CLOSE
Add to Favotite List

  Trần Văn Khởi

 • Dầu Hỏa Việt Nam 1970-1975 Những Ngày Còn Nhớ...

  Dầu Hỏa Việt Nam 1970-1975 Những Ngày Còn Nhớ...
  Trần Văn Khởi
   

  Phi Hư Cấu

  CHAPTERS 28 VIEWS 1120

  Hơn một nửa thế kỷ đã trải qua từ ngày công cuộc tìm dầu còn sơ khai trong thời Pháp thuộc đến ngày khám phá ra những vết dầu đầu tiên ở thềm lục địa Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) qua giếng Hồng 1-X gần cuối năm 1974, rồi tìm được mỏ dầu khổng lồ Bạch Hổ hồi đầu năm 1975.
  Trong thời Pháp thuộc, cũng đã có những công tác thăm dò và tìm kiếm dầu hỏa ở khắp Đông Dương, nhất là sau khi Hòa Lan tìm được dầu ở Nam Dương (Indonesia), về sau, các hoạt động khảo sát và thăm dò dầu hỏa ở thềm lục địa trong vùng Đông Á được đẩy mạnh nhờ sự trợ giúp của ủy Ban Phối Hợp Thăm Dò Ngoài Khơi (Co­ordinating Committee for Offshore Prospecting, gọi tắt là CCOP), một cơ quan thuộc Viễn Á Kinh ủy Hội (Economic Commission for Asia and the Far East, gọi tắt là ECAFE) của Liên Hiệp Quốc, có trụ sở ở Bangkok, Thái Lan. ủy Ban CCOP đã hoàn tất nhiều công trình khảo sát trong vùng thềm lục địa Việt Nam vào khoảng cuối thập niên 1960.

TO TOP
SEARCH