CLOSE
Add to Favotite List

  Trang Châu

 • Y Sĩ Tiền Tuyến

  Y Sĩ Tiền Tuyến
  Trang Châu
  ĐƯỜNG SÁNG xuất bản 1970

  Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 10 VIEWS 9044

  Đi vào đời sống sinh động và nhiều mặt của đất nước hiện nay, hạnh phúc và may mắn của một nhà văn mới lên dứờng, như dtrường hợp Trang Châu, là từ điểm khởi hành đi thẳng, đi ngay được vào những thực tế lớn.
  Biểu hiện thiực tế là một thái độ. Nó hàm chứa ý nghĩa một lựa chọn. Những thực tế nhỏ không chứng minh gì hết. Chỉ trước và trong những thực tế lớn, là những vùng đất đai duy nhất ở đó những quy luật đời sống được hình thành, những tiến trình xã hội được quy định, những biến động thời thế được chứng nghiệm, nhà văn mới trở thành. Và giác ngộ, và phát hiện những thể loại sự thật nào đáng sống đáng nói nhất. Thực tế lớn của đất nước bây giờ là tuyến đầu. Là mặt trận. Trang Châu đã có mặt ở dó. Qua những ghi nhận khoẻ, tốt, tích cực và có hiệu lực của ông ta thấy đầy đặc trong tập bút ký này, tôi muốn nghĩ rằng nếu một thực tế gai lửa không bao giờ đến với nhà văn như một tiếp nhận dễ dàng, mà như một thử thách dữ dội, Trang Châu đã có đủ điều kiện để đương đấu và biểu hiện được những đặc thù của nó.

TO TOP
SEARCH