hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Vong Ngữ » Phàm Nhân Tu Tiên[5108987] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   5.1/7 - 35 votes
  view comments COMMENTS  
   
   

  Vong Ngữ  Phàm Nhân Tu Tiên


  MỤC LỤC   Quyển 1. Thất Huyền Môn Phong Vân

    1. Thất Huyền Môn Phong Vân- Chương 1
    2. Thanh Ngưu Trấn
    3. Thất Huyền Môn
    4. Luyện Cốt Nhai
    5. Mặc Đại Phu
    6. Vô Danh Khẩu Quyết
    7. Tu Luyện Nan
    8. Nhập Môn Đệ Tử
    9. Tượng Giáp Công
    10. Thần Bí Bình Tử
    11. Bình Nan Khai (Cái Bình Khó Mở)
    12. Đập Bình Tử
    13. Dị Tượng Khởi
    14. Thần Bí Dịch
    15. Tứ Niên Hậu
    16. Tiểu Toán Bàn
    17. Lệ Sư Huynh (1)
    18. Lệ Sư Huynh(2)
    19. Giang Hồ Đấu
    20. Trừu Tủy Hoàn
    21. Chỉ Thống Dược
    22. Tâm Ma Sanh
    23. Thí Dược Thỏ
    24. Kinh Hồn Định
    25. Sáp Liễu Thành
    26. Thôi Dược Sanh
    27. Phối Linh Dược
    28. Mặc Lão Hồi Cốc
    29. Xung Đột Khởi
    30. Kiêu Hùng Mạt Lộ
    31. Thi Trùng Hoàn
    32. Hào Khí Sinh
    33. Tư Hạ Giao Dịch
    34. Trát Nhãn Kiếm Pháp
    35. Thâu Bí Tịch
    36. Giật Mình
    37. Tam Bất Luyện
    38. Đêm Gặp Gian Tế
    39. Điều Kiện Biến Thái
    40. Bí Kỹ Uyên Nguyên
    41. Lưu Ngôn Dạ Xuất
    42. Vân Sí Điểu
    43. Vạn Sự Cụ Bị
    44. Giải Dược
    45. Ám Toán Dữ Lão Nha
    46. Phá Thang Nhất Kiếm
    47. Ma Ngân Thủ Đối La Yên Bộ
    48. Trá Ngữ
    49. Sáo Trung Sáo
    50. Triền Hương Ti
    51. Cự Hán Hiển Uy
    52. Thất Quỷ Phệ Hồn
    53. Mỹ Nam Tử
    54. Định Thần Phù
    55. Đệ Tam Nhân
    56. Quang Cầu Chi Chiến
    57. Thân Tỉnh Địch Vong
    58. Tu Tiên Giả
    59. Tam Đại Thiết Tắc
    60. Thí Độc
    61. Thần Diệt
    62. Giao Dịch
    63. Chân Dung
    64. Khúc Hồn
    65. Hàn Thần Y
    66. Cổ Quái Quy Định
    67. Hỏa Đạn Thuật
    68. Trúng Độc
    69. Lệ Phi Vũ Dữ Thiếu Nữ
    70. Thiêu Bát
    71. Thanh Linh Tán
    72. Bạt Độc
    73. Lệ Phi Vũ Đích Tâm Tư
    74. Ngự Phong Quyết
    75. Pháp Vũ Tịnh Dụng
    76. Đàm Phán Dữ Hoả Khởi
    77. Đối Sách
    78. Lâm Trung Sát Lục
    79. Vô Đề
    80. Ngộ Địch
    81. Cổ Thiên Long
    82. Kim Quang Thượng Nhân
    83. Đại Hãm Tịnh
    84. Địa Động Sơn Diêu
    85. Tử Khế Huyết Đấu
    86. Đột Biến
    87. Lược Hiển Thân Thủ
    88. Kim Quang Tráo
    89. Mâu Dữ Thuẫn
    90. Phi Kiếm?
    91. Thưởng Bảo
    92. Kiếm Phù
    93. Liệt Hỏa Phần Địch
    94. Hoàn Thắng
    95. Ma Danh Hách Khởi
    96. Khuyết Hãm
    97. Bối Hậu Giao Dịch
    98. Hồi Thôn
    99. Ly Khai


  Quyển 2. Sơ Đạp Tu Tiên Lộ

    100. Gia Nguyên Thành
    101. Tiền Tài Nhạ Hoạ
    102. Cách Sát
    103. Thu Phục
    104. Tình Báo
    105. Kinh Tín
    106. Lam Y Nhân
    107. Mặc Ngọc Châu
    108. Dạ Nhập Mặc Phủ
    109. Đăng Môn
    110. Hồ Mị
    111. Mỹ Phụ
    112. Ám Tín
    113. Oanh Hương Hoàn
    114. Yến Ca Si Tình
    115. Kinh Biến
    116. Phiên Kiểm (Trở Mặt)
    117. Ngôn Hòa
    118. Nhị Tuyển Nhất (2 Đề Chọn 1)
    119. Ý Ngoại Tiêu Tức (Tin Tức Ngoài Ý Muốn)
    120. Định Kế Đoạt Bang
    121. Tiêu Tương Viện
    122. Độc Sát
    123. Giao Dịch
    124. Mặc Phượng Vũ
    125. An Bài
    126. Thái Nam Sơn, Thái Nam Cốc, Thiếu Niên
    127. Linh Căn Chi Thuyết
    128. Thái Nam Tiểu Hội
    129. Thanh Nhan Chân Nhân
    130. Nhập Hỏa
    131. Linh Thạch Dữ Linh Phù
    132. Thu Hoạch
    133. Thâu Kỹ
    134. Thăng Tiên Đại Hội
    135. Kinh Văn
    136. Yến Gia
    137. Kim Trúc Bút
    138. Chế Phù Chi Đạo
    139. Pháp Bảo Tàn Phiến
    140. Thế Tại Tất Đắc
    141. Thăng Tiên Lệnh
    142. Tập Sát
    143. Trảm Sát
    144. Trúc Cơ Đan Chi Tranh
    145. Bất Tốc Chi Khách
    146. Thành Giao
    147. Cốc Nội Tường Tình
    148. Hôi Y Lão Giả
    149. Tạp Vụ
    150. Hối Nặc
    151. Bách Dược Viên
    152. Lưỡng Niên Hậu
    153. Nhạc Lộc Điện
    154. Hứa Lão Dữ Tàng Thất
    155. Úc Muộn
    156. Địa Phế Chi Hỏa
    157. Mộ Dung Huynh Đệ
    158. Lam Y Nữ Tử
    159. Thiên Địa Linh Dược
    160. Huyết Cấm Thí Luyện
    161. Phường Thị
    162. Vạn Bảo Lâu
    163. Cẩm Hạp Chi Bảo (Bảo Vật Trong Hộp Gấm)
    164. Phù Bảo Chi Bí (Bí Mật Của Phù Bảo)
    165. Dạ Ngộ (Gặp Gỡ Ban Đêm)
    166. Ngoan Độc
    167. Ác Đấu (Thượng)
    168. Ác Đấu (Trung)
    169. Ác Đấu (Hạ)
    170. Chiến Lợi Phẩm Và Hương Diễm
    171. Phản Hồi


  Quyển 3. Phong Khởi Hải Ngoại

    172. Phong Khởi Hải Ngoại- Chương 172
    173. Tụ Tập
    174. Lý Sư Tổ
    175. Thanh Hư Môn
    176. Đổ Ước
    177. Tu Tiên Giới Dữ Chánh Tà
    178. Yểm Nguyệt Tông
    179. Phá Cấm
    180. Ô Long Đàm
    181. Thải Điệp Dữ Tử Chiến
    182. Thiểu Nữ Dữ Ti Tuyến
    183. Dung Linh Phù
    184. Kim Quang Chuyên Chi Uy
    185. Cường Giả
    186. Xuất Thủ
    187. Hoàng Tước "Phong Nhạc"
    188. Ác Danh
    189. Lôi Diệt
    190. Ô Ngoa
    191. Dị Tâm Dữ Cô Linh
    192. Phi Xà
    193. Địch Hữu Chi Phân
    194. Trung Tâm Khu Bí Văn
    195. "Nguyệt Dương Bảo Châu" Chi Uy
    196. Kế Hoạch Của Hàn Lập
    197. Yêu Thú Cự Ngô Công
    198. Xung Đột
    199. Trần Thị Huynh Muội
    200. Thiểu Nữ Dữ Thiểu Nữ
    201. Vũ Si
    202. Diệt Khẩu
    203. Vô Ưu Châm Dữ Vong Trần Đan
    204. Thạch Điện Dữ Địa Đạo
    205. Quan Chiến
    206. Ý Ngoại
    207. Đồ Giao Dữ Chiến Lợi Phẩm
    208. Hợp Hoan
    209. Hồi Quy
    210. Đổ Cục
    211. Doanh Gia
    212. Hoảng Nhiên
    213. Chuẩn Bị
    214. Địa Hỏa Chi Ốc
    215. Luyện Đan Dữ Trúc Cơ
    216. Dược Lực
    217. Kiếm Quyết
    218. Khuyết Hãm Dữ Ưu Thế
    219. Hội Đàm
    220. Linh Nhãn Chi Tuyền
    221. Thiên Tinh Tông Dữ Pháp Trận
    222. Luyện Khí Cao Thủ
    223. Bí Điếm, Cạnh Mại Hội
    224. Khôi Lỗi Ky Quan Thú
    225. Thiết Tinh, Linh Dược
    226. Điên Đảo Ngũ Hành Trận
    227. Kết Giao Chi Tâm
    228. Khôi Lỗi Và Tu Sĩ
    229. Cự Hổ
    230. Khuyên Sáo
    231. Nhạ Họa Thượng Môn
    232. Đại Diễn Quyết
    233. Lôi Vạn Hạc
    234. Cấm Chế, Linh Dược
    235. Hàn Lập Đích Tâm Tư
    236. Cổ Phương
    237. Tham Kiến
    238. Vu Khôn Đích Khả Phạ
    239. Quyết Trạch
    240. Thư Hiệt
    241. Tam Chuyển Trọng Nguyên Công
    242. Chế Phù
    243. Dược Hiệu
    244. Song Tu
    245. Viễn Hành Dữ Ý Ngoại
    246. Đổng Huyên Nhi
    247. Yến Thị Huynh Muội
    248. Tranh Phong
    249. Bỉ Thí
    250. Cố Nhân Ngộ
    251. Hủy Diệt
    252. Phân Ly
    253. Quỷ Linh Môn
    254. Yến Gia Lão Tổ
    255. Mật Hội
    256. Mưu Hoa
    257. Huyết Tế Dữ Diễm Lệ Nam Tử
    258. Mê Hồn
    259. Phong Động


  Quyển 4. Phong Khởi Hải Ngoại

    260. Quyển Sáo
    261. Huyết Linh Đại Pháp
    262. Thoát Thân
    263. Thực Lực
    264. Cơ Quan Khôi Lỗi Và Đại Diễn Quyết
    265. Chiến Huống
    266. Kích Đấu
    267. Ma Hỏa Sính Uy
    268. Bạch Tri Thù
    269. Huyết Sắc
    270. Trảm Sát
    271. Đại Na Di Lệnh Hòa Cổ Truyền Tống Trận
    272. Một Năm
    273. Xảo Ngộ
    274. Phó Ước
    275. Trà Hương
    276. Xuất Thủ
    277. Tân Như Âm
    278. Bán Niên Chi Ước
    279. Đại Phú Tần Trạch
    280. Tiếp Kiến
    281. Tần Trạch Chúng Nhân, Biểu Tiểu Thư
    282. Cải Biến
    283. Cựu Tình
    284. Tư Ngữ
    285. Lãnh Mạc Dữ Dao Ngôn
    286. Vương Phủ
    287. Tiên Sư
    288. Mê Hồn Giao Phong
    289. Tiên Thuật
    290. Tiểu Vương Gia
    291. Tiêu Gia
    292. Cường Thế
    293. Tiềm Nhập
    294. Lộng Diễm Quyết
    295. Phó Ước
    296. Bái Sư
    297. Liệt Ngân Hung Tấn
    298. Sanh Cầm
    299. Các Hoài Tâm Tư
    300. Huyết Chú
    301. Khu Độc, Giải Chú
    302. Đối Sách
    303. Khiếp Sợ
    304. Nội Ứng
    305. Hậu Thủ
    306. Nguy Cơ
    307. Huyết Thị
    308. Đại Triển Thân Thủ
    309. Yêu Hóa
    310. Hoàng Thất
    311. Huyết Tế Bí Ẩn
    312. Bình Tĩnh Dữ Viện Binh
    313. Quyết Định
    314. Hội Hòa
    315. Hậu Thủ, Hoài Nghi
    316. Thất Tung
    317. Tứ Tượng Trận
    318. Thanh Văn Trọng Hiện
    319. Tứ Đại Huyết Thị
    320. Phá Kiển
    321. Ẩn Đấu
    322. Lưu Tĩnh Dữ "Chân Bảo"
    323. Trảm Yêu
    324. Hắc Sát Giáo Chủ
    325. Quỷ Dị
    326. Huyết Linh Toản
    327. Nhập Trận
    328. Hắc Huyết Đao
    329. Diệt Địch
    330. Sát Đan
    331. Mệnh Lệnh
    332. Cựu Địa
    333. Tôn Bang Chủ
    334. Dị Biến
    335. Kinh Ngạc
    336. Anh Trữ
    337. Ám Thủ, Khúc Hồn
    338. Bức Cung
    339. Khiếp Sợ
    340. Quyển Sáo
    341. Chật Vật
    342. Kinh Nghi
    343. Lục Hoàng Kiếm
    344. Đại Trận Diệt Yêu
    345. Tiểu Lão Đầu Dữ Chung Thanh
    346. Lệnh Hồ Lão Tổ
    347. Triệt Ly
    348. Thiên Hỏa Thuật
    349. Độn Tẩu Nguyên Vũ
    350. Thuấn Sát
    351. Tề Vân Tiêu Chi Tử
    352. Hứa Hẹn
    353. Tinh Trần Các
    354. Lam Phu Nhân
    355. Hồng Tuyến Độn Quang Châm
    356. Họa Phúc Tương Y
    357. Bạch Trì Sơn
    358. Vô Biên Hải, Mộ Lan Nhân
    359. Kinh Ngộ Cựu Nhân
    360. Bán Lộ Kiếp Nhân
    361. Ô Long
    362. Nam Cung Bình
    363. Truyền Tống
    364. Cô Đảo, Cự Chu
    365. Vương Trường Thanh
    366. Sinh Ý Của Cố Đông Chủ
    367. Bảo Nhân Dữ Định Cư
    368. Trang Viên
    369. Khiêu Chiến (Thượng)
    370. Khiêu Chiến (Hạ)
    371. Đăng Tiên Các
    372. Tiểu Hoàn Đảo
    373. Thân Ngoại Hóa Thân
    374. Tu Luyện Vô Tuế Nguyệt
    375. Song Kiều
    376. Tuyết Linh Thủy Và Thiên Hỏa Dịch
    377. Đan Phương Và Yêu Đan
    378. Xuất Hải (Thượng)
    379. Xuất Hải (Hạ)
    380. Anh Lý Thú
    381. Dị Bảo Phục Yêu
    382. Ô Sửu
    383. Đấu Kết Đan
    384. Trảm Sát Cao Giai
    385. Hải Viên Đảo
    386. Tứ Niên Kết Đan
    387. Phệ Kim Trùng
    388. Khúc Hồn Ma Uy
    389. Thiên Tinh Thành Dữ Tinh Cung
    390. Cự Thành
    391. Tân Cư
    392. Dục Trùng
    393. Ngưng Thúy Đảo
    394. Tu Sĩ, Yêu Thú, Tiểu Đảo
    395. Nghê Thường Thảo
    396. Sát Yêu Thủ Đan
    397. Bế Phủ Khổ Tu
    398. Kết Đan Dữ Pháp Bảo
    399. Diệu Âm Môn
    400. Đạo Mạo Ngạn Nhiên
    401. Thiên Lôi Trúc
    402. Tả Hữu Song Sứ
    403. Xích Hỏa Lão Quái
    404. Quỷ Cục
    405. Phụ Thân Đại Pháp
    406. Thiên Đô Thi Hỏa
    407. Đảo Qua
    408. Yêu Thi
    409. Chân Dung
    410. Trưởng Lão
    411. Bồi Trúc
    412. Thanh Trúc Tiểu Hiên
    413. Luyện Hóa
    414. Thành Hình
    415. Châu Trung
    416. Thổ Sơn
    417. Dĩ Trận Phá Trận
    418. Phá Trận
    419. Hồng Hoang Cổ Bảo
    420. Phệ Kim Trùng Đích Uy Lực
    421. Phong Linh Trụ
    422. Thất Hà Liên
    423. Kịch Độc
    424. Yêu Xà
    425. Chi Dương Điểu
    426. Quỷ Trá
    427. Huyền Hồn Luyện Yêu
    428. Tiêu Sá
    429. Tàn Đồ Tái Hiện
    430. Văn Tư Nguyệt
    431. Hư Thiên Điện
    432. Cực Âm Tổ Sư
    433. Cửu Khúc Linh Sâm
    434. Tụ Tập
    435. Hư Thiên Đỉnh, Bổ Thiên Đan
    436. Tử Linh Tái Ngộ
    437. Đề Hồn
    438. Quỷ Vụ Di Hài
    439. Quỷ Vương (1)
    440. Quỷ Vương (2)
    441. Quỷ Vương (3)
    442. Quỷ Vương (4)
    443. Quỷ Vương (5)
    444. Hắc Bào
    445. Nguyên Dao
    446. Tề Tụ
    447. Không Gian
    448. Tiểu Thạch Sơn
    449. Ám Kế
    450. Hiện Hình
    451. Phiên Kiểm
    452. Lôi Đình Chi Kích
    453. Cực Âm Lai Tập
    454. Dụ Hoặc
    455. Ý Ngoại Tần Sinh
    456. Cực Âm Môn Đồ
    457. Băng Hỏa Đạo, Bộ Bộ Duy Gian, Thác Thiên Ma Công
    458. Sinh Tử Lộ
    459. Hắc Sa Mạc
    460. Thiết Hỏa Kiến
    461. Xảo Ngộ
    462. Minh Hồn Châu
    463. Ám Lưu Hung Dũng
    464. Luyện Tinh
    465. Trọng Bảo Ở Lầu Các
    466. Bảo Quang Các
    467. Được Bảo Vật
    468. Hắc Giáp Quỷ Dị
    469. Yêu Dị Cổ Bảo
    470. Huyễn Cảnh Hắc Điện
    471. Nội Điện Khai Khải
    472. Đường Lang, Hoàng Tước
    473. Lang Thủ Khôi Lỗi
    474. Nhị Tầng
    475. Ý Ngoại
    476. Kim Tằm Thủ Bảo
    477. Kim Ti Tằm Dữ Thiên Thanh Hoa
    478. Thủ Bảo
    479. Khứ Nhi Phục Phản
    480. Đại Chiến Khởi
    481. Hóa Hình Chi Bảo
    482. Cổ Bảo Chi Tranh
    483. Băng Phong
    484. Hóa Thân Phù Dữ Bổ Thiên Đan
    485. Nguyên Anh Hiện
    486. Đan Dược Chi Tranh
    487. Ô Sửu Chi Tử
    488. Bảo Đỉnh Tái Hiện
    489. Thu Đỉnh
    490. Ích Tà Thần Lôi Và Tu La Thánh Hỏa
    491. Huyền Cốt Chi Tử
    492. Kiền Lam Châu
    493. Họa Trục Chi Mê
    494. Diễm Nữ Và Linh Tuyền
    495. Linh Nhũ Và Dưỡng Hồn Mộc
    496. Chân Giả Nan Biện
    497. Lang Hình Khí Linh
    498. Nghịch Tinh Minh
    499. Nam Minh Đảo
    500. Bàn Tra
    501. Trùng Đột Tái Khởi
    502. Cổ Bảo Chi Uy
    503. Lăng Ngọc Linh
    504. Truyền Tống Dữ Điều Kiện
    505. Liễu Ám Hoa Minh
    506. Định Kế
    507. Hỗn Nhập
    508. Yếu Hiệp
    509. Tái Lâm Ngoại Hải
    510. Hắc Thạch Thành
    511. Hải Uyên Yêu Thú
    512. Nữ Tu Lô Đỉnh
    513. Thốn Kim Các
    514. Bạn Yêu Thảo
    515. Vụ Trung Đảo
    516. Huyễn Diễm Nga
    517. Huyền Âm Kinh
    518. Hóa Hình Chi Kiếp
    519. Độc Giao
    520. Ngũ Sắc Châu Dữ Tân Phệ Kim Trùng
    521. Trừu Hồn Thủ Đan
    522. Thâu Khuy
    523. Hung Danh Thao Thiên
    524. Bàn Vấn
    525. Chân Giả Trùng Ma
    526. Ám Lưu Dũng Động
    527. Bất Tốc Chi Khách
    528. Thanh Linh Môn
    529. Lãnh Mạc Dữ Khổ Cầu
    530. Trĩ Nữ Lô Đỉnh
    531. Tặng Bảo
    532. Viện Thủ Diệt Yêu
    533. Giao Hoán Hội
    534. Thân Cận Nữ Sắc
    535. Tiêu Tức
    536. Kiếm Uy Sơ Hiện
    537. Chấn Nhiếp Quần Tu
    538. Thị Thiếp Chi Ngôn
    539. Ba Đầu Sáu Tay
    540. Cửu Cấp Yêu Tộc
    541. Bích Diễm Tửu
    542. Hậu Kỳ Đại Thành
    543. Phong Lôi Sí
    544. Phạm Thánh Chân Phiến
    545. Lôi Bằng Chi Cốt
    546. Phong Lôi Hợp
    547. Ám Toán
    548. Thúc Thủ Vô Sách
    549. Phệ Giao
    550. Đào Nặc Dữ Truy Sát
    551. Lôi Độn Thuật
    552. Tái Sấm Diệu Âm Môn
    553. Thức Phá
    554. Cầu Trợ Dữ Giao Dịch
    555. Xuất Thủ Dữ Truyền Tống Trận
    556. Dụ Phục
    557. Ý Ngoại Sậu Khởi
    558. Liệt Phong Tái Hiện
    559. Quỷ Dị Thác Nhận
    560. Nguyên Dao Dữ Thanh Dương Môn
    561. Mượn Cái Đầu
    562. Tặng Vật
    563. Bí Tân
    564. Hoàn Hồn Thuật
    565. Thiên Triệu
    566. Kinh Thối
    567. Tiềm Nhập
    568. Cường Địch
    569. Lục Đạo Truyền Nhân
    570. Khổ Đấu
    571. Âm Ma Trảm Dữ Lục Cực Chân Ma
    572. Bát Môn Kim Quang Kính
    573. Kim Quang Thần Diễm
    574. Quỷ Vụ Hiện
    575. Mạc Danh Hung Hiểm
    576. Hắc Ám Kỳ Ngộ
    577. Vô Danh Chi Địa
    578. Cao Tường Thôn Lạc
    579. Cự Thú Lai Tập
    580. Âm Minh Chi Địa
    581. La Hầu Dữ Đại Tấn Hoàng Triều
    582. Thạch Phù Dữ Thú Tinh, Yêu Văn Tái Hiện
    583. Dĩ Nha Hoàn Nha
    584. Thông Linh Chi Khí
    585. Hương Vẫn Tiêu Hồn
    586. Lai Khách
    587. Cốt Hạp
    588. Hàng Linh Phù
    589. Đạm Hồn
    590. Bạo Phong Sơn
    591. Âm Dương Luân Hồi Quyết
    592. Thoát Ly
    593. Ủy Thân Chi Cử
    594. Lạc Vân Tông
    595. Bốn Thế Lực Lớn
    596. Nhập Môn (Thượng)
    597. Nhập Môn (Trung)
    598. Nhập Môn (Hạ)
    599. Đoán Kim Chi Thể


  Quyển 5. Danh Chấn Nhất Phương

    600. Danh Chấn Nhất Phương- Chương 600
    601. Giải Trừ Hậu Hoạn
    602. Huyết Ảnh Độn
    603. Tuyết Vân Hồ
    604. Lục Tung Chiểu Trạch
    605. Hồ Hiện
    606. Truy Nặc
    607. Hắc Y Thiếu Phụ
    608. Biến Hóa
    609. Thi Tiêu
    610. Hồ Biến
    611. Lang Hiện
    612. Ngân Nguyệt Lang Tộc
    613. Chủ Phó Dữ Khí Linh
    614. Khứ Nhi Phục Phản
    615. Thí Kiếm Đại Hội
    616. Minh Thanh Linh Thuỷ
    617. Bán Lộ Lai Khách
    618. Đỗ Đông Hòa Cận Kiến
    619. Tông Nội Sơ Thí
    620. Ngưu Đao Sát Kê
    621. Lầu Các Chi Nghị
    622. Quỷ Ảnh Đề Hồn
    623. Thông Minh Linh Tê
    624. Tam Phái Thí Kiếm (Thượng)
    625. Tam Phái Thí Kiếm (Hạ)
    626. Tam Phái Cấm Địa
    627. Đồng Tử
    628. Linh Nhãn Chi Thụ
    629. Ngụy Biến
    630. Đại La Thiên Huyễn Quyết Và Thiên Hồ Mê Linh Đại Pháp
    631. Toán Kế
    632. Đắc Linh Căn
    633. Phản Hồi
    634. Kết Anh (Thượng)
    635. Kết Anh (Trung)
    636. Kết Anh (Hạ)
    637. Lời Mời
    638. Hư Thiên Đỉnh,Bình Nhỏ,Thông Thiên Linh Bảo
    639. Nhất Phái Trưởng Lão
    640. Biến Giả Thành Thật!
    641. Ước Hẹn Ba Mươi Năm
    642. Điên Phượng Bồi Nguyên Công
    643. Đại Canh Kiếm Trận
    644. Nặc Ngôn Hòa Khải Trình
    645. Ba Người Đồng Hành
    646. Tâm Hoài Quỷ Thai
    647. Yêu Anh
    648. Mộc Linh Anh
    649. Dự Triệu
    650. Diệt Tộc (Thượng)
    651. Diệt Tộc (Hạ)
    652. Cựu Nhân
    653. Di Ngôn Và Tặng Vật
    654. Huyền Mẫu Hóa Anh Đại Pháp
    655. Cố Cư Linh Tuyền
    656. Toái Hồn Môn Nhân
    657. Trấn Nhỏ Ngày Xưa
    658. Hàn Gia Từ
    659. Tứ Thúc Tổ
    660. Phệ Linh Kiếm
    661. Hành Tích Bại Lộ
    662. Văn Phong Nhi Đào
    663. Tung Hoành Phi Mỹ
    664. Lục Dực Sương Công
    665. Ngũ Hành Linh Anh
    666. Liễu Ngọc
    667. Sương Hoa Dữ Lam Diễm
    668. Trùng Giáp Thuật
    669. Nguyên Anh Thứ Hai
    670. Giao Dịch Hội
    671. Nam Lũng Hầu
    672. Cường Hành Giao Dịch
    673. Thần Thức Biến Hóa
    674. Gặp Lại Đồng Tử
    675. Nguyên Anh Tụ
    676. Xích Tinh Chi
    677. Trụy Ma Cốc
    678. Hồn Thạch
    679. Tàn Phù
    680. Thệ Ngôn Dữ Tuyển Trạch
    681. Hồn Thạch Và Thượng Cổ Khôi Lỗi Thuật
    682. Gặp Lại Nam Lũng
    683. Mật Hội
    684. Thương Khôn Di Bảo
    685. Hoang Địa Hung Hiểm
    686. Pháp Sĩ Sơ Hiện
    687. Đại Thượng Sư
    688. Ngự Phong Xa
    689. Sơ Thí Thần Thông
    690. Băng Tinh Cùng Hắc Phong
    691. Đóng Băng
    692. Tái Tụ
    693. Kinh Sợ Thối Lui
    694. Lôi Hỏa Trùy
    695. Ra Tay
    696. Phá Cấm Quyển Trục
    697. Chia Cắt
    698. Tính Kế
    699. Họa Thủy Đông Di
    700. Tiên Thủ
    701. Vạn Xích Nhất Tuyến
    702. Luyện Anh
    703. Bảo Vật Trong Hộp
    704. Lộ Phùng Cựu Nhân
    705. Câu Linh Thổ Long
    706. Lôi Vạn Hạc Đích Chấn Kinh
    707. Nam Cung Chi Tấn
    708. Hàn Lập Đích Quyết Tâm
    709. Hóa Hình Nhập Sơn
    710. Nam Cung Uyển
    711. Tích Nhật Chi Tâm
    712. Khốn Tâm Thuật
    713. Thiết Phục
    714. Thức Phá Dữ Phục Kích
    715. Ngưng Quang Bảo Kính Và Luân Hồi Thần Quang
    716. Huyết Ma Kiếm
    717. Chỉ Hoàn
    718. Trọng Phản Điền Thiên Thành
    719. Thiên Cực Môn
    720. Điện Nghị
    721. Lệnh Hồ Chi Yêu
    722. Sơ Kiến Ngọc Phù
    723. Lưỡng Nghi Hoàn
    724. Hỏa Thiềm Cổ Thú
    725. Chi Viện
    726. Hoàng Long Sơn
    727. Tích Nhật Anh Ninh
    728. Tử La Cực Hỏa
    729. Hỏa Linh Hóa Giao
    730. Thái Huyền Bát Quái Đồ
    731. Thiên Sát Chân Ma Công
    732. Song Vỹ Xà
    733. Bại Lộ
    734. Phụ Linh Xà Quái
    735. Tương Kế Tựu Kế
    736. Phá Trận Đại Chiến (1)
    737. Phá Trận Đại Chiến (2)
    738. Phá Trận Đại Chiến (3)
    739. Phá Trận Đại Chiến (4)
    740. Phá Trận Đại Chiến (5)
    741. Phá Trận Đại Chiến (6)
    742. Phá Trận Đại Chiến (7)
    743. Phá Trận Đại Chiến (8)
    744. Thanh Danh Tiệm Khởi
    745. Hồi Quy
    746. Nghĩa Muội
    747. Điều Kiện
    748. Ý Ngoại Chi Ước
    749. Linh Chúc Quả Và Tạo Hóa Đan
    750. Định Nghị
    751. Hóa Diễm
    752. Lôi Châu
    753. Vân Lộ Lão Ma
    754. Lão Quái Tề Tụ
    755. Sinh Tử Đổ Chiến
    756. Lợi Dụ
    757. Canh Tinh
    758. Huyền Thiên Tiên Đằng
    759. Linh Phù Và Giao Hồn
    760. Đại Chiến Tướng Chí
    761. Tiêu Sư Diệt Khải
    762. Địch Mưu Khải
    763. Ám Thủ Khải
    764. Cuộc Chiến Biên Giới (1)
    765. Cuộc Chiến Biên Giới (2)
    766. Cuộc Chiến Biên Giới (3)
    767. Cuộc Chiến Biên Giới (4)
    768. Cuộc Chiến Biên Giới (5)
    769. Cuộc Chiến Biên Giới (6)
    770. Cuộc Chiến Biên Giới (7)
    771. Cuộc Chiến Biên Giới (8)
    772. Thái Chân Thất Tu Sĩ Và Thánh Cầm
    773. Hàng Linh Chi Uy
    774. Âm Dương Ma Thi
    775. Cự Viên Xuất Hiện
    776. Lạt Thủ Vô Tình
    777. Huyết Quỷ Và Thạch Nhân
    778. Đoạt Đăng
    779. Viễn Tín
    780. Sau Đại Chiến
    781. Nam Cung Kinh Biến
    782. Mật Thất Luyện Kiếm
    783. Kiếm Trận Sơ Thành
    784. Hắc Bào Thanh Niên
    785. Kiếm Trận Sơ Triển
    786. Quỷ La Phiên
    787. Thôn Ma Đạm Quỷ
    788. Trên Đường Gặp Mặt
    789. Chỗ Cực Tây
    790. Xâm Chiếm
    791. Thiên Tuyệt Ma Thi
    792. Trước Lúc Đi Xa
    793. Trụy Ma Chi Địa
    794. Hàn Lập Trở Về
    795. Đại Diễn Thần Quân
    796. Ký Thần Thuật
    797. Thượng Cổ Ma Giới
    798. Trần Xảo Thiến
    799. Khôi Lỗi Cấp Bậc Kết Đan Kỳ
    800. Tìm Kiếm
    801. Cốc Hiện
    802. Cốc Ngoại Quần Tu


  Quyển 6. Thông Thiên Linh Bảo

    803. Thông Thiên Linh Bảo- Chương 803
    804. Nhập Cốc
    805. Sát Khí Trong Cốc
    806. Các Hành Kỳ Sự
    807. Đường Vào Nội Cốc
    808. Sương Mù
    809. Cự Mãng Cổ Thú
    810. Chém Giết Mãng Thú
    811. Cương Ngân Sa
    812. Bắc Cực Nguyên Quang
    813. Nội Cốc Chi Địa
    814. Thập Tuyệt Độc
    815. Dung Nham Chi Địa
    816. Dụ Phục
    817. Trảm Thú
    818. Cổ Tu Di Hài
    819. Thất Diễm Phiến
    820. Huyết Chú Chi Môn
    821. Thủy Đàm Cùng Huyết Chú Chi Môn
    822. Linh Miểu Viên
    823. Huyết Chú Giải Cấm
    824. Tiểu Tu Di Kim Cương Trận
    825. Hội Hợp
    826. Hoạ Trục
    827. Thần Thức Hóa Ngàn
    828. Huyễn Hóa Chi Phong
    829. Ma Động
    830. Thôn Anh
    831. Dị Thú
    832. Đắc Quả
    833. Tế Đàn
    834. Thông Đạo
    835. Ma Khu
    836. Giải Thể Hóa Hình
    837. Kinh Biến
    838. Ma Ảnh Sơ Hiện
    839. Đánh Lén, Hiện Thân
    840. Sơ Đấu Ma Hồn
    841. Liên Thủ Kháng Ma
    842. Hai Đầu Bốn Tay
    843. Phi Nga Phác Hỏa
    844. Song Ma Hội
    845. Ma Mạc
    846. Tái Chiến Ma Hồn
    847. Ma Kiếm Tái Hiện
    848. Hắc Nhận
    849. Ma Uy Bạo Ngược
    850. Khốn Ma
    851. Ý Ngoại Kinh Biến
    852. Ngân Diễm
    853. Giáng Vân Đan Và Tuyết Phách Hoàn
    854. Trệ Lưu
    855. Thoát Thân
    856. Thiên Nam Ma Ảnh
    857. Xoáy Nước
    858. Trở Về Lạc Vân Tông
    859. Uy Đan
    860. Thản Ngôn
    861. Thư Mời
    862. Phi Kiếm Cùng Khôi Lỗi
    863. Càn Khôn Tháp
    864. Xem Lễ
    865. Khách Không Mời
    866. Yêu Cầu Của Chí Dương
    867. Thắng Bại
    868. Luyện Hóa
    869. Thông Bảo Quyết
    870. Vô Biên Ma Khí
    871. Thăm Dò Đại Tuyền Qua
    872. Ma Khí Chi Uyên
    873. Đắc Linh Đảo
    874. Thạch Bi Tàn Phiến
    875. Tu Phiến
    876. Rời Xa
    877. Thương Lộ Bộ
    878. Ngũ Quỷ Tỏa Thần Đại Pháp
    879. Vô Vọng Chi Tai
    880. Lòng Mang Tâm Sự
    881. Ma Trùng Yêu Thi
    882. Viên Thứu
    883. Lãnh Mạc
    884. Trú Địa
    885. Khổ Độc
    886. Hạo Nguyên Đan
    887. Phùng Gia Mật Quật
    888. Nguy Cơ
    889. Cự Phúc
    890. Kim Diễm Thạch
    891. Thiên Lan Thánh Nữ
    892. Xuất Thủ
    893. Thánh Thú Chú Thân
    894. Dụ Địch
    895. Cấm Mạt Ngân Tàm
    896. Song Đỉnh
    897. Kinh Chuyến
    898. Trên Thuyền
    899. Tào Mộng Dung
    900. Ác Khách
    901. Đại Hội Tham Vương
    902. Quan Trung Nhân
    903. Thiên Cơ Ốc
    904. Thượng Cổ Cự Mộ
    905. Tam Thi
    906. Vô Đề
    907. Hỏa Dong Tinh
    908. Tinh Hóa Yêu Đan Cùng Phi Châm
    909. Khách Điếm
    910. Sát Khí
    911. Vào Mật Quật
    912. Minh Vương Quyết
    913. Nhất Xúc Tức Phát (Chạm Vào Là Bắn Ra)
    914. Tham Chiến
    915. Nhất Chiến Kinh Ma
    916. Kinh Sợ Thối Lui
    917. Song Châu
    918. Thu Bảo
    919. Cam Gia
    920. Bạch Lộ Thư Viện
    921. Đạo Cô Và Hoàng Thanh Quan
    922. Phệ Chân Hợp Nguyên Quyết
    923. Luyện Khí Điện
    924. Lục Tú Quận Chúa
    925. Hoàng Tộc Đại Tấn
    926. Ô Phong Linh
    927. Phong Khởi Sạ Khởi
    928. Nhạc Dương Cung
    929. Hạo Dương Điểu
    930. Đắc Linh
    931. Ám Lưu
    932. Bất Ngờ Gặp Cố Nhân
    933. Kiếm Minh
    934. Khiêu Lương Tiểu Sửu
    935. Ra Oai
    936. Thiên Cơ Các
    937. Thiên Cơ Phủ
    938. Giao Dịch Hội Dưới Lòng Đất
    939. Giới Tử Không Gian
    940. Không Hẹn Mà Gặp
    941. Uy Hiếp
    942. Ngọc Bội
    943. Xảo Trá
    944. Hàn Tuỷ
    945. Hồi Dương Thuỷ Và Thái Dương Tinh Hoả
    946. Hàn Trưởng Lão
    947. Đấu Giá Đại Hội
    948. Mặc Kim
    949. Diệu Âm Bảo Kính
    950. Cửu U Tông
    951. Lá Bùa Và Trận Pháp
    952. Xôn Xao
    953. Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn
    954. Bình Sơn Ấn
    955. Tái Ngộ Cổ Ma
    956. Ma Diễm Cuồn Cuộn
    957. Thiên Phù Môn
    958. Lý Sư Điệt
    959. Chuyện Hóa Thần
    960. Mật Phù Cùng Bát Cấp Ác Giao
    961. Ác Giao
    962. Đấu Giao
    963. Diệt Giao
    964. Liệt Hồn
    965. Khôi Lỗi Đại Thành
    966. Khô Trúc Đảo
    967. Khô Trúc Đảo Lão Nhân
    968. Lôi Hỏa Cung
    969. Hàng Thú
    970. Song Hạt Sơn
    971. Khách Tới
    972. Bồi Anh Đan Và Âm Chi Mã
    973. Minh Hà Chi Hiệt
    974. Quái Nhân
    975. Nửa Năm
    976. Linh Sơn Côn Ngô
    977. Phân Công Hành Sự
    978. Nghiệt Viên
    979. Ngũ Tử Đồng Tâm Ma
    980. Hắc Tinh
    981. Thi Lang
    982. Sát Hồn Ti
    983. Ngân Sí Dạ Xoa
    984. Ngân Đồng Huyễn Thuật
    985. Tà Nguyệt Huyễn Kính
    986. Một Kích Phá Pháp
    987. Theo Gió Ẩn Hình
    988. Kim Độn Và Băng Diễm Tinh
    989. Linh Phiến Chi Uy
    990. Thiên Tượng Cự Biến
    991. Kình Thiên Cự Sơn
    992. Tử Vụ, Độc Thánh Môn
    993. Chia Phần Đan
    994. Tấm Bia Đá
    995. Tinh Bi
    996. Huyễn Diệu Thiên Tượng
    997. Tứ Tán Chân Nhân
    998. Bất Kỳ Nhi Ngộ
    999. Sát Tâm Đại Khởi
    1000. Thạch Khôi Lỗi
    1001. Côn Ngô Điện, Linh Bảo Các, Trấn Ma Tháp
    1002. Phụ Nhân
    1003. Quần Ma Ẩn Hiện
    1004. Huyền Thanh Tử
    1005. Cự Vật, Cung Điện Và Phá Trận
    1006. Chú Linh Đường
    1007. Cự Đỉnh
    1008. Thái Âm Chân Hỏa
    1009. Âm Phách Ngưng Hình
    1010. Tu Di Ngũ Hành Bích
    1011. Nhất Phiến Kinh Địch
    1012. Thanh Đồng Sư
    1013. Vạn Cân Áp Thân
    1014. Hóa Tiên Nhị Nữ
    1015. Kim Từ Linh Mộc
    1016. Nguyên Sát Thánh Tổ
    1017. Dung Hồn
    1018. Gặp Lại Nguyên Quang
    1019. Đánh Lén
    1020. Đoạt Bảo


  Quyển 7. Tung Hoành Nhân Giới

    1021. Tung Hoành Nhân Giới- Chương 1021
    1022. Hàng Phục
    1023. Kiếp Sát Lão Ma
    1024. Ngũ Ma Hợp Thể
    1025. Huyết Ma Châu
    1026. Phá Châu
    1027. Phản Phệ
    1028. Linh Bảo Xuất Thế
    1029. Ma Nhận Nghi Vấn
    1030. Huyết Đao
    1031. Bát Linh Thước
    1032. Liên Thủ
    1033. Phá Trận Cùng Thoát Khốn
    1034. Cấm Ma Hoàn, Băng Hồn Cốc
    1035. Hóa Thần Tu Sĩ
    1036. Ngân Nguyệt, Tuyết Linh, Lung Mộng
    1037. Cửu Chân Phục Ma Trận
    1038. Ma Hiện
    1039. Hắc Phong Kỳ
    1040. Thoát Thân
    1041. Đánh Lén
    1042. Trảm Ma
    1043. Thu Hồi Bảo Vật
    1044. Phản Bội
    1045. Thôn Anh
    1046. Huyết Nhận Tái Hiện
    1047. Đột Ngột Phá Chướng Bích
    1048. Điều Kiện
    1049. Linh Cầm Cùng Nguyên Anh
    1050. Thánh Thú Chi Ấn
    1051. Sất Niệm Chân Lôi
    1052. Không Gian Toái Liệt
    1053. Đệ Cửu Tầng
    1054. Cấm Ma
    1055. Xích Minh Cổ
    1056. Chân Ma Chi Khí
    1057. Tam Bảo Liên Thủ
    1058. Ma Tượng
    1059. Ma Uy Vô Song
    1060. Ngao Khiếu Lão Tổ
    1061. Đại Chiến Tái Khởi
    1062. Già Luân Chiến Ma
    1063. Lốc Xoáy
    1064. Hắc Động
    1065. Đào Thoát
    1066. Nghịch Linh Thông Đạo
    1067. Phong Linh Đại Pháp
    1068. Phong Ấn
    1069. Linh Hồn Cắn Nuốt
    1070. Thoát Khốn
    1071. Băng Hàn Chi Địa
    1072. Hóa Đan
    1073. Mật Thất Luyện Bảo
    1074. Thu Ma
    1075. Bắc Minh Đảo
    1076. Băng Thành
    1077. Tuyết Vượn, Băng Bích, Cung Điện
    1078. Băng Linh Quả
    1079. Kim Phong Ly Thú
    1080. Hàn Ly Thượng Nhân
    1081. Tam Đại Hàn Diễm
    1082. Băng Hải Yêu Thú
    1083. Băng Nanh Thú
    1084. Nhị Yêu
    1085. Băng Hải Yêu Ảnh
    1086. Hàn Diễm Tu Sĩ
    1087. Hư Linh Điện
    1088. Băng Phách Hàn Liệt Trận
    1089. Huyền Ngọc Động
    1090. Âm Linh Thủy, Thái Dương Tinh Thạch
    1091. Quần Yêu Tiếp Cận
    1092. Tam Đại Yêu Tu
    1093. Trấn Hải Chung (Chuông)
    1094. Hàn Diễm Tẩy Tủy
    1095. Nghi Kỵ
    1096. Yêu Hồn
    1097. Ma Cao Một Trượng
    1098. Trùng Giai Hóa Thần
    1099. Phản Bội
    1100. Chiến Khởi
    1101. Chiến Đấu Kịch Liệt
    1102. Song Vĩ Nhân Diện Hạt (Bọ Cạp Hai Đuôi Mặt Người)
    1103. Lực Áp Song Tu
    1104. Khắc Địch
    1105. Cấm Anh
    1106. Thu Diễm
    1107. Kiếm Trận Tái Hiện
    1108. Đoạt Bảo
    1109. Trầm Thủy Và Huyền Ngọc
    1110. Tái Ngộ Yêu Thú
    1111. Yêu Thú Xâm Nhập
    1112. Tam Nhãn Yêu Thú
    1113. Yêu Khí Trùng Thiên
    1114. Xa Lão Cùng Vạn Yêu Phiên
    1115. Thể Hiện Thần Thông
    1116. Lực Lượng Tương Đương
    1117. Oai Lực Của Băng Phượng
    1118. Không Gian Thần Thông
    1119. Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu
    1120. Truyền Tống Chi Chiến
    1121. Trọng Phản Cố Địa Hư Thiên Điện
    1122. Liên Thủ
    1123. Khốn Địa Tiềm Tu
    1124. Thiên Triệu
    1125. Hậu Kỳ Sơ Thành
    1126. Hoàng Sa Môn
    1127. Lời Đồn
    1128. Mật Ngữ
    1129. Nguyên Từ Thần Quang
    1130. Chặn Lại
    1131. Kiêng Kỵ
    1132. Viện Thủ
    1133. Đã Từng Quen Biết
    1134. Luân Hồi Chi Hoặc
    1135. Ước Định
    1136. Cự Cầm
    1137. Thanh Vũ
    1138. Lôi Không Đảo
    1139. Thần Niệm Phụ Linh
    1140. Ôm Cây Đợi Thỏ
    1141. Chặn Giết
    1142. Tin Tức Của Cực Âm
    1143. Âm Sát Huyết Thi
    1144. Tái Kiến Cực Âm
    1145. Cầm Ma
    1146. Trao Đổi
    1147. Loạn Khởi
    1148. Kim Giao Vương
    1149. Kim Giao Hung Diễm
    1150. Đoạt Bảo
    1151. Cực Phẩm Linh Thạch
    1152. Trở Về Ngân Sa Đảo
    1153. Song Tu Chi Sự
    1154. Điều Kiện Của Song Thánh
    1155. Yêu Thú Chi Loạn
    1156. Ma Hồ Đảo
    1157. Kim Hoa Lão Tổ
    1158. Kim Hoa, Quỷ Cưu
    1159. Diệt Sát
    1160. Ngân Khoa Văn Tự
    1161. Côn Bằng Chi Vũ
    1162. Kim Khuyết Ngọc Thư
    1163. Trọng Lâm Cố Địa
    1164. Trở Về Thiên Nam
    1165. Gặng Hỏi
    1166. Hóa Vũ Môn
    1167. Kiếp Trước, Kiếp Này?
    1168. Hồi Tông (Trở Về Tông Môn)
    1169. Trụy Ma Dị Biến
    1170. An Bài
    1171. Áp Phục Lưỡng Tông
    1172. Bị Bắt
    1173. Nguyên Anh Và Thiên Sát Ma Thi
    1174. Uy Chấn Thiên Nam
    1175. Luyện Sí
    1176. Hoả Linh Ti Và Phá Diệt Pháp Mục
    1177. Tung Tích
    1178. Trở Lại Trụy Ma Cốc
    1179. Huyết Nguyệt Mịch Linh Bí Thuật
    1180. Giải Cứu
    1181. Tái Ngộ Thất Linh Đảo
    1182. Tiến Nhập Vạn Trượng Ma Uyên
    1183. Ma Hóa
    1184. Thu Anh
    1185. Trong Phủ ( An Bài Môn Sự )
    1186. Đồng Hóa
    1187. Độ Kiếp
    1188. Liên Hoàn Thiên Lôi
    1189. Quái Dị Kim Giác
    1190. Thủ Dịch
    1191. Hóa Giới Châu Cùng Tật Phong Cửu Biến
    1192. Chung Thành Quyến Chúc
    1193. Tụ Linh Châu
    1194. Ám Mưu
    1195. Mộc Sinh Châu
    1196. Nhị Nữ
    1197. Bế Quan
    1198. Tinh Cung Lai Tấn
    1199. Loạn Tinh Hải
    1200. Tinh Cung Chi Chiến (1)
    1201. Tinh Cung Chi Chiến (2)
    1202. Tinh Cung Chi Chiến (3)
    1203. Tinh Cung Chi Chiến (4)
    1204. Tinh Cung Chi Chiến (5)
    1205. Tinh Cung Chi Chiến (6)
    1206. Tinh Cung Chi Chiến (7)
    1207. Tinh Cung Chi Chiến (8)
    1208. Tinh Cung Chi Chiến (9)
    1209. Tinh Cung Chi Chiến (10)
    1210. Tinh Cung Chi Chiến (11)
    1211. Tinh Cung Chi Chiến (12)
    1212. Tinh Cung Chi Chiến (13)
    1213. Tinh Cung Chi Chiến (14)
    1214. Linh Căn Và Ngũ Hành Hợp Nhất
    1215. Phá Trận
    1216. Nguyên Từ Thần Sơn
    1217. Ngũ Hành Chi Lực
    1218. Xích Hồn Phiên
    1219. Đánh Sâu Vào Hóa Thần Kỳ
    1220. Một Lần Nữa Đi Xa
    1221. Thiên Cơ Điện
    1222. Khách Ngoài Ý Muốn
    1223. Phật Tông Cao Nhân
    1224. Giao Thủ
    1225. Kim Cương
    1226. Vô Đề
    1227. Nửa Đường Chặn Giết
    1228. Trảm Sát Đại Tu Sĩ
    1229. Mưu Đồ Với Âm La Tông
    1230. Lôi Chấn Tử (1)
    1231. Lôi Chấn Tử (2)
    1232. Ngoài Ý Muốn
    1233. Gặp Lại Hướng Chi Lễ
    1234. Hợp Tác
    1235. Ma Đà Sơn
    1236. Khách Tới Ma Cung
    1237. Thị Thiếp
    1238. Giúp Đỡ
    1239. Hàn Lập Trao Đổi
    1240. Một Kích
    1241. Núi Thúy Phong
    1242. Bát Linh Xích Cùng Đề Hồn Thú
    1243. Hoả Ngục
    1244. Pháp Trận,Tế Đàn Và Cự Đỉnh
    1245. Hoả Tinh Xuất Hiện
    1246. Bắt Giữ Thái Dương Tinh Hoả
    1247. Tiên Đằng Sống Lại
    1248. Huyền Thiên Chi Bảo
    1249. Mai Phục Tại Hoang Đảo
    1250. Long Lân Quả
    1251. Lực Áp Nhị Yêu
    1252. Thối Cốt Quyết
    1253. Tiến Giai Hóa Thần Kỳ
    1254. Ngũ Long Hải
    1255. Chương Hải Vụ
    1256. Không Gian Tiết Điểm
    1257. Kế Hoạch Liên Thủ
    1258. Thao Túng Thiên Hạ
    1259. Hồi Đảo
    1260. Lục Đinh Thiên Giáp Phù
    1261. Tiến Vào Không Gian Tiết Điểm


  Quyển 8. Sơ Nhập Linh Giới

    1262. Sơ Nhập Linh Giới- Chương 1262
    1263. Huyết Chú Văn Và Linh Cụ
    1264. Thiên Đông Thương Hào
    1265. Nam Kỳ Tử Và Phù Lão
    1266. Sa Trùng Thú
    1267. Cự Trùng Đột Kích
    1268. Xà Yêu
    1269. Thành An Viễn
    1270. Tạm Biệt
    1271. Địa Giao Cân
    1272. Thú Triều
    1273. Thiên Kiếp Chi Nguy
    1274. Kim Ngọc Tông
    1275. Thanh Lang, Xích Mãng, Báo Cầm
    1276. Cuồng Thú Chi Triều (1)
    1277. Cuồng Thú Chi Triều (2)
    1278. Cuồng Thú Chi Triều (3)
    1279. Cuồng Thú Chi Triều (4)
    1280. Cuồng Thú Chi Triều (5)
    1281. Cuồng Thú Chi Triều (6)
    1282. Nữ Đồng
    1283. Truy Sát
    1284. Hắc Phượng Tộc
    1285. Cửu Huyền Minh Ngọc Đàm
    1286. Trảm Sát Tam Yêu
    1287. Truyền Thừa Châu
    1288. Ngu Dương Thành
    1289. Phi Hạt (Bò Cạp Bay)
    1290. Thu Hồi Bảo Vật
    1291. Thiên Nguyên Vũ Cụ
    1292. Hoàng Lương Linh Quân
    1293. Ngân Tâm Thạch Và Thiên Tâm Đan
    1294. Linh Tộc Hiện Ra
    1295. Phi Nga
    1296. Quái Xà, Thủy Tiễn, Ngân Thủ
    1297. Linh Tộc Viện Quân
    1298. Gặp Lại Tiểu Thú
    1299. Phệ Viêm
    1300. Tam Tộc Tề Tựu
    1301. Đại Hiển Thần Thông
    1302. Thái Nhất Hoá Thanh Phù
    1303. Chích Quang Đàm
    1304. Thượng Cổ Cự Nhân
    1305. Cuộc Chiến Với Cự Nhân
    1306. Tranh Giành Thần Huyết
    1307. Trận Chiến Giữa Các Cấp Bậc Luyện Hư
    1308. Uy Lực Của Hoả Linh
    1309. Thiên Kiếp Hàng Lâm
    1310. Lưỡng Sắc Lôi Kiếp
    1311. Thuyền Kim Đình Và Thiên Uyên Vệ
    1312. Thanh Minh Vệ
    1313. Thiên Uyên Thành Và Phi Thăng Tu Sĩ
    1314. Triệu Vô Quy
    1315. Ngọc Khuyết Các
    1316. Tranh Giành Linh Địa
    1317. Rước Lấy Phiền Toái
    1318. Báo Lân Thú
    1319. Thiên Hồn Linh
    1320. Uy Lực Luyện Thể
    1321. Đoạt Được Linh Địa
    1322. Động Phủ
    1323. Huyền Thiên Linh Quả
    1324. Hỗn Độn Vạn Linh Bảng
    1325. Thủ Hạ
    1326. Phù Lê Chiểu Trạch
    1327. Cự Thú, Quái Nhân
    1328. Man Thú Nhân
    1329. Thiên Uyên Phường Thị
    1330. Chân Thiềm Dịch Và Ngọc Thanh Đan
    1331. Thiên Lôi Thành Mộc
    1332. Lôi Văn Thần Bí
    1333. Kẻ Ác
    1334. Thần Thông Tâm Hàn Nhập Thể
    1335. Vật Đấu Giá Ngoài Ý Muốn
    1336. Đấu Giá
    1337. Chân Linh Lân Phiến
    1338. Chộp Được
    1339. Chân Linh Thế Gia
    1340. Thiên Bảo Thượng Nhân Và Vạn Lung Châu
    1341. Lôi Bào Hiện Thế
    1342. Dò Xét
    1343. Không Gian Kỳ Bí
    1344. Ngọc Cốt Nhân Ma
    1345. Không Gian Phong Bạo
    1346. Cốt Thủ
    1347. Bách Mạch Luyện Bảo Quyết
    1348. Lục Ảnh
    1349. Dị Tộc Nghi Vấn
    1350. Thiên Nghiễm Điện
    1351. Tụ Hội
    1352. Phi Thăng Tu Sĩ
    1353. Linh Trùng Đại Thành
    1354. Nhiệm Vụ
    1355. Sóng Ngầm
    1356. Tử Ảnh
    1357. Sá Linh Tỳ Bà
    1358. Lôi Quy
    1359. Song Hoàng Xuất Hiện
    1360. Chi Long Quả


  Quyển 9. Linh Giới Bách Tộc

    Chương 1361. Khiêu Khích
    1362. Đoạt Quả
    1363. Chia Quả
    1364. Thành Nhỏ
    1365. Ma Ảnh Tái Hiện
    1366. Thận Thú
    1367. Ác Chiến Sa Mạc
    1368. Trùng Uy
    1369. Hội Hợp
    1370. Linh Thụ Mộng La
    1371. Hắc Diệp Sâm Lâm
    1372. Mộc Tộc
    1373. Sáu Tay Sơ Hiện
    1374. Lui Địch
    1375. Mộc Phượng
    1376. Hoàn Thành Nhiệm Vụ
    1377. Chân Linh Chi Phách
    1378. Huyết Tinh Ma Ha Kiếm
    1379. Xích Quỷ
    1380. Lực Áp Hắc Phượng
    1381. Đề Hồn Biến Thân
    1382. Kiếm Trận Vs Huyết Kiếm
    1383. Thiên Phượng Chi Linh
    1384. Ám Thủ
    1385. Mộc Linh
    1386. Người, Cây Hợp Nhất
    1387. Thoát Thân
    1388. Luyện Lại Phong Lôi Sí
    1389. Tụ Tập
    1390. Mưu Đồ Chân Thiềm
    1391. Đàn Hạc Hương Và Hắc Tuyết Nghĩ
    1392. Huyền Qua Thú
    1393. Kinh Biến
    1394. Trảm Sơn Chi Uy
    1395. Dạ Xoa Vương
    1396. Xương Nô
    1397. Bố Trí Mai Phục
    1398. Quang Trận
    1399. Trư Yêu Cùng Ấu Thú
    1400. Cạnh Biển
    1401. Hắc Sắc Vụ Hải
    1402. Khổ Tu
    1403. Thiên Bằng Tộc Và Cung Phụng
    1404. Kim Tủy Tinh Trùng Và Kim Mẫu San Hô Sa
    1405. Thạch Đôn
    1406. Biến Dị
    1407. Kim Tủy Luyện Thể
    1408. Thiên Bằng Nhân
    1409. Xích Dung Tộc
    1410. Lộ Diện
    1411. Đẩy Lùi Xích Dung
    1412. Thiên Bằng Thánh Địa
    1413. Phong Linh Tháp
    1414. Thiên Bằng Thánh Tử Cùng Côn Bằng Chân Huyết
    1415. Đại Trưởng Lão
    1416. Đại Diện Giao Dịch
    1417. Thanh La Quả
    1418. Ba Lựa Chọn
    1419. Côn Bằng Xá Lợi Và Thiên Bằng Chi Thệ
    1420. Chân Huyết Nhập Thể
    1421. Kinh Chập Thập Nhị Biến
    1422. Tu Di Động Thiên
    1423. Lôi Thú
    1424. Ngũ Sắc Thiên Lôi
    1425. Hàng Thú
    1426. Dẫn Lôi Châu
    1427. Kiêng Kỵ
    1428. Thiên Bằng Thánh Tử
    1429. Phi Linh Chư Tộc
    1430. Ngọc Hoàng Đỉnh
    1431. Chúc Âm Tử
    1432. Giác Kỹ Tràng
    1433. Thử Dò Xét
    1434. Uyên Thủ Vệ
    1435. Tứ Sát Hóa Giáp Thuật
    1436. Nội Dung Thí Luyện
    1437. Địa Uyên Nhất Tầng
    1438. Âm Chu Phong
    1439. Cự Linh Hoa
    1440. Yêu Viên
    1441. Thần Bí Sơn Mạch
    1442. Lục Ảnh
    1443. Địa Uyên Thâm Tằng
    1444. Phích Lịch Diệt Địch
    1445. Băng Sát Chi Địa Và Lời Của Vạn Đằng
    1446. Tiểu Thú Và Băng Sát
    1447. Băng Sát Yêu Vương
    1448. Tiến Giai
    1449. Bích Mộc Yêu
    1450. Huyết Khôi Lỗi
    1451. Mộc Thanh Cùng Huyết Giao
    1452. Thiên Cương Huyết Lôi, Kim Ô Linh Hỏa
    1453. Hủ Diệp Lâm Cùng Minh Diễm Quả
    1454. Huyết Hà Minh Châm
    1455. Thiên Cương Huyết Lôi
    1456. Bỏ Chạy
    1457. Mưu Đồ
    1458. Thần Lôi Chi Mê
    1459. Gặp Lại Nguyên Dao
    1460. Tứ Đại Yêu Vương
    1461. Tà Long Tộc
    1462. Mộc Tinh Động
    1463. Thu Lôi
    1464. Huyết Diễm Sơn
    1465. Linh Thị
    1466. Tử Huyết Khôi Lỗi
    1467. Hai Loại Phù Lục
    1468. Tế Lôi Chi Thuật
    1469. Minh Hà Chi Địa
    1470. Hắc Mộc Cùng Kim Viên
    1471. Tâm Cơ Khó Dò
    1472. Nhị Nữ Tới Chơi
    1473. Huyết Thực
    1474. Kinh Không Ma
    1475. Minh Hà Cấp Chế Cùng Bát Môn Dẫn Lôi Trận
    1476. Liên Thủ Phá Cấm Chế!
    1477. Minh Linh Chi Tinh!
    1478. Tao Ngộ Kịch Chiến
    1479. Cơ Hội Chạy Trốn
    1480. Bạch Ảnh
    1481. Quỷ Nữ
    1482. Phù Du Tộc
    1483. Trọng Tụ
    1484. Trùng Ảnh
    1485. Phù Du Tộc Và Trùng Hải
    1486. Âm Thủy Quỳ Tinh Và Ngũ Long Trát
    1487. Khống Chế
    1488. Càn Khôn Phiên Cùng Minh Lôi Thú
    1489. Mồi
    1490. Ngũ Long Trát
    1491. Kế Thoát Thân
    1492. Đại Chiến Minh Lôi Thú
    1493. Cửu Cung Thiên Càn Phù
    1494. Giáp Nguyên Phù
    1495. Minh Hà Thần Nhũ
    1496. Cơ Hội
    1497. Hoàng Tước
    1498. Ra Tay
    1499. Hỗn Chiến
    1500. Bất Ngờ Nối Tiếp Bất Ngờ
    1501. Vây Địch Thoát Thân
    1502. Chuyển Luân Tụ Âm Trận
    1503. Thi Pháp Trừ Hoạn
    1504. Thối Tinh Chuyên
    1505. Thực Lực Của Hàn Lập
    1506. Tử Ngọ Thạch
    1507. Phong Vân Tái Khởi
    1508. Mộc Chi Lĩnh Vực
    1509. Quỷ Vụ Tái Hiện
    1510. La Hầu Chi Mê
    1511. Ngọc Trai
    1512. Thanh Nguyên Tử
    1513. Thiên Âm Chi Thể
    1514. Ý Kiến Trái Chiều
    1515. Tân Thanh Nguyên Kiếm Quyết
    1516. Trúc Diệp
    1517. Ly Khai
    1518. Vụ Trung
    1519. Xuân Lê, Thanh Bàn
    1520. Hồi Phủ
    1521. Trọng Luyện Thần Sơn
    1522. Chủng Kiếm
    1523. Tiến Giai Luyện Hư
    1524. Tế Luyện
    1525. Huyết Hạnh Và Nô Ngân
    1526. Đằng Long Đan
    1527. Giác Xi Tộc Và Hải Vương Tộc
    1528. Cửu U Minh Thi
    1529. Ly Ý
    1530. Tân Phi Kiếm
    1531. Huyết Vân
    1532. Huyền Thiên Chi Tranh
    1533. Linh Kiếm Hiện Thế
    1534. Đại Nan Đào Thoát
    1535. Xà Nhân
    1536. Hỏa Dương Tộc
    1537. Đại Tế Ti
    1538. Liệt Dương Thần Đan
    1539. Châu Nhi Cùng Ô La Tộc
    1540. Huyền Kiếm Phụ Tí
    1541. Dùng Hỏa Hóa Đan
    1542. Ô Giáp Thú
    1543. Địch Hiện
    1544. Linh Tuyền Tà Quang
    1545. Trảm Sát
    1546. Hắc Sa
    1547. Không Vân Tinh
    1548. Lam Hồ Đảo
    1549. Quái Nga
    1550. Chiến Đấu Kịch Liệt
    1551. Kỳ Độc
    1552. Biển Sâu Cổ Đăng
    1553. Hàn Tinh Tộc
    1554. Nhị Thú
    1555. Chữa Trị Pháp Trận
    1556. 1556 Khốn Cảnh
    1557. Chiến Thuyền
    1558. Truy Binh
    1559. Vật Trong Hộp
    1560. Ảo Thuật
    1561. Đại Địch
    1562. Thiên Huyền La Bàn
    1563. Hóa Huyết
    1564. Truy Đuổi
    1565. Lực Áp Hợp Thể
    1566. Hỏa Mộc Tương Khắc
    1567. Hỗn Thiên Địa Cùng Hồ Lô
    1568. Nguyên Khí Chi Kiếm
    1569. Rút Đi
    1570. Gặp Trên Đường
    1571. Tai Bay Vạ Gió
    1572. Địch Ảnh Tái Hiện
    1573. Bằng Biến
    1574. Liên Tiếp Diệt Đồng Giai
    1575. Yêu Cầu
    1576. Vân Thành
    1577. Thiên Vân Chư Tộc
    1578. Gặp Lại Người Quen
    1579. Tinh Tộc
    1580. Thiên Ngoại Ma Giáp
    1581. Ma Kim Sơn Mạch
    1582. Thông Linh Khôi Lỗi
    1583. Khôi Lỗi Song Bội Nguyệt
    1584. Oa Oa
    1585. Nghiễm Hàn Lệnh
    1586. Thiên Cơ Tử
    1587. Nghiễm Hàn Giới
    1588. Yêu Cầu
    1589. Trao Đổi Cùng Hậu Thủ
    1590. Tứ Tộc Đấu Giá
    1591. Gặp Nhau
    1592. Quái Nhân
    1593. Cửu Hương Linh Tửu
    1594. Nguyên Từ Chi Thể
    1595. Thải Lưu Anh
    1596. Giám Định
    1597. 1597 Lưu Ly Thiên Hỏa Dịch
    1598. 1598
    1599. Dị Thú
    1600. Kinh Biến
    1601. Nhân Diện Giao
    1602. Hiểu Lầm
    1603. Địa Linh Tộc Cùng Địa U Chiến Xa
    1604. Phệ Linh Hỏa Điểu Cùng Lưu Ly Thiên Hỏa Dịch
    1605. Việt Tông
    1606. Kỳ Lân
    1607. Kỳ Ảnh
    1608. Chi Tiên
    1609. Châm Ngòi
    1610. Ra Tay
    1611. Sơ Nhập Ma Kim Sơn Mạch
    1612. Quạ Ma Xuất Hiện
    1613. Đa Nhãn Ma
    1614. Ma Ảnh Tàn Sát Bừa Bãi
    1615. Ngân Giao, Quái Trùng
    1616. Nhân Diện Thứu
    1617. Kim Ô Chân Hỏa
    1618. Kỳ Độc Tái Hiện
    1619. Giết Chóc
    1620. Khách Tới Ngoài Ý Muốn
    1621. Các Trình Tâm Cơ
    1622. Đánh Lén
    1623. Tam Nguyên Trảm Và Tàn Nhận
    1624. Huyệt Linh
    1625. Hồn Thể Phân Nguyên Đại Pháp
    1626. Yêu Viên Linh Mục
    1627. Kiếm Trận Vây Ma
    1628. Sơn Nhạc Chân Linh
    1629. Tái Hiện Huyền Thiên
    1630. Diệt Viên
    1631. Huyền Thiên Luyện Khí Thuật
    1632. Sơn Băng (Núi Lở)
    1633. Chân Lân Bản Nguyên
    1634. Linh Chủng Ma Uy
    1635. Huyễn Hóa Bách Thiên
    1636. Hình Thú
    1637. Đồ Lao Vô Công
    1638. Phát Hiện
    1639. Chặn Đường
    1640. Đoạt Lộ
    1641. Thiên Phong
    1642. Thuấn Sát
    1643. Đắc Kính
    1644. Xảo Hoạch
    1645. Vung Tay Đánh Lớn
    1646. Đánh Chết Lục Phát
    1647. Đại Địch Truy Tới
    1648. Nguyên Khí Tái Hiện
    1649. Tam Ma
    1650. Hoa Thụ Cùng Thánh Tổ
    1651. Huyền Thiên Như Ý Nhận
    1652. Ly Sơn
    1653. Thi Thể Cùng Chân Huyết
    1654. Pháp Tướng Cùng Tàn Nhận
    1655. Ly Thủy Châu Cùng Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn
    1656. Bỏ Lỡ Cơ Duyên
    1657. Hứa Lão Quái
    1658. Áp Chế
    1659. Thỏa Hiệp
    1660. Sửa Giáp
    1661. Phá Giới Ma Niệm
    1662. Vân Tộc
    1663. Đổi Lấy
    1664. Viêm Kim Chi Tinh
    1665. Sa Lão Phu Nhân
    1666. Lai Khách
    1667. Hợp Kích Bí Thuật
    1668. Ma Anh Và Linh Khu
    1669. Thiên Cương Ấn
    1670. Nghiễm Hàn Nghi
    1671. Nhập Giới
    1672. Tiểu Đảo Hải Thú
    1673. Các Hiện Thần Thông
    1674. Luận Bàn
    1675. Trấn Hải Viên
    1676. Ám Thú Rừng Rậm
    1677. Chư Tộc Trong Tộc
    1678. Ám Thú Sơ Hiện
    1679. Thiên Biến Huyễn Diện
    1680. Săn Thú
    1681. Ám Thú Chi Vương
    1682. Hai Con
    1683. Tân Nguyên Từ Sơn
    1684. Sơ Hiện Thần Thông
    1685. Hợp Kích Bí Thuật
    1686. Truy Sát
    1687. Không Hẹn Mà Gặp
    1688. Huyền Thiên Thánh Khí
    1689. Hung Hiểm
    1690. Hung Trùng Chi Chiến
    1691. Lôi Bằng Khôi Lỗi
    1692. Ảnh Tinh
    1693. Thái Ất Thanh Quang
    1694. Tuyết Hống Tộc
    1695. Phá Cấm
    1696. Thu Sơn
    1697. Sơn Phong, Cung Điện, Thạch Giai
    1698. Lên Núi Khó Khăn
    1699. Tân Thần Thông
    1700. Tử Điện
    1701. Bồ Đoàn, Đàn Hương, Thần Tượng
    1702. Kim Kiếm Đồ
    1703. Dược Viên
    1704. Trịch Sơn
    1705. Hồng La Tiên Tửu, Thực Độc Thảo
    1706. Thúc Thủ Vô Sách
    1707. Ngân Sắc Đài Sen
    1708. Cân Bằng Cùng Phá Cửa
    1709. Bình Phong, Kim Đỉnh
    1710. Đỉnh Trung Thủ Bảo
    1711. Kim Hồ Cùng Hóa Hình Linh Dược
    1712. Bình Trung Động Thiên
    1713. Đắc Đan
    1714. Giáp Sĩ
    1715. Tinh Không Đồ Cùng Pháp Quyết
    1716. Quang Trụ
    1717. Tiến Giai
    1718. Bạo Thể Và Hoàng Kim Bàn
    1719. Thu Hoạch
    1720. Sụp Đổ
    1721. Đuổi Kịp
    1722. Ngân Thước Và Kim Thân
    1723. Điên Đảo Càn Khôn
    1724. Cự Viên Hung Uy
    1725. Giác Xi Mưu Đồ
    1726. Phi Hồng Ngư
    1727. Linh Hỏa Khắc Địch
    1728. Hỗn Nguyên Xích
    1729. Nhung Tộc
    1730. Động Tuyền Kim Quang
    1731. Cửu Diễm Thảo
    1732. Luyện Thần Thuật
    1733. Mật Động Nhung Tộc
    1734. Thạch Bích Linh Văn
    1735. Kịch Chiến
    1736. Quần Tảo Chúng Địch
    1737. Đoạt Linh Văn
    1738. Tái Ngộ Ám Thú Vương
    1739. Phản Hồi Vân Thành
    1740. Vân Thành Chi Loạn
    1741. Hư Linh Bảo Đỉnh
    1742. Ngẫu Ngộ
    1743. Linh Dược Cùng Trao Đổi
    1744. Sắp Xếp Ổn Thỏa
    1745. Cự Linh Phù Cùng Huyết Ảnh
    1746. Ly Khai Lôi Minh
    1747. Lôi Trận
    1748. Lôi Vân Tử Và Lôi Quang Pháp Trận
    1749. Trở Về Thiên Uyên Thành
    1750. Nhập Thành
    1751. Đuổi Đi
    1752. Luyện Thần Tầng 1
    1753. Cốc Gia
    1754. Tiên Vực Cùng Cấm Thuật
    1755. Niệm Kiếm Quyết
    1756. Tiến Giai Hợp Thể (Thượng)
    1757. Tiến Giai Hợp Thể (Hạ)
    1758. Lai Khách
    1759. Yêu Cầu Cùng Linh Hoàng Đại Bỉ
    1760. Chân Huyết Ẩn Ưu
    1761. Người Quen Cũ
    1762. Vô Đề
    1763. Ma Ảnh Tái Hiện
    1764. Kim Việt Thiền Sư
    1765. Hứa Gia (Thượng)
    1766. Lưỡng Tộc Đại Thừa
    1767. Hứa Gia
    1768. Mê Thận Ảo Cảnh
    1769. Hàn Diễm Cùng Kim Phù
    1770. Huyết Hồn
    1771. Hứa Gia Tông Miếu
    1772. Nghi Thức
    1773. Thức Tỉnh
    1774. Huyết Linh
    1775. Hoàn Đỉnh
    1776. Hải Đại Thiếu Cùng Khí Linh Tử
    1777. Cửu Tiên Sơn
    1778. Bạch Quả Nhi
    1779. Ba Đấu Ba
    1780. Hàn Độc
    1781. Thiên Nguyên Thánh Hoàng
    1782. Tửu Hoàng
    1783. Khô Nhãn Đại Pháp Và Vọng Khí Thuật
    1784. Băng Tủy Thân Thể
    1785. Ký Danh Đệ Tử
    1786. Nghênh Tiên Cung
    1787. Vạn Cốt Chân Nhân
    1788. Hắc Vực Trao Đổi Hội
    1789. Thiên Hồ Yêu Nữ
    1790. Tiên Tửu Cùng Động Thiên Thử Vương
    1791. Tham Linh
    1792. Khuyến Giới
    1793. Thảo Hồn Đan Cùng Niết Bàn Thánh Linh Đại Pháp
    1794. Lo Lắng
    1795. Ẩn Linh Căn
    1796. Tử Sam Nữ Tử
    1797. Đại Nhi
    1798. Khấp Linh Huyết Mộc
    1799. Lang Vương Hóa Thân
    1800. Vạn Sâm Pháp Bàn Cùng Kình Thiên Cự Thuyền
    1801. Lời Mời Của Vạn Cốt
    1802. Phụ Tâm Ti
    1803. Truy Địch
    1804. Xâm Nhập
    1805. Một Trảo, Một Quyền, Một Chưởng
    1806. Cự Viên Chiến Lão Tổ
    1807. Thánh Đảo
    1808. Mê Thiên Lâu
    1809. Tần Thị Tỷ Muội
    1810. Ngỡ Gặp Người Xưa
    1811. Khiên Dẫn Sứ Giả Cùng Vào Cửa
    1812. Hắc Sa Thị Nữ
    1813. Hắc La
    1814. Tề Thiên La
    1815. Âm Phượng Thảo
    1816. Vật Phẩm Trong Túi
    1817. Lại Thấy Ô Kim
    1818. Nghiệt Vân Cùng Tịnh Minh Đan
    1819. Ba Đổi Một
    1820. Hội Cố Nhân
    1821. Tụ Linh Thung
    1822. Ước Định Gặp Mặt
    1823. Yêu Ảnh Nơi Hoang Nguyên
    1824. Nghịch Linh Chân Âm Đại Pháp
    1825. Vạn Linh Đài
    1826. Tính Toán
    1827. Vạn Linh Thú
    1828. Tỷ Thí (Thượng)
    1829. Tỷ Thí (Trung)
    1830. Tỷ Thí (Hạ)
    1831. Lao Gia Khiêu Chiến
    1832. Kim Thân Sính Uy
    1833. Thương Nghị Lúc Đêm Tối
    1834. Vô Đề
    1835. Tẩy Linh Trì Cùng Tịnh Linh Liên
    1836. Ma Giới Chi Ước
    1837. Trăm Năm Trôi Qua
    1838. Bạch Quả Nhi Cùng Giao Dịch
    1839. Tiểu Thế Giới Trong Lòng Núi
    1840. Vạn Độc Hỗn Nguyên Thân
    1841. Tân Phệ Kim Trùng Biến Dị
    1842. Ma Ảnh Tới Gần
    1843. Lại Trở Về Phi Linh
    1844. Giật Mình
    1845. Nửa Bộ Pháp Quyết
    1846. Trở Lại Địa Uyên (Thượng)
    1847. Kinh Biến Trong Địa Uyên
    1848. Tái Hồi Đệ Nhị Tầng
    1849. Ngân Sắc Lôi Quang Cùng Truyền Tống
    1850. Gặp Gỡ Ngoài Ý Muốn
    1851. Hoá Linh Chi Chiến (Thượng)
    1852. Hoá Linh Chi Chiến (Hạ)
    1853. Phá Không Dị Biến
    1854. Lôi Thú Chi Lực
    1855. Hình Thú Tái Xuất
    1856. Diệt Địch
    1857. Cự Nhãn
    1858. Biến Hoá
    1859. Bái Phỏng
    1860. Kim Diễm Hậu
    1861. Khách Đến
    1862. Hỉ Nộ Vô Thường
    1863. Thực Tiên Đan
    1864. Lại Thấy Huyền Thiên Chi Bảo Tàn Phiến
    1865. Phệ Kim Trùng Cùng "Phệ Kim Trùng"
    1866. Phệ Kim Trùng Vương
    1867. Dục Trùng Bí Thuật
    1868. Môn Nhân
    1869. Ma Ban Hàng Thế
    1870. Hậu Tuyển Trùng Vương
    1871. Mê Ảnh Nơi Biển Sâu
    1872. Mộc Tộc Đại Thừa
    1873. Nương Tựa
    1874. Cứ Điểm Của Thế Gia
    1875. Giao Dịch
    1876. Ma Dơi
    1877. Thiếu Niên Cùng Cự Hán (1)
    1878. Thiếu Niên Cùng Cự Hán (2)
    1879. Quần Ma Sơ Hiện
    1880. Ma Triều Mãnh Liệt
    1881. Ma Tới Dưới Thành
    1882. Nhân Ma Chi Chiến (1)
    1883. Nhân Ma Chi Chiến (2)
    1884. Nhân Ma Chi Chiến (3)
    1885. Nhân Ma Chi Chiến (4)
    1886. Nhân Ma Chi Chiến (5)
    1887. Nhân Ma Chi Chiến (6)
    1888. Nhân Ma Chi Chiến (7)
    1889. Lần Đầu Gặp Ma Tôn
    1890. Kịch Chiến Tam Ma (Thượng)
    1891. Kịch Chiến Tam Ma (Trung)
    1892. Kịch Chiến Tam Ma (Hạ)
    1893. Tử Mẫu Chân Ma Cùng Tu La Quỷ Vương
    1894. Kinh Ma
    1895. Ma Trận
    1896. Mẫu Ma
    1897. Tru Ma
    1898. Nổi Giận
    1899. Vạn Trượng Ma Kỵ
    1900. Giằng Co
    1901. Đại Địch
    1902. Hội Hợp
    1903. Cửu Dương Cương Nhật Tuyệt Trận
    1904. Hậu Nhân Của Thánh Tổ
    1905. Hộp Gỗ Thần Bí
    1906. Trấn Ma Tỏa (Khóa)
    1907. Xa Kỵ Cung
    1908. Hỗn Độn Nhị Khí
    1909. Đại Chiến Tái Khởi
    1910. Ỷ Thiên Chi Chiến (1)
    1911. Ỷ Thiên Chi Chiến (2)
    1912. Ỷ Thiên Chi Chiến (3)
    1913. Ỷ Thiên Chi Chiến (4)
    1914. Ỷ Thiên Chi Chiến (5)
    1915. Ỷ Thiên Chi Chiến (6)
    1916. Ỷ Thiên Chi Chiến (7)
    1917. Ỷ Thiên Chi Chiến (8)
    1918. Ỷ Thiên Chi Chiến (9)
    1919. Ỷ Thiên Chi Chiến (10)
    1920. Thánh Tổ Ma Âm
    1921. Băng Hàn Cửu Thiên
    1922. Thanh Bàn
    1923. Huyết Tinh Ma Ảnh
    1924. Sa Lão
    1925. Ngăn Địch
    1926. Vấn Kế
    1927. Đối Sách
    1928. Phân Nguyên Trảm Thi Đại Pháp
    1929. Dẫn Niệm
    1930. Biển Máu
    1931. Kịch Chiến
    1932. Khốn Địch
    1933. Nghịch Chuyển
    1934. Lui Địch
    1935. Phế Thành
    1936. Gặp Cũ
    1937. Hư Hoàng Đỉnh
    1938. Hắc Vũ Thượng Nhân
    1939. Hoàng Tuyền Địa Hoả
    1940. Bẫy Rập
    1941. Hoàng Lương Thạch Linh
    1942. Vây Công Thạch Linh
    1943. Chia Tay
    1944. Phong Tà Và Khiên Cơ Đại Pháp
    1945. Ma Nữ Hiện Pháp
    1946. Tân Đại Địch
    1947. Thạch Điện
    1948. Đại Địch Liên Thủ
    1949. Chặn Lại
    1950. Chật Vật
    1951. Thoát Xác
    1952. Giương Đông Kích Tây
    1953. Truy Anh
    1954. Độn Xa
    1955. Hắc Quan
    1956. Ngẫu Ngộ Man Hoang
    1957. Hoa Thụ Tái Hiện
    1958. Bại Lộ
    1959. Huyễn Nhật Thần Thông
    1960. Cung Thần Đả Thương Địch Thủ
    1961. Thoát Thân
    1962. Luyện Hóa Thuật
    1963. Công Thành
    1964. Lại Xâm Nhập Mộc Tộc
    1965. Lẻn Vào
    1966. Băng Hà Dưới Đất
    1967. Hành Trình Trở Về Và Ma Tộc Chi Mê
    1968. Ngao Khiếu Hiện Thân
    1969. Điện Nghị
    1970. Ngân Nguyệt Và Thất Tinh Nguyệt Thể
    1971. Lão Ảnh
    1972. Hoả Ly Tông
    1973. Xuất Thủ
    1974. Vào Thành
    1975. Phiền Toái Ngoài Ý Muốn
    1976. Uy Bức
    1977. Tức Giận
    1978. Ba Kích
    1979. Hỗn Thiên Lưỡng Nghi Trận
    1980. Lực Áp Thanh Long
    1981. Bức Ly
    1982. Trảm Thảo Trừ Căn
    1983. Thanh Long Vẫn Lạc
    1984. Dư Âm
    1985. Hợp Thể Hậu Kỳ (1)
    1986. Hợp Thể Hậu Kỳ (2)
    1987. Hợp Thể Hậu Kỳ (3)
    1988. Hợp Thể Hậu Kỳ (4)
    1989. Đệ Nhất Ma Tôn
    1990. Lời Mời
    1991. Thiên Qua Phù
    1992. Thiên Uyên Thành Đại Chiến (1)
    1993. Thiên Uyên Thành Đại Chiến (2)
    1994. Thiên Uyên Thành Đại Chiến (3)
    1995. Thiên Uyên Thành Đại Chiến (4)
    1996. Thiên Uyên Thành Đại Chiến (5)
    1997. Thất Diễm Phiến Cùng Đồng Tâm Hoàn
    1998. Kinh Thiên Nhất Kích
    1999. Hắc Nhật
    2000. Niết Bàn Thánh Thể
    2001. Thiên Qua Diệt Địch
    2002. Thái Cực Đồ Truyện
    2003. Trùng Uy
    2004. Đại Thắng
    2005. Khách Đến Ngoài Ý Muốn
    2006. Ước Định Sớm
    2007. Nhiếp Linh Thiên Võng
    2008. Hoàng Cân Khôi Lỗi
    2009. Thỉnh Cầu
    2010. Hai Tộc Gặp Nhau
    2011. Thiên Mệnh Đồng Tiễn (Đồng Tiền)
    2012. Luyện Đỉnh
    2013. Thiên Bặc
    2014. Diệt Khẩu
    2015. Xông Vào
    2016. Bảo Hoàng Thánh Hoa
    2017. Thiên Khấp Và Hạc Nhan
    2018. Ma Nguyên Hải
    2019. Bát Túc Ma Tích Và Tiên Hồn Đan
    2020. Tích Huyết Phục Linh Hoa Và Huyễn Quang Thiên Tinh Tháp
    2021. Huyền Hóa Phong Linh Phù
    2022. Thảo Nguyên Thú Triều
    2023. Cứu Nạn
    2024. Điệp Vĩ Thú
    2025. Phong Hồn
    2026. Huyết Nha Thành
    2027. Dị Ma Kim
    2028. Quang Cầu Và Lục Khí
    2029. Hội Đấu Giá Của Ma Tộc
    2030. Ám Huyết Ngũ Sắc Linh
    2031. Ám Huyết Ngũ Sắc Linh 2
    2032. Chân Linh Di Cốt
    2033. Thông Huyền Dược Linh
    2034. Bán Dạ Ma Ảnh
    2035. Khấp Linh Bí Tàng
    2036. Thất Sát Huyết Sát Cùng Hắc Cốt Ma Trùng
    2037. Đoạt Vật
    2038. Thú Triều Cùng Trùng Triều


  Quyển 10. Ma Giới Chi Chiến

    2039. Hấp Ma Nghĩ
    2040. Thôn Phệ Chi Uy
    2041. Ma Giới Hoang Địa
    2042. Trùng Tu Linh Quyết
    2043. Huyễn Dạ Bạch Gia
    2044. Bạch Vân Hinh
    2045. Kim Hi Thử
    2046. Huyễn Dạ Thành
    2047. Vạn Nô Tháp
    2048. Nữ Nô
    2049. Tố Nữ Công
    2050. Tiểu Linh Thiên
    2051. Phúc Thiên Cư Sĩ
    2052. Phiền Toái
    2053. Quảng Âm Bảo Kính
    2054. Nhất Tiến Huyễn Khiếu
    2055.
    2056. Huyết Nha Mễ
    2057. Ti Hồn Bội
    2058. Hài Cốt Cùng Hồ Dung Nham
    2059. Ma Thú
    2060. Khoáng Mạch Kịch Chiến (Thượng)
    2061. Khoáng Mạch Kịch Chiến (Trung)
    2062. Khoáng Mạch Kịch Chiến (Hạ)
    2063. Giải Quyết
    2064. Tái Kiến Dị Ma Kim
    2065. Kim Kình Châu
    2066. Vô Đề
    2067. Tính Kế
    2068. Phản Toán
    2069. Ngăn Cản
    2070. Nhị Tiến Huyễn Khiếu
    2071. Thú Tôn Điện
    2072. Thanh Loan Chân Huyết
    2073. Đối Thủ Ngoài Ý Muốn
    2074. Chặn Lại
    2075. Tranh Đấu
    2076. Thiết Sa Lĩnh
    2077. Huân Hương Trại
    2078. Đột Nhập
    2079. Triền Đấu
    2080. Đắc Thủ
    2081. Ma Nguyên Hải
    2082. Lôi Hải
    2083. Hoàng Kim Giải
    2084. Tam Đại Thủy Tổ
    2085. Linh Đảo
    2086. Linh Khí Tinh Hoá
    2087. Nguyên Yểm Thủy Tổ
    2088. Ngụy Tiên Khôi Lỗi
    2089. Huyền Thiên Hắc Chủy
    2090. Trùng Trùng Nguy Cơ
    2091. Linh Vương Cùng Vẫn Giới Thạch
    2092. Niết Bàn Châu
    2093. Tham Thiên Tạo Hóa Lộ
    2094. May Mắn Thoát Thân
    2095. Bảo Hoa Hiện Thân
    2096. Niết Bàn Thánh Thể Cùng Huyền Thiên Kiếm
    2097. Thiên Âm Lôi Hạch
    2098. Ngân Bồng Tái Hiện
    2099. Thái Hư Diệu Linh Đan
    2100. Thánh Giới Đại Kiếp Nạn
    2101. Dò Xét Hồ
    2102. Tịnh Linh Liên
    2103. Thoát Thai Hoán Cốt
    2104. Thôn Phệ
    2105. Song Bình
    2106. Thoát Thân
    2107. Lại Thấy Ngụy Tiên Lộ
    2108. Thánh Giải Chi Uy
    2109. Quay Giáo
    2110. Giải Đạo Nhân
    2111. Nán Lại
    2112. Huyết Quang Vẫn Lạc
    2113. Huyền Thiên Thánh Thụ
    2114. Lam Bộc Hồ
    2115. Nhập Hồ
    2116. Hắc Sa Nữ Tử
    2117. Thu Mua
    2118. Vô Ưu
    2119. Quảng Nguyên Trai
    2120. Thiếu Nữ Áo Gai
    2121. Gặp Lại Hồng Nhan
    2122. Môn Hạ Của Lục Cực
    2123. Kiếp Nạn Của Tử Linh
    2124. Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Quang
    2125. Minh Trùng Mẫu
    2126. Trộm Mỏ
    2127. Tin Tức
    2128. Người Đào Quặng Thuê
    2129. Từ Quang Thú
    2130. Đấu Thú
    2131. Thu Lấy Tinh Thể
    2132. Âm Mưu Bí Mật
    2133. Nước Chảy Ngầm
    2134. Lục Tuyệt Thanh Lôi Trận
    2135. Đại Chiến Trong Tuyệt Trận (Thượng)
    2136. Đại Chiến Trong Tuyệt Trận (Trung)
    2137. Linh Vực Lại Xuất Hiện
    2138. Kinh Sợ Thối Lui
    2139. Ma Giới Chi Chiến
    2140. Xâm Nhập
    2141. Thuyền Lớn Trong Thông Đạo
    2142. Về Đến Mộc Tộc
    2143. Kinh Biến Ở Mộc Tộc
    2144. Lại Đấu Với Nguyên Sát
    2145. Khách Đến Bất Ngờ
    2146. Ngao Khiếu Và Ngân Nguyệt
    2147. Vong Tình Quyết
    2148. Chuyện Trò
    2149. Thành Mộc Miên
    2150. Mạc Giản Ly
    2151. Ma Ảnh Lại Xuất Hiện
    2152. Mộc Giới Ba Mươi Sáu Thiên Tuyệt Trận
    2153. Nhiệm Vụ
    2154. Trận Nhãn
    2155. Tuyệt Trận Hoàn Thành
    2156. Mộc Linh Bát Tử
    2157. Đại Chiến Ở Mộc Tộc
    2158. Đại Chiến Ở Mộc Tộc (2)
    2159. Đại Chiến Ở Mộc Tộc (3)
    2160. Đại Chiến Ở Mộc Tộc (4)
    2161. Đại Chiến Ở Mộc Tộc (5)
    2162. Đại Chiến Ở Mộc Tộc (6)
    2163. Đại Chiến Ở Mộc Tộc (7)
    2164. Đại Chiến Ở Mộc Tộc (8)
    2165. Đại Chiến Ở Mộc Tộc (9)
    2166. Đại Chiến Ở Mộc Tộc (10)
    2167. Đại Chiến Ở Mộc Tộc (11)
    2168. Đại Chiến Ở Mộc Tộc (12)
    2169. Đại Chiến Ở Mộc Tộc (13)
    2170. Kinh Biến
    2171. Bế Quan


  Quyển 11. Chân Tiên Hàng Thế

    
    2173. Tòa Cực Sơn Thứ Ba
    2174. Chuẩn Bị
    2175. Linh Triểu
    2176. Thiên Kiếp Ngũ Hành
    2177. Uy Phong Của Thiên Kiếp
    2178. Chân Lôi Kiếp
    2179. Gặp Người Quen Cũ
    2180. Hắc Bạch Lôi Cầu
    2181. Trùng Biến
    2182. Thần Lôi Dọa Lui Ma
    2183. Tâm Ma Kiếp
    2184. Hai Yêu Vương Đến
    2185. Chém Tâm Ma
    2186. Tiến Cấp Đại Thừa
    2187. Người Quen Cũ Thần Bí
    2188. Tin Tức Của Sương Công
    2189. Thần Du Vạn Dặm
    2190. Phàn Bào Tử Và Đạo Quả Đại Hội
    2191. Trở Về
    2192. Sứ Giả Của Thánh Đảo
    2193. Đỗ Vũ
    2194. Trở Mặt
    2195. Ỷ Lớn Hiếp Nhỏ
    2196. Bại Trong Một Chiêu
    2197. Đoàn Tụ
    2198. Xôn Xao Hai Tộc
    2199. Đại Lễ Bắt Đầu
    2200. Vạn Người Bái Lạy
    2201. Sứ Giả Và Lễ Vật
    2202. Hắc Kiêu Vương
    2203. Dao Mổ Trâu Giết Gà
    2204. Trảm Đại Thừa
    2205. Tin Tức Của Huyết Hồn
    2206. Huyết Cổ Trùng
    2207. Bí Mật Của Linh Đỉnh
    2208. Thiên Thư Các
    2209. Trở Lại Ma Giới
    2210. Minh Trùng
    2211. Thành Hắc Hồ
    2212. Trở Lại Ma Giới
    2213. Thánh Tổ Tà Liên
    2214. Bạch Quang Giới
    2215. Chân Tướng
    2216. Tụ Hội
    2217. Đồng Nha Lão Nhân
    2218. Lạc Tinh Phiên Và Tiểu Huyên Thiên Kính
    2219. Phong Ấn Thượng Cổ
    2220. Xuất Phát
    2221. Kịch Chiến Trong Biển Trùng (Thượng)
    2222. Kịch Chiến Trong Biển Trùng (Hạ)
    2223. Cung Điện Ngầm
    2224. Trùng Mặt Người
    2225. Tế Lôi Thuật Tái Xuất
    2226. Đánh Chết Hung Trùng
    2227. Rừng Đá Trong Lòng Đất
    2228. Phượng Linh Bảo Bànt
    2229. Thổ Hoàng Đinh
    2230. Một Đòn Phối Hợp
    2231. Bé Gái
    2232. Cuộc Chiến Với Minh Trùng Mẫu (Thượng)
    2233. Cuộc Chiến Với Minh Trùng Mẫu (Trung)
    2234. Cuộc Chiến Với Minh Trùng Mẫu (Hạ)


  Quyển 12. Chân Tiên Hàng Lâm

    2235. Chân Tiên Hàng Lâm
    2236. Mối Nghi Ngờ
    2237. Tranh Đấu Về Linh Vực
    2238. Ác Chiến
    2239. Thực Lực Của Chi Khu
    2240. Huyền Tiên
    2241. Kiên Cường Chiến Đấu
    2242. Thần Niệm Liên Và Hình Phạt Chi Lôi
    2243. Cấm Thuật Của Tiên Giới
    2244. Chuyện Của Tiên
    2245. Trợ Giúp
    2246. Quay Lại Quảng Nguyên Trai
    2247. Tâm Tư Của Tử Linh
    2248. Bước Tiến Hóa Cuối Cùng
    2249. Kẻ Thù Cũ
    2250. Bảo Tàng Hiện Ra
    2251. Con Rối Khổng Lồ
    2252. Đại Quân Con Rối
    2253. Trở Về
    2254. Tam Thanh Lôi Tiêu Phù
    2255. Nhắm Về Linh Tộc
    2256. Cố Nhân Ở Man Hoang
    2257. Hạo Âm Chi Thạch
    2258. Trùng Vương Xuất Thế
    2259. Yêu Tu Hoa Thạch
    2260. Đài Tế Thượng Cổ
    2261. Đi Linh Tộc
    2262. Cứ Điểm Linh Thiên
    2263. Núi Phục Linh
    2264. Nhầm Lẫn
    2265. Linh Vương
    2266. Huyết Nhiên Và Hắc Lân
    2267. Tiểu Tu La Giới
    2268. Núi Băng
    2269. Kim Hàn Tiên Cung
    2270. Cửu Nguyên Quan
    2271. Mã Lương
    2272. Bầy Dơi
    2273. Quái Ngư
    2274. Theo Đuôi
    2275. Thần Niệm Chi Chiến
    2276. Bí Ẩn
    2277. Huyền Vũ Chân Huyết
    2278. Xa Khấp Tử
    2279. Hợp Tác
    2280. Đưa Tin
    2281. Trước Khi Chiến Đấu
    2282. Cuộc Chiến Với Tu La Thù(1)
    2283. Cuộc Chiến Với Tu La Thù(2)
    2284. Cuộc Chiến Với Tu La Thù(3)
    2285. Cuộc Chiến Với Tu La Thù(4)
    2286. Cuộc Chiến Với Tu La Thù(5)
    2287. Cuộc Chiến Với Tu La Thù(6)
    2288. Cuộc Chiến Với Tu La Thù(7)
    2289. Cuộc Chiến Với Tu La Thù(8)
    2290. Cuộc Chiến Với Tu La Thù(9)
    2291. Thời Không Chi Lực
    2292. Thánh Vật Của Không Ngư Tộc
    2293. Hàn Đàm
    2294. Vớt
    2295. Bảo Vật Bên Trong Hàn Đàm
    2296. Trở Lại
    2297. Kiện Thánh Vật Thứ Hai
    2298. Không Ngư Tộc Trưởng
    2299. Sơn Hải Châu
    2300. Tộc Thệ
    2301. Gặp Lại Linh Vương
    2302. Nguyên Hồn Đăng
    2303. Tâm Đắc Về Pháp Tắc
    2304. Ngao Khiếu Qua Đời
    2305. Vô Nhai Hải Cùng Nguyên Hợp Đảo
    2306. Hoàng Nguyên Tử
    2307. Việt Long
    2308. Cực Nguyên Tinh Và Trọng Nguyên Tố Linh
    2309. Gặp Lại Kim Duyệt
    2310. Kim Canh Phong Ma Trận
    2311. Lực Lượng Thiên Địa
    2312. Kiếp Nạn Của Thanh Nguyên Tử
    2313. Đại Địch Xuất Hiện
    2314. Địch Bạn Cùng Tới
    2315. Nhìn Xem
    2316. Đại Chiến Bên Ngoài Cốc (Thượng)
    2317. Đại Chiến Bên Ngoài Cốc (Trung)
    2318. Đại Chiến Bên Ngoài Cốc (Hạ)
    2319. Trảm Sát Cường Địch
    2320. Lấy Người
    2321. Sơn Mạch Xích Dung
    2322. Hắc Tiêu Phong
    2323. Hương Nữ
    2324. Tin Tức Bất Ngờ
    2325. Bích Ảnh
    2326. Hồ Ngọc Song
    2327. Hoàng Kim Cốt Tủy
    2328. Thương Minh Tứ Lão
    2329. Phiên Thiên Kỳ
    2330. Ngọc Thư Lại Hiện
    2331. Máu Của Tổ Long
    2332. Cướp Bảo
    2333. Treo Thưởng Lớn
    2334. Ngũ Tạng Đoàn Nguyên Công
    2335. Yểm Long Và Điền Phi Nhi
    2336. Tiến Vào Huyết Thiên
    2337. Bát Quỷ Phệ Phật Đồ
    2338. Thập Vương Âm Ti
    2339. Huyết Hạc Thành
    2340. Huyết Cốt Môn
    2341. Nam Tử Đeo Mặt Nạ
    2342. Thanh Bình Đạo Nhân Cùng Vạn Hoa Phu Nhân
    2343. Cửu Mục Huyết Thiềm
    2344. Trận Đồ
    2345. Thiên Đỉnh Cung
    2346. Chìa Khóa
    2347. Hiện Thế

   
   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  ngoc-lam
  06-27-18 13:57:22

  Giúp các bạn muốn đọc Phàm Nhân Tu Tiên [Full = 2446 chương ?]

  Tìm thấy trên mạng bản txt nên chép vào đây - tùy nghi sử dụng

  http://www.mediafire.com/file/a9wozywd117yjws/Pham Nhan Tu Tien Full 2446c.rar [5.42mb]

  Chưa đọc => không bảo đảm ! Nhớ nhé.

  Chào và chúc sớm thành công.

  donutu
  07-10-13 19:22:32

  Còn nữa knông các bạn làm ơn đang ghiền nè huhuhuhu

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Tề Thiên Đại Thánh - Quyển 3

  Ngô Thừa Ân

    Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm