. Cuồng Thú Chi Triều (5)
      1281. Cuồng Thú Chi Triều (6)
      1282. Nữ Đồng
      1283. Truy Sát
      1284. Hắc Phượng Tộc
      1285. Cửu Huyền Minh Ngọc Đàm
      1286. Trảm Sát Tam Yêu
      1287. Truyền Thừa Châu
      1288. Ngu Dương Thành
      1289. Phi Hạt (Bò Cạp Bay)
      1290. Thu Hồi Bảo Vật
      1291. Thiên Nguyên Vũ Cụ
      1292. Hoàng Lương Linh Quân
      1293. Ngân Tâm Thạch Và Thiên Tâm Đan
      1294. Linh Tộc Hiện Ra
      1295. Phi Nga
      1296. Quái Xà, Thủy Tiễn, Ngân Thủ
      1297. Linh Tộc Viện Quân
      1298. Gặp Lại Tiểu Thú
      1299. Phệ Viêm
      1300. Tam Tộc Tề Tựu
      1301. Đại Hiển Thần Thông
      1302. Thái Nhất Hoá Thanh Phù
      1303. Chích Quang Đàm
      1304. Thượng Cổ Cự Nhân
      1305. Cuộc Chiến Với Cự Nhân
      1306. Tranh Giành Thần Huyết
      1307. Trận Chiến Giữa Các Cấp Bậc Luyện Hư
      1308. Uy Lực Của Hoả Linh
      1309. Thiên Kiếp Hàng Lâm
      1310. Lưỡng Sắc Lôi Kiếp
      1311. Thuyền Kim Đình Và Thiên Uyên Vệ
      1312. Thanh Minh Vệ
      1313. Thiên Uyên Thành Và Phi Thăng Tu Sĩ
      1314. Triệu Vô Quy
      1315. Ngọc Khuyết Các
      1316. Tranh Giành Linh Địa
      1317. Rước Lấy Phiền Toái
      1318. Báo Lân Thú
      1319. Thiên Hồn Linh
      1320. Uy Lực Luyện Thể
      1321. Đoạt Được Linh Địa
      1322. Động Phủ
      1323. Huyền Thiên Linh Quả
      1324. Hỗn Độn Vạn Linh Bảng
      1325. Thủ Hạ
      1326. Phù Lê Chiểu Trạch
      1327. Cự Thú, Quái Nhân
      1328. Man Thú Nhân
      1329. Thiên Uyên Phường Thị
      1330. Chân Thiềm Dịch Và Ngọc Thanh Đan
      1331. Thiên Lôi Thành Mộc
      1332. Lôi Văn Thần Bí
      1333. Kẻ Ác
      1334. Thần Thông Tâm Hàn Nhập Thể
      1335. Vật Đấu Giá Ngoài Ý Muốn
      1336. Đấu Giá
      1337. Chân Linh Lân Phiến
      1338. Chộp Được
      1339. Chân Linh Thế Gia
      1340. Thiên Bảo Thượng Nhân Và Vạn Lung Châu
      1341. Lôi Bào Hiện Thế
      1342. Dò Xét
      1343. Không Gian Kỳ Bí
      1344. Ngọc Cốt Nhân Ma
      1345. Không Gian Phong Bạo
      1346. Cốt Thủ
      1347. Bách Mạch Luyện Bảo Quyết
      1348. Lục Ảnh
      1349. Dị Tộc Nghi Vấn
      1350. Thiên Nghiễm Điện
      1351. Tụ Hội
      1352. Phi Thăng Tu Sĩ
      1353. Linh Trùng Đại Thành
      1354. Nhiệm Vụ
      1355. Sóng Ngầm
      1356. Tử Ảnh
      1357. Sá Linh Tỳ Bà
      1358. Lôi Quy
      1359. Song Hoàng Xuất Hiện
      1360. Chi Long Quả


    Quyển 9. Linh Giới Bách Tộc

      Chương 1361. Khiêu Khích
      1362. Đoạt Quả
      1363. Chia Quả
      1364. Thành Nhỏ
      1365. Ma Ảnh Tái Hiện
      1366. Thận Thú
      1367. Ác Chiến Sa Mạc
      1368. Trùng Uy
      1369. Hội Hợp
      1370. Linh Thụ Mộng La
      1371. Hắc Diệp Sâm Lâm
      1372. Mộc Tộc
      1373. Sáu Tay Sơ Hiện
      1374. Lui Địch
      1375. Mộc Phượng
      1376. Hoàn Thành Nhiệm Vụ
      1377. Chân Linh Chi Phách
      1378. Huyết Tinh Ma Ha Kiếm
      1379. Xích Quỷ
      1380. Lực Áp Hắc Phượng
      1381. Đề Hồn Biến Thân
      1382. Kiếm Trận Vs Huyết Kiếm
      1383. Thiên Phượng Chi Linh
      1384. Ám Thủ
      1385. Mộc Linh
      1386. Người, Cây Hợp Nhất
      1387. Thoát Thân
      1388. Luyện Lại Phong Lôi Sí
      1389. Tụ Tập
      1390. Mưu Đồ Chân Thiềm
      1391. Đàn Hạc Hương Và Hắc Tuyết Nghĩ
      1392. Huyền Qua Thú
      1393. Kinh Biến
      1394. Trảm Sơn Chi Uy
      1395. Dạ Xoa Vương
      1396. Xương Nô
      1397. Bố Trí Mai Phục
      1398. Quang Trận
      1399. Trư Yêu Cùng Ấu Thú
      1400. Cạnh Biển
      1401. Hắc Sắc Vụ Hải
      1402. Khổ Tu
      1403. Thiên Bằng Tộc Và Cung Phụng
      1404. Kim Tủy Tinh Trùng Và Kim Mẫu San Hô Sa
      1405. Thạch Đôn
      1406. Biến Dị
      1407. Kim Tủy Luyện Thể
      1408. Thiên Bằng Nhân
      1409. Xích Dung Tộc
      1410. Lộ Diện
      1411. Đẩy Lùi Xích Dung
      1412. Thiên Bằng Thánh Địa
      1413. Phong Linh Tháp
      1414. Thiên Bằng Thánh Tử Cùng Côn Bằng Chân Huyết
      1415. Đại Trưởng Lão
      1416. Đại Diện Giao Dịch
      1417. Thanh La Quả
      1418. Ba Lựa Chọn
      1419. Côn Bằng Xá Lợi Và Thiên Bằng Chi Thệ
      1420. Chân Huyết Nhập Thể
      1421. Kinh Chập Thập Nhị Biến
      1422. Tu Di Động Thiên
      1423. Lôi Thú
      1424. Ngũ Sắc Thiên Lôi
      1425. Hàng Thú
      1426. Dẫn Lôi Châu
      1427. Kiêng Kỵ
      1428. Thiên Bằng Thánh Tử
      1429. Phi Linh Chư Tộc
      1430. Ngọc Hoàng Đỉnh
      1431. Chúc Âm Tử
      1432. Giác Kỹ Tràng
      1433. Thử Dò Xét
      1434. Uyên Thủ Vệ
      1435. Tứ Sát Hóa Giáp Thuật
      1436. Nội Dung Thí Luyện
      1437. Địa Uyên Nhất Tầng
      1438. Âm Chu Phong
      1439. Cự Linh Hoa
      1440. Yêu Viên
      1441. Thần Bí Sơn Mạch
      1442. Lục Ảnh
      1443. Địa Uyên Thâm Tằng
      1444. Phích Lịch Diệt Địch
      1445. Băng Sát Chi Địa Và Lời Của Vạn Đằng
      1446. Tiểu Thú Và Băng Sát
      1447. Băng Sát Yêu Vương
      1448. Tiến Giai
      1449. Bích Mộc Yêu
      1450. Huyết Khôi Lỗi
      1451. Mộc Thanh Cùng Huyết Giao
      1452. Thiên Cương Huyết Lôi, Kim Ô Linh Hỏa
      1453. Hủ Diệp Lâm Cùng Minh Diễm Quả
      1454. Huyết Hà Minh Châm
      1455. Thiên Cương Huyết Lôi
      1456. Bỏ Chạy
      1457. Mưu Đồ
      1458. Thần Lôi Chi Mê
      1459. Gặp Lại Nguyên Dao
      1460. Tứ Đại Yêu Vương
      1461. Tà Long Tộc
      1462. Mộc Tinh Động
      1463. Thu Lôi
      1464. Huyết Diễm Sơn
      1465. Linh Thị
      1466. Tử Huyết Khôi Lỗi
      1467. Hai Loại Phù Lục
      1468. Tế Lôi Chi Thuật
      1469. Minh Hà Chi Địa
      1470. Hắc Mộc Cùng Kim Viên
      1471. Tâm Cơ Khó Dò
      1472. Nhị Nữ Tới Chơi
      1473. Huyết Thực
      1474. Kinh Không Ma
      1475. Minh Hà Cấp Chế Cùng Bát Môn Dẫn Lôi Trận
      1476. Liên Thủ Phá Cấm Chế!
      1477. Minh Linh Chi Tinh!
      1478. Tao Ngộ Kịch Chiến
      1479. Cơ Hội Chạy Trốn
      1480. Bạch Ảnh
      1481. Quỷ Nữ
      1482. Phù Du Tộc
      1483. Trọng Tụ
      1484. Trùng Ảnh
      1485. Phù Du Tộc Và Trùng Hải
      1486. Âm Thủy Quỳ Tinh Và Ngũ Long Trát
      1487. Khống Chế
      1488. Càn Khôn Phiên Cùng Minh Lôi Thú
      1489. Mồi
      1490. Ngũ Long Trát
      1491. Kế Thoát Thân
      1492. Đại Chiến Minh Lôi Thú
      1493. Cửu Cung Thiên Càn Phù
      1494. Giáp Nguyên Phù
      1495. Minh Hà Thần Nhũ
      1496. Cơ Hội
      1497. Hoàng Tước
      1498. Ra Tay
      1499. Hỗn Chiến
      1500. Bất Ngờ Nối Tiếp Bất Ngờ
      1501. Vây Địch Thoát Thân
      1502. Chuyển Luân Tụ Âm Trận
      1503. Thi Pháp Trừ Hoạn
      1504. Thối Tinh Chuyên
      1505. Thực Lực Của Hàn Lập
      1506. Tử Ngọ Thạch
      1507. Phong Vân Tái Khởi
      1508. Mộc Chi Lĩnh Vực
      1509. Quỷ Vụ Tái Hiện
      1510. La Hầu Chi Mê
      1511. Ngọc Trai
      1512. Thanh Nguyên Tử
      1513. Thiên Âm Chi Thể
      1514. Ý Kiến Trái Chiều
      1515. Tân Thanh Nguyên Kiếm Quyết
      1516. Trúc Diệp
      1517. Ly Khai
      1518. Vụ Trung
      1519. Xuân Lê, Thanh Bàn
      1520. Hồi Phủ
      1521. Trọng Luyện Thần Sơn
      1522. Chủng Kiếm
      1523. Tiến Giai Luyện Hư
      1524. Tế Luyện
      1525. Huyết Hạnh Và Nô Ngân
      1526. Đằng Long Đan
      1527. Giác Xi Tộc Và Hải Vương Tộc
      1528. Cửu U Minh Thi
      1529. Ly Ý
      1530. Tân Phi Kiếm
      1531. Huyết Vân
      1532. Huyền Thiên Chi Tranh
      1533. Linh Kiếm Hiện Thế
      1534. Đại Nan Đào Thoát
      1535. Xà Nhân
      1536. Hỏa Dương Tộc
      1537. Đại Tế Ti
      1538. Liệt Dương Thần Đan
      1539. Châu Nhi Cùng Ô La Tộc
      1540. Huyền Kiếm Phụ Tí
      1541. Dùng Hỏa Hóa Đan
      1542. Ô Giáp Thú
      1543. Địch Hiện
      1544. Linh Tuyền Tà Quang
      1545. Trảm Sát
      1546. Hắc Sa
      1547. Không Vân Tinh
      1548. Lam Hồ Đảo
      1549. Quái Nga
      1550. Chiến Đấu Kịch Liệt
      1551. Kỳ Độc
      1552. Biển Sâu Cổ Đăng
      1553. Hàn Tinh Tộc
      1554. Nhị Thú
      1555. Chữa Trị Pháp Trận
      1556. 1556 Khốn Cảnh
      1557. Chiến Thuyền
      1558. Truy Binh
      1559. Vật Trong Hộp
      1560. Ảo Thuật
      1561. Đại Địch
      1562. Thiên Huyền La Bàn
      1563. Hóa Huyết
      1564. Truy Đuổi
      1565. Lực Áp Hợp Thể
      1566. Hỏa Mộc Tương Khắc
      1567. Hỗn Thiên Địa Cùng Hồ Lô
      1568. Nguyên Khí Chi Kiếm
      1569. Rút Đi
      1570. Gặp Trên Đường
      1571. Tai Bay Vạ Gió
      1572. Địch Ảnh Tái Hiện
      1573. Bằng Biến
      1574. Liên Tiếp Diệt Đồng Giai
      1575. Yêu Cầu
      1576. Vân Thành
      1577. Thiên Vân Chư Tộc
      1578. Gặp Lại Người Quen
      1579. Tinh Tộc
      1580. Thiên Ngoại Ma Giáp
      1581. Ma Kim Sơn Mạch
      1582. Thông Linh Khôi Lỗi
      1583. Khôi Lỗi Song Bội Nguyệt
      1584. Oa Oa
      1585. Nghiễm Hàn Lệnh
      1586. Thiên Cơ Tử
      1587. Nghiễm Hàn Giới
      1588. Yêu Cầu
      1589. Trao Đổi Cùng Hậu Thủ
      1590. Tứ Tộc Đấu Giá
      1591. Gặp Nhau
      1592. Quái Nhân
      1593. Cửu Hương Linh Tửu
      1594. Nguyên Từ Chi Thể
      1595. Thải Lưu Anh
      1596. Giám Định
      1597. 1597 Lưu Ly Thiên Hỏa Dịch
      1598. 1598
      1599. Dị Thú
      1600. Kinh Biến
      1601. Nhân Diện Giao
      1602. Hiểu Lầm
      1603. Địa Linh Tộc Cùng Địa U Chiến Xa
      1604. Phệ Linh Hỏa Điểu Cùng Lưu Ly Thiên Hỏa Dịch
      1605. Việt Tông
      1606. Kỳ Lân
      1607. Kỳ Ảnh
      1608. Chi Tiên
      1609. Châm Ngòi
      1610. Ra Tay
      1611. Sơ Nhập Ma Kim Sơn Mạch
      1612. Quạ Ma Xuất Hiện
      1613. Đa Nhãn Ma
      1614. Ma Ảnh Tàn Sát Bừa Bãi
      1615. Ngân Giao, Quái Trùng
      1616. Nhân Diện Thứu
      1617. Kim Ô Chân Hỏa
      1618. Kỳ Độc Tái Hiện
      1619. Giết Chóc
      1620. Khách Tới Ngoài Ý Muốn
      1621. Các Trình Tâm Cơ
      1622. Đánh Lén
      1623. Tam Nguyên Trảm Và Tàn Nhận
      1624. Huyệt Linh
      1625. Hồn Thể Phân Nguyên Đại Pháp
      1626. Yêu Viên Linh Mục
      1627. Kiếm Trận Vây Ma
      1628. Sơn Nhạc Chân Linh
      1629. Tái Hiện Huyền Thiên
      1630. Diệt Viên
      1631. Huyền Thiên Luyện Khí Thuật
      1632. Sơn Băng (Núi Lở)
      1633. Chân Lân Bản Nguyên
      1634. Linh Chủng Ma Uy
      1635. Huyễn Hóa Bách Thiên
      1636. Hình Thú
      1637. Đồ Lao Vô Công
      1638. Phát Hiện
      1639. Chặn Đường
      1640. Đoạt Lộ
      1641. Thiên Phong
      1642. Thuấn Sát
      1643. Đắc Kính
      1644. Xảo Hoạch
      1645. Vung Tay Đánh Lớn
      1646. Đánh Chết Lục Phát
      1647. Đại Địch Truy Tới
      1648. Nguyên Khí Tái Hiện
      1649. Tam Ma
      1650. Hoa Thụ Cùng Thánh Tổ
      1651. Huyền Thiên Như Ý Nhận
      1652. Ly Sơn
      1653. Thi Thể Cùng Chân Huyết
      1654. Pháp Tướng Cùng Tàn Nhận
      1655. Ly Thủy Châu Cùng Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn
      1656. Bỏ Lỡ Cơ Duyên
      1657. Hứa Lão Quái
      1658. Áp Chế
      1659. Thỏa Hiệp
      1660. Sửa Giáp
      1661. Phá Giới Ma Niệm
      1662. Vân Tộc
      1663. Đổi Lấy
      1664. Viêm Kim Chi Tinh
      1665. Sa Lão Phu Nhân
      1666. Lai Khách
      1667. Hợp Kích Bí Thuật
      1668. Ma Anh Và Linh Khu
      1669. Thiên Cương Ấn
      1670. Nghiễm Hàn Nghi
      1671. Nhập Giới
      1672. Tiểu Đảo Hải Thú
      1673. Các Hiện Thần Thông
      1674. Luận Bàn
      1675. Trấn Hải Viên
      1676. Ám Thú Rừng Rậm
      1677. Chư Tộc Trong Tộc
      1678. Ám Thú Sơ Hiện
      1679. Thiên Biến Huyễn Diện
      1680. Săn Thú
      1681. Ám Thú Chi Vương
      1682. Hai Con
      1683. Tân Nguyên Từ Sơn
      1684. Sơ Hiện Thần Thông
      1685. Hợp Kích Bí Thuật
      1686. Truy Sát
      1687. Không Hẹn Mà Gặp
      1688. Huyền Thiên Thánh Khí
      1689. Hung Hiểm
      1690. Hung Trùng Chi Chiến
      1691. Lôi Bằng Khôi Lỗi
      1692. Ảnh Tinh
      1693. Thái Ất Thanh Quang
      1694. Tuyết Hống Tộc
      1695. Phá Cấm
      1696. Thu Sơn
      1697. Sơn Phong, Cung Điện, Thạch Giai
      1698. Lên Núi Khó Khăn
      1699. Tân Thần Thông
      1700. Tử Điện
      1701. Bồ Đoàn, Đàn Hương, Thần Tượng
      1702. Kim Kiếm Đồ
      1703. Dược Viên
      1704. Trịch Sơn
      1705. Hồng La Tiên Tửu, Thực Độc Thảo
      1706. Thúc Thủ Vô Sách
      1707. Ngân Sắc Đài Sen
      1708. Cân Bằng Cùng Phá Cửa
      1709. Bình Phong, Kim Đỉnh
      1710. Đỉnh Trung Thủ Bảo
      1711. Kim Hồ Cùng Hóa Hình Linh Dược
      1712. Bình Trung Động Thiên
      1713. Đắc Đan
      1714. Giáp Sĩ
      1715. Tinh Không Đồ Cùng Pháp Quyết
      1716. Quang Trụ
      1717. Tiến Giai
      1718. Bạo Thể Và Hoàng Kim Bàn
      1719. Thu Hoạch
      1720. Sụp Đổ
      1721. Đuổi Kịp
      1722. Ngân Thước Và Kim Thân
      1723. Điên Đảo Càn Khôn
      1724. Cự Viên Hung Uy
      1725. Giác Xi Mưu Đồ
      1726. Phi Hồng Ngư
      1727. Linh Hỏa Khắc Địch
      1728. Hỗn Nguyên Xích
      1729. Nhung Tộc
      1730. Động Tuyền Kim Quang
      1731. Cửu Diễm Thảo
      1732. Luyện Thần Thuật
      1733. Mật Động Nhung Tộc
      1734. Thạch Bích Linh Văn
      1735. Kịch Chiến
      1736. Quần Tảo Chúng Địch
      1737. Đoạt Linh Văn
      1738. Tái Ngộ Ám Thú Vương
      1739. Phản Hồi Vân Thành
      1740. Vân Thành Chi Loạn
      1741. Hư Linh Bảo Đỉnh
      1742. Ngẫu Ngộ
      1743. Linh Dược Cùng Trao Đổi
      1744. Sắp Xếp Ổn Thỏa
      1745. Cự Linh Phù Cùng Huyết Ảnh
      1746. Ly Khai Lôi Minh
      1747. Lôi Trận
      1748. Lôi Vân Tử Và Lôi Quang Pháp Trận
      1749. Trở Về Thiên Uyên Thành
      1750. Nhập Thành
      1751. Đuổi Đi
      1752. Luyện Thần Tầng 1
      1753. Cốc Gia
      1754. Tiên Vực Cùng Cấm Thuật
      1755. Niệm Kiếm Quyết
      1756. Tiến Giai Hợp Thể (Thượng)
      1757. Tiến Giai Hợp Thể (Hạ)
      1758. Lai Khách
      1759. Yêu Cầu Cùng Linh Hoàng Đại Bỉ
      1760. Chân Huyết Ẩn Ưu
      1761. Người Quen Cũ
      1762. Vô Đề
      1763. Ma Ảnh Tái Hiện
      1764. Kim Việt Thiền Sư
      1765. Hứa Gia (Thượng)
      1766. Lưỡng Tộc Đại Thừa
      1767. Hứa Gia
      1768. Mê Thận Ảo Cảnh
      1769. Hàn Diễm Cùng Kim Phù
      1770. Huyết Hồn
      1771. Hứa Gia Tông Miếu
      1772. Nghi Thức
      1773. Thức Tỉnh
      1774. Huyết Linh
      1775. Hoàn Đỉnh
      1776. Hải Đại Thiếu Cùng Khí Linh Tử
      1777. Cửu Tiên Sơn
      1778. Bạch Quả Nhi
      1779. Ba Đấu Ba
      1780. Hàn Độc
      1781. Thiên Nguyên Thánh Hoàng
      1782. Tửu Hoàng
      1783. Khô Nhãn Đại Pháp Và Vọng Khí Thuật
      1784. Băng Tủy Thân Thể
      1785. Ký Danh Đệ Tử
      1786. Nghênh Tiên Cung
      1787. Vạn Cốt Chân Nhân
      1788. Hắc Vực Trao Đổi Hội
      1789. Thiên Hồ Yêu Nữ
      1790. Tiên Tửu Cùng Động Thiên Thử Vương
      1791. Tham Linh
      1792. Khuyến Giới
      1793. Thảo Hồn Đan Cùng Niết Bàn Thánh Linh Đại Pháp
      1794. Lo Lắng
      1795. Ẩn Linh Căn
      1796. Tử Sam Nữ Tử
      1797. Đại Nhi
      1798. Khấp Linh Huyết Mộc
      1799. Lang Vương Hóa Thân
      1800. Vạn Sâm Pháp Bàn Cùng Kình Thiên Cự Thuyền
      1801. Lời Mời Của Vạn Cốt
      1802. Phụ Tâm Ti
      1803. Truy Địch
      1804. Xâm Nhập
      1805. Một Trảo, Một Quyền, Một Chưởng
      1806. Cự Viên Chiến Lão Tổ
      1807. Thánh Đảo
      1808. Mê Thiên Lâu
      1809. Tần Thị Tỷ Muội
      1810. Ngỡ Gặp Người Xưa
      1811. Khiên Dẫn Sứ Giả Cùng Vào Cửa
      1812. Hắc Sa Thị Nữ
      1813. Hắc La
      1814. Tề Thiên La
      1815. Âm Phượng Thảo
      1816. Vật Phẩm Trong Túi
      1817. Lại Thấy Ô Kim
      1818. Nghiệt Vân Cùng Tịnh Minh Đan
      1819. Ba Đổi Một
      1820. Hội Cố Nhân
      1821. Tụ Linh Thung
      1822. Ước Định Gặp Mặt
      1823. Yêu Ảnh Nơi Hoang Nguyên
      1824. Nghịch Linh Chân Âm Đại Pháp
      1825. Vạn Linh Đài
      1826. Tính Toán
      1827. Vạn Linh Thú
      1828. Tỷ Thí (Thượng)
      1829. Tỷ Thí (Trung)
      1830. Tỷ Thí (Hạ)
      1831. Lao Gia Khiêu Chiến
      1832. Kim Thân Sính Uy
      1833. Thương Nghị Lúc Đêm Tối
      1834. Vô Đề
      1835. Tẩy Linh Trì Cùng Tịnh Linh Liên
      1836. Ma Giới Chi Ước
      1837. Trăm Năm Trôi Qua
      1838. Bạch Quả Nhi Cùng Giao Dịch
      1839. Tiểu Thế Giới Trong Lòng Núi
      1840. Vạn Độc Hỗn Nguyên Thân
      1841. Tân Phệ Kim Trùng Biến Dị
      1842. Ma Ảnh Tới Gần
      1843. Lại Trở Về Phi Linh
      1844. Giật Mình
      1845. Nửa Bộ Pháp Quyết
      1846. Trở Lại Địa Uyên (Thượng)
      1847. Kinh Biến Trong Địa Uyên
      1848. Tái Hồi Đệ Nhị Tầng
      1849. Ngân Sắc Lôi Quang Cùng Truyền Tống
      1850. Gặp Gỡ Ngoài Ý Muốn
      1851. Hoá Linh Chi Chiến (Thượng)
      1852. Hoá Linh Chi Chiến (Hạ)
      1853. Phá Không Dị Biến
      1854. Lôi Thú Chi Lực
      1855. Hình Thú Tái Xuất
      1856. Diệt Địch
      1857. Cự Nhãn
      1858. Biến Hoá
      1859. Bái Phỏng
      1860. Kim Diễm Hậu
      1861. Khách Đến
      1862. Hỉ Nộ Vô Thường
      1863. Thực Tiên Đan
      1864. Lại Thấy Huyền Thiên Chi Bảo Tàn Phiến
      1865. Phệ Kim Trùng Cùng "Phệ Kim Trùng"
      1866. Phệ Kim Trùng Vương
      1867. Dục Trùng Bí Thuật
      1868. Môn Nhân
      1869. Ma Ban Hàng Thế
      1870. Hậu Tuyển Trùng Vương
      1871. Mê Ảnh Nơi Biển Sâu
      1872. Mộc Tộc Đại Thừa
      1873. Nương Tựa
      1874. Cứ Điểm Của Thế Gia
      1875. Giao Dịch
      1876. Ma Dơi
      1877. Thiếu Niên Cùng Cự Hán (1)
      1878. Thiếu Niên Cùng Cự Hán (2)
      1879. Quần Ma Sơ Hiện
      1880. Ma Triều Mãnh Liệt
      1881. Ma Tới Dưới Thành
      1882. Nhân Ma Chi Chiến (1)
      1883. Nhân Ma Chi Chiến (2)
      1884. Nhân Ma Chi Chiến (3)
      1885. Nhân Ma Chi Chiến (4)
      1886. Nhân Ma Chi Chiến (5)
      1887. Nhân Ma Chi Chiến (6)
      1888. Nhân Ma Chi Chiến (7)
      1889. Lần Đầu Gặp Ma Tôn
      1890. Kịch Chiến Tam Ma (Thượng)
      1891. Kịch Chiến Tam Ma (Trung)
      1892. Kịch Chiến Tam Ma (Hạ)
      1893. Tử Mẫu Chân Ma Cùng Tu La Quỷ Vương
      1894. Kinh Ma
      1895. Ma Trận
      1896. Mẫu Ma
      1897. Tru Ma
      1898. Nổi Giận
      1899. Vạn Trượng Ma Kỵ
      1900. Giằng Co
      1901. Đại Địch
      1902. Hội Hợp
      1903. Cửu Dương Cương Nhật Tuyệt Trận
      1904. Hậu Nhân Của Thánh Tổ
      1905. Hộp Gỗ Thần Bí
      1906. Trấn Ma Tỏa (Khóa)
      1907. Xa Kỵ Cung
      1908. Hỗn Độn Nhị Khí
      1909. Đại Chiến Tái Khởi
      1910. Ỷ Thiên Chi Chiến (1)
      1911. Ỷ Thiên Chi Chiến (2)
      1912. Ỷ Thiên Chi Chiến (3)
      1913. Ỷ Thiên Chi Chiến (4)
      1914. Ỷ Thiên Chi Chiến (5)
      1915. Ỷ Thiên Chi Chiến (6)
      1916. Ỷ Thiên Chi Chiến (7)
      1917. Ỷ Thiên Chi Chiến (8)
      1918. Ỷ Thiên Chi Chiến (9)
      1919. Ỷ Thiên Chi Chiến (10)
      1920. Thánh Tổ Ma Âm
      1921. Băng Hàn Cửu Thiên
      1922. Thanh Bàn
      1923. Huyết Tinh Ma Ảnh
      1924. Sa Lão
      1925. Ngăn Địch
      1926. Vấn Kế
      1927. Đối Sách
      1928. Phân Nguyên Trảm Thi Đại Pháp
      1929. Dẫn Niệm
      1930. Biển Máu
      1931. Kịch Chiến
      1932. Khốn Địch
      1933. Nghịch Chuyển
      1934. Lui Địch
      1935. Phế Thành
      1936. Gặp Cũ
      1937. Hư Hoàng Đỉnh
      1938. Hắc Vũ Thượng Nhân
      1939. Hoàng Tuyền Địa Hoả
      1940. Bẫy Rập
      1941. Hoàng Lương Thạch Linh
      1942. Vây Công Thạch Linh
      1943. Chia Tay
      1944. Phong Tà Và Khiên Cơ Đại Pháp
      1945. Ma Nữ Hiện Pháp
      1946. Tân Đại Địch
      1947. Thạch Điện
      1948. Đại Địch Liên Thủ
      1949. Chặn Lại
      1950. Chật Vật
      1951. Thoát Xác
      1952. Giương Đông Kích Tây
      1953. Truy Anh
      1954. Độn Xa
      1955. Hắc Quan
      1956. Ngẫu Ngộ Man Hoang
      1957. Hoa Thụ Tái Hiện
      1958. Bại Lộ
      1959. Huyễn Nhật Thần Thông
      1960. Cung Thần Đả Thương Địch Thủ
      1961. Thoát Thân
      1962. Luyện Hóa Thuật
      1963. Công Thành
      1964. Lại Xâm Nhập Mộc Tộc
      1965. Lẻn Vào
      1966. Băng Hà Dưới Đất
      1967. Hành Trình Trở Về Và Ma Tộc Chi Mê
      1968. Ngao Khiếu Hiện Thân
      1969. Điện Nghị
      1970. Ngân Nguyệt Và Thất Tinh Nguyệt Thể
      1971. Lão Ảnh
      1972. Hoả Ly Tông
      1973. Xuất Thủ
      1974. Vào Thành
      1975. Phiền Toái Ngoài Ý Muốn
      1976. Uy Bức
      1977. Tức Giận
      1978. Ba Kích
      1979. Hỗn Thiên Lưỡng Nghi Trận
      1980. Lực Áp Thanh Long
      1981. Bức Ly
      1982. Trảm Thảo Trừ Căn
      1983. Thanh Long Vẫn Lạc
      1984. Dư Âm
      1985. Hợp Thể Hậu Kỳ (1)
      1986. Hợp Thể Hậu Kỳ (2)
      1987. Hợp Thể Hậu Kỳ (3)
      1988. Hợp Thể Hậu Kỳ (4)
      1989. Đệ Nhất Ma Tôn
      1990. Lời Mời
      1991. Thiên Qua Phù
      1992. Thiên Uyên Thành Đại Chiến (1)
      1993. Thiên Uyên Thành Đại Chiến (2)
      1994. Thiên Uyên Thành Đại Chiến (3)
      1995. Thiên Uyên Thành Đại Chiến (4)
      1996. Thiên Uyên Thành Đại Chiến (5)
      1997. Thất Diễm Phiến Cùng Đồng Tâm Hoàn
      1998. Kinh Thiên Nhất Kích
      1999. Hắc Nhật
      2000. Niết Bàn Thánh Thể
      2001. Thiên Qua Diệt Địch
      2002. Thái Cực Đồ Truyện
      2003. Trùng Uy
      2004. Đại Thắng
      2005. Khách Đến Ngoài Ý Muốn
      2006. Ước Định Sớm
      2007. Nhiếp Linh Thiên Võng
      2008. Hoàng Cân Khôi Lỗi
      2009. Thỉnh Cầu
      2010. Hai Tộc Gặp Nhau
      2011. Thiên Mệnh Đồng Tiễn (Đồng Tiền)
      2012. Luyện Đỉnh
      2013. Thiên Bặc
      2014. Diệt Khẩu
      2015. Xông Vào
      2016. Bảo Hoàng Thánh Hoa
      2017. Thiên Khấp Và Hạc Nhan
      2018. Ma Nguyên Hải
      2019. Bát Túc Ma Tích Và Tiên Hồn Đan
      2020. Tích Huyết Phục Linh Hoa Và Huyễn Quang Thiên Tinh Tháp
      2021. Huyền Hóa Phong Linh Phù
      2022. Thảo Nguyên Thú Triều
      2023. Cứu Nạn
      2024. Điệp Vĩ Thú
      2025. Phong Hồn
      2026. Huyết Nha Thành
      2027. Dị Ma Kim
      2028. Quang Cầu Và Lục Khí
      2029. Hội Đấu Giá Của Ma Tộc
      2030. Ám Huyết Ngũ Sắc Linh
      2031. Ám Huyết Ngũ Sắc Linh 2
      2032. Chân Linh Di Cốt
      2033. Thông Huyền Dược Linh
      2034. Bán Dạ Ma Ảnh
      2035. Khấp Linh Bí Tàng
      2036. Thất Sát Huyết Sát Cùng Hắc Cốt Ma Trùng
      2037. Đoạt Vật
      2038. Thú Triều Cùng Trùng Triều


    Quyển 10. Ma Giới Chi Chiến

      2039. Hấp Ma Nghĩ
      2040. Thôn Phệ Chi Uy
      2041. Ma Giới Hoang Địa
      2042. Trùng Tu Linh Quyết
      2043. Huyễn Dạ Bạch Gia
      2044. Bạch Vân Hinh
      2045. Kim Hi Thử
      2046. Huyễn Dạ Thành
      2047. Vạn Nô Tháp
      2048. Nữ Nô
      2049. Tố Nữ Công
      2050. Tiểu Linh Thiên
      2051. Phúc Thiên Cư Sĩ
      2052. Phiền Toái
      2053. Quảng Âm Bảo Kính
      2054. Nhất Tiến Huyễn Khiếu
      2055.
      2056. Huyết Nha Mễ
      2057. Ti Hồn Bội
      2058. Hài Cốt Cùng Hồ Dung Nham
      2059. Ma Thú
      2060. Khoáng Mạch Kịch Chiến (Thượng)
      2061. Khoáng Mạch Kịch Chiến (Trung)
      2062. Khoáng Mạch Kịch Chiến (Hạ)
      2063. Giải Quyết
      2064. Tái Kiến Dị Ma Kim
      2065. Kim Kình Châu
      2066. Vô Đề
      2067. Tính Kế
      2068. Phản Toán
      2069. Ngăn Cản
      2070. Nhị Tiến Huyễn Khiếu
      2071. Thú Tôn Điện
      2072. Thanh Loan Chân Huyết
      2073. Đối Thủ Ngoài Ý Muốn
      2074. Chặn Lại
      2075. Tranh Đấu
      2076. Thiết Sa Lĩnh
      2077. Huân Hương Trại
      2078. Đột Nhập
      2079. Triền Đấu
      2080. Đắc Thủ
      2081. Ma Nguyên Hải
      2082. Lôi Hải
      2083. Hoàng Kim Giải
      2084. Tam Đại Thủy Tổ
      2085. Linh Đảo
      2086. Linh Khí Tinh Hoá
      2087. Nguyên Yểm Thủy Tổ
      2088. Ngụy Tiên Khôi Lỗi
      2089. Huyền Thiên Hắc Chủy
      2090. Trùng Trùng Nguy Cơ
      2091. Linh Vương Cùng Vẫn Giới Thạch
      2092. Niết Bàn Châu
      2093. Tham Thiên Tạo Hóa Lộ
      2094. May Mắn Thoát Thân
      2095. Bảo Hoa Hiện Thân
      2096. Niết Bàn Thánh Thể Cùng Huyền Thiên Kiếm
      2097. Thiên Âm Lôi Hạch
      2098. Ngân Bồng Tái Hiện
      2099. Thái Hư Diệu Linh Đan
      2100. Thánh Giới Đại Kiếp Nạn
      2101. Dò Xét Hồ
      2102. Tịnh Linh Liên
      2103. Thoát Thai Hoán Cốt
      2104. Thôn Phệ
      2105. Song Bình
      2106. Thoát Thân
      2107. Lại Thấy Ngụy Tiên Lộ
      2108. Thánh Giải Chi Uy
      2109. Quay Giáo
      2110. Giải Đạo Nhân
      2111. Nán Lại
      2112. Huyết Quang Vẫn Lạc
      2113. Huyền Thiên Thánh Thụ
      2114. Lam Bộc Hồ
      2115. Nhập Hồ
      2116. Hắc Sa Nữ Tử
      2117. Thu Mua
      2118. Vô Ưu
      2119. Quảng Nguyên Trai
      2120. Thiếu Nữ Áo Gai
      2121. Gặp Lại Hồng Nhan
      2122. Môn Hạ Của Lục Cực
      2123. Kiếp Nạn Của Tử Linh
      2124. Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Quang
      2125. Minh Trùng Mẫu
      2126. Trộm Mỏ
      2127. Tin Tức
      2128. Người Đào Quặng Thuê
      2129. Từ Quang Thú
      2130. Đấu Thú
      2131. Thu Lấy Tinh Thể
      2132. Âm Mưu Bí Mật
      2133. Nước Chảy Ngầm
      2134. Lục Tuyệt Thanh Lôi Trận
      2135. Đại Chiến Trong Tuyệt Trận (Thượng)
      2136. Đại Chiến Trong Tuyệt Trận (Trung)
      2137. Linh Vực Lại Xuất Hiện
      2138. Kinh Sợ Thối Lui
      2139. Ma Giới Chi Chiến
      2140. Xâm Nhập
      2141. Thuyền Lớn Trong Thông Đạo
      2142. Về Đến Mộc Tộc
      2143. Kinh Biến Ở Mộc Tộc
      2144. Lại Đấu Với Nguyên Sát
      2145. Khách Đến Bất Ngờ
      2146. Ngao Khiếu Và Ngân Nguyệt
      2147. Vong Tình Quyết
      2148. Chuyện Trò
      2149. Thành Mộc Miên
      2150. Mạc Giản Ly
      2151. Ma Ảnh Lại Xuất Hiện
      2152. Mộc Giới Ba Mươi Sáu Thiên Tuyệt Trận
      2153. Nhiệm Vụ
      2154. Trận Nhãn
      2155. Tuyệt Trận Hoàn Thành
      2156. Mộc Linh Bát Tử
      2157. Đại Chiến Ở Mộc Tộc
      2158. Đại Chiến Ở Mộc Tộc (2)
      2159. Đại Chiến Ở Mộc Tộc (3)
      2160. Đại Chiến Ở Mộc Tộc (4)
      2161. Đại Chiến Ở Mộc Tộc (5)
      2162. Đại Chiến Ở Mộc Tộc (6)
      2163. Đại Chiến Ở Mộc Tộc (7)
      2164. Đại Chiến Ở Mộc Tộc (8)
      2165. Đại Chiến Ở Mộc Tộc (9)
      2166. Đại Chiến Ở Mộc Tộc (10)
      2167. Đại Chiến Ở Mộc Tộc (11)
      2168. Đại Chiến Ở Mộc Tộc (12)
      2169. Đại Chiến Ở Mộc Tộc (13)
      2170. Kinh Biến
      2171. Bế Quan


    Quyển 11. Chân Tiên Hàng Thế

      
      2173. Tòa Cực Sơn Thứ Ba
      2174. Chuẩn Bị
      2175. Linh Triểu
      2176. Thiên Kiếp Ngũ Hành
      2177. Uy Phong Của Thiên Kiếp
      2178. Chân Lôi Kiếp
      2179. Gặp Người Quen Cũ
      2180. Hắc Bạch Lôi Cầu
      2181. Trùng Biến
      2182. Thần Lôi Dọa Lui Ma
      2183. Tâm Ma Kiếp
      2184. Hai Yêu Vương Đến
      2185. Chém Tâm Ma
      2186. Tiến Cấp Đại Thừa
      2187. Người Quen Cũ Thần Bí
      2188. Tin Tức Của Sương Công
      2189. Thần Du Vạn Dặm
      2190. Phàn Bào Tử Và Đạo Quả Đại Hội
      2191. Trở Về
      2192. Sứ Giả Của Thánh Đảo
      2193. Đỗ Vũ
      2194. Trở Mặt
      2195. Ỷ Lớn Hiếp Nhỏ
      2196. Bại Trong Một Chiêu
      2197. Đoàn Tụ
      2198. Xôn Xao Hai Tộc
      2199. Đại Lễ Bắt Đầu
      2200. Vạn Người Bái Lạy
      2201. Sứ Giả Và Lễ Vật
      2202. Hắc Kiêu Vương
      2203. Dao Mổ Trâu Giết Gà
      2204. Trảm Đại Thừa
      2205. Tin Tức Của Huyết Hồn
      2206. Huyết Cổ Trùng
      2207. Bí Mật Của Linh Đỉnh
      2208. Thiên Thư Các
      2209. Trở Lại Ma Giới
      2210. Minh Trùng
      2211. Thành Hắc Hồ
      2212. Trở Lại Ma Giới
      2213. Thánh Tổ Tà Liên
      2214. Bạch Quang Giới
      2215. Chân Tướng
      2216. Tụ Hội
      2217. Đồng Nha Lão Nhân
      2218. Lạc Tinh Phiên Và Tiểu Huyên Thiên Kính
      2219. Phong Ấn Thượng Cổ
      2220. Xuất Phát
      2221. Kịch Chiến Trong Biển Trùng (Thượng)
      2222. Kịch Chiến Trong Biển Trùng (Hạ)
      2223. Cung Điện Ngầm
      2224. Trùng Mặt Người
      2225. Tế Lôi Thuật Tái Xuất
      2226. Đánh Chết Hung Trùng
      2227. Rừng Đá Trong Lòng Đất
      2228. Phượng Linh Bảo Bànt
      2229. Thổ Hoàng Đinh
      2230. Một Đòn Phối Hợp
      2231. Bé Gái
      2232. Cuộc Chiến Với Minh Trùng Mẫu (Thượng)
      2233. Cuộc Chiến Với Minh Trùng Mẫu (Trung)
      2234. Cuộc Chiến Với Minh Trùng Mẫu (Hạ)


    Quyển 12. Chân Tiên Hàng Lâm

      2235. Chân Tiên Hàng Lâm
      2236. Mối Nghi Ngờ
      2237. Tranh Đấu Về Linh Vực
      2238. Ác Chiến
      2239. Thực Lực Của Chi Khu
      2240. Huyền Tiên
      2241. Kiên Cường Chiến Đấu
      2242. Thần Niệm Liên Và Hình Phạt Chi Lôi
      2243. Cấm Thuật Của Tiên Giới
      2244. Chuyện Của Tiên
      2245. Trợ Giúp
      2246. Quay Lại Quảng Nguyên Trai
      2247. Tâm Tư Của Tử Linh
      2248. Bước Tiến Hóa Cuối Cùng
      2249. Kẻ Thù Cũ
      2250. Bảo Tàng Hiện Ra
      2251. Con Rối Khổng Lồ
      2252. Đại Quân Con Rối
      2253. Trở Về
      2254. Tam Thanh Lôi Tiêu Phù
      2255. Nhắm Về Linh Tộc
      2256. Cố Nhân Ở Man Hoang
      2257. Hạo Âm Chi Thạch
      2258. Trùng Vương Xuất Thế
      2259. Yêu Tu Hoa Thạch
      2260. Đài Tế Thượng Cổ
      2261. Đi Linh Tộc
      2262. Cứ Điểm Linh Thiên
      2263. Núi Phục Linh
      2264. Nhầm Lẫn
      2265. Linh Vương
      2266. Huyết Nhiên Và Hắc Lân
      2267. Tiểu Tu La Giới
      2268. Núi Băng
      2269. Kim Hàn Tiên Cung
      2270. Cửu Nguyên Quan
      2271. Mã Lương
      2272. Bầy Dơi
      2273. Quái Ngư
      2274. Theo Đuôi
      2275. Thần Niệm Chi Chiến
      2276. Bí Ẩn
      2277. Huyền Vũ Chân Huyết
      2278. Xa Khấp Tử
      2279. Hợp Tác
      2280. Đưa Tin
      2281. Trước Khi Chiến Đấu
      2282. Cuộc Chiến Với Tu La Thù(1)
      2283. Cuộc Chiến Với Tu La Thù(2)
      2284. Cuộc Chiến Với Tu La Thù(3)
      2285. Cuộc Chiến Với Tu La Thù(4)
      2286. Cuộc Chiến Với Tu La Thù(5)
      2287. Cuộc Chiến Với Tu La Thù(6)
      2288. Cuộc Chiến Với Tu La Thù(7)
      2289. Cuộc Chiến Với Tu La Thù(8)
      2290. Cuộc Chiến Với Tu La Thù(9)
      2291. Thời Không Chi Lực
      2292. Thánh Vật Của Không Ngư Tộc
      2293. Hàn Đàm
      2294. Vớt
      2295. Bảo Vật Bên Trong Hàn Đàm
      2296. Trở Lại
      2297. Kiện Thánh Vật Thứ Hai
      2298. Không Ngư Tộc Trưởng
      2299. Sơn Hải Châu
      2300. Tộc Thệ
      2301. Gặp Lại Linh Vương
      2302. Nguyên Hồn Đăng
      2303. Tâm Đắc Về Pháp Tắc
      2304. Ngao Khiếu Qua Đời
      2305. Vô Nhai Hải Cùng Nguyên Hợp Đảo
      2306. Hoàng Nguyên Tử
      2307. Việt Long
      2308. Cực Nguyên Tinh Và Trọng Nguyên Tố Linh
      2309. Gặp Lại Kim Duyệt
      2310. Kim Canh Phong Ma Trận
      2311. Lực Lượng Thiên Địa
      2312. Kiếp Nạn Của Thanh Nguyên Tử
      2313. Đại Địch Xuất Hiện
      2314. Địch Bạn Cùng Tới
      2315. Nhìn Xem
      2316. Đại Chiến Bên Ngoài Cốc (Thượng)
      2317. Đại Chiến Bên Ngoài Cốc (Trung)
      2318. Đại Chiến Bên Ngoài Cốc (Hạ)
      2319. Trảm Sát Cường Địch
      2320. Lấy Người
      2321. Sơn Mạch Xích Dung
      2322. Hắc Tiêu Phong
      2323. Hương Nữ
      2324. Tin Tức Bất Ngờ
      2325. Bích Ảnh
      2326. Hồ Ngọc Song
      2327. Hoàng Kim Cốt Tủy
      2328. Thương Minh Tứ Lão
      2329. Phiên Thiên Kỳ
      2330. Ngọc Thư Lại Hiện
      2331. Máu Của Tổ Long
      2332. Cướp Bảo
      2333. Treo Thưởng Lớn
      2334. Ngũ Tạng Đoàn Nguyên Công
      2335. Yểm Long Và Điền Phi Nhi
      2336. Tiến Vào Huyết Thiên
      2337. Bát Quỷ Phệ Phật Đồ
      2338. Thập Vương Âm Ti
      2339. Huyết Hạc Thành
      2340. Huyết Cốt Môn
      2341. Nam Tử Đeo Mặt Nạ
      2342. Thanh Bình Đạo Nhân Cùng Vạn Hoa Phu Nhân
      2343. Cửu Mục Huyết Thiềm
      2344. Trận Đồ
      2345. Thiên Đỉnh Cung
      2346. Chìa Khóa
      2347. Hiện Thế

     
     
     
     

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

    ngoc-lam
    06-27-18 13:57:22

    Giúp các bạn muốn đọc Phàm Nhân Tu Tiên [Full = 2446 chương ?]

    Tìm thấy trên mạng bản txt nên chép vào đây - tùy nghi sử dụng

    http://www.mediafire.com/file/a9wozywd117yjws/Pham Nhan Tu Tien Full 2446c.rar [5.42mb]

    Chưa đọc => không bảo đảm ! Nhớ nhé.

    Chào và chúc sớm thành công.

    donutu
    07-10-13 19:22:32

    Còn nữa knông các bạn làm ơn đang ghiền nè huhuhuhu

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Phong Thần - Quyển 2

    Hứa Trọng Lâm

      Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm